Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 5

Reede, 05. jaanuar 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 1Ms 9:18-29
  • 1Ms 10
  • 1Ms 11:1-9
  • Mt 4:23-25
  • Mt 5:1-20
  • Ps 4:1-8

Psalm 4
1  Laulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti laul.
2  Kui ma hüüan, siis vasta mulle, mu õiguse Jumal! Kitsikuses andsid sa mulle avaruse. Ole mulle armuline ja kuule mu palvet!
3  Te suurtsugu mehed, kauaks jääb mu au teotada? Kui kaua te armastate tühja ja otsite valet? Sela.
4  Tundke ometi, et Issand kohtleb imeliselt oma vaga, Issand kuuleb, kui ma hüüan ta poole!
5  Värisege, ärge tehke pattu! Voodis olles mõtisklege oma südames ja vaikige! Sela.
6  Ohverdage õiguse ohvreid ja lootke Issanda peale!
7  Paljud ütlevad: „Kes annab meile näha head?” Issand, tõsta meie peale oma palge valgus!
8  Sa oled andnud mu südamesse suurema rõõmu, kui oli neil rohke vilja ja värske veinisaagi ajal.

Matteuse 4
23  Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas.
24  Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria, ja tema juurde toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud, ning tema tegi nad terveks.
25  Ja Jeesusega käisid kaasas suured rahvahulgad Galileast ja Kümnelinnamaalt ja Jeruusalemmast ja Juudamaalt ja sealtpoolt Jordanit.

Matteuse 5
1  Aga kui Jeesus nägi rahvahulki, läks ta üles mäele ja istus sinna maha, ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud,
2  avas ta oma suu ja õpetas neid:
3  „Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik.
4  Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse.
5  Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa.
6  Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga.
7  Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse.
8  Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat.
9  Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.
10  Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik.
11  Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse.
12  Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas! Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid.
13  Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata.
14  Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas.
15  Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele.
16  Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.
17  Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma.
18  Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud.
19  Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis.
20  Sest ma ütlen teile: Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki!

1. Moosese 9
18  Ja Noa pojad, kes laevast välja tulid, olid Seem, Haam ja Jaafet; ja Haam oli Kaanani isa.
19  Need kolm olid Noa pojad ja neist rahvastus kogu maa.
20  Noa hakkas põllumeheks ja istutas viinamäe.
21  Ta jõi veini, jäi joobnuks ja ajas oma telgis enese paljaks.
22  Aga Haam, Kaanani isa, nägi oma isa paljast ihu ja rääkis sellest oma kahele vennale õues.
23  Siis Seem ja Jaafet võtsid vaiba ja panid enestele õlgadele, läksid tagurpidi ja katsid kinni oma isa palja ihu; nende näod olid ära pööratud, nõnda et nad oma isa paljast ihu ei näinud.
24  Kui Noa ärkas oma veiniuimast ja sai teada, mis ta noorem poeg oli teinud,
25  siis ta ütles: „Neetud olgu Kaanan, saagu ta oma vendadele sulaste sulaseks!”
26  Ta ütles veel: „Kiidetud olgu Issand, Seemi Jumal, ja Kaanan olgu tema sulane!
27  Jumal andku avarust Jaafetile, ta elagu Seemi telkides ja Kaanan olgu tema sulane!”
28  Ja Noa elas pärast veeuputust kolmsada viiskümmend aastat.
29  Ja kõiki Noa elupäevi oli üheksasada viiskümmend aastat; siis ta suri.

1. Moosese 10
1  Ja need on Noa poegade Seemi, Haami ja Jaafeti järeltulijad; pärast veeuputust sündisid neile pojad.
2  Jaafeti pojad olid Gomer, Maagoog, Maadai, Jaavan, Tubal, Mesek ja Tiiras.
3  Ja Gomeri pojad olid Askenas, Riifat ja Toogarma.
4  Ja Jaavani pojad olid Eliisa ja Tarsis, kittid ja rodanlased;
5  neist eraldusid saarte rahvad. Need olid Jaafeti järeltulijad nende maade järgi, igaühel oma keel, nende suguvõsade kaupa, vastavalt neile rahvastele.
6  Ja Haami pojad olid Kuus, Mitsraim, Puut ja Kaanan.
7  Ja Kuusi pojad olid Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raema pojad olid Seeba ja Dedan.
8  Ja Kuusile sündis Nimrod, kes oli esimene vägev mees maa peal.
9  Tema oli vägev kütt Issanda ees, seepärast öeldakse: „Vägev kütt Issanda ees nagu Nimrod.”
10  Ja tema kuningriigi alguseks olid Paabel, Erek, Akad ja Kalne Sinearimaal.
11  Sellelt maalt läks ta Assurisse ja ehitas Niineve, Rehobot-Iiri ja Kelahi,
12  ja Reseni Niineve ja Kelahi vahele – see on see suur linn.
13  Ja Mitsraimile sündisid luudlased, anamlased, lehablased, naftuhlased,
14  patruuslased ja kasluhlased, kellest vilistid on lähtunud, ja kaftoorlased.
15  Ja Kaananile sündisid Siidon, tema esmasündinu, ja Heet,
16  jebuuslased, emorlased, girgaaslased,
17  hiivlased, arklased, siinlased,
18  arvadlased, semarlased ja hamatlased; hiljem harunesid kaananlaste suguvõsad.
19  Ja kaananlaste maa-ala oli Siidonist Gerari suunas Assani, Soodoma, Gomorra, Adma ja Seboimi suunas Lesani.
20  Need olid Haami järeltulijad nende suguvõsade, keelte, maade ja rahvaste järgi.
21  Ja Seemile sündisid ka pojad; tema oli kõigi Eeberi poegade esiisa, Jaafeti vanem vend.
22  Seemi pojad olid Eelam, Assur, Arpaksad, Luud ja Aram.
23  Ja Arami pojad olid Uuts, Huul, Geter ja Maas.
24  Ja Arpaksadile sündis Selah, Selahile sündis Eeber.
25  Ja Eeberile sündis kaks poega: ühe nimi oli Peleg, sest tema päevil jagunes maa; ja tema venna nimi oli Joktan.
26  Ja Joktanile sündisid Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,
27  Hadoram, Uusal, Dikla,
28  Oobal, Abimael, Seeba,
29  Oofir, Havila ja Joobab; need kõik olid Joktani pojad.
30  Nende elukohad olid Meesast Sefaara suunas idapoolses mäestikus.
31  Need olid Seemi järeltulijad nende suguvõsade, keelte, maade ja rahvaste järgi.
32  Need olid Noa poegade suguvõsad nende põlvnemiste ja rahvaste järgi; neist harunesid rahvad maa peal pärast veeuputust.

1. Moosese 11
1  Kogu maailmas oli aga üks keel ja ühesugused sõnad.
2  Ja sündis, kui nad hommiku poolt teele läksid, et nad Sinearimaal leidsid oru ja jäid sinna elama.
3  Nad ütlesid üksteisele: „Tehkem nüüd telliskive ja põletagem neid hästi.” Siis olid telliskivid neile ehituskivideks ja maapigi oli sideaineks.
4  Ja nad ütlesid: „Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma!”
5  Aga Issand tuli alla vaatama linna ja torni, mida inimlapsed ehitasid.
6  Ja Issand ütles: „Vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel, ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha!
7  Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks!”
8  Ja Issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata.
9  Seepärast pandi sellele nimeks Paabel, sest seal segas Issand ära kogu maailma keele ja sealt pillutas Issand nad üle kogu maailma.