Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 63

Laupäev, 04. märts 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 3Ms 11
  • 3Ms 12
  • Mk 12:13-27
  • Ps 30:1-7

3. Moosese 11
1  Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes neile: 
2  „Rääkige Iisraeli lastega ja öelge: Need on loomad, keda te võite süüa kõigist loomadest maa peal: 
3  iga looma, kellel on sõrad, täielikult lõhestatud sõrad, ja kes mäletseb mälu, võite süüa. 
4  Ometi ärge sööge neist, kes mäletsevad mälu või kellel on lõhestatud sõrad: kaamelit, sest ta mäletseb küll mälu, aga tal ei ole sõrgu – ta olgu teile roojane; 
5  kaljumäkra, sest ta mäletseb küll mälu, aga tal ei ole sõrgu – ta olgu teile roojane; 
6  jänest, sest ta mäletseb küll mälu, aga tal ei ole sõrgu – ta olgu teile roojane; 
7  siga, sest tal on küll sõrad, täielikult lõhestatud sõrad, aga ta ei mäletse mälu – ta olgu teile roojane! 
8  Nende liha ärge sööge ja nende korjuseid ärge puudutage, need olgu teile roojased! 
9  Kõigist vees elavaist võite süüa neid: kõiki neid vees, niihästi meres kui jõgedes, kellel on uimed ja soomused, võite süüa. 
10  Aga meres ja jõgedes kõik, kellest vesi kihab, kõik elavad hinged vees, kellel ei ole uimi ja soomuseid, olgu teile jälgid! 
11  Jah, need olgu teile jälgid, nende liha ärge sööge ja nende raibe olgu teile jälk! 
12  Kõik need vees, kellel ei ole uimi ja soomuseid, olgu teile jälgid! 
13  Ja lindudest olgu teile jälgid need, neid ärge sööge, need on jälgid: kotkas, lambakotkas, must raisakotkas, 
14  harksabakull, raudkull oma liikidega, 
15  kõik kaarnad oma liikidega, 
16  jaanalind, kägu, kajakas, haugas oma liikidega, 
17  kakuke, kormoran, kassikakk, 
18  öökull, puguhani, raisakull, 
19  toonekurg, haigur oma liikidega, vaenukägu ja nahkhiir. 
20  Kõik tiivulised putukad, kes käivad neljal jalal, olgu teile jälgid! 
21  Kõigist tiivulisist putukaist võite süüa ainult neid, kes käivad neljal jalal, kellel jalgadest ülalpool on sääred maa peal hüppamiseks; 
22  neist võite süüa järgmisi: rändrohutirts oma liikidega, solaam oma liikidega, hargol oma liikidega ja hagab oma liikidega. 
23  Aga kõik muud tiivulised putukad, kellel on neli jalga, olgu teile jälgid 
24  ja neist te saate roojaseks; igaüks, kes puudutab nende raibet, on õhtuni roojane. 
25  Ja igaüks, kes nende raipest midagi kannab, peab oma riided pesema ja olema õhtuni roojane. 
26  Kõik loomad, kellel on sõrad, aga kelle sõrad ei ole täiesti lõhestatud ja kes ei mäletse mälu, olgu teile roojased; igaüks, kes neid puudutab, saab roojaseks. 
27  Ja kõik, kes käivad käppadel kõigist neljal jalal käivatest loomadest, olgu teile roojased; igaüks, kes puudutab nende raibet, on õhtuni roojane. 
28  Ja kes nende raibet kannab, peab oma riided pesema ja olema õhtuni roojane; need olgu teile roojased! 
29  Ja need olgu teile roojased väikeloomadest, kes maa peal roomavad: mutt, hiir, sisalik oma liikidega, 
30  karihiir, okassisalik, müürisisalik, liivasisalik ja kameeleon. 
31  Need olgu teile roojased kõigist roomajaist; igaüks, kes neid puudutab, kui nad on surnud, on õhtuni roojane. 
32  Ja kõik asjad, mille peale mõni neist langeb, kui ta on surnud, saavad roojaseks, nii iga puuriist või riie või nahk või kott – kõik riistad, millega tehakse tööd: need tuleb panna vette ja need on õhtuni roojased, siis need saavad puhtaks. 
33  Ja kui mõni neist on langenud mõnesse saviastjasse, siis saab kõik, mis selles on, roojaseks ja te lööge see astja puruks! 
34  Iga roog, mida süüakse, millesse niisugune vesi satub, ja iga jook, mida juuakse, on igas niisuguses astjas roojane. 
35  Iga asi, mille peale langeb neist mõne raibe, saab roojaseks; küpsetusahi ja tulekolded tuleb maha kiskuda, need on roojased ja jäävad teile roojaseks. 
36  Aga allikas või kaev, millesse koguneb vett, on puhas; ometi, kes puudutab neis olevat raibet, saab roojaseks. 
37  Ja kui neist mõne raibe langeb mingi külviseemne peale, mida külvatakse, siis see jääb puhtaks. 
38  Aga kui seeme on veega kastetud ja mõni raibe langeb selle peale, siis seeme saab teile roojaseks. 
39  Kui mõni neist loomadest, kes teile on toiduseks, sureb, siis on see, kes puudutab tema raibet, õhtuni roojane. 
40  Kes tema raibet sööb, see peab oma riided pesema ja olema õhtuni roojane; ja kes tema raibet kannab, peab oma riided pesema ja olema õhtuni roojane! 
41  Ja kõik roomajad, kes maa peal roomavad, on jälgid, neid ärgu söödagu! 
42  Mitte ühtegi neist, kes liiguvad kõhu peal, ega ühtegi neist, kes käivad neljal või rohkemal jalal kõigist roomavaist väikeloomadest maa peal, ei tohi te süüa, sest need on jälgid. 
43  Ärge tehke endid vastikuks mitte ühegi roomava roomaja pärast; ärge roojastage endid nendega, et saate nende läbi roojaseks! 
44  Sest mina olen Issand, teie Jumal. Pühitsege siis endid ja olge pühad, sest mina olen püha! Ja ärge roojastage oma hingi mitte ühegi roomaja pärast, kes maa peal roomab, 
45  sest mina olen Issand, kes tõi teid ära Egiptusemaalt, et olla teile Jumalaks. Olge siis pühad, sest mina olen püha! 
46  See on seadus loomade ja lindude ja kõigi elavate hingede kohta, kellest vesi kihab, ja iga olendi kohta, kes maa peal roomab, 
47  et te teeksite vahet roojase ja puhta vahel, looma vahel, keda tohib süüa, ja looma vahel, keda ei tohi süüa.” 

