Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 87

Kolmapäev, 27. märts 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 4Ms 23:27-30
  • 4Ms 24
  • 4Ms 25
  • Lk 7:11-35
  • Ps 38:1-11

4. Moosese 23
27  Siis Baalak ütles Bileamile: „Tule nüüd, ma võtan sind kaasa teise paika. Vahest on see õige Jumala silmis, et sa nead rahva mulle sealt!” 
28  Ja Baalak võttis Bileami enesega kaasa mäetippu, mis kerkib üle kõrbepinna. 
29  Siis Bileam ütles Baalakile: „Ehita mulle siia seitse altarit ja muretse mulle siia seitse härjavärssi ja seitse jäära!” 
30  Ja Baalak tegi, nagu Bileam ütles, ja ta ohverdas igal altaril härjavärsi ja jäära. 

4. Moosese 24
1  Kui Bileam nägi, et Iisraeli õnnistamine oli Issanda silmis hea, siis ei läinud ta mitte nagu eelmistel kordadel otsima endemärke, vaid pööras oma näo kõrbe poole. 
2  Ja kui Bileam oma silmad üles tõstis, siis ta nägi Iisraeli asuvat leeris oma suguharude kaupa. Ja tema peale tuli Jumala Vaim. 
3  Ta hakkas rääkima ja ütles: „Nõnda kuulutab Bileam, Beori poeg, nõnda kõneleb avatud silmaga mees, 
4  nõnda kuulutab Jumala kõnede kuulaja, kes näeb Kõigeväelise nägemusi, mahalangenuna avatud silmil: 
5  kui kaunid on su telgid, Jaakob, su eluasemed, oh Iisrael! 
6  Nagu laiuvad orud, nagu rohuaiad jõe kaldal, nagu Issanda istutatud aaloepuud, nagu seedripuud vete ääres. 
7  Vesi ta astjaist voolab üle ja ta külvil on palju vett. Tema kuningas on Agagist vägevam ja ta kuningriik ülendab ennast. 
8  Jumal, kes tõi tema Egiptusest, on talle otsekui sarved metshärjale. Ta neelab rahvaid, oma vaenlasi, ta murrab nende luid, oma nooltega purustab neid. 
9  Ta on laskunud lebama, ta lamab nagu lõvi või emalõvi, kes julgeks teda äratada? Õnnistatud olgu, kes sind õnnistavad, neetud, kes sind neavad!” 
10  Siis Baalaki viha süttis põlema Bileami vastu ja ta lõi oma käed kokku. Ja Baalak ütles Bileamile: „Ma kutsusin sind needma mu vaenlasi, ja vaata, sa oled neid kolm korda õnnistanud. 
11  Mine nüüd, põgene koju! Ma kavatsesin sind väga austada, aga näe, Issand on keelanud sind austada!” 
12  Ja Bileam vastas Baalakile: „Eks ma rääkinud juba su käskjalgadele, keda sa saatsid minu juurde, öeldes: 
13  Isegi kui Baalak annaks oma koja täie hõbedat ja kulda, ei võiks ma üle astuda Issanda käsust, tehes head või kurja omaenese südame järgi. Mis Issand räägib, seda räägin ka mina! 
14  Ja nüüd, vaata, ma lähen oma rahva juurde. Tule, ma kuulutan sulle, mida see rahvas teeb sinu rahvaga tulevasil päevil!” 
15  Ja ta hakkas rääkima ning ütles: „Nõnda kuulutab Bileam, Beori poeg, nõnda kõneleb avatud silmaga mees, 
16  nõnda kuulutab Jumala kõnede kuulaja ja Kõigekõrgema tarkuse tundja, kes näeb Kõigeväelise nägemusi, mahalangenuna avatud silmil. 
17  Ma näen teda, aga mitte nüüd, ma silmitsen teda, aga mitte ligidalt: Jaakobist tõuseb täht, Iisraelist kerkib valitsuskepp. See purustab Moabi oimud ja kõigi Seti poegade pealaed. 
18  Edom saab alistatud maaks ja Seir alluvaks oma vaenlastele, sest Iisrael teeb vägitegusid. 
19  Jaakobist tuleb valitseja ja ta hävitab linnast põgenenu.” 
20  Ja kui ta nägi Amalekki, siis ta hakkas rääkima ning ütles: „Rahvaist esimene on Amalek, aga ta lõpp on häving igavesti!” 
21  Ja kui ta nägi keenlasi, siis ta hakkas rääkima ning ütles: „Su eluase on püsiv ja su pesa on pandud kaljule. 
22  Aga siiski hävitatakse Kain! Kui kaua veel? Ja Assur viib sind vangi!” 
23  Ja ta hakkas rääkima ning ütles: „Oh häda! Kes jääb elama, kui Jumal seda teeb? 
24  Need, kes lähevad välja kittide rannast, alandavad Assurit ja alandavad Eberit, aga ka tema hävib igavesti.” 
25  Seejärel Bileam võttis kätte ja asus teele ning läks tagasi koju. Ka Baalak läks oma teed. 

