Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 310

Teisipäev, 05. november 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Hs 10
  • Hs 11
  • Hs 12
  • Hb 7:11-28
  • Ps 119:169-176

Psalm 119
169  Jõudku mu halamine su palge ette, Issand! Anna mulle arusaamist oma sõna mööda! 
170  Tulgu mu anumine su palge ette, päästa mind oma ütlust mööda! 
171  Mu huuled lasku hoovata kiitust, sest sa õpetad mulle oma määrusi! 
172  Mu keel kuulutagu sinu ütlusi, sest kõik su käsud on õigus! 
173  Olgu su käsi mind aitamas, sest ma olen valinud su korraldused! 
174  Ma igatsen päästet sinult, Issand, ja sinu Seadus on mu rõõm. 
175  Elagu mu hing, et ta sind kiidaks, ja su seadused aidaku mind! 
176  Ma olen eksinud nagu kadunud lammas. Otsi oma sulast, sest ma ei unusta su käske! 

Hesekiel 10
1  Siis ma vaatasin, ja ennäe, taevalaotuses, mis oli keerubite pea kohal, olid nagu safiirikivid; midagi, mis paistis aujärjena, nähti nende kohal. 
2  Ja ta rääkis mehega, kellel olid linased riided seljas, ja ütles: „Mine rataste vahele, mis on iga keerubi all, ja täida pihud tuliste sütega keerubite vahelt ning pillu need linna peale!” Ja mees läks sisse minu nähes. 
3  Keerubid seisid kojas paremal pool, kui mees läks, ja pilv täitis sisemise õue. 
4  Siis tõusis Issanda auhiilgus keerubi kohalt koja lävele, koda täitus pilvest ja õu täitus Issanda auhiilguse särast. 
5  Ja keerubite tiibade kahinat kuuldus kuni välimise õueni nagu Kõigeväelise Jumala häält, kui ta kõneleb. 
6  Ja kui ta käskis meest, kellel olid linased riided seljas, öeldes: „Võta tuld rataste vahelt, keerubite vahelt!”, siis läks see ja asetus ratta kõrvale. 
7  Ja üks keerub pistis oma käe keerubite vahelt tule juurde, mis oli keerubite vahel, ja võttis seda ning andis linasesse riietatu pihkudesse; ja see võttis ning läks välja. 
8  Keerubitel paistis tiibade all olevat otsekui inimese käsi. 
9  Ja ma vaatasin, ja ennäe, keerubite kõrval oli neli ratast, iga keerubi kõrval oli ratas, ja rattad olid välimuselt nagu krüsoliidikivid. 
10  Ja neil neljal oli ühesugune välimus, otsekui oleks ratas olnud ratta sees. 
11  Kui nad liikusid, siis nad said minna iga nelja külje suunas, käigul pöördumata; sest sinna, kuhu oli pööratud esikülg, läksid nad selle järel; käigul nad ei pöördunud. 
12  Ja kogu nende keha, seljad, käed, tiivad ja rattad olid ümberringi täis silmi; sel nelikul olid rattad 
13  ja rattaid nimetati, nagu ma kuulsin, „ratastikuks”. 
14  Ja igaühel oli neli nägu: üks oli keerubi nägu, teine inimese nägu, kolmas lõvi nägu ja neljas kotka nägu. 
15  Ja keerubid tõusid üles, need olid samad olevused, keda ma olin näinud Kebari jõe ääres. 
16  Ja kui keerubid liikusid, siis liikusid rattad nende kõrval; ja kui keerubid tõstsid tiibu, et maa pealt üles tõusta, siis ei pöördunud ka rattad ära nende kõrvalt. 
17  Kui ühed seisid, siis seisid ka teised, ja kui ühed tõusid üles, siis tõusid teised koos nendega, sest nende sees oli olevuse vaim. 
18  Siis Issanda auhiilgus läks ära koja lävelt ja seisis keerubite kohal. 
19  Ja minnes tõstsid keerubid oma tiibu ning tõusid maast üles mu silme all, ja nende rattad samuti nagu nad isegi; nad jäid seisma Issanda koja idapoolse värava suus ja Iisraeli Jumala auhiilgus oli ülal nende kohal. 
20  Need olid needsamad olevused, keda ma olin näinud Iisraeli Jumala all Kebari jõe ääres; ja ma mõistsin, et need olid keerubid. 
21  Igaühel oli neli nägu ja igaühel oli neli tiiba, ja neil olid otsekui inimese käed tiibade all. 
22  Ja nende nägude kuju: need olid näod, mida ma olin näinud Kebari jõe ääres, nende välimus ja need ise; igaüks läks edasi omaette. 

Hesekiel 11
1  Siis Vaim tõstis minu üles ja viis mu Issanda koja Idaväravasse, mis on ida poole; ja vaata, värava suus oli kakskümmend viis meest ja ma nägin nende keskel Jaasanjat, Assuri poega, ja Pelatjat, Benaja poega, rahva ülemaid. 
2  Ja ta ütles mulle: „Inimesepoeg, need on mehed, kes kavatsevad nurjatust ja peavad kurja nõu selle linna vastu; 
3  nad ütlevad: „Aeg ei ole käes, et ehitada kodasid. See linn on pott ja meie oleme liha.” 
4  Seepärast kuuluta neile prohvetlikult, kuuluta prohvetlikult, inimesepoeg!” 
5  Siis langes mu peale Issanda Vaim ja ütles mulle: „Räägi: Nõnda ütleb Issand: Nii te ütlete, Iisraeli sugu, ja mis teil mõttes on, seda ma tean! 
6  Palju on teie poolt mahalööduid selles linnas ja te olete mahalöödutega täitnud selle tänavad. 
7  Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Teie mahalöödud, keda te olete pannud selle keskele, on liha, ja see linn on pott, aga ma viin teid sellest välja. 
8  Mõõka te kardate, aga mina toon mõõga teie kallale, ütleb Issand Jumal. 
9  Ma viin teid välja selle keskelt ja annan teid võõraste kätte; otsused teie kohta viin ma täide. 
10  Te langete mõõga läbi, Iisraeli piiril mõistan ma kohut teie üle ja te saate tunda, et mina olen Issand. 
11  See linn ei ole teile potiks ja teie ei ole lihaks selle sees: Iisraeli piiril mõistan ma kohut teie üle. 
12  Ja te saate tunda, et mina olen Issand, sest te ei ole käinud mu määruste järgi ega ole teinud mu seaduste järgi, vaid olete teinud nende paganate seaduste järgi, kes asuvad teil ümberkaudu.” 
13  Aga kui ma prohvetlikult kuulutasin, suri Pelatja, Benaja poeg; siis ma langesin silmili ja kisendasin suure häälega ning ütlesin: „Oh Issand Jumal! Kas sa teed lõpu Iisraeli jäägile?” 
14  Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: 
15  „Inimesepoeg, su vennad, su vennad, sugulased ja kogu Iisraeli sugu üheskoos on need, kelle kohta Jeruusalemma elanikud ütlevad: „Nad on Issandast kaugel, maa on antud omandiks meile!” 
16  Seepärast ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Kuigi ma olen nad viinud kaugele paganate sekka ja kuigi ma olen nad pillutanud mööda maid, olen ma siiski pisut olnud neile pühamuks maades, kuhu nad on sattunud. 
17  Seepärast ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Mina kogun teid rahvaste seast ja korjan teid maadest, kuhu teid on pillutatud, ja ma annan teile Iisraeli maa. 
18  Siis nad tulevad sinna ja kõrvaldavad sealt kõik selle põlastusväärsused ja kõik selle jäledused. 
19  Mina annan neile ühesuguse südame ja annan nende sisse uue vaimu: ma kõrvaldan nende ihust kivise südame ja annan neile lihase südame, 
20  et nad käiksid mu määruste järgi ning peaksid mu seadusi ja täidaksid neid; siis on nad mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks. 
21  Aga kelle süda käib nende põlastusväärsuste ja nende jäleduste meele järgi, nende eluviisid panen ma nende oma pea peale, ütleb Issand Jumal.” 
22  Siis tõstsid keerubid oma tiivad ja üheaegselt nendega tõusid rattad ning ülal nende kohal oli Iisraeli Jumala auhiilgus. 
23  Ja Issanda auhiilgus tõusis üles linna keskelt ning jäi seisma mäele, mis on ida pool linna. 
24  Aga Vaim tõstis mind üles ja viis mind Kaldeasse vangide juurde nägemuses, Jumala Vaimus; siis kadus mul nägemus, mida ma olin näinud. 
25  Ja ma jutustasin vangidele kõigist Issanda sõnadest, mis ta mulle oli ilmutanud. 

Hesekiel 12
1  Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: 
2  „Inimesepoeg, sa elad vastupanija soo hulgas, kellel on silmad nägemiseks, aga nad ei näe, kõrvad kuulmiseks, aga nad ei kuule, sest see on vastupanija sugu. 
3  Aga sina, inimesepoeg, valmista enesele teekonnavarustus ja mine teele päevaajal nende nähes; mine nende nähes oma asupaigast teise paika; vahest nad märkavad, kuigi nad on vastupanija sugu! 
4  Vii välja päeva ajal nende nähes oma asjad, nagu teekonnavarustus; ise aga mine õhtul välja nende nähes, nagu vangiminejad lähevad! 
5  Murra nende nähes müürist läbi ja vii asjad sealtkaudu välja! 
6  Tõsta need nende nähes õlale, vii pimedas välja; kata nägu, et sa ei näeks maad, sest ma olen pannud sind endeks Iisraeli soole!” 
7  Ja ma tegin, nagu mind kästi: ma viisin päeval välja asjad, nagu teekonnavarustuse; õhtul aga murdsin ma oma käega müürist läbi, pimeduses viisin need välja, tõstsin nende nähes õlale. 
8  Aga hommikul tuli mulle Issanda sõna; ta ütles: 
9  „Inimesepoeg, kas pole Iisraeli sugu, see vastupanija sugu, sinult küsinud: „Mis sa teed?” 
10  Vasta neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: See on ennustus Jeruusalemma vürsti ja kogu Iisraeli soo kohta, kes teie keskel on. 
11  Ütle: Mina olen teile endeks. Nõnda nagu mina tegin, nõnda tehakse nendega – nad lähevad vangiteekonnale. 
12  Ja vürst, kes on nende keskel, peab pimedas kandami õlale tõstma ja välja minema – müürist murtakse läbi, et asju sealtkaudu välja viia -; ta peab katma oma näo, et ta ei näeks oma silmaga maad. 
13  Mina laotan oma võrgu tema peale ja ta püütakse mu püünisesse; ma viin ta Paabelisse, kaldealaste maale, aga ta ei saa seda näha ja seal ta sureb. 
14  Ja kõik, kes ümberkaudu on temale abiks, ja kõik ta väesalgad hajutan ma kõigi tuulte poole ja tõmban mõõga nende taga. 
15  Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand, kui ma neid olen pillutanud paganate sekka ja puistanud mööda maid. 
16  Aga ma jätan neist pisut inimesi mõõga, nälja ja katku käest alles, et nad jutustaksid paganate seas, kuhu nad tulevad, kõigist oma häbitegudest; ja nad saavad tunda, et mina olen Issand.” 
17  Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: 
18  „Inimesepoeg, söö oma leiba vabisedes ja joo oma vett värisedes ja murega 
19  ning ütle maa rahvale: Nõnda ütleb Issand Jumal Jeruusalemma elanike kohta Iisraeli maal: Nad peavad sööma oma leiba murega ja jooma oma vett suure hirmuga, sellepärast et nende maa laastatakse kõigest, mis seal on, kõigi seal elavate vägivalla pärast. 
20  Asustatud linnad muutuvad varemeiks ja maa jääb lagedaks; ja te saate tunda, et mina olen Issand.” 
21  Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: 
22  „Inimesepoeg, mis kõneviis see teil on Iisraeli maal, et te ütlete: „Aeg venib pikale ja kõik nägemused lähevad tühja”? 
23  Seepärast ütle neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Ma lõpetan selle kõneviisi ja nõnda ei kõnelda enam Iisraelis. Ja ütle neile: Ligidal on aeg ja kõigi nägemuste täitumine. 
24  Sest edaspidi ei ole enam ühtegi valenägemust ega kahtlast ennustust Iisraeli soo keskel. 
25  Sest mina, Issand, räägin: See sõna, mis ma ütlen, läheb täide ega viibi enam; sest teie päevil, sa vastupanija sugu, ütlen ma sõna ja viin selle täide, ütleb Issand Jumal.” 
26  Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: 
27  „Inimesepoeg, vaata, Iisraeli sugu ütleb: „Nägemus, mida see näeb, täitub ehk hulga aja pärast, ja ta kuulutab prohvetlikult kaugetest aegadest.” 
28  Seepärast ütle neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Ei viibi enam ükski mu sõna. Sõna, mis ma ütlen, läheb täide, ütleb Issand Jumal.” 

Heebrealaste 7
11  Kui nüüd täiuslikkus oleks olnud olemas leviitide preestriameti kaudu – selle läbi on rahvas ju saanud Seaduse -, miks oli siis veel vaja esile tõsta teistsugune preester Melkisedeki korra järgi, mitte aga Aaroni korra järgi? 
12  Preestriameti muutmisega sünnib ju paratamatult ka seaduse muutmine. 
13  Sest see, kelle kohta kõike seda öeldakse, on ju teise suguharu liige, kust veel keegi pole teeninud altari juures. 
14  On ju ilmne, et meie Issand on tõusnud Juudast, kelle suguharule Mooses ei ole midagi rääkinud preestriametist. 
15  Ja asi saab veel selgemaks, kui Melkisedeki sarnaselt tõstetakse preestriks üks teine, 
16  kes ei ole preestriks saanud lihaliku käsu Seadust mööda, vaid hävimatu elu väge mööda. 
17  Sest tunnistatakse ju: „Sina oled igavesti preester Melkisedeki korra järgi.” 
18  Varasem käsk tühistatakse, sest see oli nõder ja kasutu – 
19  Moosese Seadus ei ole ju midagi teinud täiuslikuks -, asemele tuuakse aga hoopis parem lootus, mille kaudu me võime saada Jumala ligi. 
20  Ja niivõrd kui see ei sündinud ilma vandeta – sest leviidid on saanud preestriks vandeta, 
21  Jeesus aga vandega selle kaudu, kes talle ütleb: „Issand on vandunud ja tema ei kahetse seda: Sina oled igavesti preester” -, 
22  sedavõrd on parem ka leping, mille käemeheks on saanud Jeesus. 
23  Teisi, kes on järjekorras saanud preestriks, on küll palju olnud, sest surm keelas neid selleks jäämast; 
24  Jeesusel on aga selle tõttu, et ta jääb igavesti, muudetamatu preestriamet. 
25  Just seepärast ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda. 
26  Just selline ülempreester on meile kohane: püha, veatu, laitmatu, patustest lahutatud ja kõrgemaks saanud kui taevad. 
27  Tema ei ole sunnitud teiste ülempreestrite kombel päevast päeva tooma esmalt ohvreid omaenda pattude eest ja alles seejärel rahva pattude eest, sest seda ta on teinud ühe korra ja alatiseks, kui ta ohverdas iseenda. 
28  Sest Moosese Seadus seab ülempreestreiks inimesed, kes on nõrgad, aga vande sõna, mis on Seadusest hilisem, seab selleks Poja, kes on saanud täiuslikuks igavesti.