Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 118

Laupäev, 27. aprill 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Jos 13
  • Jos 14
  • Lk 24:36-53
  • Ps 52:1-9

Joosua 13
1  Kui Joosua oli vana ja elatanud, ütles Issand temale: „Sa oled vana ja elatanud, aga väga palju maad on jäänud vallutamata. 
2  See on maa, mis on üle jäänud: kõik vilistite piirkonnad ja kogu gesurlaste maa 
3  alates Siihonist, mis on ida pool Egiptust, kuni Ekroni maa-alani põhja pool, mida peetakse kaananlastele kuuluvaks, viis vilistite vürsti – Assa, Asdodi, Askeloni, Gati ja Ekroni, ja aavlased 
4  lõuna pool; kogu kaananlaste maa ja Aarast, mis on siidonlaste oma, kuni Afekani, emorlaste maa piirini; 
5  ja geballaste maa ja kogu Liibanon päikesetõusu pool Baal-Gaadist Hermoni mäe all kuni Hamati teelahkmeni. 
6  Kõik, kes elavad mäestikus Liibanonist kuni Misrefot-Maimini, kõik siidonlased, ma ajan ära Iisraeli laste eest; jaota see siis liisu läbi Iisraelile pärisosaks, nagu ma sind olen käskinud! 
7  Jaota nüüd see maa pärisosaks üheksale suguharule ja Manasse poolele suguharule!” 
8  Koos Manasse teise poolega olid ruubenlased ja gaadlased saanud oma pärisosa, mille Mooses neile oli andnud sealpool Jordanit, ida pool, nõnda nagu Issanda sulane Mooses oli neile selle andnud, 
9  alates Arnoni jõe ääres olevast Aroerist, keset orgu olevast linnast: kogu Meedeba tasandiku kuni Diibonini; 
10  ja kõik emorlaste kuninga Siihoni linnad, kes valitses Hesbonis, kuni ammonlaste maa piirini; 
11  Gileadi, gesurlaste ja maakatlaste maa-ala, ja kogu Hermoni mäestiku, ja kogu Baasani kuni Salkani; 
12  kogu Oogi kuningriigi Baasanis, kes valitses Astarotis ja Edreis, kes oli viimaseid refalasi; Mooses oli neid löönud ja nad ära ajanud. 
13  Aga Iisraeli lapsed ei ajanud ära gesurlasi ja maakatlasi, vaid Gesur ja Maakat elavad Iisraeli keskel tänapäevani. 
14  Ainult Leevi suguharule ei andnud ta pärisosa: Issanda, Iisraeli Jumala tuleohvrid on selle pärisosa, nagu ta temale oli öelnud. 
15  Mooses oli andnud ruubenlaste suguharule nende suguvõsade kaupa: 
16  neile sai maa-ala alates Arnoni jõe ääres olevast Aroerist, keset orgu olevast linnast, ja kogu tasandik Meedeba juures, 
17  Hesbon ja kõik selle tasandikul olevad linnad, Diibon, Baamot-Baal, Beet-Baal-Meon, 
18  Jahsa, Kedemot, Meefaat, 
19  Kirjataim, Sibma, Seret-Sahar Orumäel, 
20  Beet-Peor, Pisgaa nõlvakud ja Beet-Jesimot; 
21  ja kõik tasandiku linnad, ja kogu emorlaste kuninga Siihoni kuningriik, kes valitses Hesbonis, keda Mooses oli löönud koos Midjani ülematega: Evi, Rekemi, Suuri, Huuri ja Rebaga, Siihoni vürstidega, kes maal elasid. 
22  Ka Bileami, Beori poja, ennustaja, tapsid Iisraeli lapsed mõõgaga, lisaks teistele mahalööduile. 
23  Ruubenlaste maa piiriks oli Jordan ja selle piirkond. See oli ruubenlaste pärisosa nende suguvõsade kaupa, linnad koos nende küladega. 
24  Mooses oli andnud Gaadi suguharule, gaadlastele, nende suguvõsade kaupa: 
25  neile sai maa-ala: Jaaser ja kõik Gileadi linnad, ja pool ammonlaste maast kuni Aroerini, mis on Rabba kohal; 
26  ja Hesbonist alates kuni Raamat-Mispeni ja Betonimini, ja Mahanaimist kuni Lo-Debarini; 
27  ja orus: Beet-Haaram, Beet-Nimra, Sukkot ja Saafon, ülejäänud osa Hesboni kuninga Siihoni kuningriigist, Jordan ja selle piirkond kuni Kinnereti järve otsani teisel pool Jordanit, ida pool. 
28  See oli gaadlaste pärisosa nende suguvõsade kaupa, linnad koos nende küladega. 
29  Ja Mooses oli andnud Manasse poolele suguharule, ja nõnda sai manasselaste poolele suguharule, nende suguvõsade kaupa: 
30  nende maa-alaks sai Mahanaimist alates kogu Baasan, kogu Baasani kuninga Oogi kuningriik ja kõik Baasanis olevad Jairi telklaagrid, kuuskümmend linna, 
31  ja pool Gileadi, ja Astarot ja Edrei, Oogi kuningriigi linnad Baasanis; see sai Manasse poja Maakiri lastele, pooltele Maakiri lastest nende suguvõsade kaupa. 
32  Need on maa-alad, mis Mooses oli andnud pärisosaks Moabi lagendikel teisel pool Jordanit, Jeeriko kohal ida pool. 
33  Aga Leevi suguharule Mooses ei andnud pärisosa: Issand, Iisraeli Jumal, on ise nende pärisosa, nagu ta neile oli öelnud. 

Joosua 14
1  Ja need on maa-alad, mis Iisraeli lapsed said pärisosaks Kaananimaal, mis neile pärisosaks andsid preester Eleasar ja Joosua, Nuuni poeg, ja Iisraeli laste suguharude perekondade peamehed, 
2  pärisosaks liisu läbi, nagu Issand Moosese läbi oli käskinud anda üheksale ja poolele suguharule. 
3  Sest Mooses oli kahele ja poolele suguharule andnud pärisosa sealpool Jordanit ja leviitidele ta ei olnud andnudki pärisosa nende keskel – 
4  Joosepi lapsi oli aga kaks suguharu – Manasse ja Efraim – ja leviitidele ei antudki maast osa, vaid ainult linnad elamiseks juurdekuuluvate karjamaadega nende karjade ja omandi jaoks. 
5  Nõnda nagu Issand Moosest oli käskinud, nõnda Iisraeli lapsed tegid, ja nad jaotasid maa. 
6  Siis astusid Juuda lapsed Gilgalis Joosua ette, ja kenislane Kaaleb, Jefunne poeg, ütles temale: „Sina tead seda sõna, mis Issand ütles minu ja sinu kohta jumalamehele Moosesele Kaades-Barneas. 
7  Mina olin nelikümmend aastat vana, kui Issanda sulane Mooses läkitas mind Kaades-Barneast maad kuulama ja ma tõin temale sõnumeid oma parima arusaamise järgi. 
8  Aga mu vennad, kes olid käinud koos minuga, tegid rahva südame araks, kuna mina käisin täiesti Issanda, oma Jumala järel. 
9  Siis Mooses vandus sel päeval, öeldes: Tõesti, maa, mida su jalg on tallanud, peab saama igavesti pärisosaks sinule ja su lastele, sellepärast et sa käisid täiesti Issanda, mu Jumala järel! 
10  Ja nüüd, vaata, Issand on mind lasknud elada nõnda, nagu ta ütles; on aga juba nelikümmend viis aastat sellest, kui Issand kõneles selle sõna Moosesele, siis kui Iisrael rändas kõrbes. Ja nüüd, vaata, ma olen praegu kaheksakümmend viis aastat vana. 
11  Aga ometi olen ma tänagi veel nii tugev nagu sel päeval, kui Mooses mind läkitas: nagu mu ramm oli siis, on mu ramm ka nüüd sõjaks, minekuks ja tulekuks. 
12  Anna siis nüüd mulle see mäestik, millest Issand sel päeval rääkis, sest sa kuulsid sel päeval ise, et seal on anaklased ja suured kindlustatud linnad. Vahest on Issand minuga ja ma ajan nad ära, nõnda nagu Issand on öelnud.” 
13  Siis Joosua õnnistas teda ja andis Hebroni pärisosaks Kaalebile, Jefunne pojale. 
14  Hebron on tänapäevani pärisosaks kenislasele Kaalebile, Jefunne pojale, sellepärast et ta täiesti oli käinud Issanda, Iisraeli Jumala järel. 
15  Aga Hebroni nimi oli muiste Kirjat-Arba; Arba oli olnud suurim mees anaklaste hulgas. Ja maa puhkas sõjast. 

Psalm 52
1  Laulujuhatajale: Taaveti õpetuslaul, 
2  kui edomlane Doeg tuli ja teatas Saulile ning ütles: „Taavet on tulnud Ahimeleki kotta.” 
3  Mis sa kiitled kurjusest, sa vägivaldne mees? Jumala heldus püsib kogu päeva. 
4  Sa kavatsed kadu, su keel on nagu terav habemenuga, sa pettuse tegija. 
5  Sa armastad kurja rohkem kui head, rohkem valetada kui õigust rääkida. Sela. 
6  Sa armastad kõiksugu hukutavaid sõnu, petlikku keelt. 
7  Jumal kisub ka sinu igavesti maha; ta võtab su kinni ning rebib su välja su telgist ja kaotab su juureni ära elavate maalt. Sela. 
8  Õiged näevad seda ja kardavad; ja nad naeravad teda: 
9  „Ennäe seda meest, kes ei pannud Jumalat oma tugevuseks, vaid lootis oma suure rikkuse peale; ta oli tugev oma nurjatuses.” 

Luuka 24
36  Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile: „Rahu olgu teile!” 
37  Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat. 
38  Ent tema ütles neile: „Miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames? 
39  Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise! Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat!” 
40  Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu. 
41  Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile: „Kas teil on siin mingit söögipoolist?” 
42  Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala, 
43  ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. 
44  Siis ütles Jeesus neile: „Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese Seaduses ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on kirjutatud.” 
45  Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama 
46  ja ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. 
47  Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. 
48  Teie olete nende asjade tunnistajad. 
49  Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!” 
50  Aga Jeesus viis nad välja kuni Betaaniani ja, tõstes oma käed, õnnistas neid. 
51  Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse. 
52  Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma 
53  ja olid alati pühakojas Jumalat tänades.