Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 326

Neljapäev, 21. november 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Hs 41
  • Hs 42
  • 1Pt 1
  • 1Pt 2:1-3
  • Ps 131:1-3

Psalm 131
1  Palveteekonna laul Taavetilt. Issand, mu süda ei ole kõrk ega ole mu silmad uhked, ja ma ei nõua asju, mis mulle on liiga suured ja imelised.
2  Eks ma ole oma hinge taltsutanud ja vaigistanud? Otsekui võõrutatud laps ema juures, otsekui võõrutatud laps on mu hing minus.
3  Iisrael, looda Issanda peale nüüd ja igavesti!

1. Peetruse 1
1  Peetrus, Jeesuse Kristuse apostel – Pontoses, Galaatias, Kappadookias, Aasias ja Bitüünias hajali elavatele majalistele, kes on valitud
2  Jumala Isa etteteadmise järgi, Vaimu pühitsemise läbi Jeesusele Kristusele kuuletumiseks ja tema verega piserdamiseks: Armu ja rahu saagu teile rohkesti!
3  Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist,
4  kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletatud teile,
5  keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma.
6  Sellest päästest te rõõmustate üliväga, ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes,
7  et teie usk läbikatsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse, ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel,
8  keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellesse te praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate üliväga kirgastatud rõõmuga,
9  kui te võtate vastu usu eesmärgi – oma hingede pääste.
10  Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud prohvetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud.
11  Nad püüdsid välja uu , mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse Vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust.
12  Nendele ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile, teie teenimiseks oli kõik see, mida nüüd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile taevast läkitatud Pühas Vaimus on toonud rõõmusõnumeid, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata.
13  Seepärast, vöötanud oma mõistuse niuded ja olles täiesti kained, lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises.
14  Nii nagu kuulekad lapsed ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatuseaja himudega,
15  vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud;
16  sest kirjutatud on: „Olge pühad, sest mina olen püha!”
17  Kui te hüüate Isaks teda, kes mõistab erapooletult kohut igaühe tegude järgi, siis elage kartuses oma majalisepõlv, teades, et
18  teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist,
19  vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta Talle kalli verega.
20  Tema oli selleks ette määratud küll enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saanud avalikuks teie pärast,
21  kes te tema läbi olete ustavad Jumalale, kes on tema üles äratanud surnuist ja andnud talle kirkuse, nii et teie usk ja lootus oleksid Jumalas.
22  Et te olete kuulekuses tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuseks, siis armastage raugematult üksteist puhtast südamest!
23  Teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu.
24  Sest „kõik inimlik on kui rohi ja kogu ta hiilgus nagu rohu õieke. Rohi kuivab ära ja õieke variseb maha,
25  aga Issanda sõna jääb igavesti.”
26  See on aga seesama sõna, mida teile on kuulutatud rõõmusõnumina.

1. Peetruse 2
1  Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks!
2  Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole,
3  kui te olete tunda saanud, et Issand on helde.

Hesekiel 41
1  Siis ta viis mu templisaali juurde ja mõõtis tugisambaid; need olid kuus küünart laiuti ühel pool ja kuus küünart laiuti teisel pool: telgi laius.
2  Ukse laius oli kümme küünart; värava külgseinad olid viis küünart ühel pool ja viis küünart teisel pool; ja ta mõõtis templisaali pikkuse: nelikümmend küünart, ja laiuse: kakskümmend küünart.
3  Siis ta läks siseruumi ja mõõtis uksepiitu: kaks küünart, ja ukse: kuus küünart; ja ukse külgseinte laius oli seitse küünart.
4  Ja ta mõõtis siseruumi pikkuse: kakskümmend küünart, ja laiuse: kakskümmend küünart templisaali poole. Ja ta ütles mulle: „See on kõige püham paik.”
5  Siis ta mõõtis templi seina: kuus küünart, ja külgkambri laiuse: neli küünart ringi ümber templi.
6  Ja külgkambrid olid kamber kambri peal, kolm ülestikku – kolmkümmend igal korrusel; templi seinal olid ümberringi järkmed külgkambrite kandmiseks ja neil ei olnud kinnitust templi seinas.
7  Külgkambrite osas laienes ring üha ülespidi, sest ümber templi olid üha ülespidi laienevad ringjad korrused; nõnda laienes tempel ülespidi ja alumiselt korruselt tõusti ülemisele korrusele keskmise korruse kaudu.
8  Ja ma nägin, et templil oli kõrgend ümberringi; külgkambrite alusmüürid olid – täis mõõduritv – kuus küünart järkmest alates.
9  Külgkambrite välisseina paksus oli viis küünart; ja vabaks jäetud ala templi küljes olevate külgkambrite
10  ja ruumide vahel oli kakskümmend küünart lai igast küljest ümber templi.
11  Ja külgkambrite uksed olid vabaks jäetud ala poole: üks uks põhja pool ja teine uks lõuna pool; ja vabaks jäetud ala laius oli ümberringi viis küünart.
12  Ja ehitis, mis oli vabaks jäetud ala esiküljes läänekaare pool, oli seitsekümmend küünart lai; ehitise seina paksus ümberringi oli viis küünart ja selle pikkus oli üheksakümmend küünart.
13  Siis ta mõõtis templi: sada küünart; ja vabaks jäetud ala ehitise ja selle seinad: pikkus sada küünart.
14  Templi esikülje ja vabaks jäetud ala laius ida pool oli sada küünart.
15  Siis ta mõõtis ehitise pikkuse vastu vabaks jäetud ala, mis oli selle taga, rõdudega ühel ja teisel pool: sada küünart; ja templi siseruumi ja õue eeskojad:
16  ümber nende kolme olid läved ja raamistatud aknad ja rõdud; läve ees oli puupealistus ümberringi maast kuni akendeni; ja aknad olid kaetud.
17  Ülalpool ust ja kuni sisemise kojani, ja väljaspool, ja kogu seinal ümberringi sees- ja väljaspool, olid mõõdetud pindalad
18  ja nende peale olid tehtud keerubid ja palmid, palm kahe keerubi vahel; ja igal keerubil oli kaks palet:
19  inimese nägu palmi poole ühel pool ja lõvi nägu palmi poole teisel pool. Nõnda oli tehtud kogu templis ümberringi:
20  maast kuni uksepealseni olid tehtud keerubid ja palmid, ja nimelt templi seina peale.
21  Templil olid neljakandilised uksepiidad. Aga pühapaiga ees oli näha midagi
22  altari sarnast, puust, kolm küünart kõrge ja kaks küünart pikk; sellel olid nurgad, ja selle alus ja seinad olid puust. Ja ta ütles mulle: „See on Issanda palge ees olev laud.”
23  Templisaalil ja pühal paigal oli kummalgi kahekordne uks.
24  Ja ustel oli kaks uksepoolt, kaks pööratavat uksepoolt: kaks uksepoolt kummalgi uksel.
25  Ja nende peale, templisaali uste peale, olid tehtud keerubid ja palmid, nagu oli tehtud ka seinte peale; ja väljaspool, eeskoja ees, oli puust ehiskatus.
26  Eeskoja külgseintel olid raamistatud aknad ja palmid ühel pool ja teisel pool; samuti templi külgkambritel ja ehiskatustel.

