Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 120

Esmaspäev, 29. aprill 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Jos 17
  • Jos 18
  • Jh 1:29-51
  • Õp 10:31-32
  • Õp 11:1-8

Joosua 17
1  Liisuosa tuli ka Manasse suguharule, sest ta oli Joosepi esmasündinu; Maakirile, Manasse esmasündinule, Gileadi isale, sai Gilead ja Baasan, sest ta oli sõjamees. 
2  Teisedki Manasse lapsed said osa oma suguvõsade kaupa: Abieseri lapsed, Heeleki lapsed, Asrieli lapsed, Sekemi lapsed, Heeferi lapsed ja Semida lapsed; need olid Joosepi poja Manasse lapsed, mehed nende suguvõsade kaupa. 
3  Aga Selofhadil, kes oli Manasse poja Maakiri poja Gileadi poja Heeferi poeg, ei olnud poegi, vaid olid ainult tütred; ja need olid tema tütarde nimed: Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. 
4  Ja need astusid preester Eleasari, Joosua, Nuuni poja, ja vürstide ette, öeldes: „Issand käskis Moosest anda meile pärisosa meie vendade keskel!” Siis anti neile Issanda käsu järgi pärisosa nende isa vendade keskel. 
5  Nõnda langes Manassele kümme mõõduosa peale Gileadimaa ja Baasani, mis on teisel pool Jordanit, 
6  sest Manasse tütred said oma pärisosa tema poegade keskel ja Gileadimaa oli Manasse ülejäänud poegade päralt. 
7  Ja Manasse maa-ala oli Aaserist Mikmetati suunas, mis on ida pool Sekemit: siis läheb piir paremat kätt Een-Tappuahi elanike juurde. 
8  Tappuahi maa sai Manassele, aga Tappuah Manasse maa-alal efraimlastele. 
9  Siis laskub piir Kaanaojale; need linnad, mis on lõuna pool oja, kuuluvad Efraimile Manasse linnade keskel; Manasse maa-ala on põhja pool oja. Piir lõpeb meres: 
10  sellest lõunapoolne maa kuulub Efraimile ja põhjapoolne Manassele, ja selle piiriks on meri; põhjas puudutavad need Aaserit ja idas Issaskari. 
11  Issaskarist ja Aaserist kuulusid Manassele: Beet-Sean ja selle tütarlinnad, Jibleam ja selle tütarlinnad, Een-Doori elanikud ja selle tütarlinnad, Taanaki elanikud ja selle tütarlinnad ja Megiddo elanikud ja selle tütarlinnad, kolm kõrgendikku. 
12  Aga manasselased ei suutnud vallutada neid linnu ja kaananlased jäid elama sinna maale. 
13  Kui Iisraeli lapsed said tugevamaks, siis panid nad kaananlaste peale töökohustuse ega ajanud neid hoopiski mitte ära. 
14  Ja jooseplased rääkisid Joosuaga ning ütlesid: „Mispärast sa oled mulle andnud pärisosaks ühe liisuosa ja ühe mõõduosa? Ma olen ju arvurikas rahvas, sest senini on Issand mind õnnistanud.” 
15  Ja Joosua vastas neile: „Kui sa oled nii arvurikas rahvas, siis mine metsa ja laasta enesele sealt, perislaste ja refalaste maalt, kui Efraimi mäestik on sulle kitsas!” 
16  Aga jooseplased vastasid: „Mäestikust ei jätku meile; ja kõigil kaananlastel, kes elavad tasasel maal, on raudsõjavankrid, nii neil, kes on Beet-Seanis ja selle tütarlinnades, kui ka neil, kes on Jisreeli orus.” 
17  Siis ütles Joosua Joosepi soole, Efraimile ja Manassele, nõnda: „Sina oled arvurikas rahvas ja sinul on suur jõud, sul ärgu olgu üksainus liisuosa, 
18  vaid sulle saagu mäestik; see on küll metsane, aga raiu seda, siis saavad sulle ka selle ääremaad. Sest sa pead kaananlased ära ajama, kuigi neil on raudsõjavankrid ja kuigi nad on tugevad!” 

Joosua 18
1  Kogu Iisraeli laste kogudus kogunes Siilosse ja nad püstitasid sinna kogudusetelgi, siis kui maa oli neile alistunud. 
2  Aga Iisraeli lastest oli üle jäänud veel seitse suguharu, kellele nende pärisosa ei olnud jaotatud. 
3  Siis ütles Joosua Iisraeli lastele: „Kui kaua te olete nii loiud, et te ei lähe pärima maad, mille teile on andnud Issand, teie vanemate Jumal? 
4  Laske igast suguharust tulla kolm meest, siis ma läkitan need, et nad võtaksid kätte ja käiksid maa läbi, kirjutaksid selle üles, vastavalt nende pärisosale, ja tuleksid siis tagasi minu juurde. 
5  Nad jaotagu maa seitsmeks osaks: Juuda jäägu oma maa-alale lõunas ja Joosepi sugu jäägu oma maa-alale põhjas. 
6  Kirjutage maa üles seitsmes osas ja tooge kiri siia minu kätte, siis ma heidan teile liisku siin Issanda, meie Jumala ees. 
7  Leviitidel aga ei ole osa teie keskel, sest nende pärisosaks on Issanda preestriamet. Ja Gaad, Ruuben ja pool Manasse suguharu on oma pärisosa võtnud teisel pool Jordanit, ida pool, mille neile andis Mooses, Issanda sulane.” 
8  Ja mehed võtsid kätte ning läksid, ja Joosua andis käsu neile, kes läksid maad üles kirjutama, öeldes: „Minge ja käige maa läbi ja kirjutage see üles; siis tulge jälle tagasi minu juurde ja mina heidan teile liisku Issanda ees siin Siilos!” 
9  Ja mehed läksid ning käisid maa läbi ja panid selle raamatusse kirja linnade kaupa seitsmes osas ja tulid siis tagasi Joosua juurde Siilo leeri. 
10  Ja Joosua heitis neile liisku Issanda ees Siilos; Joosua jaotas seal maa Iisraeli lastele nende osade kaupa. 
11  Benjaminlaste suguharule suguvõsade kaupa langes liisk ja nende liisuosa maa-ala tuli juudalaste ja jooseplaste vahele. 
12  Põhjakaares algab nende piir Jordanist; siis üleneb piir nõlvakule Jeerikost põhja pool, tõuseb mäestikku lääne suunas ja selle lõpp on Beet-Aaveni kõrbes. 
13  Sealt kulgeb piir Luusi, nõlvakule Luusist lõuna suunas, see on Peetelisse; siis laskub piir Aterot-Addarisse, mäele, mis on lõuna pool alumist Beet-Hooronit. 
14  Siis piir kaardub ja pöördub läänekaares lõuna suunas, alates mäest, mis on lõuna pool vastu Beet-Hooronit, ja selle lõpp on Kirjat-Baalis, see on Kirjat-Jearimis, juudalaste linnas; see on läänekaar. 
15  Lõunakaar aga algab Kirjat-Jearimi servast ja piir kulgeb lääne suunas ning jätkub Neftoahi veeallikani; 
16  siis laskub piir selle mäe veerule, mis on vastu Ben-Hinnomi orgu, Refaimi oru põhjaküljes; siis laskub see Hinnomi orgu, lõuna poole jebuuslaste nõlvakut, ja edasi alla Een-Rogelisse; 
17  siis kaardub see põhja poole, suundub Een-Semesisse ja jätkub Gelilotti, mis on vastu Adummimi tõusuteed, ja laskub Ruubeni poja Bohani kivi juurde; 
18  siis kulgeb see nõlvakule vastu lagendikku põhja suunas ja laskub lagendikule; 
19  siis kulgeb piir Beet-Hogla nõlvakule põhjas, ja selle lõpp suubub Soolamere põhjalahte Jordani suudmes lõunas; see on lõunapoolne piir. 
20  Idakaarest aga piirab seda Jordan. See on benjaminlaste pärisosa nende suguvõsade jaoks oma piiridega ümberringi. 
21  Ja benjaminlaste suguharul, nende suguvõsadel, olid linnad: Jeeriko, Beet-Hogla, Eemek-Kesis, 
22  Beet-Araba, Semaraim, Peetel, 
23  Avvim, Paara, Ofra, 
24  Kefar-Ammoni, Ofni ja Geba – kaksteist linna ja nende külad; 
25  Gibeon, Raama, Beerot, 
26  Mispe, Kefiira, Mosa, 
27  Rekem, Jirpeel, Tarala, 
28  Seela, Elef, Jebuusi, see on Jeruusalemm, Gibeat ja Kirjat-Jearim – neliteist linna ja nende külad. See oli benjaminlaste pärisosa nende suguvõsade kaupa. 

Õpetussõnad 10
31  Õiglase suu edendab tarkust, aga valelik keel hävitatakse. 
32  Õiglase huuled teavad, mis on meelepärane, aga õelate suu on pöörane. 

Õpetussõnad 11
1  Valed kaalud on Issanda meelest jäledus, aga õigest vihist on tal hea meel. 
2  Tuleb uhkus, tuleb ka häbi, aga alandlikel on tarkus. 
3  Ausus juhib õiglasi, aga valelikkus hävitab truudusemurdjad. 
4  Varandusest pole kasu vihapäeval, aga õiglus päästab surmast. 
5  Õiglus tasandab vagale tema tee, aga õel langeb oma õeluse läbi. 
6  Õigete õiglus päästab neid, aga truudusemurdjaid vangistab nende oma himu. 
7  Kui õel inimene sureb, siis ta lootus hävib, ja rumalate ootus kaob. 
8  Õige päästetakse hädast, aga õel satub sinna tema asemel. 

Johannese 1
29  Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu. 
30  Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin: Pärast mind tuleb mees, kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. 
31  Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid ma olen tulnud ristima veega selleks, et tema saaks avalikuks Iisraelile.” 
32  Ja Johannes tunnistas: „Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat ja tema peale jäävat. 
33  Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid see, kes minu läkitas veega ristima, tema ütles mulle: Kelle peale sa näed Vaimu laskuvat ja tema peale jäävat, see ongi, kes ristib Püha Vaimuga. 
34  Ja ma olen näinud ja tunnistanud, et seesama on Jumala Poeg.” 
35  Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos kahe oma jüngriga. 
36  Kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes talle otsa vaadates: „Vaata, see on Jumala Tall.” 
37  Ja mõlemad jüngrid kuulsid, mida ta ütles, ja läksid Jeesusega kaasa. 
38  Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis neilt: „Mida te otsite?” Nemad ütlesid talle: „Rabi,” – see on tõlkes „Õpetaja” – „kus sa oled öömajal?” 
39  Ta ütles neile: „Tulge ja vaadake!” Nad tulid siis ja nägid, kus ta oli öömajal, ja jäidki sel päeval tema juurde. Oli umbes neljas tund pärast lõunat. 
40  Üks neist kahest, kes oli kuulnud, mida Johannes ütles, ja Jeesusega kaasa läinud, oli Andreas, Siimon Peetruse vend. 
41  Ta leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle: „Me oleme leidnud Messia!” – see on tõlkes „Kristuse”. 
42  Andreas viis venna Jeesuse juurde. Jeesus ütles tollele otsa vaadates: „Sina oled Siimon, Johannese poeg, sind peab hüütama Keefaseks!” – see on tõlkes Peetruseks.* 
43  Järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse. Ja ta leidis Filippuse ja ütles talle: „Järgne mulle!” 
44  Filippus oli pärit Andrease ja Peetruse kodukülast Betsaidast. 
45  Filippus leidis Naatanaeli ja ütles talle: „Me oleme leidnud tema, kellest on kirjutanud Mooses Seaduses ja Prohvetid: Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist.” 
46  Ja Naatanael ütles talle: „Mis võib küll Naatsaretist head tulla?” Filippus ütles talle: „Tule ja vaata!” 
47  Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta: „Ennäe, tõeline iisraeli mees, kelles ei ole valet.” 
48  Naatanael küsis temalt: „Kust sa mind tunned?” Jeesus vastas ja ütles talle: „Ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hüüdis.” 
49  Naatanael ütles talle: „Rabi, sina oled Jumala Poeg, sina oled Iisraeli kuningas!” 
50  Jeesus vastas talle: „Kas sa usud vaid seepärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all? Sa saad näha suuremaid asju kui need.” 
51  Ja Jeesus ütles talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat üles ja alla Inimese Poja juurde.”