Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 325

Kolmapäev, 20. november 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Hs 40
  • Jk 5
  • Ps 130:1-8

Psalm 130
1  Palveteekonna laul. Põhjatuist sügavusist hüüan ma sinu poole, Issand!
2  Issand, kuule mu häält, sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält!
3  Kui sina, Issand, peaksid meeles kõik pahateod, kes siis, Issand, püsiks?
4  Kuid sinu käes on andeksand, et sind kardetaks.
5  Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale.
6  Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut.
7  Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus!
8  Ja tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest.

Jaakobuse 5
1  Kuulge nüüd, rikkad, nutke ja ulguge oma tulevaste hädade pärast!
2  Teie rikkus on pehkinud ja teie rõivad koitanud,
3  teie kuld ja hõbe on roostes ning nende rooste saab tunnistuseks teie vastu ja sööb teie liha nagu tuli. Te olete kogunud tagavara viimseil päevil.
4  Vaata, tööliste palk, mille te olete jätnud oma põldudel lõikajatele maksmata, kisendab, ja viljakoristajate karjed on tunginud vägede Issanda kõrvu.
5  Te olete priisanud ja prassinud maa peal, nuumanud end tapapäeval,
6  te olete hukka mõistnud õige ja ta mõrvanud. Tema ju ei hakka teile vastu.
7  Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma.
8  Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest Issanda tulemine on lähedal!
9  Vennad, ärge nurisege üksteise vastu, et teie üle ei mõistetaks kohut! Vaata, kohtunik seisab ukse ees!
10  Vennad, võtke prohveteid, kes on rääkinud Issanda nimel, kurja kannatamise ja pika meele eeskujuks.
11  Vaata, me kiidame õndsaks kannatlikke. Te olete kuulnud Iiobi kannatlikkusest ja näinud Issanda antud elulõppu, sest Issand on halastav ja armuline.
12  Aga ennekõike, mu vennad, ärge vanduge ei taeva ega maa juures ega mingit muud vannet. Teie „jah” olgu „jah” ja „ei” olgu „ei”, et te ei langeks kohtu alla.
13  Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu! Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule!
14  Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu kogudusevanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Issanda nimel.
15  Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles, ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks.
16  Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.
17  Eelija oli meiesugune inimene, ent ta palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma, ning kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale.
18  Siis ta palvetas taas ja taevas andis vihma ning maa laskis tärgata oma viljal.
19  Mu vennad, kui keegi teist on ära eksinud tõest ning keegi pöörab ta tagasi,
20  siis ta teadku: see, kes patuse pöörab ta eksiteelt, päästab tema hinge surmast ja katab kinni pattude hulga.

