Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 286

Laupäev, 12. oktoober 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Jr 27
  • Jr 28
  • Jr 29:1-23
  • 2Ts 1
  • Ps 119:25-32

Psalm 119
25  Mu hing on põrmu küljes kinni, elusta mind oma sõna järgi! 
26  Sinule ma jutustan oma teid ja sa vastad mulle; õpeta mulle oma määrusi! 
27  Oma korralduste teedest lase mind aru saada, ja ma tahan meelt mõlgutada su imeasjade üle. 
28  Mu hing valab pisaraid meelehärmist – tõsta mind üles oma sõna järgi! 
29  Vale tee hoia minust eemal ja kingi mulle armust oma Seadus! 
30  Ma olen valinud ustavuse tee, ma olen pannud enese ette sinu seadused. 
31  Ma pean kinni su tunnistustest, Issand. Ära lase mind sattuda häbisse! 
32  Ma jooksen su käskude teed, sest sina teed mu südame avaraks. 

Jeremija 27
1  Juuda kuninga Sidkija, Joosija poja valitsemise alguses tuli Jeremijale Issandalt see sõna; ta ütles: 
2  „Issand ütles mulle nõnda: Valmista enesele köidikud ja ikkepuud ning pane need enesele kaela! 
3  Läkita siis need Edomi kuningale, Moabi kuningale, ammonlaste kuningale, Tüürose kuningale ja Siidoni kuningale käskjalgade kaudu, kes tulevad Jeruusalemma Juuda kuninga Sidkija juurde, 
4  ja käsi neid öelda oma isandaile: Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Öelge oma isandaile nõnda: 
5  Mina olen teinud maa, inimesed ja loomad, kes maa peal on, oma suure rammu ja väljasirutatud käsivarre abil, ja ma annan need sellele, kes minu silmis õige on. 
6  Ja nüüd annan ma kõik need maad oma sulase, Paabeli kuninga Nebukadnetsari kätte, ja ma annan temale ka metsloomad teda teenima. 
7  Ja kõik rahvad peavad teenima teda ja tema poega ja pojapoega, kuni tuleb temagi aeg ja paljud rahvad ja suured kuningad sunnivad tedagi teenima. 
8  Ja seda rahvast ja seda kuningriiki, kes tõrgub teenimast teda, Paabeli kuningat Nebukadnetsarit, ja kes ei anna oma kaela Paabeli kuninga ikke alla, seda rahvast ma nuhtlen mõõga ja nälja ja katkuga, ütleb Issand, kuni ma teen neile tema käe läbi lõpu. 
9  Teie ärge kuulake oma prohveteid ja ennustajaid ning unenägusid, samuti mitte märkide seletajaid ja nõidu, kes teile räägivad ja ütlevad: Te ei hakka teenima Paabeli kuningat! 
10  Sest nemad kuulutavad teile valet, selleks et teid eemaldada teie oma maalt, et mina peaksin teid ära tõukama, mistõttu te hukkute. 
11  Aga selle rahva, kes viib oma kaela Paabeli kuninga ikke alla ja teenib teda, jätan ma tema oma maale, ütleb Issand, ja ta võib seda ha ning elada sel maal. 
12  Ja Juuda kuningale Sidkijale rääkisin ma kõik needsamad sõnad, öeldes: Andke oma kaelad Paabeli kuninga ikke alla ja teenige teda ja tema rahvast, siis te jääte elama! 
13  Miks peaksite surema, sina ja su rahvas, mõõga, nälja ja katku läbi, nõnda nagu Issand on tõotanud rahvale, kes ei taha teenida Paabeli kuningat? 
14  Ja ärge kuulake nende prohvetite sõnu, kes teile räägivad ja ütlevad: „Te ei hakka teenima Paabeli kuningat!”, sest nad kuulutavad teile valet. 
15  Sest mina ei ole neid läkitanud, ütleb Issand; ometi kuulutavad nad valet minu nimel, selleks et ma tõukaksin teid ära ja et te hukkuksite, teie ja need prohvetid, kes teile kuulutavad. 
16  Ja preestritele ja kogu sellele rahvale ma rääkisin, öeldes: Nõnda ütleb Issand: Ärge kuulake oma prohvetite sõnu, kes teile kuulutavad, öeldes: „Vaata, Issanda koja riistad tuuakse nüüd varsti Paabelist tagasi”, sest nad kuulutavad teile valet! 
17  Ärge kuulake neid, teenige Paabeli kuningat, siis te jääte elama! Miks peaks see linn saama varemeiks? 
18  Kui nad siiski on prohvetid ja kui neil on Issanda sõna, siis nad palugu ometi vägede Issandat, et riistu, mis on jäänud Issanda kotta ja kuningakotta, ei viidaks Paabelisse! 
19  Sest nõnda ütleb vägede Issand sammaste, vaskmere, aluste ja muude riistade kohta, mis on veel jäänud siia linna 
20  ja mida Paabeli kuningas Nebukadnetsar ära ei võtnud, kui ta Jeruusalemmast viis Paabelisse vangi Juuda kuninga Jekonja, Joojakimi poja, ja kõik Juuda ja Jeruusalemma suurnikud, 
21  sest nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal, riistade kohta, mis on jäänud Issanda kotta ja Juuda kuningakotta ja Jeruusalemma: 
22  Need viiakse Paabelisse ja need jäävad sinna selle päevani, kui ma tunnen muret nende pärast, ütleb Issand, ja toon need ära ning panen tagasi siia paika!” 

Jeremija 28
1  Ja selsamal aastal, Juuda kuninga Sidkija valitsemise alguses, neljanda aasta viiendas kuus, rääkis minuga prohvet Hananja, Assuri poeg Gibeonist, Issanda kojas preestrite ja kogu rahva nähes; ta ütles: 
2  „Nõnda räägib vägede Issand, Iisraeli Jumal, kes ütleb: Mina murran Paabeli kuninga ikke! 
3  Enne kui kaks aastat on möödunud, toon ma tagasi siia paika kõik Issanda koja riistad, mis Paabeli kuningas Nebukadnetsar võttis siit paigast ja viis Paabelisse. 
4  Ja Juuda kuninga Jekonja, Joojakimi poja, ja kõik Juuda vangid, kes läksid Paabelisse, toon ma tagasi siia paika, ütleb Issand, sest ma murran Paabeli kuninga ikke.” 
5  Aga prohvet Jeremija rääkis prohvet Hananjaga preestrite nähes ja kogu rahva nähes, kes seisid Issanda kojas. 
6  Prohvet Jeremija ütles: „Aamen! Issand tehku nõnda! Issand kinnitagu su sõnu, mis sa oled prohvetlikult kuulutanud, et ta toob Paabelist tagasi siia paika Issanda koja riistad ja kõik vangid. 
7  Ent kuule ometi seda sõna, mis ma räägin sinu kuuldes ja kogu rahva kuuldes: 
8  Prohvetid, kes on olnud enne mind ja enne sind muistsest peale, on prohvetlikult kuulutanud paljudele maadele ja suurtele kuningriikidele sõda, õnnetust ja katku. 
9  Aga prohvet, kes kuulutab rahu, tunnistatakse alles siis prohvetiks, kelle Issand tõesti on läkitanud, kui selle prohveti sõna on täide läinud.” 
10  Siis prohvet Hananja võttis ikke prohvet Jeremija kaelast ja murdis katki. 
11  Ja Hananja rääkis kogu rahva nähes, öeldes: „Nõnda ütleb Issand: Selsamal kombel murran ma Paabeli kuninga Nebukadnetsari ikke kõigi rahvaste kaelast, enne kui kaks aastat on möödunud.” Aga prohvet Jeremija läks oma teed. 
12  Ja Issanda sõna tuli Jeremijale pärast seda, kui prohvet Hananja oli katki murdnud ikke prohvet Jeremija kaelast; ta ütles: 
13  „Mine ja räägi Hananjaga ning ütle: Nõnda ütleb Issand: Sa oled murdnud puuikked, aga oled teinud nende asemele raudikked! 
14  Sest nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Ma olen pannud raudikke kõigi nende rahvaste kaela, et nad teeniksid Paabeli kuningat Nebukadnetsarit, ja nad peavad teda teenima! Ja ma olen andnud temale metsloomigi.” 
15  Ja prohvet Jeremija ütles prohvet Hananjale: „Kuule ometi, Hananja! Issand ei ole sind läkitanud, vaid sina oled pannud selle rahva uskuma valet. 
16  Seepärast ütleb Issand nõnda: Vaata, ma läkitan sind maa pealt ära. Sel aastal sa sured, sest sa oled kuulutanud taganemist Issandast.” 
17  Ja prohvet Hananja suri selsamal aastal seitsmendas kuus. 

