Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 92

Pühapäev, 02. aprill 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 4Ms 33
  • 4Ms 34
  • Lk 9:10-27
  • Õp 8:22-31

4. Moosese 33
1  Need on Iisraeli laste rännakud, kui nad lahkusid Egiptusemaalt väehulkadena Moosese ja Aaroni juhtimisel. 
2  Mooses kirjutas Issanda käsul üles nende rännakute peatuspaigad. Ja need on nende rännakud peatuspaikade järgi: 
3  nad läksid teele Raamsesest esimeses kuus, esimese kuu viieteistkümnendal päeval; päeval pärast paasapüha läksid Iisraeli lapsed välja kõrgele tõstetud käe abiga kõigi egiptlaste nähes. 
4  Ja egiptlased matsid, keda Issand oli nende seast maha löönud, kõik esmasündinud, ja Issand mõistis kohut nende jumalate üle. 
5  Iisraeli lapsed läksid teele Raamsesest ja lõid leeri üles Sukkotti. 
6  Ja nad läksid teele Sukkotist ja lõid leeri üles Eetamisse, mis on kõrbe ääres. 
7  Ja nad läksid teele Eetamist ja pöördusid tagasi Pii-Hahirotti, mis on vastu Baal-Sefonit, ja lõid leeri üles Migdoli kohale. 
8  Ja nad läksid teele Pii-Hahirotist ja läksid merest läbi kõrbesse, käisid kolm päevateekonda Eetami kõrbes ja lõid leeri üles Maarasse. 
9  Ja nad läksid teele Maarast ja jõudsid Eelimisse; Eelimis oli kaksteist veeallikat ja seitsekümmend palmipuud; ja nad lõid seal leeri üles. 
10  Ja nad läksid teele Eelimist ja lõid leeri üles Kõrkjamere äärde. 
11  Ja nad läksid teele Kõrkjamere äärest ja lõid leeri üles Siini kõrbe. 
12  Ja nad läksid teele Siini kõrbest ja lõid leeri üles Dofkasse. 
13  Ja nad läksid teele Dofkast ja lõid leeri üles Aalusesse. 
14  Ja nad läksid teele Aalusest ja lõid leeri üles Refidimi, aga seal ei olnud rahval vett joomiseks. 
15  Ja nad läksid teele Refidimist ja lõid leeri üles Siinai kõrbe. 
16  Ja nad läksid teele Siinai kõrbest ja lõid leeri üles Kibrot-Hattaavasse. 
17  Ja nad läksid teele Kibrot-Hattaavast ja lõid leeri üles Haserotti. 
18  Ja nad läksid teele Haserotist ja lõid leeri üles Ritmasse. 
19  Ja nad läksid teele Ritmast ja lõid leeri üles Rimmon-Peretsi. 
20  Ja nad läksid teele Rimmon-Peretsist ja lõid leeri üles Libnasse. 
21  Ja nad läksid teele Libnast ja lõid leeri üles Rissasse. 
22  Ja nad läksid teele Rissast ja lõid leeri üles Kehelatasse. 
23  Ja nad läksid teele Kehelatast ja lõid leeri üles Saaferi mäe juurde. 
24  Ja nad läksid teele Saaferi mäe juurest ja lõid leeri üles Haraadasse. 
25  Ja nad läksid teele Haraadast ja lõid leeri üles Makhelotti. 
26  Ja nad läksid teele Makhelotist ja lõid leeri üles Taahatti. 
27  Ja nad läksid teele Taahatist ja lõid leeri üles Taarahisse. 
28  Ja nad läksid teele Taarahist ja lõid leeri üles Mitkasse. 
29  Ja nad läksid teele Mitkast ja lõid leeri üles Hasmonasse. 
30  Ja nad läksid teele Hasmonast ja lõid leeri üles Moserotti. 
31  Ja nad läksid teele Moserotist ja lõid leeri üles Bene-Jaakanisse. 
32  Ja nad läksid teele Bene-Jaakanist ja lõid leeri üles Hor-Hagidgadisse. 
33  Ja nad läksid teele Hor-Hagidgadist ja lõid leeri üles Jotbatasse. 
34  Ja nad läksid teele Jotbatast ja lõid leeri üles Abronasse. 
35  Ja nad läksid teele Abronast ja lõid leeri üles Esjon-Geberisse. 
36  Ja nad läksid teele Esjon-Geberist ja lõid leeri üles Siini kõrbe, see on Kaadesisse. 
37  Ja nad läksid teele Kaadesist ja lõid leeri üles Hoori mäe juurde Edomimaa piirile. 
38  Ja preester Aaron läks Issanda käsul üles Hoori mäele ning suri seal neljakümnendal aastal pärast Iisraeli laste lahkumist Egiptusemaalt, viienda kuu esimesel päeval. 
39  Ja Aaron oli sada kakskümmend kolm aastat vana, kui ta suri Hoori mäel. 
40  Ja Aradi kuningas, kaananlane, kes elas Kaananimaa lõunaosas, sai kuulda Iisraeli laste tulekust. 
41  Ja nad läksid teele Hoori mäe juurest ja lõid leeri üles Salmonasse. 
42  Ja nad läksid teele Salmonast ja lõid leeri üles Puunoni. 
43  Ja nad läksid teele Puunonist ja lõid leeri üles Obotti. 
44  Ja nad läksid teele Obotist ja lõid leeri üles Ijje-Abarimi Moabi maa-alal. 
45  Ja nad läksid teele Ijjimist ja lõid leeri üles Diibon-Gaadi. 
46  Ja nad läksid teele Diibon-Gaadist ja lõid leeri üles Almon-Diblataimi. 
47  Ja nad läksid teele Almon-Diblataimist ja lõid leeri üles Abarimi mäestikku Nebo ette. 
48  Ja nad läksid teele Abarimi mäestikust ja lõid leeri üles Moabi lagendikele, Jordani äärde Jeeriko kohale. 
49  Ja Jordani ääres lõid nad leeri üles Beet-Jesimotist kuni Aabel-Sittimini Moabi lagendikel. 
50  Ja Issand rääkis Moosesega Moabi lagendikel Jordani ääres Jeeriko kohal, öeldes: 
51  „Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui te lähete üle Jordani Kaananimaale, 
52  siis ajage eneste eest ära kõik maa elanikud ja purustage kõik nende jumalakujud; hävitage kõik nende valatud kujud ja tehke maatasa kõik nende ohvrikünkad! 
53  Võtke maa oma valdusesse ja asuge sinna, sest ma annan selle maa teile päranduseks! 
54  Maa jaotatagu liisu läbi teile pärisosaks, vastavalt teie suguvõsadele: suuremale andke rohkem pärisosaks ja väiksemale vähem pärisosaks – kuhu temale liisk langeb, see saagu temale; te peate saama pärisosa oma vanemate suguharude järgi. 
55  Aga kui te ei aja ära maa elanikke eneste eest, siis saavad need, keda te neist alles jätate, okkaiks teie silmadele ja astlaiks teie külgedele, ja nad ohustavad teid sellel maal, kus te asute. 
56  Ja siis sünnib, et ma talitan teiega nõnda, nagu ma mõtlesin talitada nendega.” 

4. Moosese 34
1  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2  „Käsi Iisraeli lapsi ja ütle neile: Kui te tulete Kaananimaale, see on maa, mis langeb teile pärisosaks, Kaananimaa otsast otsani, 
3  siis olgu teie lõunakülg Siini kõrbest piki Edomit; idas alaku teie lõunapoolne piir Soolamere äärest, 
4  seejärel pöördugu teie piir lõuna poolt Skorpioni astangut, kulgegu Siinini ja selle lõpp olgu lõuna pool Kaades-Barnead; sealt lähtugu see Hasar-Addarisse ja kulgegu Asmonasse; 
5  Asmonast pöördugu piir Egiptuseojani ja selle lõpp olgu meri! 
6  Teie läänepoolseks piiriks olgu suur meri; see olgu teie läänepoolne piir! 
7  Teie põhjapoolseks piiriks olgu see: suurest merest märgistage endile Hoori mäeni; 
8  Hoori mäelt märgistage Hamati teelahkmeni ja piir lõppegu Sedadis; 
9  sealt mingu piir Sifroni ja selle lõpp olgu Hasar-Eenanis; see olgu teie põhjapoolne piir! 
10  Idapoolne piir märgistage endile Hasar-Eenanist Sefamisse; 
11  Sefamist laskugu piir Riblasse ida pool Aini; piir laskugu edasi ja puudutagu nõlvakut ida pool Kinnereti järve; 
12  siis laskugu piir Jordanini ja selle lõpp olgu Soolameri! See olgu teie maa, ja need on piirid, mis seda ümbritsevad!” 
13  Ja Mooses käskis Iisraeli lapsi, öeldes: „See on maa, mille te saate liisu läbi endile pärisosaks, mille Issand on käskinud anda üheksale ja poolele suguharule, 
14  sest ruubenlaste suguharu oma perekondade kaupa ja gaadlaste suguharu oma perekondade kaupa ja Manasse pool suguharu on juba saanud oma pärisosad. 
15  Kaks ja pool suguharu on saanud oma pärisosad siinpool Jordanit Jeeriko kohal, ida pool, päikesetõusu pool.” 
16  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
17  „Need on nende meeste nimed, kes peavad andma maa teile pärisosaks: preester Eleasar ja Joosua, Nuuni poeg. 
18  Ja võtke igast suguharust üks vürst maad pärisosaks andma! 
19  Ja need on nende meeste nimed: Juuda suguharust Kaaleb, Jefunne poeg; 
20  siimeonlaste suguharust Semuel, Ammihudi poeg; 
21  Benjamini suguharust Elidad, Kisloni poeg; 
22  daanlaste suguharust vürst Bukki, Jogli poeg; 
23  Joosepi järeltulijaist: manasselaste suguharust vürst Hanniel, Eefodi poeg; 
24  efraimlaste suguharust vürst Kemuel, Siftani poeg; 
25  sebulonlaste suguharust vürst Elisafan, Parnaki poeg; 
26  issaskarlaste suguharust vürst Paltiel, Assani poeg; 
27  aaserlaste suguharust vürst Ahihud, Selomi poeg; 
28  naftalilaste suguharust vürst Pedahel, Ammihudi poeg.” 
29  Need olid need, keda Issand käskis anda Iisraeli lastele pärisosa Kaananimaal. 

Õpetussõnad 8
22  Issand lõi mind oma töö alguses, esimesena oma töödest muistsel ajal. 
23  Igavikust alates on mind eraldatud, ürgajast peale, enne maailma algust. 
24  Ma olen sündinud enne sügavusi, enne kui puhkesid allikad. 
25  Veel enne kui mäed paigale pandi, enne künkaid sündisin mina, 
26  kui ta veel ei olnud teinud maad ega maastikku, ei maailma esimest tolmukübetki. 
27  Kui tema valmistas taevad, olin mina seal, siis kui ta joonistas sõõri sügavuse pinnale, 
28  kui ta kinnitas pilved ülal, kui said jõuliseks sügavuse allikad, 
29  kui ta merele pani piiri, et veed ei astuks üle tema käsust, kui ta kinnitas maa alused, 
30  siis olin mina tema kõrval kui lemmiklaps, olin päevast päeva temale rõõmuks, mängisin igal ajal tema ees, 
31  mängisin tema maailma maa peal ja tundsin rõõmu inimlastest. 

Luuka 9
10  Ja kui apostlid pöördusid tagasi, jutustasid nad Jeesusele, mida kõike nad olid teinud. Ja Jeesus võttis nad kaasa ning läks ära üksindusse, linna poole, mida hüütakse Betsaidaks. 
11  Aga kui rahvahulgad said seda teada, järgnesid nad talle. Ja Jeesus võttis nad vastu ning rääkis neile Jumala riigist ja parandas need, kel tervekstegemist vaja. 
12  Aga päev kaldus õhtule ja need kaksteist astusid ta juurde ja ütlesid talle: „Lase rahvahulk ära minna, et nad läheksid ümberkaudsetesse küladesse ja asulatesse öömajale ja toidupoolist otsima, sest me oleme siin tühjas paigas!” 
13  Ent tema ütles neile: „Andke teie neile süüa!” Nemad ütlesid: „Meil ei ole rohkem kui viis leiba ja kaks kala, olgu siis, et läheksime ja ostaksime toitu kogu sellele rahvale.” 
14  Neid oli ju ligi viis tuhat meest. Jeesus ütles siis oma jüngritele: „Seadke nad rühmiti istuma umbes viiekümne kaupa!” 
15  Ja nad tegid nõnda ja seadsid kõik maha istuma. 
16  Aga Jeesus võttis need viis leiba ja kaks kala, vaatas üles taevasse, õnnistas neid ja murdis ning andis jüngrite kätte rahvale ette panna. 
17  Ja nad sõid ja kõikide kõhud said täis. Ja nendest üle jäänud palakesi korjati kaksteist korvitäit. 
18  Kord, kui Jeesus palvetas üksildases paigas ja jüngrid olid koos temaga, küsis ta neilt: „Kelle ütlevad rahvahulgad minu olevat?” 
19  Nemad kostsid: „Ristija Johannese, mõned aga Eelija, mõned aga, et keegi muistseist prohveteist on üles tõusnud.” 
20  Aga tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” Peetrus kostis: „Jumala Messias.” 
21  Ent Jeesus hoiatas neid ja keelas kellelegi seda rääkimast, 
22  öeldes: „Inimese Poeg peab palju kannatama ning kõlbmatuks tunnistatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval jälle üles äratatama.” 
23  Siis ütles Jeesus kõikidele: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle, 
24  sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, see päästab selle. 
25  Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, aga kaotaks iseenese või teeks enesele kahju? 
26  Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu, seda häbeneb ka Inimese Poeg, kui ta tuleb oma kirkuses ning Isa ja pühade inglite kirkuses. 
27  Aga ma ütlen teile, tõepoolest, siin seisjatest on mõned, kes ei maitse surma, kuni nad näevad Jumala riiki.”