Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 62

Reede, 03. märts 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 3Ms 9
  • 3Ms 10
  • Mk 11:28-33
  • Mk 12:1-12
  • Ps 29

3. Moosese 9
1  Ja kaheksandal päeval kutsus Mooses Aaroni ja tema pojad ja Iisraeli vanemad 
2  ning ütles Aaronile: „Võta enesele üks härgvasikas patuohvriks ja üks jäär põletusohvriks, mõlemad veatud, ja too need Issanda ette! 
3  Ja räägi Iisraeli lastega ning ütle: Võtke üks sikk patuohvriks ja üks vasikas ja üks lambatall, mõlemad aastased ja veatud, põletusohvriks! 
4  Ja üks härg ja üks jäär tänuohvriks, ohverdamiseks Issanda ees, ja õliga segatud roaohver, sest täna Issand ilmutab ennast teile.” 
5  Ja nad tõid, mida Mooses oli käskinud, kogudusetelgi juurde, ja terve kogudus tuli ning seisis Issanda ees. 
6  Ja Mooses ütles: „Nõnda on Issand teid käskinud teha, et Issanda auhiilgus ilmutaks ennast teile.” 
7  Ja Mooses ütles Aaronile: „Astu altari juurde ja valmista oma patuohver ja põletusohver ning toimeta lepitust enese ja rahva eest, nagu Issand on käskinud!” 
8  Ja Aaron astus altari juurde ning tappis patuohvri vasika. 
9  Ja Aaroni pojad tõid temale vere ja ta kastis oma sõrme verre ning määris altari sarvedele, aga ülejäänud vere ta valas altari aluse kõrvale. 
10  Ja patuohvri rasva ja neerud ja maksarasva süütas ta altaril põlema, nagu Issand Moosest oli käskinud. 
11  Ja liha ja naha ta põletas tulega väljaspool leeri. 
12  Siis ta tappis põletusohvri ja Aaroni pojad ulatasid temale vere ning ta piserdas seda altarile ümberringi. 
13  Ja nad ulatasid temale põletusohvri tükikaupa koos peaga ning ta süütas need altaril põlema. 
14  Ja ta pesi sisikonna ja jalad ning süütas need põlema põletusohvrialtaril. 
15  Siis ta tõi esile rahva ohvrianni ja võttis patuohvri siku, kes pidi olema rahva eest, ja tappis selle ning ohverdas patuohvriks nagu esimesegi. 
16  Ja ta tõi esile põletusohvri ning talitas sellega seatud viisil. 
17  Ja ta tõi esile roaohvri ning võttis sellest peotäie ja süütas altaril põlema lisaks hommikusele põletusohvrile. 
18  Siis ta tappis härja ja jäära kui rahva tänuohvrid, ja Aaroni pojad ulatasid temale vere ning ta piserdas seda altarile ümberringi. 
19  Aga rasvad härjast ja jäärast, rasvase saba ja rasvakihi ja neerud ja maksarasva, 
20  need rasvad nad asetasid rinnalihade peale, ja ta süütas rasvad altaril põlema. 
21  Aga rinnaliha ja parempoolset sapsu kõigutas Aaron kõigutusohvrina Issanda ees, nagu Mooses oli käskinud. 
22  Siis Aaron tõstis oma käe üles rahva poole ja õnnistas neid. Seejärel ta astus alla, olles ohverdanud patuohvri, põletusohvri ja tänuohvri. 
23  Siis Mooses ja Aaron läksid kogudusetelki, tulid taas välja ning õnnistasid rahvast. Ja Issanda auhiilgus ilmutas ennast kogu rahvale. 
24  Ja Issanda eest läks välja tuli ning põletas altari pealt põletusohvri ja rasvad. Ja kogu rahvas nägi seda: nad hõiskasid ja heitsid silmili maha. 

3. Moosese 10
1  Aga Aaroni pojad Naadab ja Abihu võtsid kumbki oma sütepanni ja tegid neisse tule, panid selle peale suitsutusrohtu ja tõid Issanda ette võõra tule, mida ta neid ei olnud käskinud teha. 
2  Siis läks Issanda eest välja tuli ja põletas neid, nõnda et nad surid Issanda ees. 
3  Ja Mooses ütles Aaronile: „See ongi, millest Issand on rääkinud, öeldes: Oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja kogu rahva ees ma teen nähtavaks oma au.” Aga Aaron vaikis. 
4  Siis Mooses kutsus Miisaeli ja Elsafani, Aaroni lelle Ussieli pojad, ja ütles neile: „Astuge ligi, kandke oma vennad pühamust ära väljapoole leeri!” 
5  Ja nad astusid ette ning kandsid nad koos särkidega väljapoole leeri, nagu Mooses oli käskinud. 
6  Ja Mooses ütles Aaronile ja tema poegadele Eleasarile ja Iitamarile: „Ärge jätke oma juukseid lahti ja ärge käristage lõhki oma riideid, et te ei sureks ja tema viha ei tabaks tervet kogudust! Aga teie vennad, kogu Iisraeli sugu, nutku seda põletust, mille Issand süütas! 
7  Ja ärge väljuge kogudusetelgi uksest, et te ei sureks, sest teie peal on Issanda võideõli!” Ja nad tegid, nagu Mooses ütles. 
8  Ja Issand rääkis Aaroniga, öeldes: 
9  „Veini ja vägijooke sa ei tohi juua, ei sina ega su pojad koos sinuga, kui te lähete kogudusetelki, et te ei sureks! See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks, 
10  et saaksite teha vahet püha ja ebapüha vahel ning roojase ja puhta vahel 
11  ja õpetada Iisraeli lastele kõiki neid seadusi, millest Issand neile Moosese kaudu on rääkinud.” 
12  Ja Mooses rääkis Aaronile ja Eleasarile ja Iitamarile, tema järelejäänud poegadele: „Võtke roaohver, mis Issanda tuleohvritest on üle jäänud, ja sööge seda hapnematult altari kõrval, sest see on väga püha! 
13  Sööge seda pühas paigas, sest see on sinu ja su poegade seaduslik osa Issanda tuleohvritest! Minule on antud niisugune käsk. 
14  Kõigutusrinda ja tõstesapsu aga sööge ühes puhtas paigas, sina ja su pojad ja tütred koos sinuga; sest need on Iisraeli laste tänuohvritest antud sinu ja su poegade seaduslikuks osaks. 
15  Tõstesaps ja kõigutusrind toodagu koos tuleohvri rasvadega, et neid kõigutataks kõigutusohvrina Issanda ees; need olgu sinule ja su poegadele koos sinuga igavesti kuuluvaks osaks, nagu Issand on käskinud!” 
16  Aga kui Mooses hoolsasti otsis patuohvri sikku, vaata, siis oli see põletatud. Siis ta vihastus Eleasari ja Iitamari, Aaroni järelejäänud poegade peale ning ütles: 
17  „Mispärast te ei ole patuohvrit söönud pühas paigas? See on ju väga püha ja see on antud teile, et te võtaksite ära koguduse patusüü, toimetades neile lepitust Issanda ees. 
18  Näe, selle verd ei ole viidud pühamusse. Te pidite seda kindlasti sööma pühamus, nagu ma käskisin!” 
19  Ja Aaron ütles Moosesele: „Vaata, nad on täna ohverdanud oma patuohvri ja põletusohvri Issanda ees, ja ometi on mulle need asjad juhtunud. Kui ma täna oleksin söönud patuohvrit, kas see oleks siis Issanda silmis hea olnud?” 
20  Kui Mooses seda kuulis, siis oli see hea tema silmis. 

Psalm 29
1  Taaveti laul. Andke Issandale, te jumalalapsed, andke Issandale au ja võimus! 
2  Andke Issandale tema nime au, pühas ehtes kummardage Issandat! 
3  Issanda hääl on vete peal; auhiilguse Jumal müristab; Issand on suurte vete peal. 
4  Issanda hääl kostab võimsasti; Issanda hääl kostab toredasti. 
5  Issanda hääl murrab seedreid, Issand murrab katki Liibanoni seedrid. 
6  Ta paneb Liibanoni karglema nagu vasika ja Sirjoni nagu noore metshärja. 
7  Issanda mürina hääl purskab tuleleeke. 
8  Issanda mürina hääl paneb kõrbe värisema; Issand paneb Kaadesi kõrbe värisema. 
9  Issanda mürina hääl paneb emahirved poegima, ta laasib metsad paljaks. Ent tema templis ütlevad kõik: „Oh seda auhiilgust!” 
10  Issand istus aujärjel veeuputuse tulles, ja Issand jääb kuningaks igavesti! 
11  Issand annab tugevuse oma rahvale; Issand õnnistab oma rahvast rahuga. 

Markuse 11
28  ja ütlesid talle: „Millise meelevallaga sa seda kõike teed? Või kes on andnud sulle selle meelevalla, et sa seda teed?” 
29  Aga Jeesus ütles neile: „Minagi küsin teilt üht asja ja teie vastake mulle, ja siis ma ütlen teile, millise meelevallaga mina seda kõike teen. 
30  Kas Johannese ristimine oli taevast või inimestest? Vastake mulle!” 
31  Ja nad arutasid omavahel: Kui ütleme, et taevast, siis ta ütleb: „Miks te siis ei uskunud teda?” 
32  Või peaksime ütlema, et inimestest? – aga nad kartsid rahvahulka, sest kõikide meelest oli Johannes tõepoolest olnud prohvet. 
33  Nii nad vastasid Jeesusele: „Meie ei tea.” Ja Jeesus ütles neile: „Ega siis minagi ütle teile, millise meelevallaga ma seda kõike teen.” 

Markuse 12
1  Ja Jeesus hakkas neile mõistu rääkima: „Üks inimene istutas viinamäe ja piiras aiaga ja õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ning reisis võõrsile. 
2  Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et see võtaks rentnike käest vastu andami viinamäe viljast. 
3  Rentnikud võtsid aga sulase kinni, peksid teda ja saatsid minema tühjade kätega. 
4  Ja taas läkitas ta nende juurde teise sulase. Sellele nad lõid pähe ja teotasid teda. 
5  Ja ta läkitas veel teise ja tolle nad tapsid, ja paljusid teisi; mõnda nad peksid, mõne aga tapsid. 
6  Üks oli tal veel, tema armas poeg. Lõpuks ta läkitas nende juurde poja, mõeldes: „Ehk nad häbenevad mu poega!?” 
7  Need rentnikud aga rääkisid omavahel: „Tema ongi see pärija. Läki, tapame ta ära, ja pärand saab meile!” 
8  Ja nad võtsid ta kinni, tapsid ta ära ja viskasid viinamäelt välja. 
9  Mida teeb viinamäe isand? Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab viinamäe teiste kätte. 
10  Kas te pole lugenud seda kirjakohta: Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks – seesama on saanud nurgakiviks!? 
11  See tuli Issandalt ja on imeasi meie silmis.” 
12  Ja nad otsisid võimalust teda kinni võtta, ent kartsid rahvahulka. Nad ju mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna rääkinud nende kohta. Ja nad läksid ära, jättes ta sinnapaika.