Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 170

Teisipäev, 18. juuni 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 1Kn 6
  • 1Kn 7:1-22
  • Ap 13:13-41
  • Ps 75:1-10

1. Kuningate 6
1  Ja neljasaja kaheksakümnendal aastal pärast Iisraeli laste Egiptusemaalt tulekut, Saalomoni neljandal valitsemisaastal Iisraeli üle, siivikuus, see on teises kuus, hakkas ta Issandale koda ehitama. 
2  Koda, mille kuningas Saalomon Issandale ehitas, oli kuuskümmend küünart pikk, kakskümmend küünart lai ja kolmkümmend küünart kõrge. 
3  Eeskoda koja pealöövi esiküljes oli kakskümmend küünart pikk, vastavalt koja laiusele, ja kümme küünart lai – koja pikkusele lisaks. 
4  Ta tegi kojale võretatud aknad. 
5  Ta ehitas koja seina külge külgehitise ümberringi, ümber koja seinte – pealöövi ja tagaruumi – ja tegi külgkambrid ümberringi. 
6  Külgehitise alumise korruse laius oli viis küünart, keskmise korruse laius kuus küünart ja kolmanda korruse laius seitse küünart, sest ta tegi koja seina välispidi ümberringi järkmeliselt, et poleks vaja kinnitust koja seintes. 
7  Ja kui koda ehitati, siis ehitati see kivimurrus töödeldud kividest; ei kuuldud kojas vasaraid ega kirkasid, mitte ühtegi raudriista, kui seda ehitati. 
8  Külgehitise keskmise korruse uks oli koja lõunapoolses küljes; treppe mööda tõusti keskmisele korrusele ja keskmiselt kolmandale. 
9  Nõnda ehitas ta koja. Ja kui ta selle oli valmis saanud, siis ta vooderdas koja seedriplankude ja -laudadega. 
10  Ja ehitanud külgehitise kogu kojale, viis küünart kõrgete korrustega, kattis ta koja seedripuuga. 
11  Ja Saalomonile tuli Issanda sõna, kes ütles: 
12  „Selle kojaga, mida sa ehitad, on lugu nõnda: kui sa käid minu määruste järgi ja täidad minu seadlusi ning pead kõiki minu käske nende järgi käies, siis ma teen tõeks oma sõna, mis ma ütlesin su isale Taavetile: 
13  Mina asun elama Iisraeli laste keskele ega jäta maha oma Iisraeli rahvast.” 
14  Nõnda ehitas Saalomon koda ja sai selle valmis. 
15  Ta kattis koja seinad seestpoolt seedrilaudadega; koja vooderdas ta seestpoolt puuga, põrandast kuni laetaladeni; koja põranda kattis ta aga küpressilaudadega. 
16  Ja ta kattis kakskümmend küünart koja tagumisest osast seedrilaudadega, põrandast taladeni, ja ehitas selle tagaruumiks – kõige pühamaks paigaks. 
17  Koda, see on pealööv selle ees, oli nelikümmend küünart pikk. 
18  Seedripuu selle koja sees oli nikerdatud metskõrvitsate ja puhkenud õite kujuliselt; kõik oli seedripuu, kivi ei olnudki näha. 
19  Koja sisemuses seadis ta korda kõige pühama paiga, et sinna asetada Issanda seaduselaegas. 
20  Kõige pühama paiga ette, mis oli kakskümmend küünart pikk, kakskümmend küünart lai ja kakskümmend küünart kõrge ja mille ta kattis puhta kullaga, tegi ta seedripuust altari. 
21  Ja Saalomon kattis koja seestpoolt puhta kullaga, tõmbas kuldketid kõige pühama paiga ette ja kattis selle kullaga. 
22  Ta kattis kullaga kogu koja, kogu koja tervenisti; nõndasamuti kattis ta kullaga kogu altari, mis oli kõige pühama paiga ees. 
23  Ja ta valmistas kõige pühamasse paika kaks õlipuust keerubit, kümme küünart kõrged. 
24  Üks keerubi tiib oli viis küünart ja teine keerubi tiib oli viis küünart – ühe tiiva otsast teise tiiva otsani oli kümme küünart. 
25  Ka teine keerub oli kümneküünrane – mõlemal keerubil oli ühesugune mõõt ja ühesugune kuju. 
26  Üks keerub oli kümme küünart kõrge ja nõndasamuti teine keerub. 
27  Ta pani keerubid keset koja sisemist osa; ja keerubite tiivad laotusid nõnda, et ühe tiib puudutas ühte ja teise keerubi tiib puudutas teist seina, aga keset koda puutusid nende tiivad teineteise külge. 
28  Ja ta kattis keerubid kullaga. 
29  Ja ta nikerdas kõigi koja seinte peale ümberringi keerubeid ja palme ja puhkenud õiekesi niihästi sisemises kui välimises ruumis. 
30  Ja ta kattis koja põranda kullaga niihästi sisemises kui välimises ruumis. 
31  Ja kõige pühama paiga sissekäigule tegi ta õlipuust uksed; piitjala postid olid viietahulised. 
32  Ja mõlema õlipuust uksepoole peale nikerdas ta nikerdusi – keerubeid ja palme ja puhkenud õiekesi; ta kattis need kullaga, tagudes kulla keerubite ja palmide peale. 
33  Ja nõnda ta tegi ka pealöövi uksele õlipuust postid, mis olid neljatahulised, 
34  ja kaks küpressipuust uksepoolt: ühe uksepoole mõlemad tahvlid olid pööratavad, nõndasamuti olid ka teise uksepoole mõlemad tahvlid pööratavad. 
35  Ja ta nikerdas nende peale keerubeid ja palme ja puhkenud õiekesi ning kattis nikerdatu pealt siledaks taotud kullaga. 
36  Ja ta ehitas siseõue – kolm tahutud kive ja seedripalke. 
37  Neljandal aastal siivikuus pandi Issanda kojale alus, 
38  ja üheteistkümnendal aastal buulikuus, see on kaheksandas kuus, sai koda kõigis oma osades valmis, just nagu see pidi olema. Ta ehitas seda seitse aastat. 

1. Kuningate 7
1  Oma koda ehitas aga Saalomon kolmteist aastat ja sai siis valmis kogu oma koja. 
2  Ta ehitas Liibanonimetsakoja: sada küünart pikk, viiskümmend küünart lai ja kolmkümmend küünart kõrge, nelja rea seedrisammaste peal, sammaste peal tahutud seedripalgid. 
3  Ülalt oli see kaetud seedrilaudadega kandetalade peal, mis toetusid neljakümne viiele sambale, viisteist igas reas. 
4  Aknaid oli kolm , valguseava valguseava kohal kolmekordselt. 
5  Kõik uksed ja uksepiidad koos pealisega olid nelinurksed; ukseava oli ukseava kohal kolmekordselt. 
6  Ja ta tegi sammassaali, viiskümmend küünart pika ja kolmkümmend küünart laia, ja selle ette eeskoja; ja selle ees olid sambad ja ehiskatus. 
7  Siis ta tegi troonisaali, kus ta kohut mõistis, kohtusaali, ja vooderdas selle seedripuuga põrandast laeni. 
8  Ja tema koda, kus ta ise elas, teises õues, seespool saali, oli tehtud selsamal viisil; ja ta tegi koja, samasuguse kui oli see saal, vaarao tütrele, kelle Saalomon oli naiseks võtnud. 
9  Kõik need ehitised alusmüürist kuni räästani ja väljaspool kõik kuni suure õueni olid hinnalistest kividest, mis olid tahutud mõõdu järgi, kivisaega saetud seest- ja väljastpoolt. 
