Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 119

Pühapäev, 28. aprill 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Jos 15
  • Jos 16
  • Jh 1:1-28
  • Ps 53:1-6

Joosua 15
1  Ja juudalaste suguharule langes liisk suguvõsade kaupa Edomi maa piiri äärde, lõunapoolne tipp Siini kõrbes Negebi poole. 
2  Maa-ala lõunapoolne piir algab Soolamere äärest, lahest, mis ulatub lõunasse, 
3  ja suundub lõuna poole Skorpionide tõusuteeni, kulgeb Siini ja tõuseb lõuna poolt Kaades-Barneat, kulgeb Hesronisse ja tõuseb Addarisse ning pöördub Karka poole; 
4  siis kulgeb see Asmonasse ja jõuab välja Egiptuseojani; ja piiri lõpp suubub merre: see olgu teile lõunapoolseks piiriks. 
5  Idapoolseks piiriks on Soolameri kuni Jordani suudmeni. Põhjakaares algab piir mere lahest Jordani suudmes; 
6  ja piir tõuseb Beet-Hoglasse ja kulgeb põhja pool Beet-Arabat; siis tõuseb piir Ruubeni poja Bohani kivini; 
7  ja piir tõuseb Aakori orust Debirisse ning pöördub põhja, Gilgali poole, mis on vastu lõuna pool oja olevat Adummimi tõusu; siis kulgeb piir Een-Semesi veteni ja selle lõpp on Een-Rogelis. 
8  Siis tõuseb piir Ben-Hinnomi orgu lõuna pool jebuuslaste nõlvakut, see on Jeruusalemma; siis tõuseb see mäetippu, mis on vastu Hinnomi orgu lääne pool Refaimi, oru põhjaservas. 
9  Mäetipust pöördub piir Neftoahi vete allikani ja jõuab Efroni mäestiku linnade juurde; siis pöördub piir Baalasse, see on Kirjat-Jearimi. 
10  Baalast pöördub piir lääne poole Seiri mäeni, kulgeb põhja pool Jearimi mäenõlvakut, see on Kesaloni, laskub alla Beet-Semesisse ja läheb läbi Timna. 
11  Siis suundub piir Ekroni nõlvakule põhja pool; edasi pöördub piir Sikkeroni, läheb üle Baala mäe ja jõuab Jabneeli; siis suubub selle lõpp merre. 
12  Läänepoolseks piiriks on suur meri ja selle rannik. See oli juudalaste maa-ala nende suguvõsade jaoks. 
13  Aga Kaalebile, Jefunne pojale, anti osa juudalaste keskel, Issanda poolt Joosuale antud käsu kohaselt: Anaki isa Arba linn, see on Hebron. 
14  Ja Kaaleb ajas sealt ära kolm anaklast, Anaki järeltulijad Seesai, Ahimani ja Talmai. 
15  Sealt läks ta üles Debiri elanike vastu; Debiri nimi oli muiste Kirjat-Seefer. 
16  Ja Kaaleb ütles: „Kes Kirjat-Seeferit lööb ja selle vallutab, sellele ma annan naiseks oma tütre Aksa.” 
17  Kui Otniel, Kaalebi venna Kenase poeg, selle vallutas, siis andis ta temale naiseks oma tütre Aksa. 
18  Ja kui Aksa tuli, siis kehutas Otniel teda oma isalt põldu nõudma. Kui Aksa eesli seljast maha hüppas, küsis Kaaleb temalt: „Mida sa soovid?” 
19  Ja ta vastas: „Anna mulle üks kingitus! Et sa mind oled andnud kuivale maale, siis anna mulle ka veeallikaid!” Ja ta andis temale ülemised allikad ja alumised allikad. 
20  See on juudalaste pärisosa nende suguvõsade kaupa: 
21  linnad olid, alates juudalaste suguharu servast Edomi piiri ääres lõunas: Kabseel, Eeder, Jaagur, 
22  Kiina, Diimona, Adada, 
23  Kedes, Haasor, Jitnan, 
24  Siif, Telem, Bealot, 
25  Haasor-Hadatta, Kerijot-Hesron, see on Haasor, 
26  Amam, Sema, Moolada, 
27  Hasar-Gadda, Hesmon, Beet-Pelet, 
28  Hasar-Suual, Beer-Seba ja selle tütarlinnad, 
29  Baala, Ijjim, Esem, 
30  Eltolad, Kesil, Horma, 
31  Siklag, Madmanna, Sansanna, 
32  Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon – kokku kakskümmend üheksa linna ja nende külad. 
33  Madalikul: Estaol, Sora, Asna, 
34  Saanoah, Een-Gannim, Tappuah, Eenam, 
35  Jarmut, Adullam, Sooko, Aseka, 
36  Saaraim, Aditaim, Gedera ja Gederotaim – neliteist linna ja nende külad; 
37  Senan, Hadasa, Migdal-Gaad, 
38  Dilan, Mispe, Jokteel, 
39  Laakis, Boskat, Eglon, 
40  Kabbon, Lahmas, Kitlis, 
41  Gederot, Beet-Daagon, Naama ja Makkeda – kuusteist linna ja nende külad; 
42  Libna, Eter, Aasan, 
43  Jiftah, Asna, Nesib, 
44  Keila, Aksib ja Maaresa – üheksa linna ja nende külad; 
45  Ekron, selle tütarlinnad ja külad; 
46  Ekronist alates mere poole kõik, mis on Asdodi kõrval, ja nende külad. 
47  Asdod, selle tütarlinnad ja külad; Assa, selle tütarlinnad ja külad kuni Egiptuseojani. Ja piiriks on suur meri. 
48  Mäestikus: Saamir, Jattir, Sooko, 
49  Danna, Kirjat-Sanna, see on Debir, 
50  Anab, Estemo, Aanim, 
51  Goosen, Holon ja Gilo – üksteist linna ja nende külad; 
52  Arab, Duuma, Esan, 
53  Jaanum, Beet-Tappuah, Afeka, 
54  Humta, Kirjat-Arba, see on Hebron, ja Siior – üheksa linna ja nende külad; 
55  Maon, Karmel, Siif, Jutta, 
56  Jisreel, Jokdeam, Saanoah, 
57  Kain, Gibea ja Timna – kümme linna ja nende külad; 
58  Halhul, Beet-Suur, Gedoor, 
59  Maarat, Beet-Anot ja Eltekon – kuus linna ja nende külad; 
60  Kirjat-Baal, see on Kirjat-Jearim, ja Rabba – kaks linna ja nende külad. 
61  Kõrbes: Beet-Araba, Middin, Sekaka, 
62  Nibsan, Iir-Melah ja Een-Gedi – kuus linna ja nende külad. 
63  Aga jebuuslasi, kes elasid Jeruusalemmas, ei suutnud juudalased ära ajada, ja nõnda elavad jebuuslased koos juudalastega Jeruusalemmas kuni tänapäevani. 

Joosua 16
1  Ja jooseplastele tuli liisuosa, mis algab Jeeriko Jordanist, Jeeriko veest ida pool ja suundub sealt kõrbe, mis üleneb Jeerikost Peeteli mäestikku. 
2  Peetelist läheb piir Luusi ja kulgeb arklaste maa-alale Atarotti, 
3  laskub alla lääne poole jafletlaste maa-alale kuni alumise Beet-Hooronini ja kuni Geserini, ja selle lõpp on meres. 
4  Joosepi pojad Manasse ja Efraim said oma pärisosaks: 
5  efraimlastele sai maa-alaks nende suguvõsade kaupa: nende pärisosa piir oli ida pool Atarot-Addarit kuni ülemise Beet-Hooronini. 
6  Siis kulgeb piir mereni. Mikmetat jääb põhja poole, aga piir pöördub ida poole Taanat-Silosse ja kulgeb sellest ida pool Jaanohasse; 
7  Jaanohast laskub see alla Atarotti ja Naarasse, riivab Jeerikot ja lõpeb Jordani ääres. 
8  Tappuahist kulgeb piir lääne poole Kaanaoja ja selle lõpp suubub merre. See oli efraimlaste suguharu pärisosa nende suguvõsadele. 
9  Peale selle linnad, mis efraimlastele eraldati manasselaste pärisosa keskel, kõik linnad ja nende külad. 
10  Aga kaananlasi, kes elasid Geseris, nad ei ajanud ära; nõnda elavad kaananlased Efraimi keskel tänapäevani ja on tööorjad. 

Psalm 53
1  Laulujuhatajale: kurval viisil laulda; Taaveti õpetuslaul. 
2  Meeletu ütleb oma südames: „Jumalat ei ole!” Nad talitavad riivatult ja jõledasti, ei ole kedagi, kes head teeb. 
3  Jumal vaatab taevast inimlaste peale, et näha, kas on mõistlikku, kedagi, kes otsib Jumalat. 
4  Kõik nad on taganenud, üheskoos on nad läinud raisku; ei ole kedagi, kes head teeb, mitte ühtainustki. 
5  Kas seda siis ei mõista need, kes teevad nurjatust, kes söövad mu rahvast, nagu süüakse leiba? Jumala poole nad ei hüüa. 
6  Seal valdab neid hirm, kus ei ole hirmu põhjust, sest Jumal pillab laiali selle luud, kes seab leeri sinu vastu. Sa saadad nad häbisse, sest Jumal on nad hüljanud. 

Johannese 1
1  Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. 
2  Seesama oli alguses Jumala juures. 
3  Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud 
4  tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus. 
5  Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. 
6  Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes, 
7  see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. 
8  Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. 
9  Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. 
10  Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära. 
11  Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. 
12  Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, 
13  kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. 
14  Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. 
15  Johannes tunnistas temast ja hüüdis valjusti: „Tema ongi see, kelle kohta mina ütlesin: See, kes tuleb pärast mind, on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina.” 
16  Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu peale. 
17  Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. 
18  Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud Poeg, kes on Isa rinna najal, tema on meile teate toonud. 
19  Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid tema juurde Jeruusalemmast preestreid ja leviite küsima: „Kes sina oled?” 
20  Tema tunnistas ega salanud, vaid tunnistas: „Mina ei ole Messias.” 
21  Ja nad küsisid temalt: „Kes siis? Kas sa oled Eelija?” Ja ta ütles: „Ei ole.” – „Kas sa oled prohvet?” Aga tema vastas: „Ei.” 
22  Siis nad ütlesid talle: „Kes sa siis oled? Me peame andma vastuse neile, kes meid läkitasid. Kelleks sa ennast nimetad?” 
23  Ta lausus: „Mina olen hüüdja hääl kõrbes: Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud.” 
24  Aga läkitatuid oli ka variseride seast. 
25  Ja need küsisid Johanneselt: „Kui sa ei ole Messias ega Eelija ega prohvet, miks sa siis ristid?” 
26  Tema vastas neile: „Mina ristin veega, aga teie keskel, kuigi teie teda ei tea, seisab juba see, 
27  kes tuleb pärast mind. Mina ei ole väärt tema jalatsipaelagi lahti päästma.” 
28  See juhtus Betaanias, sealpool Jordanit, kus Johannes oli ristimas.