Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 122

Kolmapäev, 01. mai 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Jos 21:20-45
  • Jos 22
  • Jh 3:1-21
  • Ps 55:1-11

Joosua 21
20  Teistele kehatlastele, leviitidele ülejäänud kehatlaste hulgast, tulid nende liisuosa linnad Efraimi suguharult: 
21  neile anti tapja pelgulinn Sekem ja selle karjamaad Efraimi mäestikus, Geser ja selle karjamaad, 
22  Kibsaim ja selle karjamaad, Beet-Hooron ja selle karjamaad – neli linna; 
23  Daani suguharult Elteke ja selle karjamaad, Gibbeton ja selle karjamaad, 
24  Ajjalon ja selle karjamaad, Gat-Rimmon ja selle karjamaad – neli linna; 
25  Manasse poolelt suguharult Taanak ja selle karjamaad, Gat-Rimmon ja selle karjamaad – kaks linna. 
26  Kõiki ülejäänud kehatlaste suguvõsade linnu koos nende karjamaadega oli kokku kümme. 
27  Geersonlastele leviitide suguvõsadest sai Manasse poolelt suguharult tapja pelgulinn Goolan Baasanis ja selle karjamaad, Beestera ja selle karjamaad – kaks linna; 
28  Issaskari suguharult Kisjon ja selle karjamaad, Daaberat ja selle karjamaad, 
29  Jarmut ja selle karjamaad, Een-Gannim ja selle karjamaad – neli linna; 
30  Aaseri suguharult Misal ja selle karjamaad, Abdon ja selle karjamaad, 
31  Helkat ja selle karjamaad, Rehob ja selle karjamaad – neli linna. 
32  Naftali suguharult tapja pelgulinn Kedes Galileas ja selle karjamaad, Hammot-Door ja selle karjamaad, Kartan ja selle karjamaad – kolm linna. 
33  Linnu, mis kuulusid geersonlastele nende suguvõsade kaupa, oli kokku kolmteist linna ja nende karjamaad. 
34  Merarlaste suguvõsadele, ülejäänud leviitidele, said Sebuloni suguharult Jokneam ja selle karjamaad, Karta ja selle karjamaad, 
35  Rimmon ja selle karjamaad, Nahalal ja selle karjamaad – neli linna. 
36  Ruubeni suguharult Beser ja selle karjamaad, Jahsa ja selle karjamaad, 
37  Kedemot ja selle karjamaad, Meefaat ja selle karjamaad – neli linna. 
38  Gaadi suguharult tapja pelgulinn Raamot Gileadis ja selle karjamaad, Mahanaim ja selle karjamaad, 
39  Hesbon ja selle karjamaad, Jaaser ja selle karjamaad – kokku neli linna. 
40  Linnu, mis kuulusid merarlastele nende suguvõsade kaupa ülejäänud leviitide suguvõsadest, oli nende liisuosana kokku kaksteist linna. 
41  Kõiki leviitide linnu Iisraeli laste omandi keskel oli nelikümmend kaheksa linna ja nende karjamaad. 
42  Neiks linnadeks olid linn ise ja selle karjamaad ümberringi. Seesugused olid kõik need linnad. 
43  Nõnda andis Issand Iisraelile kogu maa, mille ta vandega oli tõotanud anda nende vanemaile, ja nad pärisid selle ning elasid seal. 
44  Ja Issand andis neile rahu ümberkaudu, nõnda nagu ta nende vanemaile oli vandega tõotanud; ja kõigist nende vaenlastest ei suutnud ükski neile vastu seista, Issand andis kõik nende vaenlased nende kätte. 
45  Ainsatki sõna ei langenud tühja kõigist neist headest sõnadest, mis Issand oli rääkinud Iisraeli soole, vaid kõik läks täide. 