4. Moosese 25
1  Kui Iisrael elas Sittimis, siis hakkas rahvas tegema hooratööd Moabi tütardega, 
2  kes kutsusid rahvast oma jumalate ohvriteenistustele; ja rahvas sõi ning hakkas kummardama nende jumalaid. 
3  Nõnda hoidis Iisrael Baal-Peori poole. Aga Issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu 
4  ja Issand ütles Moosesele: „Võta kõik rahva peamehed ja poo nad päikese käes Issandale, et Issanda tuline viha pöörduks Iisraeli pealt!” 
5  Ja Mooses ütles Iisraeli kohtumõistjaile: „Tapke igaüks oma meestest see, kes on hoidnud Baal-Peori poole!” 
6  Ja vaata, keegi mees Iisraeli lastest tuli ja tõi oma vendade juurde Midjani naise, Moosese ja kogu Iisraeli laste koguduse silma all, kui need parajasti nutsid kogudusetelgi ukse ees. 
7  Kui Piinehas, preester Aaroni poja Eleasari poeg, seda nägi, siis ta tõusis üles koguduse keskelt, võttis piigi kätte 
8  ja läks Iisraeli mehele järele naistekambrisse ning torkas mõlemale kõhtu, niihästi Iisraeli mehele kui sellele naisele. Siis võeti nuhtlus ära Iisraeli laste pealt. 
9  Sellesse nuhtlusesse surnuid oli kakskümmend neli tuhat. 
10  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
11  „Piinehas, preester Aaroni poja Eleasari poeg, on pööranud ära mu vihaleegi Iisraeli laste pealt, olles nende keskel vihastunud minu asemel, nõnda et minul ei olnud vaja oma vihas teha lõppu Iisraeli lastele. 
12  Seepärast ütle: Vaata, ma teen temaga oma rahulepingu. 
13  See olgu temale ja ta järeltulevale soole igaveseks preestriameti lepinguks, sellepärast et ta vihastus oma Jumala asemel ja toimetas lepitust Iisraeli laste eest.” 
14  Surmatud Iisraeli mehe nimi, kes surmati ühes Midjani naisega, oli Simri, Salu poeg, siimeonlaste perekonna vürst. 
15  Ja surmatud Midjani naise nimi oli Kosbi, Suuri tütar; Suur oli Midjani sugukondade ühe perekonna peamees. 
16  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
17  „Tungige kallale midjanlastele ja lööge nad maha! 
18  Sest nad on teile kallale tunginud oma salakavalusega, mida nad tarvitasid teie vastu Peori juhtumi puhul, ja Kosbi, Midjani vürsti tütre, nende kaasmaalanna juhtumi puhul, kes surmati nuhtlusepäeval, mis oli Peori juhtumi pärast.” 

Psalm 38
1  Taaveti laul patu tunnistamisel. 
2  Issand, ära nuhtle mind oma vihas ja ära karista mind oma vihaleegis! 
3  Sest sinu nooled on alla tulnud mu sisse ja su käsi vajub mu peale. 
4  Ei ole midagi tervet mu lihas sinu pahameele pärast; ei ole rahu mu kontides mu patu pärast. 
5  Sest kõik mu pahateod ulatuvad üle mu pea; nagu raske koorem on need läinud rängemaks, kui ma suudan kanda. 
6  Mu haavad haisevad ja mädanevad mu jõleduste pärast. 
7  Ma olen küürus ja kõnnin kummargil, ma käin kurvalt kogu päeva. 
8  Sest mu puusad on täis põletikku ega ole midagi tervet mu lihas. 
9  Ma olen jõuetu ja puruks pekstud koguni; ma oigan oma südame ägamise pärast. 
10  Issand, kõik mu igatsus on sinu ees, ja mu ohkamine pole peidetud sinu eest. 
11  Mu süda peksleb väga, mu ramm on mu hüljanud ja mu silma selgustki ei ole mul enam. 

Luuka 7
11  Ja mõni aeg hiljem läks Jeesus linna, mida hüütakse Nainiks, ja temaga läksid kaasa ta jüngrid ja suur hulk rahvast. 
12  Aga just siis, kui ta linna väravale lähenes, kanti välja surnut, oma ema ainsat poega, ja ema oli lesk. Ja üsna suur hulk linnarahvast saatis teda. 
13  Ja kui Issand nägi ema, hakkas tal temast hale ja ta ütles: „Ära nuta enam!” 
14  Ja ta astus ligi ja puudutas surnuraami, mispeale kandjad jäid seisma. Ja ta ütles: „Noormees, ma ütlen sulle, ärka üles!” 
15  Ja surnu tõusis istuli ja hakkas rääkima. Ja Jeesus andis poja ta emale tagasi. 
16  Aga kõiki haaras kartus ja nad ülistasid Jumalat ja ütlesid: „Meie seas on tõusnud suur prohvet!” ja „Jumal on tulnud hoolitsema oma rahva eest!” 
17  Ja see jutt temast levis kogu Juudamaale ja kõikjale ümbruskonda. 
18  Ja seda kõike kuulutasid Johannesele tema jüngrid. Ja Johannes kutsus enda juurde kaks oma jüngrit 
19  ja saatis nad Issanda juurde küsima: „Kas sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist?” 
20  Kui mehed tema juurde jõudsid, ütlesid nad: „Ristija Johannes on meid sinu juurde läkitanud küsima: Kas sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist?” 
21  Tolsamal tunnil tegi Jeesus paljusid terveks haigustest ja hädadest ja kurjadest vaimudest ning paljudele pimedatele kinkis ta nägemise. 
22  Ja Jeesus vastas neile: „Minge, teatage Johannesele, mida te olete näinud ja kuulnud: pimedad näevad jälle, jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad, surnud ärkavad üles, vaestele kuulutatakse rõõmusõnumit 
23  ja õnnis on see, kes minust iial ei pahandu!” 
24  Kui siis Johannese käskjalad olid ära läinud, hakkas Jeesus rahvahulkadele kõnelema Johannesest: „Mida te tahtsite näha, kui te läksite välja kõrbe? Kas tuules kõikuvat roogu? 
25  Või mida te tahtsite välja minnes vaadata? Kas pehme riidega rüütatud inimest? Ennäe, kes kalleis riideis ja toretsemises elavad, viibivad kuningakodades. 
26  Või mida te tahtsite välja minnes näha? Kas prohvetit? Jah, ma ütlen, hoopis enamat kui prohvetit! 
27  Tema ongi see, kellest on kirjutatud: Vaata, ma saadan sinu eele oma käskjala, kes tasandab sinu tee su ees. 
28  Ma ütlen teile, ei ole naisest sündinute seas kedagi suuremat Johannesest, aga väikseim Jumala riigis on temast suurem. 
29  Ja kogu rahvas, kes teda kuulas, ja tölneridki tunnistasid, et Jumalal on õigus, lastes endid ristida Johannese ristimisega. 
30  Variserid ja seadusetundjad aga tunnistasid tühjaks Jumala nõu enese kohta sellega, et ei lasknud temal ennast ristida. 
31  Kellega ma nüüd võrdleksin selle sugupõlve inimesi ja kelle sarnased nad on? 
32  Nad on laste sarnased, kes istuvad turul ja hõikavad üksteisele nõnda: Me oleme teile vilet puhunud, ja te ei ole tantsinud, me oleme teile itkenud, ja te ei ole nutnud. 
33  Sest Ristija Johannes on tulnud, ta ei söö leiba ega joo veini, ja te ütlete: „Tal on kuri vaim!” 
34  Inimese Poeg on tulnud, sööb ja joob, ja te ütlete: „Ennäe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber!” 
35  Ja ometi annavad tarkusele õiguse selle enda lapsed.”