Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 212

Teisipäev, 30. juuli 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 1Aj 9
  • 1Aj 10:1-14
  • Rm 14:1-18
  • Õp 18:17-24
  • Õp 19:1-2

1. Ajaraamat 1
1  Aadam, Sett, Enos, 
2  Keenan, Mahalalel, Jered, 
3  Eenok, Metuusala, Lemek, 
4  Noa, Seem, Haam ja Jaafet. 
5  Jaafeti pojad olid Gomer, Maagoog, Maadai, Jaavan, Tubal, Mesek ja Tiiras. 
6  Ja Gomeri pojad olid Askenas, Diifat ja Toogarma. 
7  Ja Jaavani pojad olid Eliisa ja Tarsis, kittid ja rodanlased. 
8  Haami pojad olid Kuus, Mitsraim, Puut ja Kaanan. 
9  Ja Kuusi pojad olid Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raema pojad olid Seeba ja Dedan. 
10  Ja Kuusile sündis Nimrod, kes oli esimene vägev mees maa peal. 
11  Ja Mitsraimile sündisid luudid, anamlased, lehablased, naftuhlased, 
12  patruuslased ja kasluhlased, kellest vilistid on lähtunud, ja kaftoorlased. 
13  Ja Kaananile sündisid Siidon, tema esmasündinu, ja Heet, 
14  ja jebuuslased, emorlased, girgaaslased, 
15  hiivlased, arklased, siinlased, 
16  arvadlased, semarlased ja hamatlased. 
17  Seemi pojad olid Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uuts, Huul, Geter ja Mesek. 
18  Ja Arpaksadile sündis Selah, ja Selahile sündis Eeber. 
19  Ja Eeberile sündis kaks poega: ühe nimi oli Peleg, sest tema päevil jagunes maa; ja tema venna nimi oli Joktan. 
20  Ja Joktanile sündisid Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 
21  Hadoram, Uusal, Dikla, 
22  Eebal, Abimael, Seeba, 
23  Oofir, Havila ja Joobab. Need kõik olid Joktani pojad. 
24  Seem, Arpaksad, Selah, 
25  Eeber, Peleg, Reu, 
26  Serug, Naahor, Terah, 
27  Aabram, see on Aabraham. 
28  Aabrahami pojad olid Iisak ja Ismael. 
29  Need olid nende järeltulijad: Nebajot, Ismaeli esmasündinu, siis Keedar, Adbeel, Mibsam, 
30  Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema, 
31  Jetuur, Naafis ja Keedma. Need olid Ismaeli pojad. 
32  Ja Ketuura, Aabrahami liignaise pojad, keda tema sünnitas, olid: Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak ja Suuah. Ja Joksani pojad olid Seeba ja Dedan. 
33  Ja Midjani pojad olid Eefa, Eefer, Hanok, Abiida ja Eldaa. Need kõik olid Ketuura järeltulijad. 
34  Ja Aabrahamile sündis Iisak; Iisaki pojad olid Eesav ja Iisrael. 
35  Eesavi pojad olid Eliifas, Reuel, Jeus, Jalam ja Korah. 
36  Eliifase pojad olid Teeman, Oomar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna ja Amalek. 
37  Reueli pojad olid Nahat, Serah, Samma ja Missa. 
38  Seiri pojad olid Lootan, Soobal, Sibeon, Ana, Diison, Eeser ja Diisan. 
39  Lootani pojad olid Hori ja Hoomam; ja Lootani õde oli Timna. 
40  Soobali pojad olid Aljan, Maanahat, Eebal, Sefi ja Oonam; ja Sibeoni pojad olid Ajja ja Ana. 
41  Ana poegi oli Diison; ja Diisoni pojad olid Hamran, Esban, Jitran ja Keran. 
42  Eeseri pojad olid Bilhan, Saavan ja Jaakan; Diisani pojad olid Uuts ja Aran. 
43  Ja need olid kuningad, kes valitsesid Edomimaal, enne kui ükski kuningas Iisraeli laste üle valitses: Bela, Beori poeg; tema linna nimi oli Dinhaba. 
44  Kui Bela suri, sai tema asemel kuningaks Joobab, Serahi poeg Bosrast. 
45  Kui Joobab suri, sai tema asemel kuningaks Huusam teemanlaste maalt. 
46  Kui Huusam suri, sai tema asemel kuningaks Hadad, Bedadi poeg, kes lõi midjanlasi Moabi väljadel; tema linna nimi oli Aviit. 
47  Kui Hadad suri, sai tema asemel kuningaks Samla Masreekast. 
48  Kui Samla suri, sai tema asemel kuningaks Saul jõeäärsest Rehobotist. 
49  Kui Saul suri, sai tema asemel kuningaks Baal-Haanan, Akbori poeg. 
50  Kui Baal-Haanan suri, sai tema asemel kuningaks Hadad; tema linna nimi oli Pai ja tema naise nimi oli Mehetabel, Mee-Sahabi tütre Matredi tütar. 
51  Kui Hadad suri, siis olid Edomi vürstideks: vürst Timna, vürst Alja, vürst Jetet, 
52  vürst Oholibama, vürst Eela, vürst Piinon, 
53  vürst Kenas, vürst Teeman, vürst Mibsar, 
54  vürst Magdiel, vürst Iiram. Need olid Edomi vürstid. 

1. Ajaraamat 9
1  Ja kogu Iisrael pandi suguvõsakirja, ja vaata, nad on kirjutatud Iisraeli Kuningate raamatusse. Aga Juuda viidi oma truudusetuse pärast Paabelisse vangi. 
2  Esimesed, kes siis jälle elasid oma pärisosas ja linnades, olid Iisraelist – preestrid, leviidid ja templisulased. 
3  Jeruusalemmas elas Juuda, Benjamini, Efraimi ja Manasse poegi: 
4  Uutai, Ammihudi poeg, kes oli Omri poeg, kes oli Imri poeg, kes oli Baani poeg Juuda poja Peretsi poegadest. 
5  Seelalastest: Asaja, esmasündinu, ja tema pojad. 
6  Serahi poegadest: Jeuel ja tema vennad – kuussada üheksakümmend. 
7  Benjamini poegadest: Sallu, Mesullami poeg, kes oli Hoodavja poeg, kes oli Hasnua poeg; 
8  ja Jibneja, Jerohami poeg, ja Eela, Ussi poeg, kes oli Mikri poeg, ja Mesullam, Sefatja poeg, kes oli Reueli poeg, kes oli Jibnija poeg; 
9  ja nende vennad oma põlvnemise järgi – üheksasada viiskümmend kuus. Need kõik olid perekondade peamehed oma perekondade kaupa. 
10  Preestritest: Jedaja, Joojarib ja Jaakin, 
11  ja Asarja, Hilkija poeg, kes oli Mesullami poeg, kes oli Saadoki poeg, kes oli Merajoti poeg, kes oli Ahituubi poeg, Jumala koja eestseisja; 
12  ja Adaja, Jerohami poeg, kes oli Pashuri poeg, kes oli Malkija poeg, ja Maesai, Adieli poeg, kes oli Jahsera poeg, kes oli Mesullami poeg, kes oli Mesillemiti poeg, kes oli Immeri poeg, 
13  ja nende vennad, perekondade peamehed, tuhat seitsesada kuuskümmend tublit meest Jumala koja teenistuse toimetamiseks. 
14  Leviitidest: Semaja, Hassubi poeg, kes oli Asrikami poeg, kes oli Hasabja poeg Merari poegadest; 
15  ja Bakbakar, Heres, Gaalal ja Mattanja, Miika poeg, kes oli Sikri poeg, kes oli Aasafi poeg; 
16  ja Obadja, Semaja poeg, kes oli Gaalali poeg, kes oli Jedutuuni poeg; ja Berekja, Aasa poeg, kes oli netofalaste külades elava Elkana poeg. 
17  Väravahoidjad olid: Sallum, Akkub, Talmon, Ahimaan ja nende vennad; Sallum oli peamees 
18  ja on tänini idapoolses Kuningaväravas. Nemad, väravahoidjad, kuulusid Leevi laste leeridesse. 
19  Aga Sallum, Koore poeg, kes oli Ebjasafi poeg, kes oli Korahi poeg, ja tema vennad, kes olid tema perekonnast, korahlased, olid teenistuses kui templi lävehoidjad, sest nende isad olid olnud Issanda leeri sissekäigu valvurid. 
20  Ja Piinehas, Eleasari poeg, oli muiste nende eestseisja – Issand olgu temaga! 
21  Sakarja, Meselemja poeg, oli kogudusetelgi uksehoidja. 
22  Kõiki neid, kes olid valitud lävede juurde väravahoidjaiks, oli kakssada kaksteist; nad olid oma külades suguvõsakirja pandud. Taavet ja nägija Saamuel olid nad nende kohustusse seadnud. 
23  Nõnda olid nemad ja nende pojad Issanda koja, nagu telkkojagi väravate juures valves. 
24  Väravahoidjad olid nelja ilmakaare pool – ida, lääne, põhja ja lõuna pool. 
25  Ja nende vennad, kes olid oma külades, pidid määratud aegadel neile seitsmeks päevaks appi tulema, 
26  kuna need neli ülemväravahoidjat olid alalises teenistuses. Nemad olid leviidid ja neist olid Jumala koja kambrite ja varaaitade ülemad. 
27  Nemad jäid ka ööseks Jumala koja ümber, sest nende hooleks oli valve ja igahommikune avamine. 
28  Nende hulgast olid teenistusriistade ülevaatajad, sest niipalju kui neid sisse viidi, niipalju tuli neid ka välja tuua. 
29  Ja mõned neist olid määratud riistade ja kõigi pühade asjade ülevaatajaiks, ja jahu, veini, õli, viiruki ja palsamite ülevaatajaiks. 
30  Preestrite poegadest olid mõned, kes pidid palsamitest salvi segama. 
31  Mattitja, kes oli leviit ja korahlase Sallumi esmasündinu, oli ameti poolest küpsetustöö ülevaataja. 
32  Ja kehatlaste poegadest, nende vendadest, olid ohvrileibade eest hoolitsejad, kes pidid neid igal hingamispäeval üles seadma. 
33  Aga lauljad, leviitide perekondade peamehed, olid kambrites muust tööst vabad, sest nad pidid olema teenistuses päeval ja ööl. 
34  Need olid leviitide perekondade peamehed oma põlvnemise järgi, peamehed, kes elasid Jeruusalemmas. 
35  Gibeonis elasid Gibeoni isa Jeiel ja tema naine, nimega Maaka, 
36  ja tema esimene poeg Abdon; edasi: Suur, Kiis, Baal, Neer, Naadab, 
37  Gedoor, Ahjo, Sakarja ja Mikloot. 
38  Ja Miklootile sündis Simeam. Ja needki elasid oma vendade sarnaselt Jeruusalemmas, oma vendade juures. 
39  Ja Neerile sündis Kiis, ja Kiisile sündis Saul, ja Saulile sündisid Joonatan, Malkisuua, Abinaadab ja Esbaal. 
40  Ja Joonatani poeg oli Meribbaal, ja Meribbaalile sündis Miika. 
41  Ja Miika pojad olid Piiton, Melek ja Tahrea. 
42  Ja Aahasele sündis Jaera, ja Jaerale sündisid Aalemet, Asmavet ja Simri. Ja Simrile sündis Moosa. 
43  Ja Moosale sündis Binea; tema poeg oli Refaja, tema poeg oli Elaasa, tema poeg oli Aasel. 
44  Ja Aaselil oli kuus poega, ja need on nende nimed: Asrikam, Bokeru, Ismael, Searja, Obadja ja Haanan. Need olid Aaseli pojad. 

1. Ajaraamat 10
1  Aga vilistid sõdisid Iisraeli vastu; ja Iisraeli mehed põgenesid vilistite eest ning langesid mahalööduina Gilboa mäele. 
2  Ja vilistid ajasid taga Sauli ja tema poegi, ja vilistid lõid maha Joonatani, Abinaadabi ja Malkisuua, Sauli pojad. 
3  Ja taplus Sauli vastu oli raske; kui ammukütid tema leidsid, siis nad haavasid teda raskelt. 
4  Ja Saul ütles oma sõjariistade kandjale: „Tõmba oma mõõk välja ja pista mind sellega läbi, et need ümberlõikamatud ei tuleks ega teeks minuga nurjatust!” Aga tema sõjariistade kandja ei tahtnud seda teha, sest ta kartis väga. Siis võttis Saul ise mõõga ja kukutas ennast selle otsa. 
5  Ja kui tema sõjariistade kandja nägi, et Saul oli surnud, siis kukutas ka tema ennast mõõga otsa ja suri. 
6  Nõnda surid Saul ja tema kolm poega ja kogu ta sugu; nad surid ühekorraga. 
7  Kui kõik orus olevad Iisraeli mehed nägid, et põgeneti ja et Saul ja tema pojad olid surnud, siis jätsid nad oma linnad maha ja põgenesid, ja vilistid tulid ning asusid neisse. 
8  Ja kui vilistid teisel päeval tulid mahalööduid paljaks riisuma, siis leidsid nad Sauli ja tema pojad langenuina Gilboa mäel. 
9  Ja nad riisusid ta paljaks ja võtsid ta pea ja ta sõjariistad ning läkitasid neid ringi mööda vilistite maad, kuulutama rõõmusõnumit oma ebajumalaile ja rahvale. 
10  Ja nad panid tema sõjariistad oma jumalate kotta, aga tema pealuu nad lõid Daagoni koja külge. 
11  Kui kogu Gileadi Jaabes kuulis kõike seda, mida vilistid Sauliga olid teinud, 
12  siis nad tõusid, kõik vahvad mehed, võtsid Sauli laiba ja tema poegade laibad ning tõid need Jaabesisse. Nad matsid nende luud tamme alla Jaabesis ja paastusid seitse päeva. 
13  Nõnda suri Saul oma truudusetuse pärast, mida ta oli osutanud Issanda vastu, sellepärast et ta ei olnud tähele pannud Issanda sõna, samuti sellepärast, et ta oli nõu küsinud surnu vaimult 
14  ega olnud nõu küsinud Issandalt. Seepärast laskis ta tema surra ja andis kuningriigi Taavetile, Iisai pojale. 

Õpetussõnad 18
17  Oma riiuasjas on esimesel õigus, kuni tuleb teine ja teda läbi katsub. 
18  Liisk lõpetab tülid ja otsustab vägevate vahel. 
19  Petetud venda on raskem võita kui tugevat linna, ja tülid on otsekui kindluse riiv. 
20  Oma suu viljast saab mehe kõht täis, ta küllastub oma huulte saagist. 
21  Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. 
22  Kes leiab naise, leiab õnne ja saab Issanda hea meele osaliseks. 
23  Kehv kõneleb anudes, aga rikas vastab karmilt. 
24  On sõpru, kes üksteist maha löövad, aga mõni sõber on ustavam kui vend. 

Õpetussõnad 19
1  Parem vaene, kes elab vagaduses, kui see, kel valelikud huuled ja ise on alp. 
2  Arutu agarus pole hea, ja kelle jalgadel on kiire, eksib ära. 

Rooma 14
1  Võtke vastu ka usus nõder ja ärge vaielge arvamuste üle! 
2  Mõni usub, et ta võib süüa kõike, aga kes on nõder, sööb ainult taimetoitu. 
3  Kes sööb kõike, ärgu pangu halvaks seda, kes ei söö, ja kes ei söö, ärgu mõistku kohut selle üle, kes sööb, sest Jumal on tema vastu võtnud. 
4  Kes oled sina, et sa mõistad kohut võõra sulase üle? Oma isanda ees ta seisab või langeb. Aga ta jääb seisma, sest Issand suudab teda püsti hoida. 
5  Mõni jälle hindab ühte päeva muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks. Igaüks olgu oma mõtlemises kindel! 
6  Kes arvestab teatavat päeva, arvestab seda Issandale; kes sööb, sööb Issandale, sest ta tänab Jumalat, ja kes ei söö, jätab söömata Issandale ja tänab Jumalat. 
7  Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi ei sure iseenesele, 
8  sest kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme – me oleme Issanda päralt. 
9  Selleks on ju Kristus surnud ja saanud jälle elavaks, et ta oleks nii surnute kui elavate Issand. 
10  Sina aga, miks sa mõistad kohut oma venna üle? Või sina, miks sa paned oma venda halvaks? Kõik me ju astume Jumala kohtujärje ette, 
11  nagu on kirjutatud: „Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand, minu ees nõtkub iga põlv ja iga keel annab tunnustust Jumalale.” 
12  Nõnda peab siis igaüks meist enda kohta Jumalale aru andma. 
13  Ärgem siis enam mõistkem kohut üksteise üle, vaid pigem võtkem kohustuseks mitte saada vennale komistuseks või kiusatuseks! 
14  Ma tean ja olen veendunud Issandas Jeesuses, et miski pole ebapuhas iseenesest, vaid on keelatud üksnes sellele, kes arvab midagi keelatu olevat – sellele on see keelatud. 
15  Aga kui su vend saab toidu pärast kurvaks, siis sa ei käi enam armastuse järgi. Ära saada hukka oma toiduga seda, kelle eest Kristus on surnud! 
16  Ja ärgu olgu teotatav see, mis teie jaoks on hea. 
17  Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus. 
18  Sest kes sel kombel teenib Kristust, see on Jumalale meelepärane ja tunnustatud inimeste poolt.