Hesekiel 42
1  Siis ta viis mu välimisse õue mööda põhjapoolset teed, ja viis mu ruumidesse, mis olid vastu vabaks jäetud ala ja mis olid vastu põhjapoolset ehitist.
2  Nende pikkus oli sada küünart põhjaküljes; ja laius oli viiskümmend küünart.
3  Vastu seda kahtkümmend küünart, mis kuulub sisemisele õuele, ja vastu kivipõrandat, mis oli välimises õues, oli rõdu rõdu peal, kolm ülestikku.
4  Ja ruumide ees oli sisemine käik, kümme küünart lai ja sada küünart pikk; ja nende uksed olid põhja poole.
5  Aga ülemised ruumid olid kitsamad, sest rõdud võtsid neist rohkem ära kui ehitise alumistest ja keskmistest ruumidest.
6  Sest neid oli kolm ülestikku, aga neil ei olnud sambaid, nagu need olid õuedel; seepärast olid need kitsamad kui alumised ja keskmised ruumid maast arvates.
7  Ja seal oli välimine müür rööbiti ruumidega välimise õue pool, ruumide ees; selle pikkus oli viiskümmend küünart.
8  Sest välimises õues olevate ruumide pikkus oli viiskümmend küünart; aga vaata, templisaali ees oli see sada küünart.
9  Ja nende ruumide all oli sissekäik ida poolt, kui nende juurde tuldi välimisest õuest,
10  õue müüri laiemas küljes. Ida pool, piki vabaks jäetud ala ja piki ehitist olid ruumid
11  ning nende ees oli tee; need olid samasugused nagu põhja pool olevad ruumid, nii pikuti kui laiuti; ja samasugused olid kõik nende väljapääsud, seadeldised ja uksed.
12  Ja samasugune, nagu olid lõunapoolsete ruumide uksed, oli see uks, mis oli tee alguses, selle müüri ees oleva idapoolse tee alguses, mida mööda sisse minnakse.
13  Ja ta ütles mulle: „Põhjapoolsed ruumid ja lõunapoolsed ruumid, mis on piki vabaks jäetud ala, on pühad ruumid, kus preestrid, kes Issandale tohivad ligineda, söövad seda, mis on väga püha; sinna peavad nad paigutama väga püha: roa-, patu- ja süüohvrid; sest see paik on püha.
14  Kui preestrid lähevad välja, siis ei tohi nad pühast paigast minna kohe välimisse õue, vaid nad peavad oma riided, milles nad teenistust toimetasid, jätma sinna, sest need on pühad; nad peavad teised riided selga panema, enne kui nad liginevad sellele, mis on rahva jaoks!”
15  Kui ta oli lõpetanud templi sisemuse mõõtmise, siis ta viis mu välja värava suunas, mille suu oli ida poole, ja ta mõõtis ümberringi.
16  Ta mõõtis mõõduridvaga idatuule poolt: viissada ritva mõõduridvaga.
17  Ta pöördus ja mõõtis põhjatuule poolt: viissada ritva mõõduridvaga.
18  Ta pöördus ja mõõtis lõunatuule poolt: viissada ritva mõõduridvaga.
19  Ta pöördus läänetuule poole ja mõõtis: viissada ritva mõõduridvaga.
20  Ta mõõtis seda nelja tuule poolt. Sellel oli ümberringi müür: pikuti viissada ja laiuti viissada; see pidi eraldama püha ja mittepüha.