Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 80

Teisipäev, 21. märts 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 4Ms 11:4-35
  • 4Ms 12
  • 4Ms 13:1-25
  • Lk 3:23-38
  • Lk 4:1-13
  • Õp 7:21-27

4. Moosese 11
4  Aga segarahval, kes oli nende hulgas, tekkis himu, ja Iisraeli lapsed hakkasid ka jälle nutma ning ütlesid: „Kes annaks meile liha süüa? 
5  Meil on meeles kala, mida me sõime Egiptuses muidu, kurgid, melonid, laugud, sibulad ja küüslaugud. 
6  Aga nüüd kuivetub meie hing, ei ole enam midagi kõigest sellest. Meie silme ees on ainult see manna!” 
7  Manna oli nagu koriandri seeme, välimuselt otsekui pedolavaik. 
8  Rahvas uitas ringi ja korjas, jahvatas käsikivil või tampis uhmris, keetis potis või valmistas sellest kooke. See maitses nagu õliga küpsetatud maiuspala. 
9  Kui öösel langes kaste leeri peale, siis langes ka manna selle peale. 
10  Ja Mooses kuulis rahvast nutvat oma suguvõsade kaupa, igaüks oma telgi ukse ees. Siis Issanda viha süttis väga põlema ja see oli Moosese silmis paha. 
11  Ja Mooses ütles Issandale: „Miks oled teinud paha oma sulasele? Miks ei ole ma leidnud armu sinu silma ees, et paned kogu selle rahva koormaks minu peale? 
12  Kas olen mina kogu selle rahva pärast olnud lapseootel või olen mina tema sünnitanud, et sa ütled mulle: Kanna teda süles, nagu hoidja kannab imikut, maale, mille sa vandega tõotasid anda tema vanemaile? 
13  Kus on mul liha anda kogu sellele rahvale? Sest nad nutavad mu ees, öeldes: Anna meile liha süüa! 
14  Ei jaksa mina üksi kanda kogu seda rahvast, sest see on mulle liiga raske. 
15  Kui sa tahad mind kohelda nõnda, siis parem tapa mind, kui ma leian armu su silmis, et ma ei näeks oma viletsust!” 
16  Aga Issand ütles Moosesele: „Kogu mulle seitsekümmend meest Iisraeli vanemaist, kellest sa tead, et nad on tõesti rahvavanemad ja ülevaatajad; too need kogudusetelgi juurde ja nad seisku seal koos sinuga! 
17  Siis ma astun alla ja räägin seal sinuga, ja ma võtan sinu peal oleva Vaimu, ja panen nende peale, et nad koos sinuga kannaksid rahva koormat ja sul ei oleks vaja üksinda kanda. 
18  Aga rahvale ütle: Pühitsege endid homseks, siis te saate liha süüa, sest te olete nutnud Issanda kõrva ees, öeldes: Kes annaks meile liha süüa? Egiptuses oli meil ju hea olla! Issand annab teile nüüd liha süüa. 
19  Te ei söö seda mitte üks päev, ka mitte kaks päeva, viis päeva, kümme päeva ega kakskümmend päeva, 
20  vaid terve kuu, kuni see tuleb teil ninast välja ja muutub teile vastikuks, sellepärast et te olete põlanud Issandat, kes on teie keskel, ja olete nutnud ta palge ees, öeldes: Miks tulime siis Egiptusest ära?” 
21  Aga Mooses ütles: „Kuussada tuhat jalameest on seda rahvast, kelle keskel ma olen, ja sina ütled: Ma annan neile liha süüa terveks kuuks! 
22  Ons lambaid, kitsi ja veiseid tapmiseks, nõnda et neile jätkuks? Või tuleks neile koguda kõik mere kalad, et neile jätkuks?” 
23  Aga Issand vastas Moosesele: „Kas Issanda käsi on jäänud lühemaks? Nüüd sa saad näha, kas mu sõna sulle tõestub või mitte!” 
24  Ja Mooses tuli välja ning andis rahvale edasi Issanda sõnad; ta kogus seitsekümmend meest rahva vanemaist ja pani need seisma ümber telgi. 
25  Siis Issand astus alla pilve sees ja rääkis temaga ning võttis tema peal oleva Vaimu, ja pani nende seitsmekümne mehe peale, kes olid vanemad. Ja kui Vaim oli nende peal, siis nad rääkisid prohveti viisil, aga pärast seda mitte enam. 
26  Kaks meest aga oli jäänud leeri, ühe nimi oli Eldad ja teise nimi Meedad; nendegi peal oli Vaim, sest nad olid üleskirjutatute hulgast, kuid nad ei olnud läinud telgi juurde, vaid nad rääkisid leeris prohveti viisil. 
27  Siis jooksis üks poiss ja kuulutas Moosesele ning ütles: „Eldad ja Meedad räägivad leeris prohveti viisil!” 
28  Siis võttis sõna Joosua, Nuuni poeg, Moosese teener oma noorusest alates, ja ütles: „Mooses, mu isand, keela neid!” 
29  Aga Mooses vastas temale: „Kas sa ägestud minu eest? Kes küll annaks, et kogu Issanda rahvas saaks prohveteiks, et Issand paneks oma Vaimu nende peale!” 
30  Ja Mooses läks tagasi leeri, tema ja Iisraeli vanemad. 
31  Siis tõusis tuul Issanda juurest ja ajas mere poolt vutte, paisates need üle leeri, päevateekond siit- ja päevateekond sealtpoolt ümber leeri, ligi kahe küünra kõrguselt üle maapinna. 
32  Ja rahvas võttis kätte kogu selle päeva, kogu öö ja kogu järgmise päeva, ja nad korjasid vutte. Kes korjas pisut, sai viiskümmend vakka, ja nad laotasid need endile kuivama ümber leeri. 
33  Liha oli neil alles hammaste vahel, see ei olnud veel ära söödud, kui Issanda viha süttis põlema rahva vastu ja Issand lõi rahvast väga suure nuhtlusega. 
34  Siis pandi sellele paigale nimeks Kibrot-Hattaava, sest sinna maeti rahvas, kes oli olnud himukas. 
35  Kibrot-Hattaavast läks rahvas teele Haserotti; ja nad jäid Haserotti. 

