Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 72

Teisipäev, 12. märts 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 3Ms 26:14-46
  • 3Ms 27
  • Lk 1:1-25
  • Õp 7:1-5

3. Moosese 26
14  Aga kui te ei kuula mind ega tee kõigi nende käskude järgi, 
15  vaid hülgate mu määrused ja teie hinged põlgavad mu seadlusi, nõnda et te ei tee kõigi mu käskude järgi, vaid tühistate mu lepingu, 
16  siis teen ka mina teiega sedasama ja saadan teie kallale ootamatu kohkumise, kõhetustõve ja palaviku, mis kustutab silmad ja närib hinge; ja te külvate ilmaaegu oma seemet, sest teie vaenlased söövad selle. 
17  Ja ma pööran oma palge teie vastu ning teie vaenlane lööb teid; teie vihamehed hakkavad valitsema teie üle ja te põgenete, isegi kui keegi teid taga ei aja. 
18  Ja kui te sellest hoolimata ei kuula mind, siis ma karistan teid veel seitse korda enam teie pattude pärast. 
19  Ma murran teie ülbe kõrkuse ja teen teie taeva raua ja teie maa vase sarnaseks. 
20  Siis teie ramm kulub asjata, teie maa ei anna enam saaki ja maa puud ei kanna vilja. 
21  Ja kui te siiski teete mulle vastuoksa ega taha mind kuulda, siis ma nuhtlen teid veel seitsmekordselt teie pattude pärast. 
22  Ma läkitan teie kallale metsloomad, kes teevad teid lapsetuks, murravad teie kariloomad ja vähendavad teid endid, nõnda et teie teed jäävad tühjaks. 
23  Aga kui te sellest veel ei lase endid minu poolt hoiatada ja teete mulle ikka vastuoksa, 
24  siis teen minagi teile vastuoksa ja mina löön teid seitsmekordselt teie pattude pärast. 
25  Ma saadan teie kallale tasumismõõga, mis tasub kätte lepingu rikkumise eest. Ja kui te siis kogunete oma linnadesse, läkitan mina teie keskele katku ja teid antakse vaenlase kätte. 
26  Kui ma murran katki teie leivatoe, siis küpsetavad teie leiba kümme naist ühes ahjus; nad annavad teie leiva tagasi kaalu järgi, ja kui te sööte, siis teie kõhud ei saa täis. 
27  Aga kui te seejuures veel ei kuula mind ja teete mulle vastuoksa, 
28  siis teen minagi tulises vihas teile vastuoksa ja karistan teid seitsmekordselt teie pattude pärast. 
29  Te hakkate sööma oma poegade ja tütarde liha. 
30  Ma hävitan teie ohvrikünkad ja purustan teie suitsutusaltarid; ma viskan teie laibad teie elutute ebajumalate peale ja mu hing põlastab teid. 
31  Ma teen teie linnad varemeiks ja hävitan teie pühamud, ja ma ei salli enam teie meeldivat lõhna. 
32  Jah, mina ise hävitan maa, nõnda et teie vaenlased, kes seal elavad, pööraselt kohkuvad. 
33  Teid ma aga pillutan rahvaste sekka ja paljastan mõõga teie taga. Teie maa laastatakse ja teie linnad muutuvad varemeiks. 
34  Siis maa saab hüvituse oma puhkeaegade arvel kõigil oma tühjuse päevil ja teie viibides vaenlaste maal. Siis maa puhkab ja saab hüvituse oma puhkeaegade arvel. 
35  Kõigil oma laastatud oleku päevil ta puhkab; puhkus, mida ta ei saanud teie puhkeaegadel, siis kui te elasite seal. 
36  Ja kes teist üle jäävad, nende südamed ma teen araks nende vaenlaste maal: isegi tuules lendleva lehe kahin ajab neid pakku ja nad põgenevad, otsekui põgeneksid mõõga eest. Ja nad langevad maha, olgugi et keegi taga ei aja. 
37  Ja nad komistavad üksteise otsa, just nagu mõõga ees, kuigi keegi taga ei aja. Te ei suuda oma vaenlastele vastu panna. 
38  Te hukkute rahvaste seas ja teid neelab teie vaenlaste maa. 
39  Ja kes teist üle jäävad, hääbuvad oma patusüü pärast oma vaenlaste maal; nad hääbuvad ka oma vanemate patusüü pärast nagu nood. 
40  Siis nad tunnistavad oma patusüüd ja oma vanemate patusüüd, truudusetust, mida nad mulle osutasid, samuti, et nad tegid mulle vastuoksa. 
41  Minagi pean tegema neile vastuoksa ja viima nad vaenlaste maale: vahest siis alandab ennast nende ümberlõikamata süda ja nad tunnistavad oma patusüüd. 
42  Siis ma mõtlen oma lepingule Jaakobi, Iisaki ja Aabrahamiga, ja ma mõtlen ka maale. 
43  Aga esmalt jääb maa nende poolt mahajäetuks ja saab hüvituse oma puhkeaegade arvel, siis kui on neist tühjendatud; ja nad ise peavad tunnistama oma patusüüd, aina sellepärast, et nad on hüljanud mu seadlused ja nende hing on põlanud mu määrusi. 
44  Aga isegi siis, kui nad on oma vaenlaste maal, ma ei hülga neid ega põlga täieliku hävituseni, tühistades oma lepingu nendega, sest mina olen Issand, nende Jumal. 
45  Ja ma mõtlen nende heaks lepingule nende esivanematega, keda ma rahvaste silme all tõin ära Egiptusemaalt, et olla neile Jumalaks. Mina olen Issand!” 
46  Need on määrused, seadlused ja õpetused, mis Issand Siinai mäel Moosese kaudu andis enese ja Iisraeli laste vahele. 

3. Moosese 27
1  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2  „Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui keegi erilise tõotusena Issandale tahab anda inimhingi hindeväärtuse alusel, 
3  siis olgu hindeväärtuseks meesterahva eest: kahekümneaastastest kuuekümneaastasteni olgu hindeväärtuseks viiskümmend hõbeseeklit püha seekli järgi! 
4  Aga kui ta on naisterahvas, siis olgu hindeväärtuseks kolmkümmend seeklit! 
5  Kui vanus on viiest aastast kahekümne aastani, siis olgu hindeväärtuseks meesterahva eest kakskümmend seeklit ja naisterahva eest kümme seeklit! 
6  Kui vanus on ühest kuust viie aastani, siis olgu hindeväärtuseks meesterahva eest viis hõbeseeklit ja naisterahva eest kolm hõbeseeklit! 
7  Kui keegi on kuuskümmend aastat vana ja üle selle, siis olgu hindeväärtuseks viisteist seeklit, kui ta on meesterahvas, ja kümme seeklit, kui ta on naisterahvas! 
8  Aga kui tõotaja on vaesem, kui hindeväärtus nõuab, siis seatagu tõotatu preestri ette ja preester hinnaku teda; vastavalt sellele, nagu tõotaja jõud lubab, hinnaku preester teda! 
9  Ja kui on tegemist mõne loomaga, keda tohib tuua ohvrianniks Issandale, siis olgu igaüks, kelle ta Issandale annab, püha! 
10  Ta ei tohi seda asendada ega vahetada head halva või halba hea vastu; kui ta aga siiski vahetab looma loomaga, siis olgu ka selle asendaja püha! 
11  Aga kui see on mõni roojane loom, keda ei tohi tuua ohvrianniks Issandale, siis ta seadku lojus preestri ette 
12  ja preester hinnaku seda heaks või halvaks; nagu on preestri hinnang, nõnda jäägu! 
13  Aga kui tooja siiski tahab seda lunastada, siis ta lisagu viies osa hindeväärtusest! 
14  Ja kui keegi pühitseb oma koja pühaks Issandale, siis preester hinnaku seda heaks või halvaks; nagu preester seda hindab, nõnda jäägu! 
15  Aga kui pühitseja tahab oma koja lunastada, siis ta lisagu viies osa hinderahast ja see saab jälle tema omaks! 
16  Ja kui keegi pühitseb Issandale tüki oma päruspõllust, siis olgu hindeväärtus selle seemne järgi: viis vakka otri – viiskümmend seeklit hõbedat. 
17  Kui ta pühitseb oma põllu kohe juubeliaastast arvates, siis jäägu hindeväärtus jõusse, 
18  aga kui ta pühitseb oma põllu alles pärast juubeliaastat, siis preester arvestagu temale raha aastate järgi, mis on jäänud järgmise juubeliaastani, ja see arvatagu maha hindeväärtusest! 
19  Ja kui see, kes põllu on pühitsenud, tahab seda siiski lunastada, siis ta lisagu viies osa hindeväärtusest ja see jääb siis tema omaks! 
20  Aga kui ta põldu ei lunasta, vaid müüb põllu kellelegi teisele, siis see ei ole enam lunastatav, 
21  vaid põld, saades juubeliaastal vabaks, olgu pühitsetud Issandale nagu pühendatud põld; see saagu preestri omandiks! 
22  Ja kui keegi oma ostetud põllu, mis ei ole tema päruspõld, pühitseb Issandale, 
23  siis preester arvestagu temale oma hinnangu järgi hind kuni juubeliaastani ja ta andku määratud hind veel samal päeval Issandale kui pühitsetud and! 
24  Juubeliaastal mingu põld jälle sellele, kellelt see on ostetud ja kelle pärusmaa see on! 
25  Iga hinnang sündigu püha seekli järgi; seeklis olgu kakskümmend geera! 
26  Aga esmasündinut, kes kariloomadest esmasündinuna on määratud Issandale, ei tohi keegi pühitseda, olgu see härg, lammas või kits, sest see on juba Issanda oma. 
27  Ja kui see on roojastest loomadest, siis ostetagu see vabaks vastavalt hindeväärtusele ja lisatagu sellele veel viies osa; kui seda ei lunastata, siis müüdagu see vastavalt hindeväärtusele! 
28  Aga ainsatki pühendatut, mille keegi on pühendanud Issandale kõigest, mis tal on: inimestest ja lojustest ja päruspõllust – ei tohi müüa ega lunastada; kõik pühendatu kuulub Issandale kui väga püha. 
29  Ühtegi vande alla pandut, kes inimeste seast on pandud vande alla, ei tohi osta vabaks – ta tuleb surmata! 
30  Ja kõik maa kümnis maa seemnest ja puude viljast on Issanda päralt; see on pühitsetud Issandale. 
31  Aga kui keegi siiski oma kümnisest tahab midagi lunastada, siis ta lisagu sellele veel viies osa sellest! 
32  Ja kõik kümnis veistest, lammastest ja kitsedest, kõigist, kes karjasekepi alt läbi käivad – see kümnis on pühitsetud Issandale: 
33  ei tule uu hea ja halva vahel ega tohi ka vahetada; aga kui ometi vahetatakse, siis olgu ka selle asendaja püha – seda ei tohi lunastada!” 
34  Need on käsud, mis Issand Siinai mäel andis Moosesele Iisraeli laste jaoks. 

Õpetussõnad 7
1  Mu poeg, hoia mu sõnu ja pane mu käsud enesele tallele! 
2  Pea mu käske, et sa jääksid elama, hoia mu õpetust kui oma silmatera! 
3  Seo need enesele sõrmede ümber, kirjuta need oma südamelauale! 
4  Ütle tarkusele: „Sa oled mu õde!” ja hüüa arukust sugulaseks, 
5  et see hoiaks sind võõra naise eest, võõramaa naise eest, kes räägib libedaid sõnu. 

Luuka 1
1  Juba mitmed on võtnud kätte koostada jutustus neist asjust, mis meie seas on aset leidnud, 
2  nõnda nagu seda on meile edasi andnud need, kes ise algusest peale on seda oma silmaga näinud ja on saanud sõna sulasteks. 
3  Seepärast on mullegi tundunud õige, pärast kõigega algusest peale täpset tutvumist, kirjutada sinu jaoks, üliauline Teofilos, järgemööda kõik üles, 
4  et sa võiksid õppida tundma sulle õpetatud asjade usaldusväärsust. 
5  Juuda kuninga Heroodese päevil elas preester, nimega Sakarias, Abija teenistuskorrast, ta naine oli Aaroni tütardest ja tema nimi oli Eliisabet. 
6  Nad mõlemad olid õiged Jumala silmis, elades laitmatult kõigi Issanda käskude ja nõudmiste järgi. 
7  Aga neil ei olnud last, sest Eliisabet oli sigimatu, ja nad mõlemad olid väga eakad. 
8  Sündis aga, kui Sakarias oli oma teenistuskorra aegu preestritalituses Jumala ees, 
9  et liisk langes ametikombe järgi talle minna Issanda templisse suitsutama. 
10  Kui kogu rahvahulk palvetas õues suitsutamistunnil, 
11  ilmus talle Issanda ingel, seistes suitsutusaltari paremal pool. 
12  Teda nähes Sakarias kohkus ja kartus langes ta peale. 
13  Aga ingel ütles talle: „Ära karda, Sakarias, sest su anumist on kuuldud ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja, ja sa paned talle nimeks Johannes. 
14  Ja temast on sul rõõmu ja hõiskamist ning paljud rõõmustavad tema sündimisest, 
15  sest ta saab suureks Issanda silmis. Ta ei tohi juua veini ega muud vägijooki, ja ta täidetakse Püha Vaimuga juba oma ema ihus. 
16  Ja ta pöörab palju Iisraeli lapsi Issanda, nende Jumala poole. 
17  Ja ta ise käib tema eel Eelija vaimus ning väes, et pöörata isade südant laste poole ja sõnakuulmatuid õigete meelsusse, et kujundada Issandale valmistatud rahvast.” 
18  Sakarias küsis inglilt: „Millest ma võiksin seda ära tunda? Mina olen ju vana mees ja mu naine on väga eakas.” 
19  Ja ingel vastas talle: „Mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees, ja mind on läkitatud rääkima sinuga ja kuulutama sulle seda rõõmusõnumit. 
20  Ja vaata, sa jääd keeletuks ega saa kõnelda kuni päevani, mil see sünnib, seepärast et sa ei ole uskunud mu sõnu, mis lähevad täide omal ajal.” 
21  Rahvas oli ootamas Sakariast ja pani imeks, et ta nii kaua viibis templis. 
22  Aga kui ta oli välja tulnud, ei saanud ta nendega rääkida. Ja nad mõistsid, et ta oli templis näinud nägemust. Tema üksnes viipas neile käega ning jäi tummaks. 
23  Kui Sakariase teenistuskorra päevad lõppesid, läks ta koju. 
24  Aga pärast neid päevi jäi ta naine Eliisabet lapseootele ja hoidis ennast varjul viis kuud, öeldes: 
25  „Nõnda on Issand mulle teinud neil päevil, mil ta minu peale vaatas, et võtta ära häbi, mis mul oli inimeste silmis.”