Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 61

Reede, 01. märts 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 3Ms 7:11-38
  • 3Ms 8
  • Mk 11:1-27
  • Ps 28

3. Moosese 7
11  Ja see on seadus tänuohvri kohta, mis tuleb tuua Issandale: 
12  kui keegi tahab tuua seda kiituseks, siis ta toogu kiitusohvriks hapnemata, õliga segatud kooke ja hapnemata, õliga võitud õhukesi kakukesi ja peenest jahust sõtkutud, õliga segatud kooke! 
13  Ta toogu oma ohvriand, mis kuulub tema kiitus-tänuohvri juurde, koos hapnenud leiva kookidega! 
14  Ja ta ohverdagu sellest, igast annist üks kook, tõstelõiv Issandale; see saagu preestrile, kes piserdab tänuohvri verd! 
15  Tema kiitus-tänuohvri liha tuleb süüa ohvripäeval: sellest ei tohi midagi üle jääda hommikuks! 
16  Aga kui tema tapaohvriand on tõotusohver või vabatahtlik ohver, siis tuleb seda süüa päeval, mil ta oma tapaohvri toob, ometi võib ülejääki süüa ka järgmisel päeval. 
17  Aga mis tapaohvri lihast veel üle jääb, tuleb kolmandal päeval põletada tulega! 
18  Kui aga tema tänuohvri liha peaks söödama veel kolmandal päeval, siis see ei ole meelepärane; seda ei arvestata temale, kes selle on toonud: see on roiskunud liha ja igaüks, kes seda sööb, peab kandma oma patusüüd! 
19  Liha, mis on puutunud millegi roojase külge, ei tohi süüa, see põletatagu tulega; üldse aga võib liha süüa ainult see, kes ise on puhas. 
20  Aga igaüks, kes sööb Issandale määratud tänuohvri liha, olles ise roojane, hävitatagu oma rahva seast! 
21  Ja kui keegi puudutab midagi ebapuhast, inimese rooja või roojast looma või ükskõik missugust jälki roojast asja, ja sööb Issandale määratud tänuohvri liha, siis ta hävitatagu oma rahva seast!” 
22  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
23  „Räägi Iisraeli lastega ja ütle: Ärge sööge mitte mingisugust härja, lamba ja kitse rasva! 
24  Raipe rasva ja mahamurtud looma rasva võib tarvitada igaks otstarbeks, aga te ei tohi seda süüa! 
25  Jah, igaüks, kes sööb selle looma rasva, kes tuuakse tuleohvriks Issandale, hävitatagu oma rahva seast! 
26  Ja te ei tohi üldse süüa verd, kus te ka iganes elate, ei linnust ega loomast! 
27  Igaüks, kes sööb mingisugust verd, hävitatagu oma rahva seast!” 
28  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
29  „Räägi Iisraeli lastega ja ütle: Issandale toodav tänuohver toodagu selle poolt, kes oma tänuohvrist toob oma ohvrianni Issandale: 
30  ta toogu oma käega Issanda tuleohvrid; ta peab tooma rasva koos rinnalihaga, et rinnaliha kõigutada kõigutusohvriks Issanda ees! 
31  Preester süüdaku rasv altaril põlema, rinnaliha aga saagu Aaronile ja tema poegadele! 
32  Parempoolne saps oma tänuohvritelt andke tõstelõivuks preestrile! 
33  Sellele Aaroni poegadest, kes ohverdab tänuohvri vere ja rasva, saagu osaks parempoolne saps! 
34  Sest ma olen võtnud Iisraeli lastelt, nende tänuohvritest, kõigutusrinna ja tõstesapsu ning olen andnud need preester Aaronile ja tema poegadele kui neile igavesti kuuluva osa Iisraeli lastelt.” 
35  See on Aaroni ja tema poegade osa Issanda tuleohvritest, alates päevast, mil neid lasti ette astuda, et nad saaksid preestreiks Issandale, 
36  mille nende võidmispäeval Issand käskis Iisraeli lastel neile anda kui nende sugupõlvedele igavesti kuuluva osa. 
37  See on põletusohvri, roaohvri, patuohvri, süüohvri, pühitsusohvri ja tänuohvri seadus, 
38  mille Issand andis Moosesele Siinai mäel päeval, mil ta käskis Iisraeli lapsi, et nad Siinai kõrbes tooksid Issandale oma ohvriande. 

3. Moosese 8
1  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2  „Võta Aaron ja koos temaga ta pojad, ja nende riided, võideõli, patuohvri härjavärss, kaks jäära ja korv hapnemata leibu, 
3  ja kogu terve kogudus kogudusetelgi ukse ette!” 
4  Ja Mooses tegi nõnda, nagu Issand teda oli käskinud, ja kogudus kogunes kogudusetelgi ukse ette. 
5  Ja Mooses ütles kogudusele: „Issand on käskinud nõnda teha.” 
6  Ja Mooses tõi ette Aaroni ja tema pojad ning pesi neid veega. 
7  Ja ta pani temale särgi selga ja vöö vööle; ta pani temale ülekuue selga ja seadis õlarüü, vöötas tema õlarüü vööga, sidudes selle ta ümber. 
8  Ja ta kinnitas temale rinnakilbi ning pani rinnakilpi uurimi ja tummimi. 
9  Ja ta seadis peamähise ümber tema pea ning kinnitas peamähise esiküljele kuldlaubaehte, püha krooni, nagu Issand Moosest oli käskinud. 
10  Ja Mooses võttis võideõli ja võidis kogudusetelki ja kõike, mis selles oli, ja pühitses neid. 
11  Ja ta piserdas seda altarile seitse korda ja võidis altarit ja kõiki selle riistu, pesemisnõu ja selle jalga, et neid pühitseda. 
12  Ja ta valas võideõli Aaronile pähe ning võidis teda, et teda pühitseda. 
13  Ja Mooses laskis Aaroni pojad ette astuda ning pani neile särgid selga, vöötas nad vöödega ja sidus neile peakatted, nõnda nagu Issand Moosest oli käskinud. 
14  Ja ta tõi esile härjavärsi ning Aaron ja tema pojad panid oma käed patuohvri härjavärsi pea peale. 
15  Ja see tapeti, ja Mooses võttis verd ja määris sõrmega ümberringi altari sarvedele. Ja ta puhastas altari ning valas vere altari aluse kõrvale; nõnda pühitses ta seda, toimetades selle eest lepitust. 
16  Ja ta võttis kõik rasva, mis oli sisikonna küljes, ja maksarasva ja mõlemad neerud ja nende rasva – ja Mooses süütas selle altaril põlema. 
17  Aga ülejäänud härjavärsi ja selle naha, liha ja sisikonna ta põletas tulega väljaspool leeri, nõnda nagu Issand Moosest oli käskinud. 
18  Ja ta tõi esile põletusohvri jäära ning Aaron ja tema pojad panid oma käed jäära pea peale. 
19  Siis see tapeti ja Mooses piserdas verd altarile ümberringi. 
20  Ta raius jäära tükkideks ning Mooses süütas põlema pea ja tükid ja rasva. 
21  Ja sisikonna ja jalad pesi ta veega, ja Mooses põletas altaril kogu jäära. See oli põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale, nõnda nagu Issand Moosest oli käskinud. 
22  Ja ta tõi esile teise jäära, pühitsusjäära, ja Aaron ja tema pojad panid oma käed jäära pea peale. 
23  Ja see tapeti ning Mooses võttis verd ja määris Aaroni parema kõrva lestale ja tema parema käe pöidlale ja ta parema jala suurele varbale. 
24  Ja ta laskis Aaroni pojad ette astuda ja Mooses määris neile verd parema kõrva lestale ja parema käe pöidlale ja parema jala suurele varbale; ja Mooses piserdas verd altarile ümberringi. 
25  Ja ta võttis rasva, rasvase saba, kõik sisikonna küljes oleva rasva, maksarasva, mõlemad neerud ja nende rasva ja parempoolse sapsu, 
26  ja hapnemata leibade korvist, mis oli Issanda ees, võttis ta ühe hapnemata koogi ja ühe õlileiva koogi ja ühe õhukese kakukese ning asetas rasvade ja parempoolse sapsu peale 
27  ja pani need kõik Aaroni ja tema poegade käte peale ning kõigutas neid kõigutusohvrina Issanda ees. 
28  Siis Mooses võttis selle nende käte pealt ja süütas altaril põlema põletusohvri peal; see oli healõhnaline pühitsusohver, tuleohver Issandale. 
29  Ja Mooses võttis rinnaliha ning kõigutas seda kõigutusohvrina Issanda ees; pühitsusohvri jäärast sai osa Moosesele, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud. 
30  Ja Mooses võttis võideõli ja verd, mis oli altari peal, ning tilgutas Aaroni ja ta riiete peale, samuti ta poegade ja ta poegade riiete peale, ja ta pühitses Aaronit, tema riideid ja ta poegi ja poegade riideid. 
31  Ja Mooses ütles Aaronile ja tema poegadele: „Keetke liha kogudusetelgi ukse ees ja sööge seda seal, nõndasamuti leiba, mis on pühitsusohvri korvis, nagu ma olen käskinud ja öelnud: Seda söögu Aaron ja tema pojad! 
32  Aga mis lihast ja leivast üle jääb, põletage tulega! 
33  Ja seitsme päeva jooksul ärge väljuge kogudusetelgi uksest kuni päevani, mil teie pühitsuspäevad on täitunud, sest teie käsi täidetakse seitse päeva. 
34  Nõnda nagu seda täna on tehtud, nõnda on Issand käskinud teie eest lepitust toimetada. 
35  Jääge seitsmeks päevaks kogudusetelgi ukse juurde, päevaks ja ööks, ja pange tähele Issanda korraldusi, et te ei sureks, sest nõnda on mulle käsk antud!” 
36  Ja Aaron ja tema pojad tegid kõik, mida Issand Moosese läbi oli käskinud. 

Psalm 28
1  Taaveti laul. Sinu poole, Issand, ma hüüan, mu kalju! Ära pöördu vaikides minust eemale, et ma su vaitolemise tõttu ei saaks nende sarnaseks, kes lähevad alla hauda! 
2  Kuule mu anumise häält, kui ma kisendan su poole, kui ma tõstan oma käed su pühamu pühima paiga poole! 
3  Ära rebi mind ära koos õelatega ja nurjatuse tegijatega, kes räägivad oma ligimestega rahust, kuigi nende südames on kurjus! 
4  Anna neile nende tegemist mööda ja nende kurje tegusid mööda; nende kätetöö järgi anna neile, tasu neile kätte nende tegu mööda! 
5  Sest nad ei pane tähele Issanda tegemisi ega tema kätetööd. Kiskugu tema nad maha ja ärgu ta ehitagu neid enam üles! 
6  Kiidetud olgu Issand, sest ta on kuulnud mu anumise häält! 
7  Issand on mu tugevus ja mu kilp, tema peale lootis mu süda ja ma sain abi. Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan teda oma lauluga. 
8  Issand on neile tugevuseks. Ta on oma võitud mehe võidusaamise kindlustus. 
9  Päästa oma rahvas ja õnnista oma pärisosa; hoia neid nagu karjane ja kanna neid igavesti! 

Markuse 11
1  Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale Betfagesse ja Betaaniasse Õlimäe juurde, läkitas Jeesus kaks oma jüngritest 
2  ja ütles neile: „Minge külla, mis on teie ees, ja kohe, kui jõuate sinna, leiate kinniseotud sälu, kelle seljas ei ole istunud veel ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia! 
3  Ja kui keegi teile ütleb: Miks te seda teete? siis öelge: Issand vajab teda ja läkitab ta peatselt tagasi!” 
4  Jüngrid läksid ja leidsid sälu seotuna värava juures tänaval ja päästsid ta valla. 
5  Ja mõned sealseisjaist ütlesid neile: „Mis te teete, et päästate sälu lahti?” 
6  Aga nemad ütlesid neile just nõnda, nagu Jeesus oli käskinud, ja nad jäeti rahule. 
7  Ja nad tõid sälu Jeesuse juurde ja heitsid oma rõivad ta peale ning Jeesus istus sälu selga. 
8  Ja paljud laotasid tee peale oma rõivad, aga teised väljadelt raiutud oksi. 
9  Need aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: „Hoosanna! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! 
10  Õnnistatud olgu meie isa Taaveti tulev kuningriik! Hoosanna kõrgustes!” 
11  Ja Jeesus tuli Jeruusalemma pühakotta. Kui ta oli ümberringi kõike vaadanud, läks ta hilise aja tõttu koos nende kaheteistkümnega Betaaniasse. 
12  Ja järgmisel päeval Betaaniast lahkumisel tundis Jeesus nälga 
13  ja kui ta kaugelt nägi lehis viigipuud, läks ta vaatama, kas ehk midagi selle otsast on leida. Ja kui ta puu juurde oli tulnud, ei leidnud ta muud kui lehti; sest ei olnud viigimarjade aeg. 
14  Ja Jeesus ütles puule: „Ärgu keegi enam iialgi söögu sinust vilja!” Ja ta jüngrid kuulsid seda. 
15  Ja nad tulid Jeruusalemma. Ja Jeesus läks pühakotta ning hakkas välja ajama neid, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid 
16  ega lubanud, et keegi kannaks asju läbi pühakoja. 
17  Ja ta õpetas ja kõneles neile: „Eks ole kirjutatud, et minu koda hüütagu palvekojaks kõigile rahvastele? Aga teie olete selle teinud röövlikoopaks!” 
18  Ja ülempreestrid ja kirjatundjad said sellest kuulda ning otsisid võimalust Jeesust hukata, sest nad kartsid teda, kuna kogu rahvas oli hämmastunud tema õpetusest. 
19  Aga õhtuti läksid Jeesus ja jüngrid alati linnast välja. 
20  Ja varahommikul nägid nad mööda minnes viigipuu juurteni ära kuivanud olevat. 
21  Ja Peetrus, kes mäletas, ütles Jeesusele: „Rabi, vaata, viigipuu, mille sa needsid, on ära kuivanud!” 
22  Ja Jeesus vastas neile: „Olgu teil usku Jumalasse! 
23  Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: „Kerki ja kukuta end merre!” ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle! 
24  Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute – uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile! 
25  Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas annaks teile andeks teie eksimused. 
26  [Kui te aga ei anna andeks, siis ei anna ka teie Isa, kes on taevas, teie eksimusi teile andeks.]” 
27  Ja nad tulid uuesti Jeruusalemma. Ja kui Jeesus kõndis pühakojas, astusid ülempreestrid ja vanemad ta juurde