10  Alusmüür oli rajatud hinnalistest kividest, suurtest, kümneküünrastest ja kaheksaküünrastest kividest. 
11  Selle peal olid hinnalised kivid, mõõdu järgi tahutud, ja seedripalgid. 
12  Ja suurel õuel oli ümberringi kolm tahutud kive ja tahutud seedripalke; nõnda oli ka Issanda koja sisemisel õuel ja paleesaali õuel. 
13  Ja kuningas Saalomon läkitas teate ning laskis tuua Tüürosest Hiirami. 
14  Too oli lesknaise poeg, Naftali suguharust, ja tema isa oli olnud Tüürose mees, vasksepp. Temal oli külluslikult tarkust ja taipu ja oskust kõiksugu vasktööde tegemiseks. Ja ta tuli kuningas Saalomoni juurde ning tegi ära kõik tema tööd. 
15  Ta valas kaks vasksammast: sammaste kõrgus oli kaheksateist küünart ja kaheteistkümneküünrane mõõdunöör ulatus ümber kummagi samba. 
16  Ja ta valas vasest kaks nuppu sammaste otsa asetamiseks: ühe nupu kõrgus oli viis küünart, samuti oli teise nupu kõrgus viis küünart; 
17  ja võrgukujuliselt tehtud võrestikud, ketikujuliselt põimitud kaunistused nuppude jaoks, mis olid sammaste otsas: seitse ühele nupule ja seitse teisele nupule. 
18  Ja ta valmistas sambad, et ühel nuppude kattevõrestikul oleks kaks granaatõunu ümberringi; nõndasamuti valmistas ta need teise nupu jaoks. 
19  Nupud, mis olid eeskoja sammaste otsas, olid õiekujulised, neljaküünrased. 
20  Mõlemal sambanupul oli ka veel ülalt tihedasti mööda võrestiku kumerust kakssada granaatõuna stikku ümberringi, niihästi ühel kui teisel nupul. 
21  Ta püstitas sambad pealöövi eeskoja ette; ta püstitas samba paremale poole ja nimetas selle „Jaakiniks”; ta püstitas samba vasakule poole ja nimetas selle „Boaseks”*. 
22  Sammaste otsad olid tehtud õiekujuliselt. Nõnda viidi lõpule töö sammastega. 

Psalm 75
1  Laulujuhatajale: viisil „Ära hävita!”; Aasafi lugu ja laul. 
2  Me ülistame sind, Jumal, me ülistame sind, sest su nimi on ligi; sinu imeasju jutustatakse! 
3  „Kui ma määran paraja aja, siis ma mõistan kohut õiglaselt. 
4  Ilmamaa vabiseb ja kõik selle elanikud, aga mina olen selle sambad pannud paigale.” Sela. 
5  Ma ütlen hooplejaile: Ärge hoobelge! Ja õelatele: Ärge tõstke sarve üles! 
6  Ärge tõstke oma sarve kõrgele, ärge rääkige kangekaelselt, jultunult! 
7  Sest ei idast ega läänest ega kõrbe poolt tule ülendamist, 
8  vaid Jumal on, kes mõistab kohut; ta alandab ühte ja ülendab teist. 
9  Sest Issanda käes on karikas ja see vahutab veinist; see on täis tembitud jooki. Ja tema kallab sealt seest; isegi selle pära peavad kõik õelad maa peal ära jooma viimse tilgani. 
10  Aga mina kuulutan igavesti, ma mängin Jaakobi Jumalale. 

Apostlite 13
13  Aga Paulus ja tema kaaslased purjetasid edasi Pafosest ja tulid Pergesse, Pamfüüliamaale. Seal Johannes lahkus neist ja pöördus tagasi Jeruusalemma. 
14  Aga nemad läksid Pergest edasi ja jõudsid Pisiidia-poolsesse Antiookiasse. Hingamispäeval läksid nad sünagoogi ja istusid maha. 
15  Pärast Seaduse ja Prohvetite ettelugemist läkitasid sünagoogi vanemad neile sõna: „Mehed-vennad, kui teil on mõni julgustussõna rahva jaoks, siis öelge!” 
16  Siis tõusis Paulus üles, viipas käega ja ütles:„Iisraeli mehed ja teie, kes kardate Jumalat, kuulge! 
17  Iisraeli rahva Jumal valis ära meie isad ja tegi nendest suure rahva, kui nad olid pagulastena Egiptuses, ja ta tõi nad sealt välja kõrgele tõstetud vägeva käega. 
18  Ja ligi nelikümmend aastat talus ta nende kombeid kõrbes; 
19  ja ta hävitas seitse rahvast Kaananimaal ja andis nende maa neile pärandiks 
20  ligi neljasaja viiekümneks aastaks. Ja pärast seda andis ta neile kohtumõistjaid prohvet Saamueli ajani. 
21  Ja seejärel nad palusid endale kuningat, ja Jumal andis neile neljakümneks aastaks Sauli, Kiisi poja, mehe Benjamini suguharust. 
22  Ja kui ta selle oli tagandanud, äratas ta neile kuningaks Taaveti, kellest ta ka tunnistas: „Ma olen leidnud Taaveti, Iisai poja, endale meelepärase mehe, kes teeb kõik mu tahtmist mööda.” 
23  Sellesama mehe soost on Jumal oma tõotust mööda toonud Jeesuse Iisraelile Päästjaks. 
24  Enne tema tulekut kuulutas Johannes meeleparandusristimist kogu Iisraeli rahvale. 
25  Kui Johannes oli oma elukäiku lõpetamas, ütles ta: „Mina ei ole see, kelle te arvate minu olevat, kuid vaata, pärast mind tuleb see, kelle jalatsit jalast päästma mina ei ole väärt.” 
26  Mehed-vennad, Aabrahami soo lapsed, ja need teie seas, kes Jumalat kardavad: meile on läkitatud see päästesõna. 
27  Sest Jeruusalemma elanikud ja nende ülemad ei tundnud teda ära, ja saatsid nõnda oma kohtuotsusega täide prohvetite ütlused, mida igal hingamispäeval loetakse, 
28  ja ühtegi surmasüüd leidmata palusid nad Pilaatust, et ta hukataks. 
29  Ja kui nad olid täitnud kõik, mis temast oli kirjutatud, võeti ta ristipuult maha ja pandi hauda. 
30  Jumal aga äratas ta surnuist üles. 
31  Ta oli palju päevi nähtav neile, kes koos temaga olid tulnud Galileast üles Jeruusalemma. Needsamad on nüüd tema tunnistajad rahva ees. 
32  Ja meie kuulutame teile rõõmusõnumit isadele antud tõotusest, 
33  et Jumal Jeesust üles äratades on täielikult täitnud tõotuse nende lastele, meile – nagu ka teises laulus on kirjutatud: „Sina oled mu Poeg, täna ma olen su sünnitanud.” 
34  Et ta on tema surnuist üles tõusta lasknud, nõnda et ta eales ei pöördu tagasi kõdunemisse, seda on ta öelnud nii: „Ma täidan teile need Taavetile antud pühad ja kindlad tõotused.” 
35  Seepärast ütleb ta ka teisal: „Sina ei lase oma Pühal näha kõdunemist.” 
36  Sest Taavet, kui ta oma sugupõlve ajal Jumala tahtmist oli teeninud, uinus magama ja maeti oma esivanemate juurde ning nägi kõdunemist, 
37  see aga, kelle Jumal on üles äratanud, ei näinud kõdunemist. 
38  Olgu siis teile teada, mehed-vennad, et tema kaudu kuulutatakse teile pattude andeksandmist, ja see õigeksmõist, mida te ei suutnud leida Moosese Seaduses, 
39  on temas, kelles see on täielikult võimalik igale inimesele, kes usub. 
40  Vaadake siis, et teile ei juhtuks, mis on öeldud prohvetite kirjades: 
41  „Vaadake, te põlastajad, ja imestage ja hävige. Sest ma teen ühe teo teie päevil, teo, mida te ei usuks, kui keegi seda teile jutustaks.””