Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 127

Esmaspäev, 06. mai 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Km 6
  • Km 7:1-8
  • Jh 5:16-30
  • Ps 57:7-11

Kohtumõistjate 6
1  Ja Iisraeli lapsed tegid kurja Issanda silmis ning Issand andis nad seitsmeks aastaks Midjani kätte. 
2  Midjani käsi Iisraeli peal osutus tugevaks ja Midjani pärast tegid Iisraeli lapsed endile need mägedes olevad õõned ja koopad ning redupaigad. 
3  Ja alati, kui Iisrael oli külvanud, tulid Midjan ja Amalek ning hommikumaalased ja tungisid neile kallale 
4  ja lõid nende vastu leeri üles ning hävitasid maa vilja kuni Assa teelahkmeni ega jätnud Iisraelile toidust järele, samuti mitte lammast, härga ega eeslit. 
5  Sest nad tulid oma karjadega ja telkidega, tulid otsekui rohutirtsuparv, neid ja nende kaameleid oli arvamatu palju; ja tulles maale, nad rüüstasid selle. 
6  Nii jäi Iisrael väga kehvaks Midjani pärast ja Iisraeli lapsed kisendasid Issanda poole. 
7  Ja kui Iisraeli lapsed Midjani pärast Issanda poole kisendasid, 
8  siis läkitas Issand Iisraeli laste juurde prohveti, kes neile ütles: „Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Mina tõin teid ära Egiptusest ja tõin teid välja orjusekojast. 
9  Mina päästsin teid egiptlaste käest ja kõigi teie rõhujate käest; mina ajasin nad ära teie eest ja andsin teile nende maa. 
10  Ja mina ütlesin teile: Mina olen Issand, teie Jumal, ärge kartke emorlaste jumalaid, kelle maal te elate! Teie aga ei ole mu häält kuulda võtnud.” 
11  Ja Issanda ingel tuli Ofrasse ning istus tamme alla, mis kuulus abieserlasele Joasele; ja Joase poeg Gideon peksis surutõrres nisu, et seda midjanlaste eest kõrvale toimetada. 
12  Ja Issanda ingel ilmutas ennast temale ning ütles talle: „Issand on sinuga, sina tubli mees!” 
13  Ja Gideon vastas temale: „Oh mu Issand! Kui Issand on meiega, mispärast on siis see kõik meid tabanud? Ja kus on kõik tema imeteod, millest meie vanemad meile on jutustanud, öeldes: Eks ole Issand meid Egiptusest ära toonud? Aga nüüd on Issand meid maha jätnud ja Midjani kätte andnud!” 
14  Siis pöördus Issand tema poole ja ütles: „Mine selles oma jõus ja päästa Iisrael Midjani käest! Tõesti, ma läkitan sind!” 
15  Aga Gideon vastas temale: „Oh Issand, millega mina Iisraeli päästan? Vaata, minu tuhatkond on kõige nõrgem Manasses ja mina olen noorim oma isa peres.” 
16  Siis ütles Issand temale: „Et mina olen sinuga, siis sa lööd midjanlased maha nagu üheainsa mehe.” 
17  Aga Gideon vastas: „Kui ma olen nüüd sinu silmis armu leidnud, siis tee mulle üks tunnustäht, et sina oled see, kes minuga räägib! 
18  Ära siis lahku siit, kuni ma su juurde tagasi tulen ja oma roaohvri toon ning su ette panen!” Ja ta vastas: „Ma jään, kuni sa tagasi tuled.” 
19  Ja Gideon läks ning valmistas sikutalle ja poolest vakast jahust hapnemata leivakesi, pani liha korvi, leeme potti ja tõi tema juurde tamme alla ning seadis ta ette. 
20  Aga Jumala ingel ütles temale: „Võta liha ja hapnemata leivakesed, aseta siia kalju peale ja vala leem välja!” Ja ta tegi nõnda. 
21  Ja Issanda ingel sirutas saua, mis tal käes oli, ja puudutas selle otsaga liha ja hapnemata leivakesi: siis tuli kaljust välja tuli ning põletas ära liha ja hapnemata leivakesed. Ja Issanda ingel kadus ta silmist. 
22  Siis Gideon nägi, et see oli olnud Issanda ingel, ja ta ütles: „Oh häda, Issand Jumal! Nüüd olen ma näinud Issanda inglit palgest palgesse!” 
23  Aga Issand ütles temale: „Rahu olgu sinule! Ära karda, sa ei sure!” 
24  Siis Gideon ehitas sinna altari Issandale ja pani sellele nimeks „Issand on rahu”. See on kuni tänapäevani alles abieserlaste Ofras. 
25  Sel ööl ütles Issand temale: „Võta üks oma isa härjavärssidest ja teine, seitsmeaastane härg, ja kisu maha Baali altar, mis su isal on, ja raiu maha selle kõrval olev viljakustulp! 
26  Siis ehita kividest laotud altar Issandale, oma Jumalale, selle mäelinnuse tippu, võta see teine härg ja ohverda põletusohvriks sinu poolt maha raiutud viljakustulba puudega!” 
27  Ja Gideon võttis kümme meest oma sulaste hulgast ja tegi nõnda, nagu Issand temale oli öelnud; aga kuna ta kartis oma isa peret ja linna mehi, et teha seda päeval, siis ta tegi seda öösel. 
28  Kui linna mehed hommikul vara üles tõusid, vaata, siis oli Baali altar lõhutud, viljakustulp selle kõrvalt maha raiutud ja see teine härg vastehitatud altaril ohverdatud. 
29  Nad ütlesid siis üksteisele: „Kes seda on teinud?” Ja kui nad küsitlesid ning uurisid, siis öeldi: „Seda tegi Gideon, Joase poeg.” 
30  Siis linna mehed ütlesid Joasele: „Too oma poeg välja, ta peab surema, sest ta on lõhkunud Baali altari ja on selle kõrvalt maha raiunud viljakustulba!” 
31  Aga Joas ütles kõigile, kes tema vastu üles astusid: „Kas tahate Baali pärast riielda? Või tahate teda aidata? Kes tema pärast riidleb, peab veel täna hommikul surema! Kui ta on jumal, siis ta riielgu ise, et ta altar on maha kistud!” 
32  Sel päeval pandi Gideonile nimeks „Jerubbaal”, sest nad ütlesid: „Baal ise riielgu temaga, et ta tema altari maha kiskus!” 
33  Kõik midjanlased, amalekid ja hommikumaalased olid kogunenud, üle jõe tulnud ja Jisreeli orgu leeri üles löönud. 
34  Aga Issanda Vaim täitis Gideoni: ta puhus sarve ja abieserlased hüüti temale järgnema; 
35  ja ta läkitas käskjalgu kogu Manassesse ja ka nemad hüüti temale järgnema; ta läkitas käskjalgu Aaserisse, Sebulonisse ja Naftalisse, ja need tulid üles teistele vastu. 
36  Ja Gideon ütles Jumalale: „Kui sa tahad minu käe läbi Iisraeli päästa, nagu sa oled öelnud, 
37  siis vaata, ma panen need niidetud villad rehepõrandale; kui kaste tuleb ainult nende villade peale, aga kogu maapind jääb kuivaks, siis ma tean, et sa Iisraeli minu käe läbi päästad, nagu sa oled öelnud.” 
38  Ja nõnda sündis: kui ta järgmisel hommikul vara üles tõusis ja villu vajutas, siis ta pigistas villadest kaste välja, kausitäie vett! 
39  Aga Gideon ütles Jumalale: „Ärgu süttigu su viha põlema minu vastu, et ma veel kord räägin! Luba, ma katsun veel kord villadega! Lase nüüd ainult villad kuivaks jääda, aga kogu maapinnal olgu kaste!” 
40  Ja Jumal tegi sel ööl nõnda: ainult villad jäid kuivaks, aga kogu maapinnal oli kaste. 

