Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 295

Pühapäev, 22. oktoober 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Jr 48
  • Jr 49:1-6
  • 2Tm 1
  • Ps 119:81-88

Psalm 119
81  Mu hing on lõppemas, oodates su abi, ma loodan sinu sõna peale. 
82  Mu silmad on lõppemas, igatsedes su ütlust; ma küsin: „Millal sa trööstid mind?” 
83  Sest ma olen nagu nahkastja suitsus; sinu määrusi ma ei ole aga unustanud. 
84  Kui palju päevi on veel su sulasel? Millal saadad täide kohtuotsuse mu tagakiusajate kallal? 
85  Ülbed on kaevanud mulle auke, need, kes ei ela su Seaduse järgi. 
86  Kõik su käsud on tõde; valega kiusatakse mind taga. Aita mind! 
87  Peaaegu oleksid nad lõpetanud minu elu maa peal. Mina aga ei ole hüljanud su korraldusi. 
88  Oma heldust mööda elusta mind, siis ma hoian sinu suu tunnistust! 

Jeremija 48
1  Moabi kohta: Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: „Häda Nebole, sest ta hävitatakse! Häbisse jääb, vallutatakse Kirjataim, häbisse jääb ja purustatakse pelgupaik! 
2  Moabi kuulsus kaob, Hesbonis kavatsetakse kurja tema vastu: „Mingem ja hävitagem ta rahvaste hulgast!” Ka sina, Madmen, hukkud – su kannul käib mõõk! 
3  Kuule! Hooronaimist kostab kisa: „Hävitus ja suur kokkuvarisemine!” 
4  „Moab on purustatud!” kostab ta lapsukeste kisa. 
5  Jah, mööda Luuhiti tõusuteed minnakse nuttes üles, jah, Hooronaimi nõlvakult kostab hädakisa hävingu pärast: 
6  „Põgenege, päästke oma elu ja olge nagu kadakas kõrbes!” 
7  Sellepärast et sa loodad oma tegude ja varanduste peale, vallutatakse ka sind. Ja Kemos läheb vangi üheskoos oma preestrite ja vürstidega. 
8  Hävitaja tuleb iga linna kallale ja ükski linn ei pääse; org hukkub ja tasandik rikutakse, nagu Issand on ütelnud. 
9  Andke Moabile tiivad, ta lennaku ära! Ta linnad muutuvad õudseks, keegi ei ela neis. 
10  Neetud olgu, kes Issanda tööd teeb loiult, ja neetud olgu, kes hoiab oma mõõga verest eemal! 
11  Moab on olnud muretu oma noorusest alates ja on vaikselt seisnud oma pärmi peal; teda ei ole kallatud astjast astjasse ega ole ta pidanud minema vangi; seepärast on talle jäänud alles ta maitse ja ta lõhn ei ole muutunud. 
12  Seepärast, vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma läkitan tema kallale veinilaskjad, kes teda kallutavad; need tühjendavad tema astjad ja purustavad tema kruusid. 
13  Siis Moab tunneb häbi Kemose pärast, nagu Iisraeli sugu tundis häbi Peeteli pärast, kelle peale nad lootsid. 
14  Kuidas te võite öelda: „Me oleme vägevad ja vaprad sõjamehed!”? 
15  Moab hävitatakse ja ta linnad tõusevad üles kui suits; ta valitud noored mehed laskuvad tapetavaiks, ütleb kuningas, kelle nimi on vägede Issand. 
16  Moabi hukatus ligineb ja tema õnnetus tõttab väga. 
17  Tundke temale kaasa, kõik ta naabrid ja kõik, kes tunnete tema nime, öelge: „Kuidas küll on murtud tugev kepp, see tore sau!” 
18  Astu alla oma auhiilgusest ja istu janus, elanik, Diiboni tütar! Sest Moabi hävitaja tuleb su kallale, hävitama su kindlustatud linnu. 
19  Seisa tee ääres ja vaata, Aroeri elanik! Küsi põgenikelt ja pääsenuilt: „Mis on juhtunud?” 
20  Moab on jäänud häbisse, sest ta on purustatud. Hüüdke ja karjuge, andke teada Arnoni ääres, et Moab on hävitatud. 
21  Ja kohus tuleb tasasele maale, Holonile, Jahsale, Meefatile, 
22  Diibonile, Nebole, Beet-Diblataimile, 
23  Kirjataimile, Beet-Gaamulile, Beet-Meonile, 
24  Kerijotile, Bosrale ja kõigile Moabimaa linnadele kaugel ja ligidal. 
25  Moabi sarv raiutakse maha ja tema käsivars murtakse, ütleb Issand. 
26  Jootke ta purju, sest ta on suurustanud Issanda vastu, et Moab vehiks kätega oma okse juures ja et temagi saaks naeruks! 
27  Eks ole Iisrael olnud sulle naeruks? Või tabati ta varaste hulgast, et sa vangutad pead iga kord, kui sa temast räägid? 
28  Jätke linnad ja elage kaljudes, Moabi elanikud, olge nagu tuvi, kes pesitseb koopasuus! 
29  Me oleme kuulnud Moabi kõrkusest – ta on väga ülbe, tema uhkusest, hooplemisest ja upsakusest ning tema südame suurelisusest. 
30  Mina tunnen, ütleb Issand, tema jultumust ja valejutte – nad on teinud valesti. 
31  Seetõttu ulun ma Moabi pärast, kisendan kogu Moabi pärast, kurdan Kiir-Heresi inimeste pärast. 
32  Rohkem kui on nuttu Jaaseri pärast, nutan ma sinu pärast, Sibma viinapuu. Su lokkavad kasvud tungisid üle mere, ulatusid Jaaseri mereni. Su suvivilja ja viinamarjalõikuse kallale sööstab hävitaja. 
33  Rõõm ja ilutsemine võetakse viljapuuaiast ja Moabimaalt. Ma lõpetan veini surutõrrest, enam ei tallata seda rõõmuhüüetega, rõõmuhüüd ei olegi enam rõõmuhüüd. 
34  Hädahüüded on Hesbonist kuni Elaaleni ja Jahaseni, nad annavad kuulda oma häält Soarist kuni Hooronaimini ja Eglat-Selisijani, sest ka Nimrimi veed muutuvad kõrbeks. 
35  Ja ma lõpetan Moabist selle, ütleb Issand, kes ohverdab künkal ja suitsutab oma jumalatele. 
36  Seetõttu kaebleb mu süda Moabi pärast otsekui vilepill; ja mu süda kaebleb Kiir-Heresi inimeste pärast otsekui vilepill, et nende kogutud vara on hävinud. 
37  Tõesti, kõik pead on siis paljad ja kõik habemed aetud, kõigil kätel on sisselõiked ja kõigil niudeil kotiriie. 
38  Kõigil Moabi katuseil ja tänavail on üldine leinakaebus, sest ma purustan Moabi otsekui kõlbmatu astja, mis kellelegi ei meeldi, ütleb Issand. 
39  Kuidas ta küll on purustatud! Ulguge! Kuidas küll on Moab häbiga pööranud selja! Moab saab naeruks ja hirmutuseks kõigile oma naabritele. 
40  Sest nõnda ütleb Issand: Vaata, ta lendab nagu kotkas ja laotab oma tiibu Moabi kohal. 
41  Linnad vallutatakse ja kindlused saadakse kätte: sel päeval on Moabi kangelaste süda otsekui lapsevaevas oleva naise süda. 
42  Ja Moab hävitatakse rahvaste seast, sest ta on suurustanud Issanda vastu. 
43  Pelg, püügiauk ja püüdepael on su ees, Moabi elanik, ütleb Issand. 
44  Kes siis põgeneb pelju eest, langeb püügiauku; ja kes tuleb välja püügiaugust, selle püüab püüdepael; sest ma toon temale, Moabile, nende karistusaasta, ütleb Issand. 
45  Hesboni varjus seisavad põgenikud jõuetult; sest Hesbonist lähtub tuli ja Siihoni keskelt leek: see põletab Moabi oimud ja lärmajate pealae. 
46  Häda sulle, Moab! Kaduma peab Kemose rahvas, sest su pojad võetakse vangi ja su tütred peavad olema vangis! 
47  Aga viimseil päevil ma pööran Moabi vangipõlve, ütleb Issand.” Niipalju kohtust Moabi üle. 

Jeremija 49
1  Ammonlaste kohta: Nõnda ütleb Issand: „Kas Iisraelil ei ole poegi või ei ole tal pärijat? Miks Milkom on pärinud Gaadi ja ta rahvas on asunud selle linnadesse? 
2  Seepärast, vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma toon kuuldavale sõjahüüu ammonlaste Rabba vastu: see muutub hüljatud rusuhunnikuks ja selle tütarlinnad põlevad tules. Siis pärib Iisrael oma pärijad, ütleb Issand. 
3  Ulu, Hesbon, sest Ai hävitatakse! Kisendage, Rabba tütred, rõivastage end kotiriidesse! Tehke leinakaebust ja uidake müüridel, sest Milkom läheb vangi koos oma preestrite ja vürstidega! 
4  Miks sa kiitled orgudest, et su org voolab üle, sa taganenud tütar, lootes oma varanduste peale: „Kes tuleb mulle kallale?” 
5  Vaata, ma toon sulle hirmu kõigilt su naabreilt, ütleb Issand, vägede Issand, ja teid pillutatakse laiali, igaüks omale poole, ja keegi ei kogu põgenikke. 
6  Aga pärast seda pööran ma ammonlaste vangipõlve, ütleb Issand.” 

2. Timoteose 1
1  Paulus, Kristuse Jeesuse apostel Jumala tahtmisel selle elu tõotust mööda, mis on Kristuses Jeesuses, – 
2  armsale pojale Timoteosele: Armu, halastust ja rahu Jumalalt Isalt ja Kristuselt Jeesuselt, meie Issandalt! 
3  Ma olen tänulik Jumalale, keda ma oma esivanemate viisil puhta südametunnistusega teenin, alatasa meenutades sind oma eestpalvetes ööl ja päeval, 
4  ning igatsedes sind näha, kui mulle tulevad meelde sinu pisarad, et ma saaksin täis rõõmu, 
5  mäletades sinu siirast usku, mis esmalt elas sinu vanaemas Loises ja sinu emas Eunikes ja nüüd – selles olen ma veendunud – elab ka sinus. 
6  Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte pealepanemise kaudu. 
7  Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. 
8  Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat ega mind, tema vangi, vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi pärast Jumala väe abil, 
9  kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu, 
10  nüüd on aga saanud avalikuks meie Päästja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse, 
11  mille kuulutajaks ja apostliks ning õpetajaks mind on seatud. 
12  Sel põhjusel ma ka kannatan. Ent ma ei häbene, sest ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen veendunud, et tema on vägev hoidma minu hoolde usaldatut oma päevani. 
13  Võta terve õpetuse eeskujuks see, mida sa minult oled kuulnud usus ja armastuses, mis on Kristuses Jeesuses! 
14  Seda head, mis su hoolde on usaldatud, hoia Püha Vaimu abil, kes meis elab. 
15  Sa tead seda, et mulle on pööranud selja kõik, kes on Aasias, nende seas Fügelos ja Hermogenes. 
16  Issand andku halastust Onesiforose kodule, sest tema on mind sagedasti kosutanud ega ole häbenenud mu ahelaid, 
17  vaid kui ta juhtus Rooma, otsis ta mind hoolega ning leidis üles. 
18  Issand andku talle leida halastust Issanda käest oma päeval! Ja kui palju ta on abistanud mind Efesoses, tead sina kõige paremini.