3. Moosese 12
1  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2  „Räägi Iisraeli lastega ja ütle: Kui naine on jäänud lapseootele ja sünnitab poeglapse, siis ta ei ole puhas seitse päeva; ta ei ole puhas, nagu oma kuuvere päevil. 
3  Kaheksandal päeval lõigatagu ümber poeglapse eesnaha liha! 
4  Ema jäägu koju kolmekümne kolmeks päevaks puhastusvere pärast; ta ei tohi puudutada ühtegi püha asja ega tohi tulla pühamusse, kuni ta puhastuspäevad on täitunud. 
5  Aga kui ta sünnitab tütarlapse, siis ta ei ole puhas kaks nädalat, nagu oma kuuvere päevil; ta peab jääma koju kuuekümne kuueks päevaks puhastusvere pärast. 
6  Ja kui ta puhastuspäevad on täitunud, olgu poja või tütre pärast, siis ta peab viima aastase lambatalle põletusohvriks ja ühe tuvi või turteltuvi patuohvriks kogudusetelgi ukse juurde preestri kätte. 
7  Ja preester ohverdagu need Issanda ees ning toimetagu lepitust tema eest, siis ta saab puhtaks oma verelättest! See on seadus selle kohta, kes sünnitab poeg- või tütarlapse. 
8  Aga kui ta jõud ei luba tuua lammast, siis ta võtku kaks turteltuvi või kaks muud tuvi, üks põletusohvriks ja teine patuohvriks, ja preester toimetagu lepitust tema eest; siis ta saab puhtaks!” 

Psalm 30
1  Taaveti laul; templi pühitsemise lauluviis. 
2  Sind, Issand, ma ülistan, sest sa oled mind toonud välja hädast ega ole lasknud mu vaenlasi rõõmutseda minu pärast. 
3  Issand, mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mu terveks. 
4  Issand, sina tõid mu hinge välja surmavallast, sa elustasid mind nende hulgast, kes lähevad alla hauda. 
5  Laulge kiitust Issandale, teie, tema vagad, ja ülistage tema püha mälestust! 
6  Sest tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu eluaja; õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine. 
7  Aga ma mõtlesin heas põlves olles: Mina ei kõigu iialgi! 

Markuse 12
13  Ja Jeesuse juurde läkitati mõned variserid ja Heroodese mehed, et teda mõnest sõnast kinni püüda. 
14  Ja need tulid ning ütlesid talle: „Õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ega hooli kellestki, sest sa ei vaata inimese isikule, vaid õpetad Jumala teed tõepäraselt. Kas keisrile peab andma pearaha või ei? Kas anname või ei anna?” 
15  Aga Jeesus, teades nende silmakirjalikkust, ütles neile: „Miks te mind kiusate? Tooge mulle teenar näha!” 
16  Nemad tõidki, ja ta ütles neile: „Kelle pilt ja kiri sellel on?” Nad ütlesid talle: „Keisri.” 
17  Aga Jeesus ütles neile: „Keisri oma andke keisrile tagasi ja Jumala oma Jumalale!” Ja nad imetlesid teda. 
18  Ja Jeesuse juurde astusid saduserid, kes ütlesid, et surnuist ülestõusmist ei ole olemas, ja küsisid temalt: 
19  „Õpetaja, Mooses on meile kirjutanud, et kui kellegi vend sureb ja jätab naise ega jäta järele last, et ta vend peab võtma oma surnud venna naise ja soetama järglase vennale. 
20  Oli seitse venda. Ja esimene võttis naise ja surres ei jätnud järglast järele. 
21  Ja teine võttis tema ja suri järglast jätmata, ja kolmas nõndasamuti. 
22  Ja need seitse ei jätnud järele järglast. Viimasena kõigist suri ka naine. 
23  Ülestõusmisel nüüd, kui nad üles tõusevad – kelle naine nende seast ta peab olema? Ta on ju olnud naiseks neile seitsmele.” 
24  Jeesus lausus neile: „Kas te mitte ei eksi, sellepärast et te ei tunne pühi kirju ega Jumala väge? 
25  Kui surnud üles tõusevad, siis nad ju ei võta naisi ega lähe mehele, vaid on nagu inglid taevas. 
26  Surnute kohta aga, et nad üles äratatakse – kas te ei ole lugenud Moosese raamatust kibuvitsapõõsa loost, kuidas Jumal ütles Moosesele: „Mina olen Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal”? 
27  Tema ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Te eksite rängalt!”