Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 215

Reede, 02. august 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 1Aj 15
  • 1Aj 16:1-36
  • Rm 16
  • Ps 90:11-17

1. Ajaraamat 1
1  Aadam, Sett, Enos, 
2  Keenan, Mahalalel, Jered, 
3  Eenok, Metuusala, Lemek, 
4  Noa, Seem, Haam ja Jaafet. 
5  Jaafeti pojad olid Gomer, Maagoog, Maadai, Jaavan, Tubal, Mesek ja Tiiras. 
6  Ja Gomeri pojad olid Askenas, Diifat ja Toogarma. 
7  Ja Jaavani pojad olid Eliisa ja Tarsis, kittid ja rodanlased. 
8  Haami pojad olid Kuus, Mitsraim, Puut ja Kaanan. 
9  Ja Kuusi pojad olid Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raema pojad olid Seeba ja Dedan. 
10  Ja Kuusile sündis Nimrod, kes oli esimene vägev mees maa peal. 
11  Ja Mitsraimile sündisid luudid, anamlased, lehablased, naftuhlased, 
12  patruuslased ja kasluhlased, kellest vilistid on lähtunud, ja kaftoorlased. 
13  Ja Kaananile sündisid Siidon, tema esmasündinu, ja Heet, 
14  ja jebuuslased, emorlased, girgaaslased, 
15  hiivlased, arklased, siinlased, 
16  arvadlased, semarlased ja hamatlased. 
17  Seemi pojad olid Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uuts, Huul, Geter ja Mesek. 
18  Ja Arpaksadile sündis Selah, ja Selahile sündis Eeber. 
19  Ja Eeberile sündis kaks poega: ühe nimi oli Peleg, sest tema päevil jagunes maa; ja tema venna nimi oli Joktan. 
20  Ja Joktanile sündisid Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 
21  Hadoram, Uusal, Dikla, 
22  Eebal, Abimael, Seeba, 
23  Oofir, Havila ja Joobab. Need kõik olid Joktani pojad. 
24  Seem, Arpaksad, Selah, 
25  Eeber, Peleg, Reu, 
26  Serug, Naahor, Terah, 
27  Aabram, see on Aabraham. 
28  Aabrahami pojad olid Iisak ja Ismael. 
29  Need olid nende järeltulijad: Nebajot, Ismaeli esmasündinu, siis Keedar, Adbeel, Mibsam, 
30  Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema, 
31  Jetuur, Naafis ja Keedma. Need olid Ismaeli pojad. 
32  Ja Ketuura, Aabrahami liignaise pojad, keda tema sünnitas, olid: Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak ja Suuah. Ja Joksani pojad olid Seeba ja Dedan. 
33  Ja Midjani pojad olid Eefa, Eefer, Hanok, Abiida ja Eldaa. Need kõik olid Ketuura järeltulijad. 
34  Ja Aabrahamile sündis Iisak; Iisaki pojad olid Eesav ja Iisrael. 
35  Eesavi pojad olid Eliifas, Reuel, Jeus, Jalam ja Korah. 
36  Eliifase pojad olid Teeman, Oomar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna ja Amalek. 
37  Reueli pojad olid Nahat, Serah, Samma ja Missa. 
38  Seiri pojad olid Lootan, Soobal, Sibeon, Ana, Diison, Eeser ja Diisan. 
39  Lootani pojad olid Hori ja Hoomam; ja Lootani õde oli Timna. 
40  Soobali pojad olid Aljan, Maanahat, Eebal, Sefi ja Oonam; ja Sibeoni pojad olid Ajja ja Ana. 
41  Ana poegi oli Diison; ja Diisoni pojad olid Hamran, Esban, Jitran ja Keran. 
42  Eeseri pojad olid Bilhan, Saavan ja Jaakan; Diisani pojad olid Uuts ja Aran. 
43  Ja need olid kuningad, kes valitsesid Edomimaal, enne kui ükski kuningas Iisraeli laste üle valitses: Bela, Beori poeg; tema linna nimi oli Dinhaba. 
44  Kui Bela suri, sai tema asemel kuningaks Joobab, Serahi poeg Bosrast. 
45  Kui Joobab suri, sai tema asemel kuningaks Huusam teemanlaste maalt. 
46  Kui Huusam suri, sai tema asemel kuningaks Hadad, Bedadi poeg, kes lõi midjanlasi Moabi väljadel; tema linna nimi oli Aviit. 
47  Kui Hadad suri, sai tema asemel kuningaks Samla Masreekast. 
48  Kui Samla suri, sai tema asemel kuningaks Saul jõeäärsest Rehobotist. 
49  Kui Saul suri, sai tema asemel kuningaks Baal-Haanan, Akbori poeg. 
50  Kui Baal-Haanan suri, sai tema asemel kuningaks Hadad; tema linna nimi oli Pai ja tema naise nimi oli Mehetabel, Mee-Sahabi tütre Matredi tütar. 
51  Kui Hadad suri, siis olid Edomi vürstideks: vürst Timna, vürst Alja, vürst Jetet, 
52  vürst Oholibama, vürst Eela, vürst Piinon, 
53  vürst Kenas, vürst Teeman, vürst Mibsar, 
54  vürst Magdiel, vürst Iiram. Need olid Edomi vürstid. 

1. Ajaraamat 15
1  Ja Taavet tegi enesele kojad Taaveti linna; ja ta valmistas paiga Jumala laekale ning lõi sellele telgi üles. 
2  Siis ütles Taavet, et Jumala laegast ei tohi kanda ükski muu kui ainult leviidid, sest Issand oli valinud nemad laegast kandma ja seda igavesti teenima. 
3  Ja Taavet kutsus kogu Iisraeli Jeruusalemma, tooma Issanda laegast paika, mille ta sellele oli valmistanud. 
4  Ja Taavet kogus kokku Aaroni pojad ja leviidid. 
5  Kehati poegadest olid: Uuriel, ülem, ja tema vennad – sada kakskümmend; 
6  Merari poegadest: Asaja, ülem, ja tema vennad – kakssada kakskümmend; 
7  Geersomi poegadest: Joel, ülem, ja tema vennad – sada kolmkümmend; 
8  Elisafani poegadest: Semaja, ülem, ja tema vennad – kakssada; 
9  Hebroni poegadest: Eliel, ülem, ja tema vennad – kaheksakümmend; 
10  Ussieli poegadest: Amminadab, ülem, ja tema vennad – sada kaksteist. 
11  Ja Taavet kutsus preestrid Saadoki ja Ebjatari, ja leviidid Uurieli, Asaja, Joeli, Semaja, Elieli ja Amminadabi 
12  ja ütles neile: „Teie olete leviitide perekondade peamehed. Pühitsege iseendid ja oma vendi ja tooge Issanda, Iisraeli Jumala laegas paika, mille ma sellele olen valmistanud! 
13  Sellepärast et teie eelmisel korral kaasas ei olnud, rebis meid Issand, meie Jumal; sest me ei olnud temast hoolinud, nagu oleksime pidanud.” 
14  Siis pühitsesid preestrid ja leviidid endid Issanda, Iisraeli Jumala laegast tooma. 
15  Ja leviidid kandsid Jumala laegast kangidega oma õlgadel, nagu Mooses Issanda sõna järgi oli käskinud. 
16  Ja Taavet käskis leviitide ülemaid, et nad laseksid ette astuda oma vennad lauljad mänguriistadega, naablite, kannelde ja simblitega, valju rõõmuhäält kuuldavale tooma. 
17  Ja leviidid määrasid Heemani, Joeli poja, ja tema vendadest Aasafi, Berekja poja; ja Merari poegadest, nende vendadest, Eetani, Kuusaja poja; 
18  ja koos nendega nende hõimlased: Sakarja, Jaasieli, Semiramoti, Jehieli, Unni, Eliabi, Benaja, Maaseja, Mattitja, Elifelehu, Mikneja, Oobed-Edomi ja Jeieli, väravahoidjad. 
19  Lauljad Heeman, Aasaf ja Eetan mängisid vasksimblitega, 
20  Sakarja, Asiel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Maaseja ja Benaja mängisid naablitega alamoti viisil 
21  ja Mattitja, Elifelehu, Mikneja, Oobed-Edom, Jehiel ja Asasja mängisid kanneldel seminiti viisil. 
22  Ja Kenanja, leviitide lauluülem, juhatas pillimängu, sest ta oskas seda. 
23  Ja Berekja ja Elkana olid laeka väravahoidjad. 
24  Ja preestrid Sebanja, Joosafat, Netaneel, Amaasai, Sakarja, Benaja ja Elieser puhusid pasunaid Jumala laeka ees; ja Oobed-Edom ja Jehhija olid laeka väravahoidjad. 
25  Nõnda olid Taavet, Iisraeli vanemad ja tuhandepealikud teel, et rõõmsa meelega tuua Issanda seaduselaegas Oobed-Edomi kojast. 
26  Ja kuna Jumal aitas leviite, kes kandsid Issanda seaduselaegast, siis ohverdati seitse härjavärssi ja seitse jäära. 
27  Taavetil oli seljas linane kuub, nõndasamuti kõigil leviitidel, kes kandsid laegast, ja lauljail ning Kenanjal, lauluülemal; Taavetil oli ka linane õlarüü. 
28  Ja kogu Iisrael tõi Issanda seaduselaeka üles hõisates ja sarve puhudes, pasunate, simblite, naablite ja kanneldega mängides. 
29  Aga kui Issanda seaduselaegas jõudis Taaveti linna, vaatas Miikal, Sauli tütar, aknast, ja nähes kuningas Taavetit tantsimas ja mängimas, põlgas ta teda oma südames. 

1. Ajaraamat 16
1  Kui Jumala laegas oli viidud ja asetatud telki, mille Taavet sellele oli püstitanud, siis toodi Jumala ees põletus- ja tänuohvreid. 
2  Ja kui Taavet oli põletus- ja tänuohvreid ohverdanud, siis ta õnnistas rahvast Issanda nimel. 
3  Ja ta jagas igale Iisraeli lapsele, niihästi mehele kui naisele, igaühele leivakaku ning datli- ja rosinakoogi. 
4  Ja ta pani leviidid Issanda laeka ees teenima ja kuulutama, tänama ja kiitma Issandat, Iisraeli Jumalat: 
5  Aasaf oli juhataja ja Sakarja tema abi; siis Jeiel, Semiramot, Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Oobed-Edom ja Jeiel mänguriistadega, naablite ja kanneldega, kuna Aasaf mängis simblit; 
6  ja preestrid Benaja ja Jahasiel puhusid vahetpidamata pasunaid Jumala seaduselaeka ees. 
7  Siis, selsamal päeval, andis Taavet Issanda tänamise esimest korda Aasafi ja tema vendade hooleks: 
8  „Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod! 
9  Laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest! 
10  Kiidelge tema pühast nimest, rõõmustugu nende süda, kes otsivad Issandat! 
11  Nõudke Issandat ja tema võimsust, otsige alati tema palet! 
12  Meenutage tema tehtud imetegusid, tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid, 
13  teie, Iisraeli, tema sulase sugu, teie, Jaakobi, tema valitu lapsed! 
14  Tema, Issand, on meie Jumal, tema kohtuotsused on igal pool maailmas. 
15  Pidage igavesti meeles tema lepingut, sõna, mille ta on andnud tuhandele põlvele, 
16  lepingut, mille ta on sõlminud Aabrahamiga, ja tema vannet Iisakile! 
17  Ta seadis selle Jaakobile määruseks, Iisraelile igaveseks lepinguks. 
18  Ta ütles: „Sinule ma annan Kaananimaa, see on teie pärisosa, 
19  kuigi teid on väike hulgake ja olete seal ainult pisut aega ning võõrastena elanud!” 
20  Nad rändasid rahva juurest rahva juurde, ühest riigist teise rahva juurde. 
21  Tema ei lasknud kedagi neile liiga teha ja ta nuhtles nende pärast kuningaid: 
22  „Ärge puudutage minu võituid ja ärge tehke kurja minu prohvetitele!” 
23  Laulge Issandale, kogu maailm, kuulutage päevast päeva tema päästet! 
24  Jutustage paganate seas tema au, tema imeasju kõigi rahvaste seas! 
25  Sest Issand on suur ja väga kiidetav, ja tema on kardetavam kui kõik muud jumalad. 
26  Sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad, aga Issand on teinud taeva. 
27  Aulikkus ja auhiilgus on tema palge ees, võimsus ja rõõm on tema asupaigas. 
28  Rahvaste suguvõsad! Andke Issandale, andke Issandale au ja võimsus! 
29  Andke Issandale tema nime au, tooge annetusi ja tulge tema palge ette, kummardage Issandat pühas ehtes! 
30  Kogu maailm värisegu tema palge ees! Aga maailm jääb kindlaks, ei see kõigu. 
31  Taevad rõõmustugu ja maa ilutsegu! Ja öelge paganate seas: „Issand on kuningas!” 
32  Meri ja selle täius kohisegu, hõisaku väli ja kõik, mis seal on! 
33  Siis rõkatagu rõõmust metsa puud Issanda ees, sest tema tuleb kohut mõistma maailmale! 
34  Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti! 
35  Ja öelge: „Päästa meid, meie pääste Jumal, kogu ja vabasta meid paganate seast, et saaksime tänada su püha nime ja hoobelda sinu kiitmisega!” 
36  Tänu olgu Issandale, Iisraeli Jumalale, igavesest ajast igavesti! Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” ning kiitku Issandat!” 

Psalm 90
11  Kes tunneb su viha tugevust ja su raevu, nõnda nagu sind tuleb karta? 
12  Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame! 
13  Pöördu tagasi, Issand! Oh kui kaua? Halasta oma sulaste peale! 
14  Täida meid hommikul oma heldusega, siis me hõiskame ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja! 
15  Rõõmusta meid nii palju päevi, kui sa meid vaevasid, nii palju aastaid, kui me nägime õnnetust! 
16  Saagu nähtavaks su töö su sulastele ja nende lastele su auhiilgus! 
17  Issandal, meie Jumalal, olgu lahke meel meie vastu! Meie kätetööd ta kinnitagu meile! Kinnita meie kätetööd! 

Rooma 16
1  Ma jätan teie hoolde meie õe Foibe, kes on Kenkrea koguduse teenistuses. 
2  Võtke ta vastu Issandas nagu pühadele kohane ning toetage teda, milles tal iganes teid vaja läheb, sest tema isegi on olnud paljudele toeks, ka minule endale! 
3  Tervitage minu kaastöölisi Kristuses Jeesuses, Priskat ja Akvilat, 
4  kes minu hinge eest oma pea on pannud kaalule, keda ei täna üksnes mina, vaid ka kõik paganate kogudused; 
5  tervitage ka kogudust nende kojas! Tervitage mu armast Epainetost, kes oli Aasia provintsis esimene pöörduma Kristuse poole! 
6  Tervitage Maarjat, kes on teie eest palju vaeva näinud! 
7  Tervitage Andronikost ja Juniast, mu sugulasi ja vanglakaaslasi, kes on silmapaistvad apostlite seas; nemad olid kristlased juba enne mind. 
8  Tervitage Ampliatust, mu armast Issandas! 
9  Tervitage Urbanust, meie kaastöölist Issandas, ja mu armast Stahhüst! 
10  Tervitage Apellest, kes on tunnustatud kristlane! Tervitage Aristobulose omi! 
11  Tervitage Heroodioni, mu sugulast! Tervitage Narkissose omadest neid, kes on Issandas! 
12  Tervitage Trüfainat ja Trüfoosat, kes näevad vaeva Issandale! Tervitage armast õde Persist, kes on palju vaeva näinud Issandale! 
13  Tervitage Issandas valitud Ruufust ja tema ema, kes on ka minu emaks olnud! 
14  Tervitage Asünkritost, Flegonit, Hermest, Patrobast, Hermast ja vendi, kes on nendega! 
15  Tervitage Filologost ja Juuliat, Neereust ja ta õde ja Olümpast ning kõiki pühasid, kes on nendega! 
16  Tervitage üksteist püha suudlusega! Kõik Kristuse kogudused tervitavad teid! 
17  Ma palun teid, vennad, pidada silmas neid, kes tekitavad lõhesid ja pahandusi õpetuse vastu, mida teie olete õppinud. Hoidke neist eemale, 
18  sest niisugused ei teeni meie Issandat Jeesust Kristust, vaid oma kõhtu, ja nad petavad libedate sõnade ja ilukõnedega lihtsameelsete südameid. 
19  Teie kuulekus on ju kõigile saanud teatavaks. Seepärast olen ma teie üle rõõmus, ent ma tahaksin, et te oleksite targad heale, aga jääksite puutumatuks kurjast. 
20  Aga rahu Jumal purustab peatselt saatana teie jalge alla. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega! Aamen. 
21  Teid tervitavad mu kaastööline Timoteos, ning Luukius ja Jaason ja Soosipatros, mu sugulased. 
22  Mina, Tertius, kes ma selle kirja olen kirjutanud, tervitan teid Issandas! 
23  Teid tervitab Gaius, minu ja terve koguduse võõrustaja. Teid tervitab Erastos, linna varahoidja, ja vend Kvartus. 
24  [Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie kõikidega! Aamen.]  
25  [Sellele aga, kes teid võib kinnitada minu evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse kuulutuse kohaselt, selle saladuse ilmutuse kohaselt, millest on igavesest ajast vaikitud, 
26  nüüd aga on tehtud avalikuks ja prohvetite kirjade läbi igavese Jumala käsu kohaselt kõigile rahvastele antud teada kuulekuseks usule, 
27  ainsale, targale Jumalale – temale olgu kirkus igavesti Jeesuse Kristuse läbi! Aamen.]