Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 218

Pühapäev, 06. august 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 1Aj 22
  • 1Aj 23
  • 1Kr 2:6-16
  • Ps 91:9-16

1. Ajaraamat 1
1  Aadam, Sett, Enos, 
2  Keenan, Mahalalel, Jered, 
3  Eenok, Metuusala, Lemek, 
4  Noa, Seem, Haam ja Jaafet. 
5  Jaafeti pojad olid Gomer, Maagoog, Maadai, Jaavan, Tubal, Mesek ja Tiiras. 
6  Ja Gomeri pojad olid Askenas, Diifat ja Toogarma. 
7  Ja Jaavani pojad olid Eliisa ja Tarsis, kittid ja rodanlased. 
8  Haami pojad olid Kuus, Mitsraim, Puut ja Kaanan. 
9  Ja Kuusi pojad olid Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raema pojad olid Seeba ja Dedan. 
10  Ja Kuusile sündis Nimrod, kes oli esimene vägev mees maa peal. 
11  Ja Mitsraimile sündisid luudid, anamlased, lehablased, naftuhlased, 
12  patruuslased ja kasluhlased, kellest vilistid on lähtunud, ja kaftoorlased. 
13  Ja Kaananile sündisid Siidon, tema esmasündinu, ja Heet, 
14  ja jebuuslased, emorlased, girgaaslased, 
15  hiivlased, arklased, siinlased, 
16  arvadlased, semarlased ja hamatlased. 
17  Seemi pojad olid Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uuts, Huul, Geter ja Mesek. 
18  Ja Arpaksadile sündis Selah, ja Selahile sündis Eeber. 
19  Ja Eeberile sündis kaks poega: ühe nimi oli Peleg, sest tema päevil jagunes maa; ja tema venna nimi oli Joktan. 
20  Ja Joktanile sündisid Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 
21  Hadoram, Uusal, Dikla, 
22  Eebal, Abimael, Seeba, 
23  Oofir, Havila ja Joobab. Need kõik olid Joktani pojad. 
24  Seem, Arpaksad, Selah, 
25  Eeber, Peleg, Reu, 
26  Serug, Naahor, Terah, 
27  Aabram, see on Aabraham. 
28  Aabrahami pojad olid Iisak ja Ismael. 
29  Need olid nende järeltulijad: Nebajot, Ismaeli esmasündinu, siis Keedar, Adbeel, Mibsam, 
30  Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema, 
31  Jetuur, Naafis ja Keedma. Need olid Ismaeli pojad. 
32  Ja Ketuura, Aabrahami liignaise pojad, keda tema sünnitas, olid: Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak ja Suuah. Ja Joksani pojad olid Seeba ja Dedan. 
33  Ja Midjani pojad olid Eefa, Eefer, Hanok, Abiida ja Eldaa. Need kõik olid Ketuura järeltulijad. 
34  Ja Aabrahamile sündis Iisak; Iisaki pojad olid Eesav ja Iisrael. 
35  Eesavi pojad olid Eliifas, Reuel, Jeus, Jalam ja Korah. 
36  Eliifase pojad olid Teeman, Oomar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna ja Amalek. 
37  Reueli pojad olid Nahat, Serah, Samma ja Missa. 
38  Seiri pojad olid Lootan, Soobal, Sibeon, Ana, Diison, Eeser ja Diisan. 
39  Lootani pojad olid Hori ja Hoomam; ja Lootani õde oli Timna. 
40  Soobali pojad olid Aljan, Maanahat, Eebal, Sefi ja Oonam; ja Sibeoni pojad olid Ajja ja Ana. 
41  Ana poegi oli Diison; ja Diisoni pojad olid Hamran, Esban, Jitran ja Keran. 
42  Eeseri pojad olid Bilhan, Saavan ja Jaakan; Diisani pojad olid Uuts ja Aran. 
43  Ja need olid kuningad, kes valitsesid Edomimaal, enne kui ükski kuningas Iisraeli laste üle valitses: Bela, Beori poeg; tema linna nimi oli Dinhaba. 
44  Kui Bela suri, sai tema asemel kuningaks Joobab, Serahi poeg Bosrast. 
45  Kui Joobab suri, sai tema asemel kuningaks Huusam teemanlaste maalt. 
46  Kui Huusam suri, sai tema asemel kuningaks Hadad, Bedadi poeg, kes lõi midjanlasi Moabi väljadel; tema linna nimi oli Aviit. 
47  Kui Hadad suri, sai tema asemel kuningaks Samla Masreekast. 
48  Kui Samla suri, sai tema asemel kuningaks Saul jõeäärsest Rehobotist. 
49  Kui Saul suri, sai tema asemel kuningaks Baal-Haanan, Akbori poeg. 
50  Kui Baal-Haanan suri, sai tema asemel kuningaks Hadad; tema linna nimi oli Pai ja tema naise nimi oli Mehetabel, Mee-Sahabi tütre Matredi tütar. 
51  Kui Hadad suri, siis olid Edomi vürstideks: vürst Timna, vürst Alja, vürst Jetet, 
52  vürst Oholibama, vürst Eela, vürst Piinon, 
53  vürst Kenas, vürst Teeman, vürst Mibsar, 
54  vürst Magdiel, vürst Iiram. Need olid Edomi vürstid. 

1. Ajaraamat 22
1  Ja Taavet ütles: „Siin olgu Issanda Jumala koda ja siin olgu Iisraeli põletusohvrialtar!” 
2  Ja Taavet käskis koguda Iisraelimaal olevaid võõramaalasi ja pani kiviraiujad raiuma tahutud kive Jumala koja ehitamiseks. 
3  Ja Taavet hankis palju rauda väravauste naelteks ja klambriteks, ja nõnda palju vaske, et seda ei saadudki vaagida, 
4  ja arvutult seedripuud, sest siidonlased ja tüüroslased tõid Taavetile palju seedripuud. 
5  Sest Taavet mõtles: „Mu poeg Saalomon on alles noor ja vilumatu, aga koda, mis Issandale tuleb ehitada, peab olema suur, kõrge, kuulus ja ilus kogu maailmale. Seepärast ma siis hangingi selle jaoks.” Ja Taavet hankis enne oma surma palju. 
6  Siis ta kutsus oma poja Saalomoni ja käskis teda ehitada koja Issandale, Iisraeli Jumalale. 
7  Taavet ütles Saalomonile: „Mu poeg, mul oli südame peal ehitada koda Issanda, oma Jumala nimele. 
8  Aga mulle tuli Issanda sõna, kes ütles: Sina oled valanud palju verd ja oled pidanud suuri sõdu. Sina ei tohi mu nimele koda ehitada, sellepärast et sa mu ees nõnda palju verd maa peale oled valanud! 
9  Vaata, sulle sünnib poeg. Temast tuleb rahu mees ja mina annan temale rahu kõigist ta ümberkaudsetest vaenlastest, sest tema nimeks peab olema Saalomon, ja ma annan tema päevil Iisraelile rahu ja vaikust. 
10  Tema ehitab mu nimele koja. Tema on mulle pojaks ja mina olen temale isaks. Ja mina kinnitan tema kuningriigi aujärje Iisraeli üle igaveseks ajaks. 
11  Nüüd, mu poeg, olgu Issand sinuga, et sul läheks korda ehitada Issanda, oma Jumala koda, nõnda nagu ta sinu kohta on rääkinud! 
12  Küllap Issand annab sulle tarkust ja taipu, kui ta paneb su valitsema Iisraeli üle ja valvama Issanda, su Jumala Seadust. 
13  Sul on siis kordaminek, kui sa hoolsasti tähele paned määrusi ja seadlusi, mis Issand Moosesele on andnud Iisraeli jaoks. Ole vahva ja tugev, ära karda ja ära kohku! 
14  Vaata, mina olen oma vaevaga hankinud Issanda koja tarvis sada tuhat talenti kulda ja miljon talenti hõbedat, samuti vaske ja rauda, mida ei saagi vaagida, sest seda on palju. Ma olen hankinud ka puitu ja kive, ja sul on vaja neile ainult lisada. 
15  Sul on ka palju töötegijaid, kiviraiujaid, meistreid kivi ja puu tarvis, kõik osavad igasuguses töös. 
16  Kullal, hõbedal, vasel ja raual pole määra – võta kätte ja hakka tööle! Issand olgu sinuga!” 
17  Ja Taavet käskis kõiki Iisraeli vürste aidata tema poega Saalomoni: 
18  „Eks ole Issand, teie Jumal, olnud teiega ja andnud teile igalt poolt rahu? Sest tema on andnud maa elanikud minu kätte ja maa on alistunud Issanda ja tema rahva ees. 
19  Pöörake nüüd oma süda ja hing Issandat, oma Jumalat, otsima! Võtke kätte ja ehitage Issanda Jumala pühamu, et Issanda seaduselaeka ja Jumala pühad riistad saaks viia kotta, mis Issanda nimele on ehitatud!” 

1. Ajaraamat 23
1  Kui Taavet oli vana ja elatanud, siis ta tõstis oma poja Saalomoni Iisraeli kuningaks. 
2  Ja ta kogus kokku kõik Iisraeli vürstid, preestrid ja leviidid. 
3  Ja leviidid loeti ära, kolmekümneaastased ja üle selle, ja nende arv oli vastavalt meeste peadele kolmkümmend kaheksa tuhat. 
4  „Neist olgu kakskümmend neli tuhat juhatamas töid Issanda kojas, ja kuus tuhat ülevaatajaiks ja kohtumõistjaiks. 
5  Ja neli tuhat olgu väravahoidjaiks, ja neli tuhat kiitku Issandat mänguriistadega, mis ma kiituse tarvis olen teinud!” 
6  Ja Taavet jaotas nad rühmadesse, vastavalt Leevi poegadele: Geerson, Kehat ja Merari. 
7  Geersonlastest olid Laedan ja Simei. 
8  Laedani pojad olid peamees Jehiel, Seetam ja Joel kolmekesi. 
9  Simei pojad olid Selomit, Hasiel ja Haaran kolmekesi; need olid Laedani perekondade peamehed. 
10  Ja Simei pojad olid Jahat, Siina, Jeus ja Berija; need neli olid Simei pojad. 
11  Jahat oli peamees, Siisa oli teine; aga Jeusel ja Berijal ei olnud palju poegi, seepärast sai neist üks perekond, üks teenistustoimkond. 
12  Kehati pojad olid Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel neljakesi. 
13  Amrami pojad olid Aaron ja Mooses. Aga Aaron oli igavesti eraldatud pühitsema kõige pühamat paika, tema ja ta pojad, igavesti suitsutama Issanda ees, teda teenima ja tema nimel õnnistama. 
14  Aga jumalamehe Moosese pojad arvati Leevi suguharu juurde. 
15  Moosese pojad olid Geersom ja Elieser. 
16  Geersomi poegi oli Sebuel, peamees. 
17  Ja Elieseri poeg oli Rehabja, peamees; Elieseril ei olnud teisi poegi. Aga Rehabja poegi oli väga palju. 
18  Jishari poegi oli Selomit, peamees. 
19  Hebroni pojad olid: Jerija oli peamees, Amarja teine, Jahasiel kolmas ja Jekameam neljas. 
20  Ussieli pojad olid: Miika oli peamees ja Jissija teine. 
21  Merari pojad olid Mahli ja Muusi; Mahli pojad olid Eleasar ja Kiis. 
22  Kui Eleasar suri, siis ei jäänud tal maha poegi, vaid jäid tütred; ja Kiisi pojad, nende sugulased, võtsid need naiseks. 
23  Muusi pojad olid Mahli, Eeder ja Jeremot kolmekesi. 
24  Need olid Leevi pojad nende perekondade kaupa, perekondade peamehed, nõnda nagu neid loeti vastavalt nimede arvule pea-pealt, need, kes toimetasid Issanda koja teenistusülesandeid, kahekümneaastased ja üle selle. 
25  Sest Taavet ütles: „Issand, Iisraeli Jumal, on oma rahvale rahu andnud ja igaveseks Jeruusalemma elama asunud. 
26  Seepärast ei tarvitse ka leviidid enam kanda elamut ega selle kõiksuguseid teenistusriistu,” – 
27  sest Taaveti viimaste korralduste järgi olid Leevi poegade arvus kahekümneaastased ja üle selle – 
28  „vaid nende ülesandeks on abiks olla Aaroni poegadele Issanda koja teenistuses, hoolitseda õuede ja kambrite eest, puhastada kõike seda, mis on püha, ja igasugune Jumala koja teenistuse töö 
29  ühenduses ohvrileibadega, roaohvri peene jahuga ja hapnemata õhukeste koogikestega, pannidega ja taignatega, igasuguste õõnes- ja pikkusmõõtudega, 
30  seista igal hommikul Issandat tänamas ja kiitmas, nõndasamuti ka õhtul, 
31  ja ohverdada kõiki põletusohvreid Issandale hingamispäevil, noorkuu päevil ja pühadel, neile määratud arvul alaliselt Issanda ees olles. 
32  Nõnda tuleb neil täita kogudusetelgi ja pühamu kohustusi ja nende vendade, Aaroni poegade poolt antud kohustusi Issanda koja teenistuses.” 

Psalm 91
9  Sest sina, Issand, oled mu varjupaik! Kõigekõrgema oled sina, mu hing, võtnud oma eluasemeks. 
10  Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile. 
11  Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. 
12  Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. 
13  Sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõvid ja lohed sa lömastad. 
14  „Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema; ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. 
15  Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale; mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses, ma vabastan tema ning teen ta auliseks. 
16  Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet.” 

1. Korintose 2
6  Tarkusest me kõneleme täiuslike seas; ent mitte praeguse ajastu ega selle kaduvate valitsejate tarkusest, 
7  vaid me kõneleme Jumala saladusse peidetud tarkusest, mille Jumal on ette määranud meie kirkuseks enne ajastuid. 
8  Ükski praeguse ajastu valitsejaist ei ole seda ära tundnud, sest kui nad seda oleksid tundnud, ei oleks nad kirkuse Issandat risti löönud. 
9  Kuid nõnda nagu on kirjutatud: „Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud – selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad.” 
10  Aga meile on Jumal selle ilmutanud Vaimu kaudu, kuna Vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused. 
11  Sest kes inimestest teab inimese mõtteid peale inimese vaimu, kes temas on? Samuti ei tea ükski Jumala mõtteid peale Jumala Vaimu. 
12  Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid Vaimu, kes on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib. 
13  Seda me siis ka räägime mitte inimtarkuse õpetatud sõnadega, vaid Vaimu õpetatud sõnadega, võrreldes vaimseid asju vaimsetega. 
14  Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala Vaimust, sest see on temale narrus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt. 
15  Kuid vaimne inimene mõistab kõike, ent teda ennast ei suuda mõista keegi. 
16  Sest kes on tundnud Issanda meelt, kes võib teda juhatada? Aga meil on Kristuse meel.