Põhikiri

Oleviste kogudus

PÕHIKIRI

 

I. Üldsätted

1. Koguduse nimi on Oleviste kogudus ja asukoht Lai tn 50, Tallinn.

2. Koguduse õpetuse aluseks on Piibli Vana ja Uue Testamendi kanoonilised raamatud.

3. Oleviste kogudus on loodud 1950. aastal Oleviste kirikus ühtseks koguduseks liidetud evangeeliumikristlastest, baptistidest, nelipühilastest, priilastest jt. kristlastest.

4. Kogudusel on oma pitsat ja sümboolika.

5. Kogudus juhindub oma tegevuses õigusaktidest ja koguduse põhikirjast.

II. Eesmärk ja selle saavutamise vahendid

6. Koguduse tegevuse eesmärkideks on:

1) levitada Piibli õpetust ja kuulutada evangeeliumi;

2) kasvatada oma liikmeid ja pooldajaid Piibli õpetuse tundmises ja evangeeliumi vaimus; töötada kristliku usuelu ja kõlbluse äratamiseks, levitamiseks ja kaitseks, usklike ühendamiseks ja kasvatamiseks evangeeliumi alusel;

3) rahuldada oma liikmete ja pooldajate vaimulikke ja usulisi vajadusi;

4) arendada hoolekannet ja heategevust; arendada koostööd teiste kogudustega ja olla ühenduses teiste konfessioonidega;

5) luua kontakte ja arendada koostööd välisriikide usuliste ühendustega, sealhulgas koguduse töötegijate ettevalmistamiseks ja teadmiste täiendamiseks, delegatsioonide vahetamiseks ja ühisürituste läbiviimiseks;

6) esindada ja kaitsta koguduse liikmete soovil nende huve riigi ja kohaliku omavalitsuse organite ja asutuste ning avalik-õiguslike ja eraõiguslike isikute ees.

7. Koguduse eesmärkide saavutamise abinõudeks on:

1) jumalateenistuste, evangelisatsiooni- jm. koosolekute, konverentside, seminaride, kontsertide jmt. korraldamine;

2) vaimulike talituste läbiviimine, sealhulgas kodudes, õppeasutustes, haiglates, vanade- ja invaliididekodudes, pansionaatides, vanglates, kinnipidamisasutustes jm;

3) laste ja noorte vaimulik ja kõlbeline kasvatamine, piiblikoolide, huvialaringide, seminaride, suvekoolide ja laagrite jmt. korraldamise kaudu;

4) meeste, naiste, noorte huvialaringide ja töörühmade moodustamine ning nende töö juhtimine (pühapäevakoolid, piibliringid, kirjanduse levitajad, rändjutlustajad, põetajad, koduabilised, käsitöö- ja kodunduse ringid jne.);

5) pastorite, jutlustajate, nende abide, diakonite ja diakonisside ametisse õnnistamine ning Koguduse tööle seadmine;

6) usuteemaliste jm. trükiste toimetamine, trükkimine ja levitamine;

7) leskede, orbude, haigete, raukade, invaliidide ja puudustkannatajate eest hoolitsemine vastavalt võimalustele; vajaduse ja võimaluse korral vastavate hooldusasutuste asutamine, pidamine või toetamine;

8) misjonitöö arendamine, ekskursioonide ja laagrite organiseerimine;

9) koguduse tööpunktide loomine;

10) raamatukogu pidamine;

11) raadio- ja televisiooniprogrammide koostamine, nende eetrisse saatmine ja levitamine;

12) humanitaarabi jagamine ja vahendamine;

13) stipendiumite ja toetuste jagamine;

14) laulukooride, orkestrite ja teiste muusikaliste kollektiivide asutamine, nende töö korraldamine ja avalike kontsertide organiseerimine;

15) toitlusettevõtete (kohvikute, sööklate jne.) asutamine ja pidamine.

III. Liikmed

8. Koguduse liikmeks võetakse vastu isikliku kirjaliku avalduse alusel vaimulikult uuestisündinud ja usus ristitud inimesi. Koguduse liikme elu ja usulised tõekspidamised peavad vastama koguduse põhimõtetele. Noorem kui 15-aastane laps võib kuuluda kogudusse oma vanemate või eestkostja loal.

Teistest kogudustest üle tulevaid inimesi võetakse koguduse liikmeteks isikliku tunnistuse ja endisest kogudusest saadud kirjaliku tunnistuse põhjal.

9. Koguduse liikmeks vastu võtmise otsustab komisjon, kuhu kuuluvad juhatuse liikmed ja   pastorid. Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 3 liiget.

10. Koguduse liige:

1) elab ja töötab evangeeliumi õpetuse kohaselt ning on nii usuelus kui tavakäitumises eeskujuks kaasinimestele;

2) järgib koguduse põhikirja;

3) arvestab oma vaimulikus tegevuses koguduse vaimulike, juhatuse, vanematekogu ja üldkoosoleku otsuseid, soovitusi, nõuandeid ja manitsusi;

4) toetab kogudust võimaluste piires vabatahtlike rahaliste ja muude materiaalsete vahenditega (kogudusele annetatud või kingitud vara ei kuulu tagastamisele kogudusest lahkumisel ega ka muudel juhtudel).

11. Kõigil teovõimelistel vähemalt 18-aastastel koguduse liikmetel on õigus valida ja olla valitav koguduse juhtiv- ja tööorganitesse, revisjonikomisjoni ning ametiisikuks.

12. Koguduse liikmel on õigus:

1) osa võtta koguduse üldkoosolekust hääleõigusega;

2) pöörduda suuliselt või kirjalikult koguduse juhtiv- või tööorganite poole oma ettepanekutega, soovidega ja saada teavet koguduse õpetust ja tegevust puudutavates küsimustes;

3) lahkuda kogudusest, teatades enne oma otsusest kirjalikult koguduse juhatusele.

13. Piibli põhimõtteid ja koguduse põhikirja rikkunud või eiranud või koguduse tööst kauemat aega eemal olnud liige võidakse kustutada juhatuse otsuse alusel koguduse liikmete nimekirjast. Koguduse juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest kirjalikus vormis kogudusele teadaoleval aadressil.

14. Koguduse liikmed ei või samaaegselt kuuluda teiste koguduste liikmeskonda.

IV. Juhtimine

15. Koguduse juhtorganiteks on:

1) üldkoosolek;

2) vanematekogu;

3) juhatus.

16. Üldkoosolek on koguduse kõrgeimaks juhtorganiks. Üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku ka siis, kui seda põhjendatud nõudmisel soovib vähemalt üks kümnendik koguduse liikmetest. Üldkoosoleku kokkukutsumise aeg ja päevakord teatatakse koguduse liikmetele vähemalt 15 päeva enne koosolekut vähemalt kahel pühapäevahommikusel  jumalateenistusel.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osavõtjate arvust.

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud või esindatud liikme; koguduse põhikirja vastuvõtmisel ja muutmisel on vajalik üle 2/3 poolt häälte olemasolu. Üldkoosoleku otsusega võidakse küsimusi otsustada salajasel hääletamisel.

17. Koguduse üldkoosolek:

1) kuulab ära vanempastori ja revisjonikomisjoni aruanded;

2) kinnitab majandusaasta aruande ja eelarve;

3) valib vanematekogu ja revisjonikomisjoni liikmed;

4) kinnitab koguduse põhikirja ja selle muudatused, sealhulgas eesmärgi muudatused;

5) vajadusel otsustab  koguduse arengut ning usu- ja majanduselu puudutavad küsimused ja lahendab arusaamatused;

6) otsustab  kogudusele  kuuluvate kinnisasjade ja ehitiste kui vallasasjade koormamise piiratud asjaõigustega ning kinnisasjade ja ehitiste kui vallasasjade võõrandamise küsimused;

7) otsustab koguduse tegevuse lõpetamise ja määrab likvideerimiskomisjoni;

8) kinnitab vanematekogu poolt valitud vanempastori;

9) otsustab kuulumise või väljaastumise Eesti EKB Koguduste Liitu.

18. Vanematekogu

1) valib vanempastori, kes on juhatuse esimees;

2) valib juhatuse liikmed juhatuse esimehe poolt esitatud kandidaatide hulgast;

3) kooskõlastab ja kinnitab koguduse tegevusplaanid vaimuliku, haldus- ja majanduselu küsimustes;

4) kinnitab koguduse eelarve;

5) teeb vajadusel juhatusele ettepaneku üldkoosoleku kokkukutsumise ja läbiviimise kohta.

19. Vanematekogu koosneb kaheteistkümnest liikmest. Vanematekogu liikmed valitakse viieks aastaks koguduse nende liikmete hulgast, kes on vähemalt diakoni ordinatsiooniga ja/või kes on koguduses välja kujunenud töölõikude juhid, kelle elukombed on laitmatud ja kes vastavad 1. Timoteose kirja 3 peatüki salmidele 2-7 (Eesti Piibliseltsi poolt välja antud Piibli 1997 aasta tõlkele). Väljalangenud, tagasi astunud või tagasi kutsutud vanematekogu liikme asemele astub kuni järgmiste korraliste vanematekogu valimisteni viimasel vanematekogu valimisel häälteenamuse järjestuses esimene vanematekogusse mittevalitud isik. Koguduse vanempastor osaleb sõnaõigusega vanematekogu koosolekutel, juhul kui ta ei ole vanematekogu liige.

20. Vanematekogu juhindub oma töös käesolevast põhikirjast. Vanematekogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 vanematekogu liikmetest. Vanematekogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud vanematekogu liikme; vanempastori valimisel on vajalik üle 2/3 poolthäälte olemasolu. Salajane hääletamine viiakse läbi vähemalt ühe vanematekogu liikme nõudmisel. Vanematekogu koosolekud protokollitakse ja kinnitatakse koosoleku juhataja ja protokollija allkirjadega.

21.Vanematekogu valib oma liikmete hulgast vanematekogu esimehe, kes juhatab vanematekogu koosolekuid ning kutsub kokku vanematekogu koosolekud. Vanematekogu koosoleku kokkukutsumise õigus on ka vähemalt 1/3 vanematekogu liikmetel. Vanematekogu esimehe puudumisel juhatab koosolekut vanematekogu poolt valitud juhataja.

22. Juhatus valitakse vanematekogu poolt juhatuse esimehe poolt esitatud kandidaatide hulgast viieks aastaks. Juhatuse suuruseks on kolm kuni viis liiget.

23. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 3 juhatuse liiget. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikme. Juhatuse liikmetel on sõnaõigus kõikidel koguduse tööorganite koosolekutel.

24. Juhatuse ülesanded on:

1) koguduse juhtimine ja esindamine;

2) üldkoosoleku kokkukutsumine ja läbiviimine;

3) palgaliste töötajate ja vabatahtlike töötegijate tööle määramise ja töölt vabastamise otsustamine;

4) koguduseliikmete arvestus;

5) koguduse raamatupidamise korraldamine ning selle üle kontrolli tagamine;

6) koguduse vara kasutamise ja käsutamise küsimuste (välja arvatud üldkoosoleku pädevusse  kuuluvates küsimustes) otsustamine vanematekogu poolt kehtestatud piirides.

25. Koguduse juhatuse esimehel (vanempastoril) ja juhatuse aseesimehel on kummalgi õigus üksinda esindada kogudust kõigis küsimustes. Ülejäänud juhatuse liikmetel on õigus esindada kogudust ainult ühiselt.

V. Koguduse vaimulikud talitused, vaimulikud ja nende teenistusriietus

26. Koguduse vaimulikeks talitusteks on ristimine, koguduse liikmeks õnnistamine, palvetamine võidmisega, püha õhtusöömaaeg, kihlus, laulatus, lapse õnnistamine, õnnistus- ja pühitsustalitus (koduõnnistamine, sakraalhoone sissepühitsemine jne), matus, vaimulikuks ordineerimine, pastori, diakoni, jutlustaja ja nende abi ametisse õnnistamine.

27. Koguduse vaimulikud on:

1) pastorid, kes on koguduse vaimuliku töö juhid

2) diakonid kes on pastori abilised

28. Koguduse vaimulike teenistusriietuseks on üldlevinud pidulik riietus.

29. Koguduse vanempastor:

1) on koguduse vaimuliku töö juht;

2) viib läbi vaimulikke talitusi ning juhib ja koordineerib nende läbiviimist ka teiste vaimuliku töö tegijate poolt;

3) on koguduse juhatuse esimees;

4) esitab tegevusplaanid koguduse vaimuliku, haldus- ja majanduselu küsimustes vanematekogule;

5) esitab üldkoosolekule aruande koguduse tegevusest;

6) tagab üldkoosoleku ja vanematekogu otsuste elluviimise;

7) annab oma tööst jooksvalt aru vanematekogule;

8) suunab koguduse juhtiv- ja tööorganite tegevust; vastutab juhtiv- ja tööorganite töö vaimuliku taseme eest;

30. Koguduse vanempastoriks ja pastoriteks valitakse vastava usuteadusliku ettevalmistuse või erijuhul praktiliste kogemustega, vajalike eeldustega, usuliselt aktiivsed, laia silmaringiga, laitmatute elukommetega isikud, kes vastavad 1.Timoteose kirja 3 peatüki salmide 2-7 nõuetele (Eesti Piibliseltsi poolt välja antud Piibli 1997 aasta tõlkele).

31. Koguduse vanempastor, pastorid, diakonid ja valitakse vanematekogu poolt salajasel hääletamisel ja peavad saama vähemalt 2/3 poolthääli koosolekust osa võtnud liikmete arvust. Vanempastor ja pastorid valitakse viieks aastaks. Diakonid valitakse vastavalt koguduse töö vajadustele. Koguduse vanempastori, pastori ja diakoni võib tagasi kutsuda samas korras nende valimisega.

32. Koguduse pastorite ja diakonite tööjaotuse (hooldus, misjon, evangelisatsioon, noortetöö, sotsiaaltöö jne), tööaja ja kohustused otsustab juhatus.

Koguduse pastorid ja diakonid vastutavad juhatuse poolt antud tööülesannete täitmise eest ja annavad oma tööst aru juhatusele.

VI. Koguduse omand ning tulu ja kulud

33. Koguduse omandiks võib olla vara, mis on vajalik põhikirjast tulenevate ülesannete täitmiseks.

34. Koguduse finants-majanduslik tegevus toimub eelarve alusel.

35. Koguduse sissetulekud on:

1) vabatahtlikud annetused kingitused ja pärandused ning muu tagastamatu toetus;

2) tulu vara üürimisest, rentimisest, laenutamisest jne;

3) tulud kirjanduse väljaandmisest ja müügist;

4) tulu kogudusele kuuluva vara müügist;

5) muud seaduslikud laekumised.

36. Koguduse tulu kasutatakse koguduse põhikirjalise tegevuse tagamiseks.

VII. Revideerimine ja tegevuse lõpetamine

37. Koguduse üldkoosolek valib viieks aastaks kolmeliikmelise revisjonikomisjoni koguduse finants-majandusliku tegevuse ja asjaajamise kontrollimiseks.

38. Revisjonikomisjon valib oma koosseisust esimehe.

39. Revisjonikomisjon:

1) kontrollib vähemalt üks kord aastas juhatuse finants-majanduslikku tegevust, asjaajamist ja ressursside kasutamise vastavust õigusaktidele, koguduse juhtivorganite otsustele ja kinnitatud eelarvele;

2) esitab kontrollakti koos järelduste ja ettepanekutega koguduse juhatusele ja vanematekogule;

3) esitab revisjonikomisjoni tööaruande ja arvamuse korralisele üldkoosolekule;

4) on töö- ja otsustusvõimeline, kui  kohal on vähemalt kaks liiget; revisjonikomisjoni esimehe ülesandel võib igal ajal kontrollida koguduse kassat ning raamatupidamist.

40. Revisjonikomisjoni liikmed ei või samal ajal olla juhatuse liikmed. Juhatuse ja vanematekogu koosolekutest võivad nad osa võtta sõnaõigusega. Revisjonikomisjon võib revideerimisele abiks kutsuda vastava ala asjatundjad koguduse liikmed.

41. Koguduse likvideerimise otsustab koguduse üldkoosolek, kui selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud ja esindatud liikmetest. Üldkoosolek annab likvideerimise teostamise ülesande selleks valitud likvideerimiskomisjonile. Likvideerimisel võlausaldajate nõuete rahuldamisest ülejäänud koguduse vara läheb üle Eesti EKB Koguduste Liidule, kui kogudus kuulub likvideerimise hetkel sellesse liitu. Juhul kui kogudus ei kuulu Eesti Koguduste EKB Liitu, otsustab vara edasise saatuse likvideerimiskomisjon vastavuses kehtiva seadusandlusega. Koguduse tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusel ja kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 koosolekul osalenutest. Koguduse vara läheb Eesti EKB Liidule,

 

Põhikiri on vastu võetud koguduse üldkoosolekul 27. märtsil 2022 a.

 

Koosoleku juhataja Siim Teekel

Koosoleku protokollija Rait Tõnnori