Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 116

Neljapäev, 25. aprill 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Jos 9:16-27
  • Jos 10
  • Lk 23:26-56
  • Õp 10:21-30

Joosua 9
16  Aga pärast kolme päeva möödumist, kui nad olid teinud nendega lepingu, said nad kuulda, et need olid nende lähedalt ja elasid nende keskel. 
17  Siis Iisraeli lapsed läksid teele ja jõudsid kolmandal päeval nende linnade juurde; nende linnad olid Gibeon, Kefiira, Beerot ja Kirjat-Jearim. 
18  Aga Iisraeli lapsed ei löönud neid maha, sest koguduse ülemad olid neile vandunud Issanda, Iisraeli Jumala juures; ent terve kogudus nurises ülemate pärast. 
19  Siis ütlesid kõik ülemad tervele kogudusele: „Me oleme neile vandunud Issanda, Iisraeli Jumala juures, nüüd ei või me neisse puutuda. 
20  Me teeme nendega seda, et jätame nad elama, et meie peale ei tuleks viha vande pärast, mille neile vandusime.” 
21  Ja ülemad ütlesid neile, et nad jäävad elama ja neist saavad puuraiujad ja veekandjad tervele kogudusele, nagu ülemad neile on öelnud. 
22  Ja Joosua kutsus nad ning rääkis nendega, öeldes: „Miks petsite meid ja ütlesite: Me oleme teist väga kaugel, ise aga elate meie keskel? 
23  Seepärast olge nüüd neetud! Ärgu lõppegu iialgi teie hulgast sulased, puuraiujad ja veekandjad mu Jumala koja tarvis!” 
24  Ja nemad vastasid Joosuale ning ütlesid: „Et su sulastele oli kindlasti räägitud, kuidas Issand, su Jumal, oma sulast Moosest oli käskinud anda teile kogu maa ja hävitada teie eest kõik maa elanikud, siis me kartsime teie ees väga oma elu pärast ja tegime seda. 
25  Ja nüüd, vaata, me oleme sinu käes, talita meiega, nagu sinu silmis hea ja õige on teha!” 
26  Ja ta talitas nendega nõnda: ta päästis nad Iisraeli laste käest ja neid ei tapetud. 
27  Ja sel päeval pani Joosua nad puuraiujaiks ja veetoojaiks kogudusele ning Issanda altarile kuni tänapäevani paigas, mille tema välja valib. 

Joosua 10
1  Kui Adonisedek, Jeruusalemma kuningas, kuulis, et Joosua oli vallutanud Ai ja oli hävitanud selle sootuks, et nõnda nagu ta oli talitanud Jeerikoga ja selle kuningaga, nõnda oli ta talitanud ka Aiga ja selle kuningaga, ja et Gibeoni elanikud olid Iisraeliga rahu teinud ja nende keskele jäänud, 
2  siis kardeti väga, sest Gibeon oli suur linn nagu mõni kuningalinn, Aist suurem, ja kõik selle mehed vaprad. 
3  Ja Jeruusalemma kuningas Adonisedek läkitas ütlema Hebroni kuningale Hohamile, Jarmuti kuningale Piramile, Laakise kuningale Jaafale ja Egloni kuningale Debirile: 
4  „Tulge üles minu juurde ja aidake mind! Me lööme Gibeoni, sellepärast et ta tegi rahu Joosuaga ja Iisraeli lastega.” 
5  Siis nad kogunesid ja tulid üles, need viis emorlaste kuningat: Jeruusalemma kuningas, Hebroni kuningas, Jarmuti kuningas, Laakise kuningas, Egloni kuningas – nemad ja kõik nende sõjaleerid, ja asusid leeri Gibeoni vastu ning sõdisid temaga. 
6  Aga Gibeoni mehed läkitasid ütlema Joosuale, kes oli leeris Gilgalis: „Ära tõmba oma kätt oma sulaste juurest tagasi! Tule ruttu üles meie juurde ja päästa ning aita meid, sest kõik emorlaste kuningad, kes elavad mäestikus, on kogunenud meie vastu!” 
7  Siis Joosua läks Gilgalist üles, tema ja kõik sõjamehed koos temaga, ja kõik vaprad võitlejad. 
8  Ja Issand ütles Joosuale: „Ära karda neid, sest ma annan nad sinu kätte; ükski neist ei suuda seista sinu ees!” 
9  Ja Joosua läks äkitselt neile kallale, olles öö jooksul Gilgalist üles tulnud. 
10  Ja Issand viis nad segadusse Iisraeli ees, kes valmistas neile suure kaotuse Gibeoni juures ja ajas neid taga Beet-Hooroni tõusutee suunas ning lõi neid kuni Asekani ja Makkedani. 
11  Aga kui nad Iisraeli eest põgenedes olid Beet-Hooroni nõlvakul, siis heitis Issand taevast nende peale suuri raheteri, ja nii kuni Asekani, nõnda et nad surid; neid, kes surid raheteradest, oli rohkem kui neid, keda Iisraeli lapsed tapsid mõõgaga. 
12  Siis Joosua rääkis Issandaga sel päeval, kui Issand andis emorlased Iisraeli laste kätte, ja ütles Iisraeli nähes: „Päike, püsi paigal Gibeonis ja kuu, Ajjaloni orus!” 
13  Ja päike püsis paigal ning kuu jäi seisma, kuni rahvas oli kätte maksnud oma vaenlastele. Eks see ole kirja pandud Õiglase raamatus? Ja päike seisis keset taevast ega tõtanud loojuma peaaegu kogu päeva. 
14  Ei enne ega pärast ole olnud selle päeva sarnast, et Issand oleks võtnud kuulda ühe mehe häält. Aga Issand sõdis Iisraeli eest. 
15  Seejärel tuli Joosua ja koos temaga kogu Iisrael tagasi Gilgali leeri. 
16  Aga need viis kuningat põgenesid ja peitsid endid ühte koopasse Makkedas. 
17  Sellest teatati Joosuale ja öeldi: „Need viis kuningat on leitud peitu pugenuina ühes koopas Makkedas.” 
18  Siis ütles Joosua: „Veeretage suured kivid koopasuule ja pange selle ette mehi neid valvama. 
19  Aga teie ise ärge seiske paigal! Ajage taga oma vaenlasi ja hävitage nende järelvägi, ärge laske neid minna nende linnadesse, sest Issand, teie Jumal, on andnud nad teie kätte!” 
20  Kui siis Joosua ja Iisraeli lapsed olid valmistanud neile väga suure kaotuse kuni täieliku hävinguni, pääsenud aga olid põgenenud ja jõudnud kindlustatud linnadesse, 
21  tuli kogu rahvas rahuga tagasi Joosua juurde Makkeda leeri; ükski ei julgenud oma keelt liigutada kellegi vastu Iisraeli laste hulgast. 
22  Siis ütles Joosua: „Avage koopasuu ja tooge need viis kuningat koopast välja minu juurde!” 
23  Ja nad tegid nõnda ning tõid koopast välja ta juurde need viis kuningat: Jeruusalemma kuninga, Hebroni kuninga, Jarmuti kuninga, Laakise kuninga ja Egloni kuninga. 
24  Ja kui nad olid toonud need kuningad Joosua juurde, siis kutsus Joosua kõik Iisraeli mehed ja ütles sõjameeste pealikuile, kes koos temaga olid võidelnud: „Astuge ligi, pange oma jalg neile kuningaile kaela peale!” Ja nad astusid ligi ning panid oma jala neile kaela peale. 
25  Ja Joosua ütles neile: „Ärge kartke ja ärge kohkuge, olge vahvad ja tugevad, sest nõnda talitab Issand kõigi teie vaenlastega, kellega teil tuleb tapelda!” 
26  Ja pärast seda Joosua lõi neid ning surmas nad ja poos nad viide puusse; ja nad rippusid puis kuni õhtuni. 
27  Aga päikeseloojakul andis Joosua käsu ja nad võeti puudelt alla ning visati sinna koopasse, kuhu nad olid peitu pugenud, ja koopasuule pandi suured kivid, mis on seal tänapäevani. 
28  Ja samal päeval vallutas Joosua Makkeda ning lõi mõõgateraga seda ja selle kuningat, hävitades sootuks need ja kõik hingelised, kes seal sees olid, kedagi säästmata; ja ta talitas Makkeda kuningaga, nagu ta oli talitanud Jeeriko kuningaga. 
29  Siis läks Joosua ja koos temaga kogu Iisrael Makkedast Libnasse ja sõdis Libna vastu. 
30  Ja Issand andis Iisraeli kätte ka selle ja selle kuninga; ja Joosua lõi mõõgateraga neid ja kõiki hingelisi, kes seal sees olid, kedagi säästmata; ja ta talitas selle kuningaga, nagu ta oli talitanud Jeeriko kuningaga. 
31  Siis läks Joosua ja koos temaga kogu Iisrael Libnast Laakisesse, piiras seda ja sõdis selle vastu. 
32  Ja Issand andis Laakise Iisraeli kätte, kes vallutas selle teisel päeval ja lõi mõõgateraga seda ja kõiki hingelisi, kes seal olid, just nagu ta oli talitanud Libnaga. 
33  Siis tuli Geseri kuningas Horam Laakisele appi, aga Joosua lõi teda ja tema rahvast, jätmata temale järele ainsatki põgenikku. 
34  Ja Laakisest läks Joosua ja koos temaga kogu Iisrael Eglonisse, ja nad piirasid seda ning sõdisid selle vastu. 
35  Ja nad vallutasid selle samal päeval ning lõid mõõgateraga seda ja kõiki hingelisi, kes seal olid, hävitades need selsamal päeval sootuks, just nagu ta oli talitanud Laakisega. 
36  Siis läks Joosua ja koos temaga kogu Iisrael Eglonist üles Hebronisse, ja nad sõdisid selle vastu. 
37  Ja nad vallutasid selle ning lõid mõõgateraga selle kuningat ja kõiki selle juurde kuuluvaid linnu ja kõiki hingelisi, kes seal olid; ta ei jätnud järele ainsatki põgenikku, just nagu ta oli talitanud Egloniga; ja ta hävitas sootuks selle ja kõik hingelised, kes seal olid. 
38  Siis läks Joosua ja koos temaga kogu Iisrael tagasi Debirisse, ja nad sõdisid selle vastu 
39  ning vallutasid selle ja selle kuninga ja kõik selle linnad; ja nad lõid neid mõõgateraga ning hävitasid sootuks kõik hingelised, kes seal olid, kedagi järele jätmata; ta talitas Debiriga ja selle kuningaga, nagu ta oli talitanud Hebroniga ja nagu ta oli talitanud Libnaga ja selle kuningaga. 
40  Nõnda lõi Joosua kogu maad, mäestikku ja Lõunamaad, madalmaad ja nõlvakuid, ja kõiki kuningaid, säästmata kedagi ja hävitades sootuks kõik elavad olendid, nagu Issand, Iisraeli Jumal, oli käskinud. 
41  Joosua lõi neid Kaades-Barneast kuni Assani, kogu Goosenimaad kuni Gibeonini. 
42  Kõik need kuningad ja nende maad vallutas Joosua ühe hoobiga, sest Issand, Iisraeli Jumal, sõdis Iisraeli eest. 
43  Siis läks Joosua ja koos temaga kogu Iisrael tagasi Gilgali leeri. 

Õpetussõnad 10
21  Õiglase huuled kosutavad paljusid, aga rumalad surevad arunappuse pärast. 
22  See on Issanda õnnistus, mis teeb rikkaks, ja oma vaev ei lisa sellele midagi juurde. 
23  Albile meeldib teha häbitegusid, aga mõistlikule mehele meeldib tarkus. 
24  Mida õel kardab, see tabab teda, aga õigete igatsus rahuldatakse. 
25  Kui torm üle käib, siis pole enam õelat, aga õigel on igavene alus. 
26  Nagu äädikas hammastele ja suits silmadele, nõnda on laisk sellele, kes tema läkitab. 
27  Issanda kartus jätkab elupäevi, aga õelate aastaid lühendatakse. 
28  Õigete ootus on rõõm, aga õelate lootus hukkub. 
29  Issanda tee on kindluseks laitmatule, aga kurjategijaile on ta hukatuseks. 
30  Õige ei kõigu iialgi, aga õelad ei jää maale elama. 

Luuka 23
26  Kuid teda ära viies said nad kätte kellegi Siimona Küreenest, kes oli maalt linna tulemas, ja panid risti tema selga, et ta kannaks seda Jeesuse järel. 
27  Ent Jeesusega käis kaasas suur hulk rahvast ja naisi, kes endale vastu rindu lüües teda itkesid. 
28  Jeesus aga ütles nende poole pöördudes: „Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast, nutke pigem iseendi ja oma laste pärast, 
29  sest vaata, päevad tulevad, mil öeldakse: Õndsad on sigimatud, ja ihud, mis ei ole ilmale kandnud, ja rinnad, mis ei ole imetanud! 
30  Siis hakatakse ütlema mägedele: Langege meie peale! ja küngastele: Katke meid! 
31  Sest kui seda tehakse toore puuga, mis sünnib siis kuivaga?” 
32  Aga ka kaks muud kurjategijat viidi hukkamisele koos temaga. 
33  Ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse Pealuuks, siis nad lõid Jeesuse sinna risti, samuti kurjategijad – ühe temast paremale, teise vasemale. 
34  [Aga Jeesus ütles: „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!”] Aga nad heitsid liisku tema rõivaid jagades. 
35  Ja rahvas oli jäänud seisma ja teda vaatama. Aga ülemadki irvitasid Jeesuse üle: „Teisi on ta päästnud, päästku iseennast, kui ta on see äravalitu, Jumala Messias!” 
36  Ja ka sõdurid teotasid teda, astudes ta juurde, tuues talle äädikat 
37  ja öeldes: „Kui sa oled juutide kuningas, päästa iseennast!” 
38  Aga tema kohal oli ka tahvel: See on juutide kuningas. 
39  Aga üks ristil rippuvaist kurjategijaist teotas Jeesust: „Eks sa ole Messias? Päästa siis iseennast ja meid!” 
40  Aga teine sõitles teda: „Karda ometi Jumalat, kuna sa oled sellesama karistuse all! 
41  Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, aga tema ei ole teinud midagi sündmatut.” 
42  Ja ta ütles: „Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki!” 
43  Ja Jeesus ütles talle: „Tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis.” 
44  Ja umbes keskpäeva paiku tuli pimedus üle terve maa kuni kella kolmeni peale lõunat, 
45  sest päike pimenes. Aga templi vahevaip kärises keskelt lõhki. 
46  Ja Jeesus hüüdis valju häälega: „Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu!” Seda öeldes heitis ta hinge. 
47  Aga juhtunut nähes andis väeülem Jumalale au, öeldes: „See inimene oli tõesti õige!” 
48  Ja kogu rahvahulk, kes oli tulnud seda pealt vaatama, lõi sündivat nähes endale vastu rindu ja pöördus tagasi. 
49  Aga kõik, kes Jeesust tundsid, olid jäänud seisma eemale, samuti naised, kes olid käinud temaga kaasas Galileamaalt alates, ja nad nägid seda. 
50  Ja vaata, Juuda linnast Arimaatiast pärit Joosepi-nimeline Suurkohtu nõunik, kes oli hea ja õiglane mees, 
51  kes ei olnud leppinud nende otsuse ega teoga ja kes ootas Jumala riiki, 
52  läks Pilaatuse juurde ja palus enesele Jeesuse ihu. 
53  Ja ta võttis selle maha, mähkis linasse ja asetas kaljusse raiutud hauda, kuhu polnud veel mitte kedagi maetud. 
54  Ja see oli pühade valmistumispäev, ning hingamispäev oli algamas. 
55  Aga naised, kes olid Jeesusega koos tulnud Galileast, läksid kaasa ja vaatasid hauakambrit ja seda, kuidas tema ihu sinna pandi. 
56  Siis nad pöördusid tagasi ning panid valmis lõhnarohte ja mürri. Ja hingamispäeval puhkasid nad käsu järgi.