Joosua 22
1  Siis kutsus Joosua ruubenlased, gaadlased ja Manasse poole suguharu 
2  ning ütles neile: „Te olete pannud tähele kõike, mida Mooses, Issanda sulane, teid käskis, ja olete võtnud kuulda minu häält kõiges, milleks mina teile olen käsu andnud. 
3  Te ei ole maha jätnud oma vendi selle pika aja jooksul kuni tänini ja olete pidanud, mida tuleb pidada – Issanda, oma Jumala käsku. 
4  Nüüd on Issand, teie Jumal, andnud teie vendadele rahu, nagu ta neile lubas; pöörduge siis nüüd ümber ja minge oma telkide juurde, oma pärusmaale, mille Mooses, Issanda sulane, teile andis teisel pool Jordanit. 
5  Olge vaid väga hoolsad täitma käsku ja Seadust, mille Mooses, Issanda sulane, teile on andnud, et te armastaksite Issandat, oma Jumalat, ja käiksite kõigil tema teedel ja peaksite tema käske ja hoiaksite tema poole ning teeniksite teda kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest!” 
6  Ja Joosua õnnistas neid ning saatis nad minema; ja nad läksid oma telkide juurde. 
7  Manasse poolele suguharule oli Mooses andnud maad Baasanis, aga teisele poolele andis Joosua koos nende vendadega lääne pool Jordanit; ja kui Joosua saatis nad nende telkide juurde, siis õnnistas tema ka neid 
8  ja rääkis nendega, öeldes: „Minge tagasi oma telkide juurde oma suure noosiga ja väga paljude loomadega, hõbeda, kulla, vase ja rauaga, ja väga suure hulga riietega; jaotage koos oma vendadega oma vaenlastelt saadud saak!” 
9  Ja ruubenlased, gaadlased ja Manasse pool suguharu läksid tagasi ning tulid ära Iisraeli laste juurest Siilost, mis on Kaananimaal, et minna Gileadimaale, oma pärusmaale, kuhu nad olid asunud Moosese läbi antud Issanda käsul. 
10  Kui ruubenlased, gaadlased ja Manasse pool suguharu jõudsid Jordani piirkonda Kaananimaal, siis nad ehitasid sinna Jordani äärde altari, silmapaistvalt suure altari. 
11  Ja Iisraeli lapsed kuulsid räägitavat: „Vaata, ruubenlased, gaadlased ja Manasse pool suguharu on ehitanud altari Jordani piirkonda vastu Kaananimaad, Iisraeli laste maa-ala teise äärde.” 
12  Kui Iisraeli lapsed seda kuulsid, siis kogunes terve Iisraeli laste kogudus Siilosse, et minna sõtta nende vastu. 
13  Ja Iisraeli lapsed läkitasid ruubenlaste, gaadlaste ja Manasse poole suguharu juurde Gileadimaale Piinehasi, preester Eleasari poja, 
14  ja koos temaga kümme vürsti, üks perekonna vürst igast Iisraeli suguharust, igaüks neist oma perekonna peamees Iisraeli tuhandete seas. 
15  Ja need tulid ruubenlaste, gaadlaste ja Manasse poole suguharu juurde Gileadimaale ja rääkisid nendega, öeldes: 
16  „Nõnda ütleb terve Issanda kogudus: Mis jumalavallatus see on, mida te olete osutanud Iisraeli Jumala vastu, et te nüüd taganete Issanda järelt, ehitate endile altari ja hakkate nüüd Issanda vastu mässama? 
17  Kas meile on vähe Peori patust, millest me endid tänapäevani ei ole puhastanud ja millest tuli nuhtlus Issanda kogudusele? 
18  Ja teie tahate nüüdki taganeda Issanda järelt. Kui te täna mässate Issanda vastu, siis vihastub ta homme kogu Iisraeli koguduse peale. 
19  Aga kui teie pärusmaa on roojane, siis tulge üle Issanda pärusmaale, kus on Issanda elamu, ja asuge meie keskele, kuid ärge mässake Issanda vastu ja ärge mässake meie vastu, ehitades endile altari lisaks Issanda, meie Jumala altarile! 
20  Eks talitanud Aakan, Serahi poeg, petise kombel hävitamisele määratuga? Siis langes viha terve Iisraeli koguduse peale, kuigi ta ju oli üksainus mees. Eks ta pidanud surema oma süü pärast?” 
21  Siis ruubenlased, gaadlased ja Manasse pool suguharu vastasid ja rääkisid Iisraeli tuhandete peameestega: 
22  „Jumalate Jumal Issand, jumalate Jumal Issand, tema teab, ja Iisrael saagu teada: kui see on mässu ja truudusetuse pärast Issanda vastu – siis ära meid täna aita! – 
23  et me ehitasime endile altari Issanda järelt taganemiseks, või selleks, et selle peal ohverdada põletus- ja roaohvreid, või et selle peal valmistada tänuohvreid – siis nõudku Issand ise aru! 
24  Aga et niisugust tahet ei olnud, siis tegime seda mõeldes, et tulevikus võiksid teie lapsed meie lastega rääkida ja öelda: Mis on teil tegemist Issandaga, Iisraeli Jumalaga? 
25  Issand on ju pannud Jordani piiriks meie ja teie vahele, ruubenlased ja gaadlased. Teil ei ole Issandast osa! Teie lapsed võiksid keelata meie lapsi Issandat kartmast. 
26  Sellepärast me ütlesime: Tehkem siis enestele see altar, ehitades mitte põletus- ega tapaohvri tarvis, 
27  vaid see olgu tunnistajaks meie ja teie vahel ja meie järeltulevate põlvede vahel pärast meid, et me tahame toimetada Issanda teenistust tema palge ees oma põletus-, tapa- ja tänuohvritega, et teie lapsed ei saaks edaspidi öelda meie lastele: Teil ei ole Issandast osa! 
28  Ja me mõtlesime: kui nad tulevikus nõnda ütlevad meile ja meie järeltulevaile põlvedele, siis me saame vastata: Vaadake Issanda altari kuju, mille meie vanemad on teinud mitte põletus- ega tapaohvri jaoks, vaid tunnistajaks meie ja teie vahele. 
29  Jäägu meist kaugele, et mässaksime Issanda vastu ja taganeksime nüüd Issanda järelt, ehitades altari põletusohvri, roaohvri ja tapaohvri jaoks lisaks Issanda, meie Jumala altarile, mis on tema elamu ees!” 
30  Kui preester Piinehas ja koguduse vürstid ja Iisraeli tuhandete peamehed, kes olid koos temaga, kuulsid sõnu, mis ruubenlased, gaadlased ja manasselased rääkisid, siis oli see hea nende silmis. 
31  Ja preester Eleasari poeg Piinehas ütles ruubenlastele, gaadlastele ja manasselastele: „Nüüd me teame, et Issand on meie keskel! Et te seda jumalavallatust ei ole teinud Issanda vastu, siis te olete päästnud Iisraeli lapsed Issanda käest.” 
32  Ja preester Eleasari poeg Piinehas ja vürstid läksid tagasi ruubenlaste ja gaadlaste juurest Gileadimaalt Kaananimaale Iisraeli laste juurde ning tõid neile sõna. 
33  Ja see sõna oli hea Iisraeli laste silmis ja Iisraeli lapsed kiitsid Jumalat ega mõelnud enam nende vastu sõttaminekule, et hävitada maad, kus elasid ruubenlased ja gaadlased. 
34  Ja ruubenlased ja gaadlased andsid altarile nimeks „See on tunnistaja meie vahel, et Issand on Jumal”. 