Hesekiel 40
1  Meie vangipõlve kahekümne viiendal aastal, aasta alguses, esimese kuu kümnendal päeval, neljateistkümnendal aastal pärast linna vallutamist, just sel päeval tuli mu peale Issanda käsi ja ta viis mu sinna.
2  Jumalikes nägemustes viis ta mu Iisraeli maale ja asetas väga kõrgele mäele, mille peale, lõunakülge, oli ehitatud nagu mingi linn.
3  Ta viis mu sinna, ja vaata, seal oli mees, näolt vasesarnane, kellel oli käes linane nöör ja mõõduritv; ta seisis väravas.
4  Ja mees ütles mulle: „Inimesepoeg, vaata oma silmaga ja kuule oma kõrvaga, ja pane tähele kõike, mida ma sulle näitan, sest sind on siia toodud selleks, et sulle seda näidata; jutusta Iisraeli soole kõigest, mida sa näed!”
5  Ja vaata, väljaspool templit oli ümberringi müür. Mehe käes oli mõõduritv, kuueküünrane, küünar kämbla laiuse võrra pikendatud; ja ta mõõtis müüri paksuse: üks ritv; ja kõrguse: üks ritv.
6  Siis ta läks värava juurde, mille suu oli ida poole, astus selle astmeid mööda üles ja mõõtis väravaläve: see oli ühe ridva laiune; see oli esimene lävi: ühe ridva laiune.
7  Külgkambri pikkus oli üks ritv ja laius üks ritv, ja külgkambrite vahet oli viis küünart; ja väravalävi, värava eeskoja seespoolse külje poolt: üks ritv.
8  Ja ta mõõtis värava eeskoja seestpidi: üks ritv.
9  Ja ta mõõtis värava eeskoja: kaheksa küünart; ja selle tugisambad: kaks küünart; värava eeskoda oli seespool.
10  Idapoolse värava külgkambreid oli kolm ühel ja kolm teisel pool; neil kolmel oli ühesugune mõõt; ka tugisammastel oli ühesugune mõõt nii siin- kui sealpool.
11  Ja ta mõõtis värava suu laiuse: kümme küünart; väravahoone pikkus: kolmteist küünart.
12  Külgkambrite ees kummalgi pool oli tarand: üks küünar; ja iga külgkamber kummalgi pool: kuus küünart.
13  Ja ta mõõtis värava ühe külgkambri katusest teise külgkambri katuseni: laius – kakskümmend viis küünart; uks oli ukse vastas.
14  Nõnda ta tegi ka sammastega: kuuskümmend küünart; ja iga ümberringi olev värav oli õue sammaste poole.
15  Ja sissekäigu värava esiselt sisemise värava eeskoja esiseni oli viiskümmend küünart.
16  Kummalgi pool väravat olevatel külgkambritel ja nende tugisammastel olid sissepoole laienevad kiviraamistusega aknad; ja samuti olid eeskodadel ümberringi sissepoole laienevad aknad; ja tugisammaste peal olid palmikujutised.
17  Siis ta viis mu välimisse õue, ja vaata, ümber õue olid tehtud toad ja kivipõrand: kolmkümmend tuba kivipõranda peal.
18  Kivipõrand oli piki väravate külgseina vastavalt väravate pikkusele; see oli alumine kivipõrand.
19  Ja ta mõõtis laiuse alumise värava esiselt sisemise õue väljaspoolse esiseni: sada küünart; see oli ida pool.
20  Ja põhja pool, see on väraval, mille suu oli põhja poole välimises õues, mõõtis ta pikkuse ja laiuse.
21  Sellel olid külgkambrid, kolm ühel pool ja kolm teisel pool; selle tugisambad ja eeskojad olid samamõõdulised nagu esimesel väraval; selle pikkus oli viiskümmend küünart ja laius kakskümmend viis küünart.
22  Selle aknad ja eeskojad ja palmid olid samamõõdulised nagu väraval, mille suu oli ida poole; sinna üles mindi seitset astet mööda ja nende ees oli eeskoda.
23  Sisemisel õuel oli värav põhjapoolse värava kohal nagu idapoolsegi värava kohal; ja ta mõõtis väravast väravani: sada küünart.
24  Siis ta viis mu lõuna poole, ja vaata, ka lõuna pool oli värav; ja ta mõõtis selle tugisambad ja eeskoja; neil oli samasugune mõõt nagu teistelgi.
25  Väraval ja selle eeskojal olid aknad ümberringi, samasugused aknad nagu teistelgi; pikkus oli viiskümmend küünart ja laius kakskümmend viis küünart.
26  Sellel oli ülesminekuks seitse astet ja nende ees oli selle eeskoda; ja sellel olid palmikujutised ühel pool ja teisel pool tugisamba peal.
27  Sisemisel õuel oli värav lõuna pool; ja ta mõõtis väravast lõunapoolse väravani: sada küünart.
28  Siis ta viis mu lõunavärava kaudu sisemisse õue; ja ta mõõtis lõunavärava: see oli samamõõduline nagu teisedki.
29  Ja selle külgkambrid, tugisambad ja eeskoda olid samamõõdulised nagu teisedki; sellel ja selle eeskojal olid aknad ümberringi; pikkus oli viiskümmend küünart ja laius kakskümmend viis küünart.
30  Ja ümberringi olid eeskojad: pikkus kakskümmend viis küünart ja laius viis küünart.
31  Selle eeskoda oli välimise õue poole; sellel olid palmikujutised tugisammaste peal ja kaheksa astet ülesminekuks.
32  Siis ta viis mu sisemisse õue, ida poole; ja ta mõõtis värava: see oli samamõõduline nagu teisedki.
33  Selle külgkambrid, tugisambad ja eeskoda olid samamõõdulised nagu teisedki; sellel ja selle eeskojal olid aknad ümberringi; pikkus oli viiskümmend küünart ja laius kakskümmend viis küünart.
34  Selle eeskoda oli välimise õue poole; sellel olid palmikujutised tugisammaste peal ühel pool ja teisel pool; ja sellel oli kaheksa astet ülesminekuks.
35  Siis ta viis mu põhjavärava juurde ja mõõtis: samamõõdulised nagu teisedki
36  olid selle külgkambrid, tugisambad ja eeskoda; ja sellel olid aknad ümberringi; pikkus oli viiskümmend küünart ja laius kakskümmend viis küünart.
37  Selle eeskoda oli välimise õue poole; selle tugisammaste peal olid palmikujutised ühel pool ja teisel pool; ja sellel oli kaheksa astet ülesminekuks.
38  Ja seal oli ruum, mille uks oli värava eeskojas; seal loputati põletusohvrit.
39  Ja värava eeskojas oli kaks lauda ühel pool ja kaks lauda teisel pool; nende peal tapeti põletus-, patu- ja süüohvrit.
40  Ja välimise külgseina ääres, kust üles minnakse põhjavärava suhu, oli kaks lauda; samuti oli kaks lauda värava eeskoja teise külgseina ääres:
41  neli lauda oli ühel pool ja neli lauda oli teisel pool väravat külgseinte ääres – kaheksa lauda, mille peal tapeti.
42  Ja neli lauda oli põletusohvri jaoks: tahutud kividest, pikkus poolteist küünart, laius poolteist küünart ja kõrgus üks küünar; nende peale asetati riistad, millega tapeti põletus- ja tapaohvrit.
43  Ümber põhjalaua olid kinnitatud kämblalaiused põõnad; laudadele pandi ohvrianni liha.
44  Ja väljaspool sisemist väravat oli sisemises õues kaks ruumi: üks põhjavärava kõrval, esikülg lõuna poole, teine lõunavärava kõrval, esikülg põhja poole.
45  Ja ta ütles mulle: „See ruum, mille esikülg on lõuna poole, on preestrite jaoks, kes templiteenistust toimetavad.
46  Ja ruum, mille esikülg on põhja poole, on preestrite jaoks, kes altariteenistust toimetavad; need on Saadoki pojad Leevi poegadest, need, kes võivad ligineda Issandale, et teda teenida.”
47  Ja ta mõõtis õue: pikkus sada küünart ja laius sada küünart; see oli nelinurkne. Ja templi ees oli altar.
48  Siis ta viis mu templi eeskotta; ja ta mõõtis eeskoja tugisambaid: viis küünart ühel pool ja viis küünart teisel pool; ja värava laius oli kolm küünart ühel pool ja kolm küünart teisel pool.
49  Eeskoja pikkus oli kakskümmend küünart ja laius kaksteist küünart; sinna üles mindi kümmet astet mööda. Ja tugisammaste juures olid sambad, üks ühel pool ja teine teisel pool.