Kohtumõistjate 7
1  Ja Jerubbaal, see on Gideon, tõusis vara üles, samuti kogu rahvas, kes oli koos temaga, ja nad lõid leeri üles Harodi allika juurde: midjanlaste leer jäi temast põhja poole, alates Moore mäekünkast tasandikul. 
2  Ja Issand ütles Gideonile: „Sinuga on kaasas liiga palju rahvast, et võiksin anda midjanlased nende kätte, et Iisrael ei hakkaks kiitlema minu ees, öeldes: Mu oma käsi päästis minu. 
3  Ja nüüd hüüa siis rahva kuuldes ja ütle: Kes kardab ja on arg, see mingu tagasi ja lahkugu Gileadi mäelt!” Ja rahvast läks tagasi kakskümmend kaks tuhat, aga kümme tuhat jäi. 
4  Ja Issand ütles Gideonile: „Rahvast on veelgi palju. Vii nad alla vee juurde, siis ma katsun nad seal läbi sinu jaoks. See, kelle kohta ma sulle ütlen: Tema mingu koos sinuga!, mingu koos sinuga; aga igaüks, kelle kohta ma sulle ütlen: Tema ärgu mingu koos sinuga!, ärgu mingu!” 
5  Ja Gideon viis rahva alla vee äärde. Ja Issand ütles Gideonile: „Igaüks, kes lakub keelega vett nagu koer, pane eraldi, samuti igaüks, kes laskub põlvili jooma!” 
6  Ja nende arv, kes lakkusid käest suhu, oli kolmsada meest, aga kõik ülejäänud rahvas oli laskunud põlvili vett jooma. 
7  Ja Issand ütles Gideonile: „Nende kolmesaja mehega, kes lakkusid, ma päästan teid ja annan midjanlased su kätte; aga kõik muu rahvas mingu igaüks koju!” 
8  Ja nad võtsid rahva teemoona ja nende sarvpasunad enestega kaasa, aga kõik muud Iisraeli mehed ta saatis ära, igaühe tema telki; need kolmsada meest ta aga jättis; ja midjanlaste leer oli temast allpool orus. 