Jeremija 29
1  Ja need on selle kirja sõnad, mis prohvet Jeremija läkitas Jeruusalemmast vangide vanemaile, kes veel alles olid, ja preestreile ja prohveteile ja kogu rahvale, keda Nebukadnetsar oli Jeruusalemmast viinud vangi Paabelisse, 
2  pärast seda kui kuningas Jekonja ja kuninganna, hoovkondlased, Juuda ja Jeruusalemma vürstid ning sepad ja ehitustöölised Jeruusalemmast olid läinud, 
3  Elaasa, Saafani poja, ja Gemarja, Hilkija poja, vahendusel, keda Juuda kuningas Sidkija läkitas Paabeli kuninga Nebukadnetsari juurde Paabelisse; selles oli öeldud: 
4  „Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal, kõigile vangidele, keda ma olen Jeruusalemmast lasknud viia vangi Paabelisse: 
5  Ehitage kodasid ja elage neis, istutage rohuaedu ja sööge nende vilja! 
6  Võtke naisi ja laske sündida poegi ja tütreid! Võtke oma poegadele naisi ja pange oma tütred mehele, et nad sünnitaksid poegi ja tütreid! Paljunege seal, ärge vähenege! 
7  Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia, ja paluge selleks Issandat; sest selle hea põli on teie hea põli! 
8  Sest nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Ärge laske endid petta oma prohveteist, kes on teie keskel, ja oma ennustajaist, ja ärge võtke tõena oma unistusi, mida te unistate! 
9  Sest nad kuulutavad teile minu nimel valet; mina ei ole neid läkitanud, ütleb Issand. 
10  Sest Issand ütleb nõnda: Alles kui seitsekümmend Paabeli aastat saab täis, kannan ma hoolt teie eest ja teen oma hea sõna teie kohta tõeks ja toon teid tagasi siia paika. 
11  Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. 
12  Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind, ja mina kuulen teid. 
13  Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. 
14  Ja ma lasen teil mind leida, ütleb Issand, ja ma pööran teie vangipõlve ning kogun teid kõigi rahvaste seast ja kõigist paigust, kuhu ma teid olen tõuganud, ütleb Issand, ja toon teid tagasi paika, kust ma lasksin teid vangi viia. 
15  Ja kuna te olete öelnud: Issand on Paabelis lasknud tõusta meile prohveteid – 
16  siis ütleb Issand nõnda kuninga kohta, kes istub Taaveti aujärjel, ja kogu rahva kohta, kes elab siin linnas, teie vendade kohta, kes ei ole läinud vangi koos teiega: 
17  Nõnda ütleb vägede Issand: Vaata, ma läkitan nende sekka mõõga, nälja ja katku ja teen nad roiskunud viigimarjade sarnaseks, mis on nii halvad, et need ei kõlba süüa. 
18  Ja ma ajan neid taga mõõga, nälja ja katkuga ja teen nad hirmutuseks kõigile kuningriikidele maa peal, sajatuseks ja jälestuseks, pilkealuseks ja teotuseks kõigi rahvaste seas, kuhu ma nad olen tõuganud, 
19  sellepärast et nad ei kuulanud mu sõnu, ütleb Issand, kui ma läkitasin nende juurde oma sulaseid prohveteid, koguni korduvalt läkitasin; aga teie ei kuulanud, ütleb Issand. 
20  Aga kuulge Issanda sõna, teie, kõik vangid, keda ma olen Jeruusalemmast saatnud Paabelisse! 
21  Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal, Ahabi, Koolaja poja, ja Sidkija, Maaseja poja kohta, kes teile minu nimel kuulutavad valet: Vaata, ma annan nad Paabeli kuninga Nebukadnetsari kätte ja tema lööb nad maha teie silme ees. 
22  Ja neist saab sajatussõna kõigile Juuda vangidele, kes on Paabelis; öeldakse: „Issand tehku sinuga nagu Sidkija ja Ahabiga, keda Paabeli kuningas kõrvetas tulega!”, 
23  sellepärast et nad tegid Iisraelis jõledust ja rikkusid abielu oma ligimeste naistega ning rääkisid minu nimel valesõnu, mida mina neid ei olnud käskinud; mina tean seda ja olen tunnistaja, ütleb Issand. 

2. Tessaloonika 1
1  Paulus ja Silvanus ja Timoteos – tessalooniklaste kogudusele Jumalas, meie Isas, ja Issandas Jeesuses Kristuses: 
2  Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! 
3  Meil tuleb alati tänada Jumalat teie eest, vennad, nõnda nagu on kohus, kuna teie usk jõudsasti kasvab ja armastus, mis teil igaühel on üksteise vastu, rohkeneb, 
4  nii et ka meie ise kiitleme teist Jumala kogudustes, teie vastupidavusest ja ustavusest kõigis tagakiusamistes ja kitsikustes, mida te talute 
5  Jumala õiglase kohtu märgiks selle kohta, et teid on arvatud Jumala riigi vääriliseks, mille pärast te ka kannatate. 
6  See on tõepoolest Jumala poolt õiglane, et teie vaevajaile tasutakse viletsusega 
7  ja teile, keda vaevatakse, antakse hingamist koos meiega, siis kui Issand Jeesus ilmub taevast oma väe inglitega 
8  leegitsevas tules, karistades neid, kes ei tunne Jumalat ega ole kuulekad meie Issanda Jeesuse evangeeliumile. 
9  Need saavad karistuseks igavese hukatuse eemal Issanda palgest ja tema vägevuse kirkusest, 
10  kui ta tuleb, et tol päeval olla kirgastatud oma pühade hulgas ja imetletud kõigi usklike seas; sest teie juures on meie tunnistust peetud usutavaks. 
11  Sellepärast me palvetamegi alati teie eest, et meie Jumal teeks teid oma kutsumise vääriliseks ja et ta oma väes teeks täielikuks kogu teie headuse meelepärasuse ja usu teo, 
12  et meie Issanda Jeesuse nimi kirgastuks teis ja teie temas, meie Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse armu mööda.