Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 270

Neljapäev, 26. september 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Js 65:17-25
  • Js 66
  • Ef 5:8-33
  • Ps 113:1-9

Psalm 113
1  Halleluuja! Kiitke, Issanda sulased, kiitke Issanda nime! 
2  Issanda nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti! 
3  Päikesetõusust loojakuni olgu kiidetud Issanda nimi! 
4  Issand on kõrge üle kõigi rahvaste, tema auhiilgus on üle taevaste. 
5  Kes on nagu Issand, meie Jumal, kes kõrgel istub, 
6  kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on, 
7  kes tõstab põrmust üles vaevase ja tuhaasemelt viletsa, 
8  pannes tema istuma õilsate kõrvale, oma rahva õilsate kõrvale, 
9  kes paneb sigimatu, kel polnud maja, elama poegade rõõmsa emana? Halleluuja! 

Jesaja 65
17  Sest vaata, ma loon uue taeva ja uue maa. Enam ei mõelda endiste asjade peale ja need ei tule meeldegi, 
18  vaid rõõmutsetakse ja ollakse igavesti rõõmsad mu loodu pärast. Sest vaata, ma loon Jeruusalemma rõõmuks ja ta rahva rõõmustuseks. 
19  Mina rõõmutsen Jeruusalemma pärast ja tunnen rõõmu oma rahvast; seal ei ole enam kuulda nutu- ega hädakisahäält. 
20  Seal ei ole enam imikut, kes elab ainult mõne päeva, ega rauka, kellel ei täitu ta päevade määr, nooreks peetakse seda, kes sureb saja-aastaselt, ja neetuks seda, kes ei saa sadat aastat täis. 
21  Nad ehitavad kodasid ja elavad neis, istutavad viinamägesid ja söövad nende vilja. 
22  Nad ei ehita teistele elamiseks, ei istuta teistele söömiseks, sest mu rahva eluiga on otsekui puu eluiga ja mu valitud kasutavad ise oma kätetööd. 
23  Nad ei näe asjata vaeva ega sünnita lapsi hirmu jaoks, sest nad on Issanda õnnistatud sugu ja koos nendega on õnnistus nende võrseil. 
24  Enne kui nad hüüavad, vastan mina; kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud. 
25  Hunt ja tall käivad koos karjas, lõvi sööb õlgi nagu veis ja mao toiduks on põrm: ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel, ütleb Issand. 

Jesaja 66
1  Nõnda ütleb Issand: Taevas on minu aujärg ja maa on minu jalajärg. Kus saaks siis olla koda, mida te tahate mulle ehitada, ja kus saaks siis olla mu hingamispaik? 
2  On ju minu käsi selle kõik teinud ja nõnda on see kõik sündinud, ütleb Issand. Aga mina vaatan ka niisuguse peale, kes on vilets, kellel on purukspekstud vaim ja kes väriseb mu sõna ees. 
3  Ons inimese mahalööja härja tapjaga võrdne? Koera kaela käänaja lamba ohverdajaga? Sea vere tooja roaohvri toojaga? Ons ebajumala austaja viiruki suitsutajaga võrdne? Nõnda nagu need on valinud oma teed ja nende hing armastab nende jäledusi, 
4  nõnda valin minagi nende jaoks piinu ja saadan neile sellepärast hirmuvärinaid; sest kui ma hüüdsin, siis ei vastanud ükski, kui ma rääkisin, siis nad ei kuulnud, vaid tegid kurja mu silmis ja valisid, mis on mulle vastumeelt. 
5  Kuulge Issanda sõna, kes te värisete tema sõna ees: Teie vennad, kes teid vihkavad, kes teid ära tõukavad minu nime pärast, ütlevad: „Issand olgu auline, et saaksime näha teie rõõmu!” Aga nad peavad jääma häbisse! 
6  Kuule! Lärm linnast! Hääl templist! Issanda hääl, kes tasub kätte oma vaenlastele. 
7  Juba enne lapsevaeva sünnitab Siion, enne kui temale tulevad valud, toob ta poeglapse ilmale. 
8  Kes on kuulnud midagi niisugust? Kes on näinud selliseid asju? Kas maa sünnitatakse üheainsa päevaga või tuleb rahvas ilmale ühekorraga? Kuid niipea kui Siion tunneb valusid, toob ta ka kohe oma lapsed ilmale. 
9  Kas mina avan emakoja, ilma et laseksin sünnitada? Või peaksin mina, sünnitama saatja, sulgema emakoja? ütleb su Jumal. 
10  Rõõmustage koos Jeruusalemmaga ja hõisake tema pärast kõik, kes teda armastate! Olge väga rõõmsad koos temaga kõik, kes te tema pärast leinasite, 
11  et võite imeda ja küllastuda tema troostirindadest, et võite juua ja ennast kosutada tema ohtrast emarinnast! 
12  Sest nõnda ütleb Issand: Vaata, ma juhin tema juurde rahu otsekui jõe, ja rahvaste rikkused otsekui tulvava oja; teie lapsi kantakse kätel ja hellitatakse põlvedel. 
13  Otsekui trööstiks teid ema, nõnda trööstin ma teid – ja teid trööstitakse Jeruusalemmas. 
14  Teie näete seda ja teie süda rõõmustab, teie luud-liikmed kasvavad nagu värske rohi. On tuntav, et Issanda käsi on tema sulastega, aga ta needus tema vaenlastega. 
15  Sest vaata, Issand tuleb tules ja tema sõjavankrid on otsekui tuulekeeris, et kätte tasuda vihalõõsas ja sõitluse tuleleekidega. 
16  Sest Issand mõistab kõige liha üle tule ja mõõgaga kohut ja Issanda poolt mahalööduid on siis palju. 
17  Kes endid pühitsevad ja puhastavad rohuaedade jaoks, järgnedes mõnele endi keskelt, ning sealiha, jäleduste ja hiirte sööjad saavad otsa üheskoos, ütleb Issand. 
18  Mina tunnen nende tegusid ja mõtteid, aga ma tulen koguma kõiki rahvaid ning keeli; ja need tulevad ning näevad minu auhiilgust. 
19  Ja ma teen nende keskel ühe tunnustähe. Ma läkitan nende hulgast pääsenuid rahvaste juurde Tarsisesse, Puudi ja Luudi ammuküttide juurde, Tubalisse ja Jaavanisse, kaugetele saartele, kes ei ole kuulnud minust räägitavat ega ole neil aimu minu auhiilgusest; ja need kuulutavad rahvaste keskel minu auhiilgust. 
20  Ja nad toovad kõik teie vennad kõigi rahvaste seast ohvriannina Issandale; nad toovad nad hobuste, vankrite ja tõldadega, muulade ja kärmete kaamelitega mu pühale mäele Jeruusalemma, ütleb Issand, otsekui Iisraeli lapsed toovad puhtais astjais roaohvri Issanda kotta. 
21  Ja nendegi hulgast ma võtan leviitpreestreid, ütleb Issand. 
22  Sest otsekui uus taevas ja uus maa, mis ma teen, püsivad minu palge ees, ütleb Issand, nõnda püsib ka teie sugu ja teie nimi. 
23  Ja noorkuust noorkuusse ning hingamispäevast hingamispäeva tuleb kogu inimsugu mu ette kummardama, ütleb Issand. 
24  Kui nad välja lähevad, siis nad näevad nende meeste laipu, kes astusid üles mu vastu; sest nende uss ei sure ja nende tuli ei kustu, ja nad on jälkuseks kogu inimsoole.” 

Efesose 5
8  Sest varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed – 
9  valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões -, 
10  uurige, mis on Issandale meelepärane, 
11  ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid! 
12  Sest mida nad salajas teevad, seda on nimetadagi häbi. 
13  Aga kõik valguse poolt paljastatu saab avalikuks; 
14  sest kõik, mis saab avalikuks, on valguse käes. Seepärast on öeldud: „Ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus!” 
15  Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad, 
16  kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. 
17  Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine. 
18  Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu, 
19  lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale, 
20  tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. 
21  Alistuge üksteisele Kristuse kartuses, 
22  naised oma meestele otsekui Issandale, 
23  sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihu päästja. 
24  Nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistugu ka naised meestele kõigis asjus. 
25  Mehed, armastage naisi, otsekui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest, 
26  et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, 
27  et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. 
28  Nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu iseenese ihu. Kes oma naist armastab, armastab iseennast. 
29  Keegi pole ju kunagi vihanud iseenese ihu, vastupidi, ta toidab ja hellitab seda nii nagu Kristus kogudust, 
30  sest me oleme tema ihu liikmed. 
31  „Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja need kaks saavad üheks.” 
32  See saladus on suur: ma räägin Kristusest ja kogudusest. 
33  Igal juhul armastagu ka igaüks teie seast oma naist nii nagu iseennast, aga naine kartku meest!