Psalm 57
7  Võrgu on nad seadnud mu sammudele, mu hinge nad painutasid alla, nad kaevasid mu ette augu, aga nad ise kukkusid sinna sisse. Sela. 
8  Kindel on mu süda, oh Jumal! Mu süda on kindel. Ma tahan laulda ja mängida. 
9  Ärka üles, mu au; ärka, naabel, ärka, kannel, ma äratan üles koidu! 
10  Ma tahan sind tänada rahvaste seas, Issand. Ma tahan lauldes mängida rahvahõimude keskel. 
11  Sest suur on sinu heldus kuni taevani ja su tõde kuni ülemate pilvedeni. 

Johannese 5
16  Seepärast hakkasidki juudid Jeesust varitsema, et ta oli seda teinud hingamispäeval. 
17  Aga Jeesus kostis neile: „Minu Isa tegutseb tänini ja ka mina tegutsen.” 
18  Siis otsisid juudid veel enam võimalust teda tappa, sellepärast et ta oli lisaks hingamispäeva rikkumisele nimetanud Jumala oma Isa olevat, tehes ennast Jumalaga võrdseks. 
19  Siis Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, Poeg ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat Isa, sest mida iganes Isa teeb, seda teeb ka Poeg. 
20  Isa armastab ju Poega ning näitab talle kõike, mida ta ise teeb, ning tahab temale näidata suuremaid tegusid, kui need on, nõnda et te seda panete imeks. 
21  Sest nõnda nagu Isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka Poeg elavaks, keda tahab. 
22  Ja tõepoolest: Isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on andnud kohtumõistmise täiesti Poja kätte, 
23  et kõik austaksid Poega, nõnda nagu nad austavad Isa. Kes ei austa Poega, see ei austa ka Isa, kes on tema läkitanud. 
24  Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. 
25  Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, tund tuleb, ja see ongi juba käes, mil surnud peavad kuulma Jumala Poja häält, ning kes seda kuulevad, peavad elama. 
26  Sest otsekui Isal on elu iseendas, nõnda on ta andnud ka Pojale, et elu on temas endas, 
27  ja ta on temale andnud meelevalla ka kohut pidada, sellepärast et tema on Inimese Poeg. 
28  Ärge pange seda imeks; sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält 
29  ning tulevad välja: need, kes on teinud head, elu ülestõusmiseks, aga need, kes on teinud halba, hukkamõistmise ülestõusmiseks. 
30  Mina ei saa iseenesest teha midagi. Ma mõistan kohut nõnda, nagu ma kuulen, ja minu otsus on õiglane, sest ma ei otsi oma tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud.