Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 209

Laupäev, 27. juuli 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 1Aj 4:9-43
  • 1Aj 5
  • Rm 11:11-32
  • Ps 89:19-29

1. Ajaraamat 4
9  Aga Jabest austati rohkem kui ta vendi; ta ema oli temale nimeks pannud Jabes, öeldes: „Sest vaevaga olen ma tema ilmale toonud.” 
10  Ja Jabes hüüdis Iisraeli Jumala poole, öeldes: „Oh, õnnista mind rohkesti ja laienda mu maa-ala! Olgu su käsi minuga ja päästa mind kurjast, et mul vaeva ei oleks!” Ja Jumal saatis, mis ta palus. 
11  Ja Keluubile, Suuha vennale, sündis Mehir, kes oli Estoni isa. 
12  Ja Estonile sündisid Beet-Raafa, Paaseah ja Tehinna, Nahase linna isa; need olid Reeka mehed. 
13  Ja Kenase pojad olid Otniel ja Seraja. Ja Otnieli poegi oli Hatat. 
14  Ja Meonotaile sündis Ofra. Ja Serajale sündis Joab, Sepaoru isa, sest seal asusid sepad. 
15  Ja Kaalebi, Jefunne poja pojad olid: Iiru, Eela ja Naam; ja Eela poegi oli Kenas. 
16  Ja Jehalleleeli pojad olid: Siif, Siifa, Tiirja ja Asareel. 
17  Ja Esra pojad olid: Jeter, Mered, Eefer ja Jaalon. Ja Jeterile sündisid Mirjam, Sammai ja Jisbah, Estemoa isa. 
18  Ja tema naine, juuditar, tõi ilmale Jeredi, Gedoori isa, ja Heberi, Sooko isa, ja Jekutieli, Saanoahi isa. Aga teised olid Bitja, vaarao selle tütre pojad, kelle Mered oli naiseks võtnud. 
19  Ja Hoodija naise, Keila isa Nahami õe pojad olid garmlane ja maakatlane Estemoa. 
20  Ja Siimoni pojad olid: Amnon, Rinna, Ben-Haanan ja Tiilon. Ja Jisi pojad olid Soohet ja Ben-Soohet. 
21  Seela, Juuda poja pojad olid: Eer, Leeka isa, Laeda, Maaresa isa, ja linase riide kudujate suguvõsad Beet-Asbeast; 
22  ja Jookim ja Koseba mehed, ja Joas ja Saaraf, kes olid Moabi isandad, ja Jasuubi-Lehem; aga need on vanad asjad. 
23  Nad olid potissepad ning Netaimi ja Gedera elanikud; nad elasid seal kuninga läheduses, olles tema teenistuses. 
24  Siimeoni pojad olid: Nemuel, Jaamin, Jaarib, Serah ja Saul; 
25  tema poeg oli Sallum; tema poeg oli Mibsam; tema poeg oli Misma. 
26  Ja Misma pojad olid: tema poeg Hammuel; tema poeg Sakkur; tema poeg Simei. 
27  Ja Simeil oli kuusteist poega ja kuus tütart; aga tema vendadel ei olnud palju poegi ja kõik nende suguvõsad ei ulatunud rohkuselt Juuda lasteni. 
28  Ja nad elasid Beer-Sebas, Mooladas, Hasar-Suualis, 
29  Bilhas, Esemis, Tooladis, 
30  Betuelis, Hormas, Siklagis, 
31  Beet-Markabotis, Hasar-Suusimis, Beet-Biris ja Saaraimis; need olid nende linnad Taaveti valitsemisajani. 
32  Ja nende asulad olid: Eetam, Ain, Rimmon, Token ja Aasan, viis linna, 
33  lisaks kõik nende külad, mis olid nende linnade ümber kuni Baalini; need olid nende elukohad ja neil oli oma suguvõsakiri. 
34  Ja veel Mesobab, Jamlek ja Joosa, Amasja poeg, 
35  Joel ja Jehu, Joosibja poeg, kes oli Seraja poeg, kes oli Asieli poeg, 
36  ja Eljoenai, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel ja Benaja, 
37  ja Siisa, Sifi poeg, kes oli Alloni poeg, kes oli Jedaja poeg, kes oli Simri poeg, kes oli Semaja poeg. 
38  Need nimeliselt nimetatud olid oma suguvõsade vürstid ja nende perekonnad olid väga kasvanud. 
39  Nad liikusid Gedoori suunas, oru idapoolse servani, otsides oma lammastele ja kitsedele karjamaad. 
40  Ja nad leidsid rammusa ja hea karjamaa; maa oli kõikepidi lai, vaikne ja rahulik, sest need, kes seal enne elasid, olid Haami soost. 
41  Ja need, nimeliselt kirja pandud, tulid Hiskija, Juuda kuninga päevil ning hävitasid nende telgid ja meunlased, kes seal olid, hävitasid need sootuks kuni tänapäevani ja asusid nende asemele, sest seal oli nende lammaste ja kitsede jaoks karjamaa. 
42  Ja neist, Siimeoni poegadest, läks viissada meest Seiri mäestikku; Pelatja, Nearja, Refaja ja Ussiel, Jisi pojad, olid nende peamehed. 
43  Ja nad lõid maha Amaleki viimased jäänused ning elavad seal tänapäevani. 

Psalm 89
19  Sest Issanda hoolel on meie kilp, ja Iisraeli Püha hoolel on meie kuningas. 
20  Kord sa rääkisid nägemuses oma vagadega ning ütlesid: „Ma olen pannud abi sangari kätte, ma olen valitu suureks tõstnud rahva hulgast. 
21  Ma olen leidnud Taaveti, oma sulase, oma püha õliga olen ma tema võidnud. 
22  Teda toetab mu käsi kõvasti ja mu käsivars tugevdab teda. 
23  Vaenlane ei saa teda üllatada ega ülekohtune inimene teda maha rõhuda, 
24  vaid mina taon puruks ta vaenlased ta eest ja löön maha tema vihkajad. 
25  Ja mu ustavus ja mu heldus on temaga, ja tema sarv tõstetakse kõrgele minu nimes. 
26  Ja ma panen tema käe mere peale ja ta parema käe jõgede peale. 
27  Tema hüüab mind: Sina oled minu Isa, mu Jumal, mu päästekalju! 
28  Ent mina teen ta esmasündinuks ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilmamaa. 
29  Ma hoian oma helduse temale igavesti ja mu leping temaga jääb püsima. 

Rooma 11
11  Ma küsin siis: Kas nad on komistanud, et nad kukuksid? Mitte sugugi! Vaid nende väärsammu tõttu on paganatele osaks saanud pääste, et teha Iisraeli lapsi kiivaks. 
12  Kui aga juba nende väärsamm on rikkus maailmale ning nende kaotus rikkus paganatele, kui palju enam siis nende täisarv! 
13  Aga ma räägin teile, paganatele: Kuna ma olen paganate apostel, austan ma oma ametit – 
14  ehk ma saan kuidagi teha kiivaks neid, kelle veresugulane ma olen, ning mõned nende seast päästa. 
15  Sest kui juba nende kõrvaleheitmine on maailma lepitus, mis on siis nende vastuvõtmine muud kui surnuist ellutõusmine? 
16  Aga kui uudsevili on püha, siis on ka taigen püha, ja kui juur on püha, siis on ka oksad pühad. 
17  Kui nüüd okstest mõned on ära murtud, sina aga kui metsõlipuu oled nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, 
18  siis ära hoople okste ees. Ja kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. 
19  Sina ehk ütled nüüd: „Oksad on ära murtud, et mind asemele pookida.” 
20  Õige küll! Nemad on ära murtud uskmatuse pärast, sina püsid aga usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda, 
21  sest kui Jumal ei säästnud loomulikke oksi, ega ta siis sindki säästa! 
22  Vaata siis Jumala heldust ja karmust: karmust küll nende vastu, kes on langenud, heldust aga sinu vastu, kui sa jääd heldusesse, muidu raiutakse sindki maha. 
23  Aga ka nemad, kui nad ei jää uskmatusse, poogitakse puu külge, sest Jumal suudab nad jälle külge pookida. 
24  Sest kui sina, loomu poolest metsõlipuu oks, oled sealt ära raiutud ja loomuvastaselt poogitud väärisõlipuu külge – kui palju enam neid, loomu poolest sinna kuuluvaid, poogitakse omaenese õlipuu külge! 
25  Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see saladus – et teie poleks enda meelest targad -, et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud, 
26  ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael, nagu on kirjutatud: „Siionist tuleb vabastaja, tema kõrvaldab Jaakobist jumalakartmatuse. 
27  Ja see on minu leping nendele, kui ma kustutan ära nende patud.” 
28  Evangeeliumi poolelt vaadates on nad küll Jumala vaenlased teie heaks, aga valiku poolelt vaadates on nad armastatud esiisade pärast. 
29  Jumal ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist. 
30  Sest otsekui teie tollal olite Jumalale sõnakuulmatud, nüüd on aga teie peale nende sõnakuulmatuse tõttu halastatud, 
31  nõnda on nüüd ka nemad muutunud sõnakuulmatuks teile osaks saanud halastuse pärast, et ka nende peale halastataks. 
32  Sest Jumal on kõik inimesed kinni pannud sõnakuulmatuse alla, et kõikide peale halastada.