Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 211

Esmaspäev, 29. juuli 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 1Aj 7
  • 1Aj 8
  • Rm 13:1-14
  • Ps 89:38-45

1. Ajaraamat 1
1  Aadam, Sett, Enos, 
2  Keenan, Mahalalel, Jered, 
3  Eenok, Metuusala, Lemek, 
4  Noa, Seem, Haam ja Jaafet. 
5  Jaafeti pojad olid Gomer, Maagoog, Maadai, Jaavan, Tubal, Mesek ja Tiiras. 
6  Ja Gomeri pojad olid Askenas, Diifat ja Toogarma. 
7  Ja Jaavani pojad olid Eliisa ja Tarsis, kittid ja rodanlased. 
8  Haami pojad olid Kuus, Mitsraim, Puut ja Kaanan. 
9  Ja Kuusi pojad olid Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raema pojad olid Seeba ja Dedan. 
10  Ja Kuusile sündis Nimrod, kes oli esimene vägev mees maa peal. 
11  Ja Mitsraimile sündisid luudid, anamlased, lehablased, naftuhlased, 
12  patruuslased ja kasluhlased, kellest vilistid on lähtunud, ja kaftoorlased. 
13  Ja Kaananile sündisid Siidon, tema esmasündinu, ja Heet, 
14  ja jebuuslased, emorlased, girgaaslased, 
15  hiivlased, arklased, siinlased, 
16  arvadlased, semarlased ja hamatlased. 
17  Seemi pojad olid Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uuts, Huul, Geter ja Mesek. 
18  Ja Arpaksadile sündis Selah, ja Selahile sündis Eeber. 
19  Ja Eeberile sündis kaks poega: ühe nimi oli Peleg, sest tema päevil jagunes maa; ja tema venna nimi oli Joktan. 
20  Ja Joktanile sündisid Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 
21  Hadoram, Uusal, Dikla, 
22  Eebal, Abimael, Seeba, 
23  Oofir, Havila ja Joobab. Need kõik olid Joktani pojad. 
24  Seem, Arpaksad, Selah, 
25  Eeber, Peleg, Reu, 
26  Serug, Naahor, Terah, 
27  Aabram, see on Aabraham. 
28  Aabrahami pojad olid Iisak ja Ismael. 
29  Need olid nende järeltulijad: Nebajot, Ismaeli esmasündinu, siis Keedar, Adbeel, Mibsam, 
30  Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema, 
31  Jetuur, Naafis ja Keedma. Need olid Ismaeli pojad. 
32  Ja Ketuura, Aabrahami liignaise pojad, keda tema sünnitas, olid: Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak ja Suuah. Ja Joksani pojad olid Seeba ja Dedan. 
33  Ja Midjani pojad olid Eefa, Eefer, Hanok, Abiida ja Eldaa. Need kõik olid Ketuura järeltulijad. 
34  Ja Aabrahamile sündis Iisak; Iisaki pojad olid Eesav ja Iisrael. 
35  Eesavi pojad olid Eliifas, Reuel, Jeus, Jalam ja Korah. 
36  Eliifase pojad olid Teeman, Oomar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna ja Amalek. 
37  Reueli pojad olid Nahat, Serah, Samma ja Missa. 
38  Seiri pojad olid Lootan, Soobal, Sibeon, Ana, Diison, Eeser ja Diisan. 
39  Lootani pojad olid Hori ja Hoomam; ja Lootani õde oli Timna. 
40  Soobali pojad olid Aljan, Maanahat, Eebal, Sefi ja Oonam; ja Sibeoni pojad olid Ajja ja Ana. 
41  Ana poegi oli Diison; ja Diisoni pojad olid Hamran, Esban, Jitran ja Keran. 
42  Eeseri pojad olid Bilhan, Saavan ja Jaakan; Diisani pojad olid Uuts ja Aran. 
43  Ja need olid kuningad, kes valitsesid Edomimaal, enne kui ükski kuningas Iisraeli laste üle valitses: Bela, Beori poeg; tema linna nimi oli Dinhaba. 
44  Kui Bela suri, sai tema asemel kuningaks Joobab, Serahi poeg Bosrast. 
45  Kui Joobab suri, sai tema asemel kuningaks Huusam teemanlaste maalt. 
46  Kui Huusam suri, sai tema asemel kuningaks Hadad, Bedadi poeg, kes lõi midjanlasi Moabi väljadel; tema linna nimi oli Aviit. 
47  Kui Hadad suri, sai tema asemel kuningaks Samla Masreekast. 
48  Kui Samla suri, sai tema asemel kuningaks Saul jõeäärsest Rehobotist. 
49  Kui Saul suri, sai tema asemel kuningaks Baal-Haanan, Akbori poeg. 
50  Kui Baal-Haanan suri, sai tema asemel kuningaks Hadad; tema linna nimi oli Pai ja tema naise nimi oli Mehetabel, Mee-Sahabi tütre Matredi tütar. 
51  Kui Hadad suri, siis olid Edomi vürstideks: vürst Timna, vürst Alja, vürst Jetet, 
52  vürst Oholibama, vürst Eela, vürst Piinon, 
53  vürst Kenas, vürst Teeman, vürst Mibsar, 
54  vürst Magdiel, vürst Iiram. Need olid Edomi vürstid. 

1. Ajaraamat 7
1  Ja Issaskari pojad olid Toola, Puua, Jaasub ja Simron neljakesi. 
2  Ja Toola pojad olid Ussi, Refaja, Jeriel, Jahmai, Jibsam ja Saamuel, Toola perekondade peamehed, vahvad võitlejad; nende järglasi oli Taaveti päevil arvult kakskümmend kaks tuhat kuussada. 
3  Ja Ussi poeg oli Jisrahja; ja Jisrahja pojad olid Miikael, Obadja, Joel ja Jissija viiekesi, kõik peamehed. 
4  Ja koos nendega olid nende perekondade järglastest sõjaväe hulgad, kolmkümmend kuus tuhat meest, sest neil oli palju naisi ja lapsi. 
5  Ja nende vendi kõigis Issaskari suguvõsades, vahvaid võitlejaid, oli suguvõsakirja panduina ühtekokku kaheksakümmend seitse tuhat meest. 
6  Benjamini pojad olid Bela, Beker ja Jediael kolmekesi. 
7  Ja Bela pojad olid Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot ja Iiri viiekesi, perekondade peamehed, vahvad võitlejad; ja nende suguvõsakirja pandi kakskümmend kaks tuhat kolmkümmend neli meest. 
8  Ja Bekeri pojad olid Semiira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abija, Anatot ja Aalamet; need kõik olid Bekeri pojad. 
9  Ja nende järglasi pandi suguvõsakirja, perekondade peamehi ja vahvaid võitlejaid, kakskümmend tuhat kakssada meest. 
10  Ja Jediaeli poeg oli Bilhan; ja Bilhani pojad olid Jeus, Benjamin, Eehut, Kenaana, Seetan, Tarsis ja Ahisahar. 
11  Need kõik olid Jediaeli pojad, perekondade peamehed, vahvad võitlejad, seitseteist tuhat kakssada sõjakõlvulist meest. 
12  Ja Suppim ja Huppim olid Iiri pojad; Husim oli Aheri poeg. 
13  Naftali pojad olid Jahasiel, Guuni, Jeeser ja Sallum, Bilha pojad. 
14  Manasse poeg oli Asriel, kelle tema süürlannast liignaine ilmale tõi; tema tõi ilmale ka Maakiri, Gileadi isa. 
15  Ja Maakir võttis naise Huppimile ja Suppimile; ja tema õe nimi oli Maaka, ja teise nimi oli Selofhad; ja Selofhadil oli tütreid. 
16  Ja Maaka, Maakiri naine, tõi poja ilmale ning pani sellele nimeks Peres; ja tema venna nimi oli Seres, ja selle pojad olid Uulam ja Rekem. 
17  Ja Uulami poeg oli Bedan. Need olid Gileadi pojad; Gilead oli Maakiri poeg, kes oli Manasse poeg. 
18  Ja tema õde Moleket tõi ilmale Ishodi, Abieseri ja Mahla. 
19  Ja Semiida pojad olid Ahjan, Sekem, Likhi ja Aniam. 
20  Ja Efraimi poeg oli Suutelah, tema poeg oli Bered, tema poeg oli Tahat, tema poeg oli Elaada, tema poeg oli Tahat, 
21  tema poeg oli Saabad, ja tema pojad olid Suutelah, Eeser ja Elead; aga Gati mehed, maa päriselanikud, tapsid need, sest nad olid läinud nende karju ära võtma. 
22  Ja Efraim, nende isa, leinas kaua aega ja tema vennad tulid teda trööstima. 
23  Siis ta heitis oma naise juurde ja see jäi lapseootele ning tõi poja ilmale; ja ta pani sellele nimeks Berija, sest tema kojas oli juhtunud õnnetus. 
24  Ja tema tütar oli Seera, kes ehitas alumise ja ülemise Beet-Hooroni ja Ussen-Seera. 
25  Ja tema poeg oli Refah, tema poeg oli Resef, tema poeg oli Telah, tema poeg oli Tahan, 
26  tema poeg oli Ladan, tema poeg oli Ammihud, tema poeg oli Elisama, 
27  tema poeg oli Nuun, tema poeg oli Joosua. 
28  Nende pärisosa ja eluasemed olid Peetel ning selle tütarlinnad, ida pool Naaran ja lääne pool Geser ning selle tütarlinnad, ja Sekem ning selle tütarlinnad kuni Ajja ning selle tütarlinnadeni. 
29  Ja Manasse poegade käes olid Beet-Sean ning selle tütarlinnad, Taanak ning selle tütarlinnad, Megiddo ning selle tütarlinnad, Door ning selle tütarlinnad. Neis elasid Iisraeli poja Joosepi pojad. 
30  Aaseri pojad olid Jimna, Jisva, Jisvi ja Berija; ja nende õde oli Serah. 
31  Ja Berija pojad olid Heber ja Malkiel, kes oli Birsaiti isa. 
32  Ja Heberile sündisid Jaflet, Soomer ja Hootam ning Suua, nende õde. 
33  Ja Jafleti pojad olid Paasak, Bimhal ja Asvat; need olid Jafleti pojad. 
34  Ja Semeri pojad olid Ahi, Rohga, Hubba ja Aram. 
35  Ja tema venna Heelemi pojad olid Soofah, Jimna, Seeles ja Aamal. 
36  Soofahi pojad olid Suuah, Harnefer, Suual, Beeri, Jimra, 
37  Beser, Hood, Samma, Silsa, Jitran ja Beera. 
38  Ja Jeteri pojad olid Jefunne, Pispa ja Ara. 
39  Ja Ulla pojad olid Aarah, Hanniel ja Risja. 
40  Kõik need olid Aaseri järglased, perekondade peamehed, valitud vahvad võitlejad, esimesed vürstide hulgas. Ja neid oli pandud suguvõsakirja arvult kakskümmend kuus tuhat sõjakõlvulist meest. 

1. Ajaraamat 8
1  Ja Benjaminile sündis esmasündinuna Bela, teisena Asbel, kolmandana Ahrah, 
2  neljandana Nooha ja viiendana Raafa. 
3  Ja Belal olid pojad Addar, Geera, Abihuud, 
4  Abisua, Naaman, Ahoah, 
5  Geera, Sefufan ja Huuram. 
6  Ja need olid Eehudi pojad – need olid Geba elanike perekondade peamehed ja need viidi vangi Maanahatti – 
7  Naaman ja Ahija, kuna Geera oli, kes nad vangi viis – ja temale sündisid Ussa ja Ahihud. 
8  Ja Saharaimile sündisid Moabi väljadel, kui ta oma naised Huusimi ja Baara oli ära saatnud – 
9  siis sünnitas temale ta naine Hodes Joobabi, Sibja, Meesa, Malkami, 
10  Jeusi, Sakja ja Mirma; need olid tema pojad, perekondade peamehed. 
11  Ja Huusim oli temale sünnitanud Abituubi ja Elpaali. 
12  Ja Elpaali pojad olid Eeber, Misam ja Semed, kes ehitas Oono ja Loodi ning selle tütarlinnad, 
13  ja Berija ja Sema, kes olid Ajjaloni elanike perekondade peamehed ja ajasid ära Gati elanikud, 
14  ja Ahjo, Saasak ja Jeremot. 
15  Ja Sebadja, Arad, Eder, 
16  Miikael, Jispa ja Jooha olid Berija pojad. 
17  Ja Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber, 
18  Jismerai, Jislia ja Joobab olid Elpaali pojad. 
19  Ja Jaakim, Sikri, Sabdi, 
20  Elienai, Silletai, Eliel, 
21  Adaaja, Beraaja ja Simrat olid Simei pojad. 
22  Ja Jispan, Eeber, Eliel, 
23  Abdon, Sikri, Haanan, 
24  Hananja, Eelam, Antotija, 
25  Jifdeja ja Peniel olid Saasaki pojad. 
26  Ja Samserai, Seharja, Atalja, 
27  Jaaresja, Eelija ja Sikri olid Jerohami pojad. 
28  Need olid perekondade peamehed, nende järglaste peamehed; need elasid Jeruusalemmas. 
29  Ja Gibeonis elas Gibeoni isa, kelle naise nimi oli Maaka. 
30  Ja tema esimene poeg oli Abdon, siis Suur, Kiis, Baal, Naadab, 
31  Gedoor, Ahjo ja Seker. 
32  Ja Miklotile sündis Simea. Ja needki elasid oma vendade sarnaselt Jeruusalemmas oma vendade juures. 
33  Ja Neerile sündis Kiis, ja Kiisile sündis Saul, ja Saulile sündisid Joonatan, Malkisuua, Abinadab ja Esbaal. 
34  Ja Joonatani poeg oli Meribbaal, ja Meribbaalile sündis Miika. 
35  Ja Miika pojad olid Piiton, Melek, Tarea ja Aahas. 
36  Ja Aahasele sündis Joadda, ja Joaddale sündisid Aalemet, Asmavet ja Simri. Ja Simrile sündis Moosa. 
37  Ja Moosale sündis Binea; tema poeg oli Raafa, tema poeg oli Elaasa, tema poeg oli Aasel. 
38  Ja Aaselil oli kuus poega, ja need olid nende nimed: Asrikam, Bokeru, Ismael, Searja, Obadja ja Haanan. Need kõik olid Aaseli pojad. 
39  Ja Eeseki, tema venna pojad olid: Uulam, tema esmasündinu, Jeus teine ja Elifelet kolmas. 
40  Ja Uulami pojad olid vahvad sõjamehed, kes oskasid ambu vinna tõmmata, ja neil oli palju poegi ja poegade poegi – sada viiskümmend. Need kõik kuulusid Benjamini poegade hulka. 

Psalm 89
38  nagu kuu peab ta jääma igavesti kindlaks ja nagu ustav tunnistaja pilvedes!” Sela. 
39  Ja ometi oled sa tema ära tõuganud ja ära põlanud, sa oled saanud täis raevu oma võitud mehe vastu. 
40  Sa oled tühistanud oma sulase lepingu, sa oled maani häbistanud tema krooni. 
41  Sa oled kiskunud maha kõik tema müürid, sa oled tema kindlused teinud varemeiks. 
42  Kõik, kes seda teed mööda käivad, rüüstavad teda, ta on saanud teotuseks oma naabritele. 
43  Sa oled suureks tõstnud tema rõhujate parema käe, sa oled rõõmustanud kõiki tema vaenlasi. 
44  Sa oled tagasi pööranud ka tema mõõgatera ega ole teda püsti hoidnud sõjas. 
45  Sa oled lõpetanud tema hiilguse ja oled lükanud maha tema aujärje. 

Rooma 13
1  Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest, olemasolevad on aga Jumala seatud. 
2  Nõnda siis, kes paneb vastu võimule, paneb vastu Jumala antud korraldusele, vastupanijad aga tõmbavad enese peale nuhtluse. 
3  Ülemused ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sa aga ei taha tunda hirmu võimu ees, siis tee head, ja sa saad tema käest kiitust, 
4  sest ta on Jumala teener sinu heaks. Kui sa aga teed kurja, siis tunne hirmu, sest ta ei kanna mõõka asjata, ta on ju Jumala teener, kättemaksja nuhtluseks sellele, kes teeb kurja. 
5  Niisiis on alistumine vajalik, seda mitte ainult nuhtluse, vaid ka südametunnistuse pärast. 
6  Seepärast te maksate ka makse. Nemad on ju Jumala ametnikud, kes just sellega pidevalt tegelevad. 
7  Täitke kõigi vastu oma kohustused: maksu, kellele maksu; tolliraha, kellele tolliraha; kartust, kellele kartust; au, kellele au! 
8  Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui ainult võlg üksteist armastada; sest kes armastab teist, on Seaduse täitnud. 
9  Sest käsk: „Sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada”, ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas: „Armasta oma ligimest nagu iseennast!” 
10  Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus Seaduse täitmine. 
11  Ja tehke seda, teades aega: käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. 
12  Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega! 
13  Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses, 
14  vaid rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega ja ärge tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist!