Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 363

Reede, 29. detsember 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Ne 9:38
  • Ne 10
  • Ne 11:1-21
  • Ilm 20
  • Ps 149:1-9

Nehemja 10
1  Selle kõige tõttu me teeme ja kirjutame kindla lepingu, ja meie vürstid, meie leviidid ja meie preestrid kinnitavad seda pitseriga. 
2  Ja pitseriga kinnitajad on: maavalitseja Nehemja, Hakalja poeg, ja Sidkija, 
3  Seraja, Asarja, Jeremija, 
4  Pashur, Amarja, Malkija, 
5  Hattus, Sebanja, Malluk, 
6  Haarim, Meremot, Obadja, 
7  Taaniel, Ginneton, Baaruk, 
8  Mesullam, Abija, Mijamin, 
9  Maasja, Bilgai, Semaja – need on preestrid. 
10  Ja leviidid on: Jeesua, Asanja poeg, Binnui, Heenadadi poegadest, Kadmiel, 
11  ja nende vennad Sebanja, Hoodija, Keliita, Pelaja, Haanan, 
12  Miika, Rehob, Hasabja, 
13  Sakkur, Seerebja, Sebanja, 
14  Hoodija, Baani, Beniinu. 
15  Rahva peamehed on: Paros, Pahat-Moab, Eelam, Sattu, Baani, 
16  Bunni, Asgad, Beebai, 
17  Adonija, Bigvai, Aadin, 
18  Aater, Hiskija, Assur, 
19  Hoodija, Haasum, Beesai, 
20  Haarif, Anatot, Neebai, 
21  Magpias, Mesullam, Heesir, 
22  Mesesabel, Saadok, Jaddua, 
23  Pelatja, Haanan, Anaja, 
24  Hoosea, Hananja, Hassub, 
25  Halloohes, Pilha, Soobek, 
26  Rehum, Hasabna, Maaseja, 
27  Ahija, Haanan, Aanan, 
28  Malluk, Haarim, Baana. 
29  Ja ülejäänud rahvas, preestrid, leviidid, väravahoidjad, lauljad, templisulased ja kõik, kes olid end lahti öelnud teiste maade rahvaist Jumala Seaduse kasuks, nende naised, nende pojad ja tütred, kõik, kes olid võimelised aru saama, 
30  need liitusid oma vägevamate vendadega ja võtsid needuse ja vande kinnitusel endile kohustuse käia Jumala Seaduse järgi, mis Jumala sulase Moosese läbi oli antud, ja tähele panna ning täita kõiki Issanda, meie Jumala käske, tema seadlusi ja määrusi: 
31  „Me ei anna oma tütreid maa rahvaile ega võta nende tütreid oma poegadele. 
32  Ja kui maa rahvad toovad hingamispäeval müügiks kaupa ja kõiksugu vilja, siis me ei võta neilt seda hingamispäeval ega muul pühal päeval. Me loobume seitsmenda aasta saagist ja igasugusest võlanõudest. 
33  Me võtame endile kohustuse anda kolmandik seeklit aastas meie Jumala koja teenistuse tarvis: 
34  ohvrileibadeks, alaliseks roaohvriks ja alaliseks põletusohvriks, ohvreiks hingamispäevil, noorkuupäevil ja pühadel, pühadeks asjadeks, patuohvriks, et toimetada Iisraelile lepitust, ja igaks tegevuseks meie Jumala kojas. 
35  Meie, preestrid, leviidid ja rahvas, oleme heitnud liisku puude muretsemiseks, nende toomiseks meie perekondade kaupa oma Jumala kojale igal aastal kindlaksmääratud ajal, põletamiseks Issanda, meie Jumala altaril, nagu Seaduses on kirjutatud. 
36  Me kohustume tooma Jumala kotta igal aastal uudsevilja oma põldudelt ja uudsevilja kõigist puudest, 
37  ja esmasündinud oma poegadest ja kariloomadest, nagu Seaduses on kirjutatud; ja kohustume tooma oma veiste ning lammaste ja kitsede esmasündinuid oma Jumala kotta preestritele, kes teenivad meie Jumala kojas. 
38  Me toome ka parimat oma taignast ja oma tõstelõivudest, kõiksugu puude vilja, värsket veini ja õli preestritele meie Jumala koja kambrites; ja oma põldude kümnist leviitidele, neile leviitidele, kes koguvad kümnist kõigis meie põllutöölinnades. 
39  Ja üks preester, Aaroni poegadest, olgu koos leviitidega, kui leviidid koguvad kümnist, ja leviidid peavad viima kümnise kümnisest meie Jumala kotta varaaida kambritesse. 
40  Sest neisse kambritesse peavad Iisraeli lapsed ja Leevi lapsed viima vilja, värske veini ja õli tõstelõivu; seal on ka pühamu riistad ja teenivad preestrid, väravahoidjad ja lauljad. Me ei jäta maha oma Jumala koda.” 

Nehemja 11
1  Ja rahva vürstid asusid Jeruusalemma, aga muu rahvas heitis liisku, et üks kümnest läheks elama Jeruusalemma, pühasse linna, ja üheksa teistesse linnadesse. 
2  Ja rahvas õnnistas kõiki neid mehi, kes vabatahtlikult läksid elama Jeruusalemma. 
3  Ja need olid maa peamehed, kes elasid Jeruusalemmas; aga Juuda linnades elas igaüks oma pärandiosas, neile kuuluvais linnades: iisraellased, preestrid ja leviidid, templisulased ja Saalomoni orjade pojad. 
4  Jeruusalemmas elas Juuda ja Benjamini poegi. Juuda poegadest: Ataja, Ussija poeg, kes oli Sakarja poeg, kes oli Amarja poeg, kes oli Sefatja poeg, kes oli Mahalaleli poeg Peretsi poegadest, 
5  ja Maaseja, Baaruki poeg, kes oli Kol-Hose poeg, kes oli Hasaja poeg, kes oli Joojaribi poeg, kes oli Sakarja poeg, kes oli seelalase poeg. 
6  Kõiki Jeruusalemmas elavaid Peretsi poegi oli nelisada kuuskümmend kaheksa vahvat meest. 
7  Ja need olid Benjamini pojad: Sallu, Mesullami poeg, kes oli Joedi poeg, kes oli Pedaja poeg, kes oli Koolaja poeg, kes oli Maaseja poeg, kes oli Iitieli poeg, kes oli Jesaja poeg, 
8  ja tema järel Gabbai ja Sallai – üheksasada kakskümmend kaheksa. 
9  Ja Joel, Sikri poeg, oli nende ülevaataja, ja Juuda, Hassenua poeg, oli teine linnaülem. 
10  Preestritest: Jedaja, Joojaribi poeg, Jaakin, 
11  Seraja, Hilkija poeg, kes oli Mesullami poeg, kes oli Saadoki poeg, kes oli Merajoti poeg, kes oli Ahituubi poeg, Jumala koja eestseisja, 
12  ja nende vennad, kes toimetasid templiteenistust – kaheksasada kakskümmend kaks; ja Adaja, Jerohami poeg, kes oli Pelalja poeg, kes oli Amsi poeg, kes oli Sakarja poeg, kes oli Pashuri poeg, kes oli Malkija poeg, 
13  ja tema vennad, perekondade peamehed – kakssada nelikümmend kaks; ja Amassai, Asareli poeg, kes oli Ahsai poeg, kes oli Mesillemoti poeg, kes oli Immeri poeg, 
14  ja nende vennad, vahvad mehed – sada kakskümmend kaheksa; nende ülevaataja oli Sabdiel, Gedolimi poeg. 
15  Ja leviitidest: Semaja, Hassubi poeg, kes oli Asrikami poeg, kes oli Hasabja poeg, kes oli Bunni poeg; 
16  Sabtai ja Joosabad, leviitide peameestest, kes olid Jumala koja välistööde ülevaatajad; 
17  Mattanja, Miika poeg, kes oli Sabdi poeg, kes oli palvusel tänulaulu alustava laulujuhataja Aasafi poeg, ja Bakbukja, tema vendade hulgas teisel kohal olija, ja Abda, Sammua poeg, kes oli Gaalali poeg, kes oli Jedutuuni poeg. 
18  Kõiki leviite pühas linnas oli kakssada kaheksakümmend neli. 
19  Ja väravahoidjad olid: Akkub, Talmon ja nende vennad, kes valvasid väravaid – sada seitsekümmend kaks. 
20  Ja ülejäänud Iisrael, preestrid ja leviidid olid kõigis Juuda linnades, igaüks oma pärisosas. 
21  Ja templisulased elasid künkal; Siiha ja Gispa olid templisulaste ülemad. 

Psalm 149
1  Halleluuja! Laulge Issandale uus laul, tema kiituslaul vagade koguduses! 
2  Iisrael rõõmustagu oma tegijast! Siioni lapsed ilutsegu oma kuningast! 
3  Nad kiitku ringtantsus tema nime, trummide ja kanneldega mängigu nad temale! 
4  Sest Issandal on hea meel oma rahvast, ta ehib viletsad päästega. 
5  Vagad ilutsegu au sees, nad hõisaku oma voodites! 
6  Neil olgu suus Jumala ülistus ja käes kaheterane mõõk, 
7  et valmistada kättemaks paganarahvaile ja nuhtlus rahvahõimudele, 
8  et siduda nende kuningad ahelaisse ja panna jalaraudu nende auväärsed mehed, 
9  et saata täide nende kohta kirja pandud kohtuotsus! See on auks kõigile tema vagadele. Halleluuja! 

Ilmutuse 20
1  Ma nägin taevast alla tulevat ingli, kellel oli sügaviku võti ja suured ahelad käes. 
2  Ja ta võttis kinni lohe, selle muistse mao, kes on Kurat ja Saatan, ning aheldas ta tuhandeks aastaks 
3  ning viskas ta sügavikku ja sulges ta luku taha ning pani pealt pitseriga kinni, et ta enam ei eksitaks rahvaid, kuni need tuhat aastat saavad täis. Pärast seda peab teda natukeseks ajaks lahti lastama. 
4  Ja ma nägin troone ja neid, kes nende peal istusid; ja kohus anti nende kätte; ning ma nägin nende hingi, kelle pead olid kirvega maha raiutud Jeesuse tunnistamise pärast ja Jumala sõna pärast, ja kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju ega olnud võtnud tema märki oma otsaette ega käe peale. Nad tõusid ellu ning valitsesid kuningatena koos Kristusega tuhat aastat. 
5  Aga muud surnud ei tõusnud ellu, kuni need tuhat aastat said täis.See on esimene ülestõusmine. 
6  Õnnis ja püha on see, kes saab osa esimesest ülestõusmisest; nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid nad on Jumala ja Kristuse preestrid ning valitsevad koos temaga kuningatena tuhat aastat. 
7  Kui need tuhat aastat otsa saavad, lastakse saatan lahti oma vanglast 
8  ning ta läheb välja eksitama paganaid, kes on ilmamaa neljas nurgas, Googi ja Maagoogi, koguma sõtta neid, kelle arv on nagu mereliiv. 
9  Ja nad tulevad üles ilmamaa lagendikule ja piiravad ümber pühade leeri ja armastatud linna. Ja taevast langeb tuli ning sööb nad ära. 
10  Ja kurat, nende eksitaja, visatakse tule- ja väävlijärve, kus on ka metsaline ja valeprohvet; ning neid piinatakse päevad ja ööd igavesest ajast igavesti. 
11  Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas, ning neile ei leidunud aset. 
12  Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees, ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi. 
13  Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi. 
14  Ja surm ja surmavald visati tulejärve. See on teine surm – tulejärv. 
15  Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve.