Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 121

Esmaspäev, 01. mai 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Jos 19
  • Jos 20
  • Jos 21:1-19
  • Jh 2:1-25
  • Ps 54:1-7

Joosua 19
1  Teine liisk langes Siimeonile, siimeonlaste suguharule nende suguvõsade kaupa; ja nende pärisosa tuli juudalaste pärisosa keskele. 
2  Neile said pärisosaks: Beer-Seba, Seba, Moolada, 
3  Hasar-Suual, Baala, Esem, 
4  Eltolad, Betuul, Horma, 
5  Siklag, Beet-Markabot, Hasar-Suusa, 
6  Beet-Lebaot ja Saaruhen – kolmteist linna ja nende külad; 
7  Ain, Rimmon, Eter ja Aasan – neli linna ja nende külad; 
8  siis kõik need külad, mis olid nende linnade ümber kuni Baalat-Beerini, Lõunamaa Raamani. See oli siimeonlaste suguharu pärisosa nende suguvõsade kaupa. 
9  Siimeonlased said pärisosa juudalastele mõõdetud osast, sest juudalaste osa oli liiga suur; nii said siimeonlased oma pärisosa nende pärisosa keskel. 
10  Kolmas liisk langes sebulonlastele nende suguvõsade kaupa, ja nende pärisosa maa-ala ulatus kuni Saaridini. 
11  Nende piir tõuseb lääne suunas Maralasse, riivab Dabbesetti ja jõge, mis on ida pool Jokneami. 
12  Ida suunas, päikesetõusu poole, pöördub piir Saaridist Kislot-Taabori maa-alale ja jätkub Daberatti ja tõuseb Jaafiasse. 
13  Sealt kulgeb see ida suunas, päikesetõusu poole, Gat-Heeferisse, Eet-Kaasinisse, ja suundudes Rimmonisse, pöördub Neasse. 
14  Siis läheb piir põhja poolt Hannatoni ja ta lõpp on Jiftah-Eeli orus. 
15  Kattat, Nahalal, Simron, Jidala ja Beet-Lehem – kaksteist linna ja nende külad. 
16  See oli sebulonlaste pärisosa nende suguvõsade kaupa, need linnad ja nende külad. 
17  Neljas liisk langes Issaskarile, issaskarlastele nende suguvõsade kaupa: 
18  nende maa-alal olid: Jisreel, Kesullot, Suunem, 
19  Hafaraim, Siion, Anaharat, 
20  Daaberat, Kisjon, Ebes, 
21  Remet, Een-Gannim, Een-Hadda ja Beet-Passes. 
22  Ja piir riivab Taaborit, Sahasimat ja Beet-Semesit, ja nende maa-ala lõpp on Jordani ääres – kuusteist linna ja nende külad. 
23  See oli issaskarlaste suguharu pärisosa nende suguvõsade kaupa, linnad ja nende külad. 
24  Viies liisk langes aaserlaste suguharule nende suguvõsade kaupa: 
25  nende maa-alal olid: Helkat, Hali, Beten, Aksaf, 
26  Alammelek, Amad ja Misal; ja lääne pool riivab piir Karmelit ja Siihor-Libnatit, 
27  pöördub siis päikesetõusu poole Beet-Daagonisse ja riivab Sebuloni ja Jiftah-Eeli orgu põhjas, Beet-Eemekit ja Neielit, ja jätkub Kaabulisse põhja pool; 
28  Ebron, Rehob, Hammon ja Kaana kuni suure Siidonini; 
29  siis kulgeb piir Raamasse ja kindlustatud Tüürose linnani; siis pöördub piir Hosasse ja selle lõpp on mere ääres, Aksiba maaribal; 
30  Umma, Afek ja Rehob – kakskümmend kaks linna ja nende külad. 
31  See oli aaserlaste suguharu pärisosa nende suguvõsade kaupa, need linnad ja nende külad. 
32  Kuues liisk langes naftalilastele, naftalilastele nende suguvõsade kaupa: 
33  nende maa-ala algab Heelefist; Saanannimi tammest üle Adami-Nekebi ja Jabneeli kuni Lakkumini, ja selle lõpp on Jordani ääres; 
34  siis pöördub piir lääne poole Asnot-Taaborisse, läheb sealt Hukkokasse ja riivab lõunas Sebuloni, läänes Aaserit ja päikesetõusu pool Juudat Jordani ääres; 
35  kindlustatud linnad on: Siddim, Seer, Hammat, Rakkat, Kinneret, 
36  Adama, Raama, Haasor, 
37  Kedes, Edrei, Een-Haasor, 
38  Jireon, Migdal-Eel, Horem, Beet-Anat ja Beet-Semes – üheksateist linna ja nende külad. 
39  See oli naftalilaste suguharu pärisosa nende suguvõsade kaupa, linnad ja nende külad. 
40  Seitsmes liisk langes daanlaste suguharule nende suguvõsade kaupa: 
41  nende pärisosa maa-alal olid: Sora, Estaol, Iir-Semes, 
42  Saalabbin, Ajjalon, Jitla, 
43  Eelon, Timna, Ekron, 
44  Elteke, Gibbeton, Baalat, 
45  Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, 
46  Mee-Jarkoni veed ja Rakkon koos maa-alaga Jaafo kohal. 
47  Aga kui daanlaste maa-ala läks nende käest ära, siis läksid daanlased ja sõdisid Lesemi vastu, vallutasid selle ja lõid seda mõõgateraga; ja nad pärisid selle ning elasid seal ja nimetasid Lesemi Daaniks, oma esiisa Daani nime järgi. 
48  See oli daanlaste suguharu pärisosa nende suguvõsade kaupa, need linnad ja nende külad. 
49  Ja kui Iisraeli lapsed olid võtnud maa selle piiride järgi täiesti oma valdusesse, siis andsid nad Joosuale, Nuuni pojale, pärisosa eneste keskel. 
50  Issanda käsul andsid nad temale selle linna, mida ta oli nõudnud – Timnat-Serahi Efraimi mäestikus. Ja tema ehitas linna üles ning elas seal. 
51  Need olid pärisosad, mis preester Eleasar, Joosua, Nuuni poeg, ja Iisraeli laste suguharude perekondade peamehed andsid pärisosaks liisu läbi Issanda ees Siilos, kogudusetelgi ukse ees. Nõnda lõpetati maa jaotamine. 

Joosua 20
1  Ja Issand rääkis Joosuaga, öeldes: 
2  „Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Määrake endile pelgulinnad, nagu ma teile Moosese läbi olen öelnud, 
3  et sinna võiks põgeneda tapja, kes inimese on kogemata maha löönud, ilma et ta oleks tahtnud; need olgu teile pelgupaigaks veritasunõudja eest. 
4  Ja kes põgeneb ühte neist linnadest, seisku linna värava ees ja rääkigu oma lugu selle linna vanemate kuuldes; siis võtku need tema eneste juurde linna ja andku temale paik, et ta saaks elada nende juures. 
5  Ja kui veritasunõudja teda taga ajab, siis ei tohi nad tapjat loovutada tema kätte, sest ta on oma ligimese tahtmatult maha löönud ega ole teda varem vihanud. 
6  Ja ta elagu selles linnas, kuni ta on seisnud kohtus koguduse ees, kuni selleaegse ülempreestri surmani; siis võib tapja minna tagasi ja tulla oma linna ja kotta, linna, kust ta oli põgenenud.” 
7  Siis nad pühitsesid Kedesi Galileas Naftali mäestikus, Sekemi Efraimi mäestikus ja Kirjat-Arba, see on Hebroni, Juuda mäestikus. 
8  Ja teisel pool Jordanit Jeeriko kohal, ida pool, andsid nad Beseri kõrbes tasandikul Ruubeni suguharult, Raamoti Gileadis Gaadi suguharult ja Goolani Baasanis Manasse suguharult. 
9  Need on linnad, mis on seatud kõigile Iisraeli lastele ja võõrale, kes nende keskel asub, et sinna võiks põgeneda igaüks, kes inimese on kogemata maha löönud, et ta ei sureks veritasunõudja käe läbi, enne kui ta on seisnud koguduse ees. 

Joosua 21
1  Siis astusid leviitide perekondade peamehed preester Eleasari, Joosua, Nuuni poja, ja Iisraeli laste suguharude perekondade peameeste ette 
2  ja kõnelesid nendega Siilos Kaananimaal, öeldes: „Issand on Moosese läbi käskinud anda meile linnu elamiseks ja nende juurde kuuluvad karjamaad meie karjade jaoks.” 
3  Ja Iisraeli lapsed andsid leviitidele oma pärisosast Issanda käsu kohaselt need linnad ja nende karjamaad: 
4  liisk langes kehatlaste suguvõsadele nõnda, et leviitide hulgast sai preester Aaroni poegadele liisu läbi Juuda suguharult, Siimeoni suguharult ja Benjamini suguharult kolmteist linna. 
5  Ja teistele kehatlastele sai liisu läbi Efraimi suguharu suguvõsadelt, Daani suguharult ja Manasse poolelt suguharult kümme linna. 
6  Geersonlased said liisu läbi Issaskari suguharu suguvõsadelt, Aaseri suguharult, Naftali suguharult ja Manasse poolelt suguharult Baasanis kolmteist linna. 
7  Merarlased nende suguvõsade kaupa Ruubeni suguharult, Gaadi suguharult ja Sebuloni suguharult kaksteist linna. 
8  Nõnda andsid Iisraeli lapsed liisu läbi leviitidele need linnad ja nende karjamaad, nagu Issand Moosese läbi oli käskinud. 
9  Juudalaste suguharult ja siimeonlaste suguharult anti need linnad, mis on nimeliselt nimetatud: 
10  Aaroni järglastele kehatlaste suguvõsadest, Leevi järeltulijate hulgast, sest neile kuulus esimene liisk, 
11  anti Kirjat-Arba, anaklaste isa linn, see on Hebron Juuda mäestikus, ja selle karjamaad ümberringi. 
12  Aga selle linna põllud ja külad anti omandiks Kaalebile, Jefunne pojale. 
13  Preester Aaroni järglastele anti tapja pelgulinn Hebron ja selle karjamaad, Libna ja selle karjamaad, 
14  Jattir ja selle karjamaad, Estemoa ja selle karjamaad, 
15  Holon ja selle karjamaad, Debir ja selle karjamaad, 
16  Aasan ja selle karjamaad, Jutta ja selle karjamaad, Beet-Semes ja selle karjamaad – üheksa linna neilt kahelt suguharult. 
17  Benjamini suguharult Gibeon ja selle karjamaad, Geba ja selle karjamaad, 
18  Anatot ja selle karjamaad, Almon ja selle karjamaad – neli linna. 
19  Kõiki Aaroni järglaste, preestrite linnu oli kolmteist linna ja nende karjamaad. 

Psalm 54
1  Laulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti õpetuslaul, 
2  kui Siifi mehed tulid ja ütlesid Saulile: „Eks Taavet ole peidus meie juures.” 
3  Jumal, päästa mind oma nime abil ja aja mu asja oma vägevuse varal! 
4  Jumal, kuule mu palvet, pane tähele mu suu kõnet! 
5  Sest muulased kipuvad mu kallale ja vägivaldsed püüavad mu hinge; nad ei sea Jumalat oma silma ette. Sela. 
6  Vaata, Jumal on mu abimees, Issand on mu hinge tugi. 
7  Lasku ta tulla tagasi õnnetus minu varitsejaile, oma ustavusega hävita nad! 

Johannese 2
1  Ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. 
2  Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. 
3  Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle: „Neil ei ole enam veini.” 
4  Jeesus ütles talle: „Mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud.” 
5  Ta ema ütles teenritele: „Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke!” 
6  Seal oli aga kuus kivianumat juutide puhastuskombe pärast, igaühte võis mahtuda vähemalt sada liitrit. 
7  Jeesus ütles neile: „Täitke anumad veega!” Ja nad täitsid need ääretasa. 
8  Ja ta ütles neile: „Ammutage nüüd ja viige pulmavanemale!” Ja nemad viisid. 
9  Aga kui pulmavanem maitses vett, mis oli muutunud veiniks, ega teadnud, kust see on – teenrid aga, kes olid vee ammutanud, teadsid seda -, siis pulmavanem kutsus peigmehe 
10  ja ütles talle: „Igaüks paneb esmalt lauale hea veini, ja kui juba küllalt on joodud, lahjema; sina aga oled hoidnud hea veini praeguseni alles.” 
11  See tegu Galilea Kaanas oli esimene tunnustäht, millega Jeesus avaldas oma kirkust, nõnda et ta jüngrid jäid temasse uskuma. 
12  Pärast seda läks Jeesus koos oma ema ja vendade ja jüngritega alla Kapernauma ja viibis seal mõned päevad. 
13  Juutide paasapühad olid lähedal, ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. 
14  Ja ta leidis pühakojas neid, kes müüsid härgi ja lambaid ja tuvisid, ja rahavahetajaid istumas. 
15  Ja ta tegi paeltest piitsa ning ajas pühakojast välja kõik, nii lambad kui härjad, ja ta puistas laiali rahavahetajate mündid ning lükkas kummuli nende lauad 
16  ja ütles tuvimüüjatele: „Viige need siit minema! Ärge tehke minu Isa koda kaubakojaks!” 
17  Tema jüngritele tuli meelde, et on kirjutatud: „Kiivus sinu koja pärast neelab mu ära.” 
18  Siis ütlesid juudid Jeesusele: „Mis tunnustähte sa meile näitad, et sa nõnda tohid teha?” 
19  Jeesus vastas: „Lammutage see tempel, ja ma püstitan selle kolme päevaga uuesti!” 
20  Siis ütlesid juudid: „Seda templit on ehitatud nelikümmend kuus aastat, ja sina püstitad selle kolme päevaga uuesti?” 
21  Aga tema mõtles „templi” all oma ihu. 
22  Siis, kui ta oli üles tõusnud surnuist, tuli ta jüngritele meelde, et ta seda oli öelnud, ja nad uskusid kirja ning sõna, mis Jeesus oli öelnud. 
23  Aga kui Jeesus oli paasapühadel Jeruusalemmas, hakkasid paljud tema nimesse uskuma, nähes tunnustähti, mida ta tegi. 
24  Kuid Jeesus ise ei usaldanud ennast nende kätte, sest ta tundis inimesi, 
25  ning tal ei olnud tarvis, et keegi oleks andnud tunnistust teise inimese kohta, sest ta teadis, mis oli inimeses.