Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 213

Kolmapäev, 31. juuli 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 1Aj 11
  • 1Aj 12:1-22
  • Rm 14:19-23
  • Rm 15:1-13
  • Ps 89:46-52

1. Ajaraamat 1
1  Aadam, Sett, Enos, 
2  Keenan, Mahalalel, Jered, 
3  Eenok, Metuusala, Lemek, 
4  Noa, Seem, Haam ja Jaafet. 
5  Jaafeti pojad olid Gomer, Maagoog, Maadai, Jaavan, Tubal, Mesek ja Tiiras. 
6  Ja Gomeri pojad olid Askenas, Diifat ja Toogarma. 
7  Ja Jaavani pojad olid Eliisa ja Tarsis, kittid ja rodanlased. 
8  Haami pojad olid Kuus, Mitsraim, Puut ja Kaanan. 
9  Ja Kuusi pojad olid Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raema pojad olid Seeba ja Dedan. 
10  Ja Kuusile sündis Nimrod, kes oli esimene vägev mees maa peal. 
11  Ja Mitsraimile sündisid luudid, anamlased, lehablased, naftuhlased, 
12  patruuslased ja kasluhlased, kellest vilistid on lähtunud, ja kaftoorlased. 
13  Ja Kaananile sündisid Siidon, tema esmasündinu, ja Heet, 
14  ja jebuuslased, emorlased, girgaaslased, 
15  hiivlased, arklased, siinlased, 
16  arvadlased, semarlased ja hamatlased. 
17  Seemi pojad olid Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uuts, Huul, Geter ja Mesek. 
18  Ja Arpaksadile sündis Selah, ja Selahile sündis Eeber. 
19  Ja Eeberile sündis kaks poega: ühe nimi oli Peleg, sest tema päevil jagunes maa; ja tema venna nimi oli Joktan. 
20  Ja Joktanile sündisid Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 
21  Hadoram, Uusal, Dikla, 
22  Eebal, Abimael, Seeba, 
23  Oofir, Havila ja Joobab. Need kõik olid Joktani pojad. 
24  Seem, Arpaksad, Selah, 
25  Eeber, Peleg, Reu, 
26  Serug, Naahor, Terah, 
27  Aabram, see on Aabraham. 
28  Aabrahami pojad olid Iisak ja Ismael. 
29  Need olid nende järeltulijad: Nebajot, Ismaeli esmasündinu, siis Keedar, Adbeel, Mibsam, 
30  Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema, 
31  Jetuur, Naafis ja Keedma. Need olid Ismaeli pojad. 
32  Ja Ketuura, Aabrahami liignaise pojad, keda tema sünnitas, olid: Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak ja Suuah. Ja Joksani pojad olid Seeba ja Dedan. 
33  Ja Midjani pojad olid Eefa, Eefer, Hanok, Abiida ja Eldaa. Need kõik olid Ketuura järeltulijad. 
34  Ja Aabrahamile sündis Iisak; Iisaki pojad olid Eesav ja Iisrael. 
35  Eesavi pojad olid Eliifas, Reuel, Jeus, Jalam ja Korah. 
36  Eliifase pojad olid Teeman, Oomar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna ja Amalek. 
37  Reueli pojad olid Nahat, Serah, Samma ja Missa. 
38  Seiri pojad olid Lootan, Soobal, Sibeon, Ana, Diison, Eeser ja Diisan. 
39  Lootani pojad olid Hori ja Hoomam; ja Lootani õde oli Timna. 
40  Soobali pojad olid Aljan, Maanahat, Eebal, Sefi ja Oonam; ja Sibeoni pojad olid Ajja ja Ana. 
41  Ana poegi oli Diison; ja Diisoni pojad olid Hamran, Esban, Jitran ja Keran. 
42  Eeseri pojad olid Bilhan, Saavan ja Jaakan; Diisani pojad olid Uuts ja Aran. 
43  Ja need olid kuningad, kes valitsesid Edomimaal, enne kui ükski kuningas Iisraeli laste üle valitses: Bela, Beori poeg; tema linna nimi oli Dinhaba. 
