Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 73

Kolmapäev, 13. märts 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 4Ms 1
  • 4Ms 2:1-9
  • Lk 1:26-38
  • Ps 33:12-22

4. Moosese 1
1  Ja Issand rääkis Moosesega Siinai kõrbes kogudusetelgis teise kuu esimesel päeval, teisel aastal pärast nende lahkumist Egiptusemaalt, öeldes: 
2  „Võta arvele kogu Iisraeli laste koguduse pead nende suguvõsade kaupa, nende perekondade kaupa nimekirja järgi kõik meesterahvad pea-pealt, 
3  kahekümneaastased ja üle selle, kõik, kes Iisraelist on kõlvulised minema sõtta. Sina ja Aaron lugege nad ära nende väeosade kaupa. 
4  Ja teiega olgu igast suguharust mees, kes on oma perekondade peamees. 
5  Ja need on nende meeste nimed, kes seisku teie juures: Ruubenist Elisuur, Sedeuuri poeg; 
6  Siimeonist Selumiel, Suurisaddai poeg; 
7  Juudast Nahson, Amminadabi poeg; 
8  Issaskarist Netaneel, Suuari poeg; 
9  Sebulonist Eliab, Heeloni poeg; 
10  Joosepi poegadest: Efraimist Elisama, Ammihudi poeg; Manassest Gamliel, Pedasuuri poeg; 
11  Benjaminist Abidan, Gideoni poeg; 
12  Daanist Ahieser, Ammisaddai poeg; 
13  Aaserist Pagiel, Okrani poeg; 
14  Gaadist Eljasaf, Deueli poeg; 
15  Naftalist Ahira, Eenani poeg.” 
16  Need olid kogudusest kutsutud, oma vanemate suguharude vürstid, Iisraeli tuhandete peamehed. 
17  Ja Mooses ja Aaron võtsid need mehed, kes olid nimeliselt näidatud, 
18  ja teise kuu esimesel päeval kogusid nad kokku terve koguduse, kes kanti sünnikirja oma suguvõsade, oma perekondade kaupa nimekirja järgi, pea-pealt, kahekümneaastased ja üle selle. 
19  Nõnda nagu Issand oli Moosest käskinud, nõnda ta luges nad ära Siinai kõrbes. 
20  Ruubeni, Iisraeli esmasündinu poegi, nende järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa nimekirja järgi pea-pealt, kõiki meesterahvaid, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi, 
21  neid Ruubeni suguharust loetuid oli nelikümmend kuus tuhat viissada. 
22  Siimeoni poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa nimekirja järgi pea-pealt, kõiki meesterahvaid, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi, 
23  neid Siimeoni suguharust loetuid oli viiskümmend üheksa tuhat kolmsada. 
24  Gaadi poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi, 
25  neid Gaadi suguharust loetuid oli nelikümmend viis tuhat kuussada viiskümmend. 
26  Juuda poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi, 
27  neid Juuda suguharust loetuid oli seitsekümmend neli tuhat kuussada. 
28  Issaskari poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi, 
29  neid Issaskari suguharust loetuid oli viiskümmend neli tuhat nelisada. 
30  Sebuloni poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi, 
31  neid Sebuloni suguharust loetuid oli viiskümmend seitse tuhat nelisada. 
32  Joosepi pojad: Efraimi poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi, 
33  neid Efraimi suguharust loetuid oli nelikümmend tuhat viissada. 
34  Manasse poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi, 
35  neid Manasse suguharust loetuid oli kolmkümmend kaks tuhat kakssada. 
36  Benjamini poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi, 
37  neid Benjamini suguharust loetuid oli kolmkümmend viis tuhat nelisada. 
38  Daani poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi, 
39  neid Daani suguharust loetuid oli kuuskümmend kaks tuhat seitsesada. 
40  Aaseri poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi, 
41  neid Aaseri suguharust loetuid oli nelikümmend üks tuhat viissada. 
42  Naftali poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi, 
43  neid Naftali suguharust loetuid oli viiskümmend kolm tuhat nelisada. 
44  Need olid need loetud, keda Mooses luges koos Aaroni ja Iisraeli vürstidega, keda oli kaksteist meest, igaüks oma perekondade esindaja. 
45  Ja kõiki perekondade kaupa loetud Iisraeli lapsi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi Iisraelis, 
46  kõiki neid loetuid oli kuussada kolm tuhat viissada viiskümmend. 
47  Aga leviite, oma vanemate suguharu järgi, ei loetud teiste hulka, 
48  sest Issand oli rääkinud Moosesega, öeldes: 
49  „Aga Leevi suguharu ära loe ja nende päid ära arvesta Iisraeli laste hulka, 
50  vaid pane leviidid tunnistuselamu üle, ja kõigi selle riistade üle, ja kõige üle, mis sellel on! Nemad kandku elamut ja kõiki selle riistu, ja nad teenigu seda ning löögu oma leer üles elamu ümber! 
51  Kui elamu läheb teele, siis leviidid võtku see maha, ja kui elamu jääb leeri, siis leviidid seadku see üles; aga võõras, kes sellele ligineb, surmatagu! 
52  Iisraeli lapsed löögu leer üles, igaüks oma leeripaika ja igaüks oma lipu juurde, rühmade kaupa. 
53  Aga leviidid löögu leer üles ümber tunnistuselamu, et Iisraeli laste kogudust ei tabaks viha; ja leviidid toimetagu, mida tunnistuselamus on vaja toimetada!” 
54  Ja Iisraeli lapsed tegid, nad tegid just nõnda, nagu Issand oli Moosest käskinud. 

4. Moosese 2
1  Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes: 
2  „Iisraeli lapsed löögu leer üles, igaüks oma lipu juurde, oma perekonna märgi juurde! Nad löögu leer üles ümber kogudusetelgi, sellega kohakuti: 
3  esikülge, ida poole, löögu leer üles Juuda leeri lipkond oma väehulkade kaupa, Juuda poegade vürst Nahson, Amminadabi poeg, 
4  ja tema väehulk, milles on loetuid seitsekümmend neli tuhat kuussada. 
5  Tema kõrvale löögu leer üles Issaskari suguharu, Issaskari poegade vürst Netaneel, Suuari poeg, 
6  ja tema väehulk, milles on loetuid viiskümmend neli tuhat nelisada. 
7  Siis on Sebuloni suguharu, Sebuloni poegade vürst Eliab, Heeloni poeg, 
8  ja tema väehulk, milles on loetuid viiskümmend seitse tuhat nelisada. 
9  Juuda leeris on kõiki loetuid väehulkade kaupa sada kaheksakümmend kuus tuhat nelisada. Nemad lähevad teele esimestena. 

Psalm 33
12  Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. 
13  Issand vaatab taevast, ta näeb kõiki inimlapsi. 
14  Oma elamu paigast ta vaatleb kõiki ilmamaa elanikke, 
15  tema, kes valmistab nende südamed, paneb tähele kõiki nende tegusid. 
16  Ei kuningas saa võitu suure sõjaväega, ei pääse kangelane suure rammu abil. 
17  Petlik on sõjaratsule rajatud võidulootus, ta suur jõud ei päästa. 
18  Vaata, Issanda silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust ootavad, 
19  et tema tõmbaks nende hinge välja surmast ja hoiaks neid elus näljaajal. 
20  Meie hing ootab Issandat, meie abi ja meie kilp on tema. 
21  Sest temas on rõõmus meie süda ja me loodame tema püha nime peale. 
22  Sinu heldus, Issand, olgu meie peal, nõnda nagu me ootame sind! 

Luuka 1
26  Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, 
27  neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. 
28  Tema juurde tulles ütles Gabriel: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!” 
29  Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. 
30  Ja ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! 
31  Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. 
32  Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. 
33  Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu.” 
34  Aga Maarja küsis inglilt: „Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?” 
35  Ja ingel vastas talle: „Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks. 
36  Ja vaata, ka su sugulane Eliisabet on pojaootel oma raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks, 
37  sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu.” 
38  Aga Maarja ütles: „Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!” Ja ingel läks ära tema juurest.