Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 79

Teisipäev, 19. märts 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 4Ms 9:15-23
  • 4Ms 10
  • 4Ms 11:1-3
  • Lk 3:1-22
  • Ps 35:19-28

4. Moosese 9
15  Päeval, kui elamu oli püstitatud, kattis elamut tunnistustelgi kohal pilv, aga õhtust hommikuni oli elamu kohal otsekui tulepaistus. 
16  Nõnda oli see alaliselt: seda kattis pilv ja öine tulepaistus. 
17  Ja iga kord, kui pilv tõusis üles telgi pealt, läksid Iisraeli lapsed teele; ja paika, kuhu pilv jäi seisma, lõid Iisraeli lapsed leeri üles. 
18  Issanda käsul läksid Iisraeli lapsed teele ja Issanda käsul lõid nad leeri üles; nad jäid leeri nii kauaks, kuni pilv seisis elamu peal. 
19  Ja kui pilv jäi elamu peale seisma kauemaks ajaks, siis Iisraeli lapsed panid tähele Issanda korraldusi ega läinud teele. 
20  Kui juhtus, et pilv oli elamu peal ainult mõne päeva, siis nad jäid leeri Issanda käsul ja läksid teele Issanda käsul. 
21  Kui juhtus, et pilv püsis õhtust hommikuni ja hommikul tõusis üles, siis nad läksid teele; või kui see jäi päevaks ja ööks, siis nad läksid teele pilve tõustes. 
22  Või kui pilv jäi elamu peale kaheks päevaks või kuuks või veel kauemaks ajaks, seisatades selle peal, siis Iisraeli lapsed jäid leeri ega läinud teele; alles pilve tõustes nad läksid teele. 
23  Issanda käsul jäid nad leeri ja Issanda käsul läksid nad teele; nad panid tähele Issanda korraldust, Moosese läbi antud Issanda käsul. 

4. Moosese 10
1  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2  „Valmista enesele kaks hõbepasunat; valmista need taotud tööna ja need olgu sulle koguduse kokkukutsumiseks ja leeride teelesaatmiseks! 
3  Kui puhutakse neid mõlemaid, siis peab terve kogudus kogunema su juurde kogudusetelgi ukse ette. 
4  Aga kui puhutakse ainult ühte, siis kogunegu su juurde vürstid, Iisraeli tuhatkondade peamehed! 
5  Kui te puhute märku, siis mingu teele leerid, mis on leeris ida pool. 
6  Kui te teist korda puhute märku, siis mingu teele leerid, mis on leeris lõuna pool; nende teeleminekuks tuleb puhuda märku. 
7  Kogudust kokku kutsudes puhuge ka, aga mitte märku! 
8  Aaroni pojad, preestrid, puhugu pasunaid! See olgu teile ja teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks! 
9  Ja kui te oma maal lähete sõtta vaenlase vastu, kes tungib teile kallale, siis puhuge pasunatega märku, et te meenuksite Issandale, teie Jumalale, ja et teid päästetaks teie vaenlaste käest! 
10  Oma rõõmupäevil, seatud pühil ja uue kuu alguses puhuge pasunaid oma põletus- ja tänuohvrite juures; see meenutagu teid teie Jumala ees! Mina olen Issand, teie Jumal!” 
11  Teisel aastal, teise kuu kahekümnendal päeval tõusis pilv tunnistuselamu pealt 
12  ja Iisraeli lapsed läksid teele Siinai kõrbest rännakukorras; ja pilv peatus Paarani kõrbes. 
13  Kui nad esimest korda teele läksid Moosese kaudu antud Issanda käsul, 
14  siis läks esimesena teele Juuda järglaste leeri lipkond väehulkade kaupa; selle väe ülem oli Nahson, Amminadabi poeg. 
15  Issaskari järglaste suguharu väeülem oli Netaneel, Suuari poeg. 
16  Sebuloni järglaste suguharu väeülem oli Eliab, Heeloni poeg. 
17  Kui elamu oli maha võetud, siis läksid teele Geersoni järglased ja Merari järglased, elamu kandjad. 
18  Siis läks teele Ruubeni leeri lipkond oma väehulkade kaupa; selle väe ülem oli Elisuur, Sedeuuri poeg. 
19  Siimeoni järglaste suguharu väeülem oli Selumiel, Suurisaddai poeg. 
20  Gaadi järglaste suguharu väeülem oli Eljasaf, Deueli poeg. 
21  Siis läksid teele kehatlased, pühade asjade kandjad; elamu tuli püstitada enne nende saabumist. 
22  Siis läks teele Efraimi järglaste leeri lipkond oma väehulkade kaupa; selle väe ülem oli Elisama, Ammihudi poeg. 
23  Manasse järglaste suguharu väeülem oli Gamliel, Pedasuuri poeg. 
24  Benjamini järglaste suguharu väeülem oli Abidan, Gideoni poeg. 
25  Daani järglaste leeri lipkond oma väehulkade kaupa läks teele kõigi leeride järelväena; selle väe ülem oli Ahieser, Ammisaddai poeg. 
26  Aaseri järglaste suguharu väeülem oli Pagiel, Okrani poeg. 
27  Naftali järglaste suguharu väeülem oli Ahira, Eenani poeg. 
28  Niisugune oli Iisraeli laste teeleminekukord nende väehulkade kaupa; nõnda nad läksid teele. 
29  Ja Mooses ütles Hoobabile, Moosese äia, midjanlase Reueli pojale: „Me oleme teel sinna paika, mille kohta Issand on öelnud: Ma annan selle teile. Tule meiega ja me teeme sulle head, sest Issand on tõotanud Iisraelile head!” 
30  Aga too vastas temale: „Ma ei tule, sest ma lähen oma maale ja oma sugulaste juurde.” 
31  Siis ütles Mooses: „Ära jäta meid maha, sest sina ju tead, kuhu me saame kõrbes leeri üles lüüa! Jää meile silmaks! 
32  Kui sa tuled koos meiega ja tuleb see hea, mida Issand lubab meile saata, siis teeme ka meie sulle head.” 
33  Siis nad läksid teele Issanda mäe juurest, kolm päevateekonda, ja Issanda seaduselaegas käis kolm päevateekonda nende ees, otsides neile puhkepaika. 
34  Ja nende leerist teeleminekul oli Issanda pilv päeval nende kohal. 
35  Kui laegas läks teele, ütles Mooses: „Tõuse, Issand, et su vaenlased hajuksid ja su vihamehed põgeneksid su palge eest!” 
36  Kui laegas pandi maha, ütles tema: „Tule taas, Issand, Iisraeli tuhatkondade kümnete tuhandete juurde!” 

4. Moosese 11
1  Aga rahvas nurises ja see oli Issanda kõrvus paha. Kui Issand seda kuulis, siis ta viha süttis põlema: nende keskel süttis Issanda tuli ja põletas leeri äärt. 
2  Siis rahvas kisendas Moosese poole. Mooses palus Issandat ja tuli kustus. 
3  Sellele paigale pandi nimeks Tabeera, sellepärast et Issanda tuli oli põlenud nende keskel. 

Psalm 35
19  Ärgu minust rõõmustugu need, kes põhjuseta on mu vaenlased; ja kes mind asjata vihkavad, ärgu pilgutagu silmi! 
20  Sest nemad ei räägi, mis rahu toob, vaid mõtlevad petlikke asju nende vastu, kes vaikselt elavad maa peal. 
21  Nad ajasid suu ammuli mu vastu ja ütlesid: „Paras, paras! Me näeme oma silmaga!” 
22  Sina, Issand, näed seda, ära ole vait! Issand, ära ole minust kaugel! 
23  Ärka ja virgu, mu Jumal ja mu Issand, mõistma minule õiglast kohut ja ajama mu riiuasja! 
24  Mõista mulle kohut oma õiglust mööda, Issand, mu Jumal! Ära lase neil rõõmutseda minust! 
25  Ärgu nad öelgu oma südames: „Paras! Seda meie hing tahtis!” Ärgu nad öelgu: „Me oleme ta ära neelanud!” 
26  Häbenegu ja kohmetugu ühtlasi need, kes rõõmustavad mu õnnetusest; saagu häbi ja teotus riietuseks neile, kes suurustavad mu vastu! 
27  Hõisaku ja rõõmutsegu need, kellel on hea meel minu õigusest, ning öelgu alati: „Olgu kõrgesti ülistatud Issand, kellele meeldib oma sulase hea käekäik!” 
28  Ja mu keel kõnelgu sinu õiglusest ja kiitku sind päevast päeva! 

Luuka 3
1  Keiser Tibeeriuse valitsemise viieteistkümnendal aastal, kui Pontius Pilaatus oli Judea maavalitseja ja Heroodes Galilea nelivürst, tema vend Filippus aga Iturea ja Trahhoniitisemaa nelivürst ja Lüsaanias Abileene nelivürst, 
2  kui Hannas ja Kaifas olid ülempreestrid, sai Jumala sõna Sakariase poja Johannese kätte kõrbes. 
3  Ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andeksandmiseks, 
4  nagu on kirjutatud prohvet Jesaja sõnade raamatusse: „Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad! 
5  Kõik kuristikud täidetagu ning kõik mäed ja kingud tasandatagu, ja kõverikud saagu sirgeks, ja mis konarlik, siledaks teeks, 
6  siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet!” 
7  Johannes ütles nüüd rahvale, kes oli tulnud, et lasta ennast temal ristida: „Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest? 
8  Kandke nüüd meeleparandusele kohaseid vilju ja ärge hakake iseenestes ütlema: „Meie isa on ju Aabraham.” Sest ma ütlen teile: Jumal võib neist kividest äratada Aabrahamile lapsi. 
9  Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle.” 
10  Rahvahulgad küsisid Johanneselt: „Mis meil siis tuleb teha?” 
11  Aga tema kostis: „Kellel on kaks särki, jagagu sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehku niisamuti!” 
12  Ent ka tölnereid tuli, et lasta ennast ristida, ja nemad ütlesid: „Õpetaja, mis meil tuleb teha?” 
13  Tema ütles neile: „Ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud!” 
14  Aga temalt küsisid ka sõjamehed: „Ja meie, mis meil tuleb teha?” Tema ütles neile: „Ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge väljapressijad, leppige oma palgaga!” 
15  Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias. 
16  Siis vastas Johannes kõikidele: „Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega. 
17  Temal on visklabidas käes, et puhastada oma rehealust ja koguda nisud oma aita, kuid aganad põletab ta ära kustumatu tulega.” 
18  Ka veel paljude muude asjade pärast manitsedes kuulutas Johannes rahvale rõõmusõnumit. 
19  Aga kui nelivürst Heroodes sai Johannese käest noomida oma venna Filippuse naise Heroodiase ja kõigi pahategude pärast, mida Heroodes oli teinud, 
20  sai ta hakkama veel sellega, et pani Johannese vangi. 
21  Ent sündis, kui kogu rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes 
22  ja Püha Vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuvi, ja taevast kostis hääl: „Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul hea meel!”