Psalm 55
1  Laulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti õpetuslaul. 
2  Jumal, pane tähele mu palvet ja ära peida ennast mu anumise eest! 
3  Pane tähele mind ja vasta mulle! Ma ekslen ümber ägades ja jooksen uisapäisa 
4  vaenlase hääle tõttu, õela rõhumise pärast, sest nad veeretavad mu peale nurjatust ja vihas kiusavad nad mind taga. 
5  Mu süda vabiseb mu sees ja surma koledused on langenud mu peale. 
6  Kartus ja värin tulid mu peale ja õudus kattis mind. 
7  Siis ma ütlesin: Oh oleksid mul tuvi tiivad, ma lendaksin minema ja asuksin kuhugi elama. 
8  Vaata, ma põgeneksin kaugele ja viibiksin kõrbes. Sela. 
9  Ma tõttaksin pääsema pakku tuulepöörise, maru eest. 
10  Hävita nad, Issand, sega nende keeled, sest ma näen linnas vägivalda ja riidu! 
11  Ööd ja päevad nad käivad piki tema müüre, nurjatus ja vaev on ta keskel. 

Johannese 3
1  Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemos, üks juutide ülemaid. 
2  Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle: „Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud Õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal.” 
3  Jeesus vastas talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.” 
4  Nikodeemos ütles talle: „Kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida?” 
5  Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. 
6  Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim. 
7  Ära imesta, et ma sulle ütlen: Te peate sündima ülalt! 
8  Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud Vaimust.” 
9  Nikodeemos kostis: „Kuidas see on võimalik?” 
10  Jeesus vastas talle: „Sina oled Iisraeli õpetaja, ja ei tea seda? 
11  Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame, ja tunnistame, mida oleme näinud, ja ometi ei võta teie meie tunnistust vastu. 
12  Te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest, kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseid asju?” 
13  Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale Inimese Poja, kes on tulnud taevast alla. 
14  Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, 
15  et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. 
16  Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. 
17  Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. 
18  Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse. 
19  Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. 
20  Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. 
21  Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas.