Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 207

Neljapäev, 25. juuli 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 1Aj 1
  • 1Aj 2:1-17
  • Rm 9:22-33
  • Rm 10:1-4
  • Ps 89:14-18

1. Ajaraamat 1
1  Aadam, Sett, Enos, 
2  Keenan, Mahalalel, Jered, 
3  Eenok, Metuusala, Lemek, 
4  Noa, Seem, Haam ja Jaafet. 
5  Jaafeti pojad olid Gomer, Maagoog, Maadai, Jaavan, Tubal, Mesek ja Tiiras. 
6  Ja Gomeri pojad olid Askenas, Diifat ja Toogarma. 
7  Ja Jaavani pojad olid Eliisa ja Tarsis, kittid ja rodanlased. 
8  Haami pojad olid Kuus, Mitsraim, Puut ja Kaanan. 
9  Ja Kuusi pojad olid Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raema pojad olid Seeba ja Dedan. 
10  Ja Kuusile sündis Nimrod, kes oli esimene vägev mees maa peal. 
11  Ja Mitsraimile sündisid luudid, anamlased, lehablased, naftuhlased, 
12  patruuslased ja kasluhlased, kellest vilistid on lähtunud, ja kaftoorlased. 
13  Ja Kaananile sündisid Siidon, tema esmasündinu, ja Heet, 
14  ja jebuuslased, emorlased, girgaaslased, 
15  hiivlased, arklased, siinlased, 
16  arvadlased, semarlased ja hamatlased. 
17  Seemi pojad olid Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uuts, Huul, Geter ja Mesek. 
18  Ja Arpaksadile sündis Selah, ja Selahile sündis Eeber. 
19  Ja Eeberile sündis kaks poega: ühe nimi oli Peleg, sest tema päevil jagunes maa; ja tema venna nimi oli Joktan. 
20  Ja Joktanile sündisid Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 
21  Hadoram, Uusal, Dikla, 
22  Eebal, Abimael, Seeba, 
23  Oofir, Havila ja Joobab. Need kõik olid Joktani pojad. 
24  Seem, Arpaksad, Selah, 
25  Eeber, Peleg, Reu, 
26  Serug, Naahor, Terah, 
27  Aabram, see on Aabraham. 
28  Aabrahami pojad olid Iisak ja Ismael. 
29  Need olid nende järeltulijad: Nebajot, Ismaeli esmasündinu, siis Keedar, Adbeel, Mibsam, 
30  Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema, 
31  Jetuur, Naafis ja Keedma. Need olid Ismaeli pojad. 
32  Ja Ketuura, Aabrahami liignaise pojad, keda tema sünnitas, olid: Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak ja Suuah. Ja Joksani pojad olid Seeba ja Dedan. 
33  Ja Midjani pojad olid Eefa, Eefer, Hanok, Abiida ja Eldaa. Need kõik olid Ketuura järeltulijad. 
34  Ja Aabrahamile sündis Iisak; Iisaki pojad olid Eesav ja Iisrael. 
35  Eesavi pojad olid Eliifas, Reuel, Jeus, Jalam ja Korah. 
36  Eliifase pojad olid Teeman, Oomar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna ja Amalek. 
37  Reueli pojad olid Nahat, Serah, Samma ja Missa. 
38  Seiri pojad olid Lootan, Soobal, Sibeon, Ana, Diison, Eeser ja Diisan. 
39  Lootani pojad olid Hori ja Hoomam; ja Lootani õde oli Timna. 
40  Soobali pojad olid Aljan, Maanahat, Eebal, Sefi ja Oonam; ja Sibeoni pojad olid Ajja ja Ana. 
41  Ana poegi oli Diison; ja Diisoni pojad olid Hamran, Esban, Jitran ja Keran. 
42  Eeseri pojad olid Bilhan, Saavan ja Jaakan; Diisani pojad olid Uuts ja Aran. 
43  Ja need olid kuningad, kes valitsesid Edomimaal, enne kui ükski kuningas Iisraeli laste üle valitses: Bela, Beori poeg; tema linna nimi oli Dinhaba. 
44  Kui Bela suri, sai tema asemel kuningaks Joobab, Serahi poeg Bosrast. 
45  Kui Joobab suri, sai tema asemel kuningaks Huusam teemanlaste maalt. 
46  Kui Huusam suri, sai tema asemel kuningaks Hadad, Bedadi poeg, kes lõi midjanlasi Moabi väljadel; tema linna nimi oli Aviit. 
47  Kui Hadad suri, sai tema asemel kuningaks Samla Masreekast. 
48  Kui Samla suri, sai tema asemel kuningaks Saul jõeäärsest Rehobotist. 
49  Kui Saul suri, sai tema asemel kuningaks Baal-Haanan, Akbori poeg. 
50  Kui Baal-Haanan suri, sai tema asemel kuningaks Hadad; tema linna nimi oli Pai ja tema naise nimi oli Mehetabel, Mee-Sahabi tütre Matredi tütar. 
51  Kui Hadad suri, siis olid Edomi vürstideks: vürst Timna, vürst Alja, vürst Jetet, 
52  vürst Oholibama, vürst Eela, vürst Piinon, 
53  vürst Kenas, vürst Teeman, vürst Mibsar, 
54  vürst Magdiel, vürst Iiram. Need olid Edomi vürstid. 

1. Ajaraamat 2
1  Need olid Iisraeli pojad: Ruuben, Siimeon, Leevi, Juuda, Issaskar, Sebulon, 
2  Daan, Joosep, Benjamin, Naftali, Gaad ja Aaser. 
3  Juuda pojad olid Eer, Oonan ja Seela; need kolm sünnitas temale Suua tütar, kaananlanna. Aga Eer, Juuda esmasündinu, oli Issanda silmis paha, seepärast ta laskis tema surra. 
4  Ja Taamar, tema minia, tõi temale ilmale Peretsi ja Serahi; Juuda poegi oli kokku viis. 
5  Peretsi pojad olid Hesron ja Haamul. 
6  Ja Serahi pojad olid Simri, Eetan, Heeman, Kalkol ja Daara; neid oli kokku viis. 
7  Ja Karmi poegi oli Aakar, Iisraeli pahandusetegija, kes hävitamisele määratuga üleannetult talitas. 
8  Ja Eetani poeg oli Asarja. 
9  Ja Hesroni pojad, kes temale sündisid, olid Jerahmeel, Raam ja Keluubai. 
10  Ja Raamile sündis Amminadab, ja Amminadabile sündis Nahson, Juuda laste vürst. 
11  Ja Nahsonile sündis Salma, ja Salmale sündis Boas. 
12  Ja Boasele sündis Oobed, ja Oobedile sündis Iisai. 
13  Ja Iisaile sündis esimese pojana Eliab, teisena Abinadab, kolmandana Simea, 
14  neljandana Netaneel, viiendana Raddai, 
15  kuuendana Osem, seitsmendana Taavet. 
16  Ja nende õed olid Seruja ja Abigail; ja Seruja pojad olid Abisai, Joab ja Asael kolmekesi. 
17  Ja Abigail tõi ilmale Amaasa; Amaasa isa oli Jeter, ismaeliit. 

Psalm 89
14  Sinul on vägev käsivars, tugev on sinu käsi, kõrge su parem käsi. 
15  Õigus ja õiglus on su aujärje alus; heldus ja ustavus käivad su palge ees. 
16  Õnnis on rahvas, kes tunneb püha hõiskamist; nad käivad sinu palge valguses, Issand. 
17  Sinu nimest rõõmutsevad nad iga päev, ja sinu õigluses nad ülendatakse. 
18  Sest sina oled nende tugevuse ilu, ja sinu hea meele pärast tõstetakse meie sarv kõrgele. 

Rooma 9
22  Eks Jumal, tahtes näidata oma viha ja teha tuntavaks oma väge, ole suure pikameelsusega talunud vihanõusid, mis olid valmistatud hukatuseks, 
23  ja teinud seda selleks, et ilmutada oma kirkuse rikkust armunõude vastu, mis ta oli juba enne valmistanud kirkuseks? 
24  Nende hulka on ta kutsunud meidki, mitte üksnes juutide, vaid ka paganate seast. 
25  Nõnda nagu ta ütleb ka Hoosea raamatus: „Ma hüüan oma rahvaks teda, kes ei olnud minu rahvas, ja armsaks teda, kes ei olnud mulle armas. 
26  Ja siis sünnib selles paigas, kus neile öeldi: Teie pole minu rahvas!, et seal hüütakse neid elava Jumala poegadeks.” 
27  Aga Jesaja hüüab Iisraeli kohta: „Kui Iisraeli laste arv oleks nagu mereliiv, siiski pääsevad neist vaid riismed, 
28  sest lõplikult ja kiiresti teeb Issand tõeks oma sõna maa peal.” 
29  Ja nõnda on Jesaja ette öelnud: „Kui vägede Issand poleks meile jätnud seemet, siis oleksime olnud nagu Soodom ja saanud Gomorra sarnaseks.” 
30  Mis me siis ütleme? Seda, et paganad, kes õigust ei taotlenud, on õiguse kätte saanud, ent õiguse, mis tuleb usust. 
31  Aga Iisrael, kes taotles õigust Seaduse varal, ei ole Seaduseni ulatunud. 
32  Mispärast? Sellepärast, et nad ei lähtunud usust, vaid arvasid õigeks saavat tegudest. Nad komistasid vastu komistuskivi, 
33  nagu on kirjutatud: „Ennäe, ma panen Siionisse komistuskivi ja pahanduskalju, ja see, kes usub temasse, ei jää häbisse.”  

Rooma 10
1  Vennad, minu südamesoov ja eestpalve Jumala poole Iisraeli laste eest on, et nad pääseksid. 
2  Ma tunnistan neile, et neil on indu Jumala suhtes, kuid mitte tunnetuse kohaselt; 
3  sest nad ei mõista Jumala õigust ning, püüdes kehtestada oma õigust, ei ole alistunud Jumala õigusele. 
4  Sest Seaduse lõpp on Kristus, õiguseks igaühele, kes usub.