4. Moosese 12
1  Aga Mirjam ja Aaron rääkisid Moosesele vastu Etioopia naise pärast, kelle ta oli võtnud; sest ta oli võtnud naiseks etiooplanna. 
2  Ja nad ütlesid: „Kas Issand räägib ainult Moosese läbi? Eks ta räägi ka meie läbi?” Ja Issand kuulis seda. 
3  Aga mees, Mooses, oli väga alandlik, alandlikum kõigist inimestest maa peal. 
4  Siis Issand ütles äkitselt Moosesele, Aaronile ja Mirjamile: „Minge teie kolmekesi välja kogudusetelgi juurde!” Ja need kolmekesi läksid. 
5  Siis Issand astus alla pilvesambas, seisis telgi uksel ning kutsus Aaronit ja Mirjamit, ja mõlemad läksid. 
6  Ja ta ütles: „Kuulge ometi mu sõnu! Kui teie prohvet on Issanda oma, siis ma ilmutan ennast temale nägemuses, räägin temaga unenäos. 
7  Nõnda aga ei ole mu sulase Moosesega: tema on ustav kogu mu kojas. 
8  Temaga ma räägin suust suhu, ilmsi, mitte nägemuste ja mõistatuste läbi. Ja tema võib vaadata Issanda kuju. Mispärast te siis ei ole kartnud rääkida vastu mu sulasele Moosesele?” 
9  Ja Issanda viha süttis põlema nende vastu ning ta läks ära. 
10  Kui pilv oli lahkunud telgi pealt, ennäe, siis oli Mirjam pidalitõvest lumivalge. Aaron pöördus Mirjami poole, ja vaata, too oli pidalitõbine. 
11  Siis Aaron ütles Moosesele: „Oh mu isand! Ära pane meie peale seda pattu, et me olime rumalad ja eksisime! 
12  Ära lase teda jääda surnultsündinu sarnaseks, kellel juba emaihust tulles on pool ihu kõdunenud!” 
13  Siis Mooses kisendas Issanda poole, öeldes: „Oh Jumal! Tee ta ometi terveks!” 
14  Ja Issand vastas Moosesele: „Kui ta isa oleks sülitanud temale näkku, kas ta ei oleks siis pidanud häbenema seitse päeva? Olgu ta seitsmeks päevaks suletud väljapoole leeri ja seejärel ta võetagu tagasi!” 
15  Siis suleti Mirjam seitsmeks päevaks väljapoole leeri ja rahvas ei läinud teele enne, kui Mirjam oli tagasi võetud. 
16  Pärast seda läks rahvas teele Haserotist ja nad lõid leeri üles Paarani kõrbe. 

4. Moosese 13
1  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2  „Läkita mehi uurima Kaananimaad, mille ma annan Iisraeli lastele; igast nende vanemate suguharust läkitage üks mees, igaüks neist olgu vürst!” 
3  Siis läkitas Mooses Issanda käsul nad Paarani kõrbest; kõik need mehed olid Iisraeli laste peamehed. 
4  Ja need on nende nimed: Ruubeni suguharust Sammua, Sakkuri poeg; 
5  Siimeoni suguharust Saafat, Hoori poeg; 
6  Juuda suguharust Kaaleb, Jefunne poeg; 
7  Issaskari suguharust Jigal, Joosepi poeg; 
8  Efraimi suguharust Hoosea, Nuuni poeg; 
9  Benjamini suguharust Palti, Raafu poeg; 
10  Sebuloni suguharust Gaddiel, Soodi poeg; 
11  Joosepi suguharust, nimelt Manasse suguharust, Gaddi, Suusi poeg; 
12  Daani suguharust Ammiel, Gemalli poeg; 
13  Aaseri suguharust Setuur, Miikaeli poeg; 
14  Naftali suguharust Nahbi, Vofsi poeg; 
15  Gaadi suguharust Geuel, Maaki poeg. 
16  Need olid nende meeste nimed, keda Mooses läkitas maad kuulama. Ja Mooses nimetas Hoosea, Nuuni poja, Joosuaks. 
17  Ja läkitades neid Kaananimaad uurima, ütles Mooses neile: „Minge sinna Lõunamaale ja minge üles mäestikku, 
18  vaadake maad, missugune see on, ja rahvast, kes seal elab: on ta vägev või väeti, on teda pisut või palju? 
19  Kas maa, kus ta elab, on hea või halb? Missugused on linnad, kus ta elab: kas leerid või kindlused? 
20  Ja missugune on maa: kas rammus või lahja, kas seal on puid või ei ole? Olge vaprad ja võtke kaasa maa vilju!” Oli parajasti esimeste viinamarjade aeg. 
21  Ja nad läksid ning uurisid maad Siini kõrbest kuni Rehobini, Hamati teelahkmeni. 
22  Ja nad läksid lõuna poole ning tulid kuni Hebronini; seal olid Ahiman, Seesai ja Talmai, Anaki järeltulijad. Hebron oli ehitatud seitse aastat enne Egiptuse Soani. 
23  Siis nad tulid Kobaraorgu ja lõikasid sealt viinapuuväädi üheainsa kobaraga ning kandsid seda kahe mehega põikpuus; nad võtsid ka granaatõunu ja viigimarju. 
24  See paik nimetati Kobaraoruks viinamarjakobara pärast, mille Iisraeli lapsed sealt lõikasid. 
25  Ja neljakümne päeva pärast tulid nad tagasi maad kuulamast. 

Õpetussõnad 7
21  Ta võrgutas teda paljude meelitussõnadega, ahvatles oma libedate huultega. 
22  Äkitselt läks mees temale järele, nagu härg, keda viiakse tappa, otsekui jalarauad meeletu karistuseks, 
23  nagu lind, kes tõttab võrku ega tea, et see maksab tema hinge, kuni nool lõhestab ta maksa. 
24  Ja nüüd, pojad, kuulge mind, ja pange tähele mu suu sõnu! 
25  Ärgu pöördugu su süda tema teedele, ära eksi tema radadele! 
26  Sest palju on mahalööduid, keda tema on viinud langusele, rohkesti on neid, keda tema on tapnud. 
27  Tema koda on põrgutee – see viib alla surma kambritesse. 

Luuka 3
23  Ja Jeesus oli oma tegevust alustades umbes kolmkümmend aastat vana, ja oli, nagu oletati, Joosepi poeg, see oli Eeli, 
24  see oli Mattati, see oli Leevi, see oli Malki, see oli Jannai, see oli Joosepi, 
25  see oli Mattitjahu, see oli Aamose, see oli Nahumi, see oli Hesli, see oli Naggai, 
26  see oli Mahati, see oli Mattitjahu, see oli Simei, see oli Jooseki, see oli Jooda, 
27  see oli Joohanani, see oli Reesa, see oli Serubbaabeli, see oli Sealtieli, see oli Neeri, 
28  see oli Melki, see oli Addi, see oli Koosami, see oli Elmadami, see oli Eeri, 
29  see oli Jeesuse, see oli Elieseri, see oli Joorimi, see oli Mattati, see oli Leevi, 
30  see oli Siimeoni, see oli Juuda, see oli Joosepi, see oli Joonami, see oli Eljakimi, 
31  see oli Melea, see oli Menna, see oli Mattata, see oli Naatani, see oli Taaveti, 
32  see oli Iisai, see oli Oobedi, see oli Boase, see oli Salma, see oli Nahsoni, 
33  see oli Amminadabi, see oli Admini, see oli Arni, see oli Hesroni, see oli Peretsi, see oli Juuda, 
34  see oli Jaakobi, see oli Iisaki, see oli Aabrahami, see oli Terahi, see oli Naahori, 
35  see oli Serugi, see oli Reu, see oli Pelegi, see oli Eeberi, see oli Selahi, 
36  see oli Keenani, see oli Arpaksadi, see oli Seemi, see oli Noa, see oli Lemeki, 
37  see oli Metuusala, see oli Eenoki, see oli Jeredi, see oli Mahalaleli, see oli Keenani, 
38  see oli Enose, see oli Seti, see oli Aadama, see oli Jumala poeg. 

Luuka 4
1  Jeesus aga, täis Püha Vaimu, tuli tagasi Jordani äärest, ja aeti Vaimu läbi kõrbe, 
2  kus ta oli nelikümmend päeva kuradi kiusata. Ja ta ei söönud midagi neil päevil. Ja kui need täis said, tuli talle nälg. 
3  Aga kurat ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle sellele kivile, et see saaks leivaks!” 
4  Ja Jeesus vastas talle: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast.” 
5  Ja kurat viis tema kõrgele, et näidata talle ühe hetkega kõiki maailma kuningriike. 
6  Ja kurat ütles talle: „Ma tahan anda sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende hiilguse, sest see on minu kätte antud ja mina võin selle anda, kellele ma iganes tahan. 
7  Kui sa nüüd kummardad minu ette, siis on kõik sinu päralt.” 
8  Ja Jeesus vastas talle: „Kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat, ja teeni ainult teda!” 
9  Siis ta viis Jeesuse Jeruusalemma ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast siit alla, 
10  sest kirjutatud on: Sinu pärast käsib ta oma ingleid, et nad sind hoiaksid, 
11  ja et nad kannaksid sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei lööks.” 
12  Ja Jeesus vastas talle: „On öeldud: Sina ei tohi kiusata Issandat, oma Jumalat!” 
13  Ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse mõneks ajaks rahule.