Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 77

Pühapäev, 17. märts 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 4Ms 7:1-65
  • Lk 2:21-40
  • Ps 35:1-10

4. Moosese 7
1  Sel päeval, mil Mooses oli lõpetanud elamu püstitamise ja oli seda võidnud ning pühitsenud, ja oli võidnud ning pühitsenud ka kõiki selle riistu ja altarit ja kõiki selle riistu, 
2  ohverdasid Iisraeli vürstid, nende perekondade pead; need olid suguharude vürstid, need, kes seisid äraloetute eesotsas. 
3  Nad tõid oma ohvriannina Issanda ette kuus kaetud vankrit ja kaksteist härga, vanker kahe ja härg ühe vürsti kohta; nad tõid need elamu ette. 
4  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
5  „Võta neilt need ja need olgu kogudusetelgi teenistuse tarvis; anna need leviitidele, igaühele vastavalt ta teenistusele!” 
6  Ja Mooses võttis vankrid ja härjad ning andis need leviitidele. 
7  Kaks vankrit ja neli härga andis ta Geersoni poegadele, vastavalt nende teenistusele. 
8  Neli vankrit ja kaheksa härga andis ta Merari poegadele, vastavalt nende teenistusele preester Aaroni poja Iitamari käe all. 
9  Aga Kehati poegadele ei andnud ta ühtegi, sest nende hooleks olid pühad asjad, mida nad pidid õlal kandma. 
10  Ja vürstid tõid altari pühitsusanni sel päeval, mil seda võiti; ja vürstid viisid oma ohvrianni altari ette. 
11  Ja Issand ütles Moosesele: „Iga vürst viigu eri päeval oma ohvriand altari pühitsusanniks!” 
12  Siis tõi esimesel päeval oma ohvrianni Nahson, Amminadabi poeg Juuda suguharust. 
13  Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks, 
14  üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu, 
15  üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks, 
16  üks noor sikk patuohvriks, 
17  ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Nahsoni, Amminadabi poja ohvriand. 
18  Teisel päeval tõi Netaneel, Suuari poeg, Issaskari vürst. 
19  Tema tõi oma ohvriannina ühe hõbevaagna, saja kolmekümne seeklise, ühe hõbekausi, seitsmekümneseeklise püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks, 
20  ühe nõu, kümne-kuldseeklise, täis suitsutusrohtu, 
21  ühe noore härjavärsi, ühe jäära, ühe aastase oinastalle põletusohvriks, 
22  ühe noore siku patuohvriks, 
23  ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Netaneeli, Suuari poja ohvriand. 
24  Kolmandal päeval Sebuloni poegade vürst Eliab, Heeloni poeg. 
25  Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks, 
26  üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu, 
27  üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks, 
28  üks noor sikk patuohvriks, 
29  ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Eliabi, Heeloni poja ohvriand. 
30  Neljandal päeval Ruubeni poegade vürst Elisuur, Sedeuuri poeg. 
31  Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks, 
32  üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu, 
33  üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks, 
34  üks noor sikk patuohvriks, 
35  ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Elisuuri, Sedeuuri poja ohvriand. 
36  Viiendal päeval Siimeoni poegade vürst Selumiel Suurisaddai poeg. 
37  Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks, 
38  üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu, 
39  üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks, 
40  üks noor sikk patuohvriks, 
41  ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Selumieli, Suurisaddai poja ohvriand. 
42  Kuuendal päeval Gaadi poegade vürst Eljasaf, Deueli poeg. 
43  Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks, 
44  üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu, 
45  üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks, 
46  üks noor sikk patuohvriks, 
47  ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Eljasafi, Deueli poja ohvriand. 
48  Seitsmendal päeval Efraimi poegade vürst Elisama, Ammihudi poeg. 
49  Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks, 
50  üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu, 
51  üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks, 
52  üks noor sikk patuohvriks, 
53  ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Elisama, Ammihudi poja ohvriand. 
54  Kaheksandal päeval Manasse poegade vürst Gamliel, Pedasuuri poeg. 
55  Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks, 
56  üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu, 
57  üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks, 
58  üks noor sikk patuohvriks, 
59  ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Gamlieli, Pedasuuri poja ohvriand. 
60  Üheksandal päeval Benjamini poegade vürst Abidan, Gideoni poeg. 
61  Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks, 
62  üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu, 
63  üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks, 
64  üks noor sikk patuohvriks, 
65  ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Abidani, Gideoni poja ohvriand. 

Psalm 35
1  Taaveti laul. Võitle, Issand, nende vastu, kes minu vastu võitlevad; sõdi nende vastu, kes minu vastu sõdivad! 
2  Haara kätte kilp ja kaitsevari ning tõuse mulle abiks! 
3  Paljasta piik ja tapper minu tagaajajate vastu; ütle mu hingele: „Mina olen sinu pääste!” 
4  Häbenegu ja jäägu pilgata need, kes kipuvad mu hinge kallale; taganegu häbiga need, kes mõtlevad mulle kurja teha! 
5  Olgu nad kui aganad tuule käes ja Issanda ingel paisaku nad maha! 
6  Nende tee olgu pime ja libe ja Issanda ingel jälitagu neid! 
7  Sest ilma põhjuseta on nad seadnud mulle oma varjatud võrgud, ilmaasjata on nad augu õõnestanud mu hingele. 
8  Hukatus tulgu talle kätte aimamata ja tema võrk, mille ta salajasse on pannud, püüdku kinni teda ennast; sattugu ta sellesse hukatuseks! 
9  Aga minu hing ilutsegu Issandas, ta rõõmustugu tema päästest! 
10  Kõik mu luud-liikmed öelgu: „Issand, kes on sinu sarnane, kes tõmbad välja hädalise selle käest, kes temast on tugevam, ja viletsa ja vaese tema riisuja käest?” 

Luuka 2
21  Kui kaheksa päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel, enne kui laps sai ema ihusse. 
22  Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette, 
23  nõnda nagu on kirjutatud Issanda Seaduses: „Iga poeglast, kes on avanud lapsekoja, hüütagu Issandale pühaks”, 
24  ja et tuua Issanda Seaduses öeldu järgi ohvriks „paar turteltuvi või kaks tuvipoega”. 
25  Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Siimeon nimi. See mees oli õiglane ja vaga ning ootas Iisraeli lohutust, ja Püha Vaim oli tema peal. 
26  Püha Vaim oli talle ennustanud, et ta ei sure enne, kui ta on näinud Issanda Messiat. 
27  Ta tuli Vaimu ajel pühakotta. Ja kui vanemad tõid sinna lapse Jeesuse, et toimida temaga Seaduse sätte järgi, 
28  siis ta võttis tema sülle, ülistas Jumalat ja ütles: 
29  „Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, 
30  sest mu silmad on näinud sinu päästet, 
31  mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: 
32  valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile.” 
33  Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida tema kohta räägiti. 
34  Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale: „Vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse – 
35  ja sinu endagi hinge läbistab mõõk -, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted.” 
36  Seal oli ka prohvet Hanna, Penueli tütar, Aaseri suguharust, kes oli kõrgesse ikka jõudnud. Ta oli mehega elanud seitse aastat pärast oma neitsipõlve 
37  ja lesk olnud kuni kaheksakümne neljanda eluaastani. Tema ei lahkunud pühakojast, vaid teenis Jumalat ööd ja päevad paastumiste ja palvetamistega. 
38  Tema tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. 
39  Kui nad olid täitnud kõik, mis tuli teha Issanda Seaduse järgi, siis nad pöördusid tagasi Galileasse oma külla Naatsaretti. 
40  Laps aga kasvas ja sai tugevaks ning täitus tarkusega. Ja Jumala arm oli tema peal.