44  Kui Bela suri, sai tema asemel kuningaks Joobab, Serahi poeg Bosrast. 
45  Kui Joobab suri, sai tema asemel kuningaks Huusam teemanlaste maalt. 
46  Kui Huusam suri, sai tema asemel kuningaks Hadad, Bedadi poeg, kes lõi midjanlasi Moabi väljadel; tema linna nimi oli Aviit. 
47  Kui Hadad suri, sai tema asemel kuningaks Samla Masreekast. 
48  Kui Samla suri, sai tema asemel kuningaks Saul jõeäärsest Rehobotist. 
49  Kui Saul suri, sai tema asemel kuningaks Baal-Haanan, Akbori poeg. 
50  Kui Baal-Haanan suri, sai tema asemel kuningaks Hadad; tema linna nimi oli Pai ja tema naise nimi oli Mehetabel, Mee-Sahabi tütre Matredi tütar. 
51  Kui Hadad suri, siis olid Edomi vürstideks: vürst Timna, vürst Alja, vürst Jetet, 
52  vürst Oholibama, vürst Eela, vürst Piinon, 
53  vürst Kenas, vürst Teeman, vürst Mibsar, 
54  vürst Magdiel, vürst Iiram. Need olid Edomi vürstid. 

1. Ajaraamat 11
1  Ja kogu Iisrael kogunes Taaveti juurde Hebronisse, öeldes: „Vaata, me oleme sinu luu ja liha! 
2  Juba varem, siis kui Saul oli kuningas, olid sina Iisraeli väljaviijaks ja tagasitoojaks. Ja sinule on Issand, su Jumal, öelnud: Sina pead hoidma mu Iisraeli rahvast kui karjane ja sina pead olema mu Iisraeli rahva vürst!” 
3  Ja kõik Iisraeli vanemad tulid kuninga juurde Hebronisse ning Taavet tegi Hebronis Issanda ees nendega lepingu; siis nad võidsid Taaveti Iisraeli kuningaks, nagu Issand Saamueli läbi oli käskinud. 
4  Seejärel läksid Taavet ja kogu Iisrael Jeruusalemma, see on Jebuusi; seal olid jebuuslased, maa elanikud. 
5  Ja Jebuusi elanikud ütlesid Taavetile: „Siia sisse sa ei pääse!” Aga Taavet vallutas Siioni linnuse – see on nüüd Taaveti linn. 
6  Taavet oli öelnud: „Kes esimesena lööb jebuuslasi, saab peameheks ja pealikuks!” Ja Joab, Seruja poeg, läks esimesena sinna üles ning sai peameheks. 
7  Siis elas Taavet linnuses; sellepärast nimetati see Taaveti linnaks. 
8  Ja ta ehitas linna ringikujuliselt ümber kantsi; ja Joab taastas ülejäänud linna. 
9  Ja Taavet läks üha vägevamaks, sest vägede Issand oli temaga. 
10  Ja need olid Taaveti kangelaste peamehed, kes koos kogu Iisraeliga teda toetasid kuningaausse saamisel, teda Issanda käsul kuningaks tõstes – 
11  Taaveti kangelaste loetelu: Jaasobeam, hakmonlase poeg, sangarite pealik; see oli tema, kes lennutas oma piigi kolmesaja vastu, neid ühekorraga maha lüües. 
12  Ja tema järel Eleasar, Doodo poeg, ahohlane; üks neist kolmest kangelasest. 
13  Tema oli koos Taavetiga Pas-Dammimis, kui vilistid olid sinna kogunenud sõdima. Seal oli põllujagu, täis otra. Rahvas põgenes vilistite eest, 
14  aga nemad asusid keset põllujagu, päästsid selle ja lõid vilistid maha. Nõnda andis Issand suure võidu. 
15  Ja kolm neist kolmekümnest peamehest läks alla kalju peale Taaveti juurde Adullami koopasse, kui vilistid olid leeri üles löönud Refaimi orus. 
16  Aga Taavet oli siis mäelinnuses ja vilistite linnavägi oli Petlemmas. 
17  Taavetile tuli janu ja ta ütles: „Kes annaks mulle vett juua Petlemma kaevust, mis on värava juures?” 
18  Siis tungisid need kolm vilistite leeri ja ammutasid vett Petlemma kaevust värava juures, kandsid ja tõid Taavetile. Aga Taavet ei tahtnud seda juua, vaid valas selle Issandale 
19  ja ütles: „Jäägu Jumala pärast minust kaugele, et teeksin seda! Kas peaksin jooma nende meeste verd, nende hinge? Sest nad tõid seda oma hinge hinnaga!” Sellepärast ta ei tahtnud seda juua. Seda tegid need kolm kangelast. 
20  Ja Abisai, Joabi vend, oli nende kolmekümne peamees; tema lennutas oma piigi kolmesaja vastu ja lõi need maha; ta oli nende kolmekümne hulgas kuulus. 
21  Ta oli küll lugupeetuim nende kolmekümne hulgas ja oli neile pealikuks, aga nende kolme vastu ta ei saanud. 
22  Benaja, Joojada poeg, pärit Kabseelist, sõjamehe poeg, oli rikas tegudelt; tema lõi maha kaks vägevat Moabi meest; tema läks alla ja tappis kaevus ühe lõvi, kord kui lund oli sadanud. 
23  Ja ta lõi maha Egiptuse mehe, pikakasvulise mehe, kes oli viis küünart pikk; egiptlasel oli käes piik nagu kangrupoom, aga tema läks ta juurde kepiga ja kiskus egiptlase käest piigi ning tappis tema ta oma piigiga. 
24  Seda tegi Benaja, Joojada poeg, ja tema oli nende kolmekümne kangelase hulgas kuulus. 
25  Vaata, ta oli lugupeetuim nende kolmekümne hulgas, aga nende kolme vastu ta ei saanud. Ja Taavet pani tema oma ihukaitseväe ülemaks. 
26  Ja sõjakangelased olid: Asael, Joabi vend; Elhanan, Doodo poeg Petlemmast; 
27  Sammot, harorlane; Heles, pelonlane; 
28  Iira, Ikkesi poeg, tekoalane; Abieser, anatotlane; 
29  Sibkai, huusalane; Iilai, ahohlane; 
30  Mahrai, netofalane; Heeled, Baana poeg, netofalane; 
31  Iitai, Riibai poeg, benjaminlaste Gibeast; Benaja, piraatonlane; 
32  Huurai, Nahale-Gaasist; Abiel, arbalane; 
33  Asmavet, baharuumlane; Eljahba, saalbonlane; 
34  gisonlase Haasemi pojad; Joonatan, Saage poeg, hararlane; 
35  Ahiam, Saakari poeg, hararlane; Elifal, Uuri poeg; 
36  Heefer, mekeralane; Ahija, pelonlane; 
37  Hesro, karmellane; Naarai, Esbai poeg; 
38  Joel, Naatani vend; Mibhar, Hagri poeg; 
39  Selek, ammonlane; Nahrai, beerotlane, Joabi, Seruja poja sõjariistade kandja; 
40  Iira, jeterlane; Gaareb, jeterlane; 
41  Uurija, hett; Saabad, Ahlai poeg; 
42  Adiina, Siisa poeg, ruubenlane, ruubenlaste peamees, ja temaga oli koos kolmkümmend meest; 
43  Haanan, Maaka poeg; Joosafat, mitnilane; 
44  Ussija, astarotlane; Saama ja Jeiel, aroerlase Hootami pojad; 
45  Jediael, Simri poeg, ja Joha, tema vend, tiislane; 
46  Eliel, mahavlane; Jeribai ja Joosavja, Elnaami pojad; Jitma, moab; 
47  Eliel, Oobed ja Jaasiel Sobajast. 

1. Ajaraamat 12
1  Ja need olid need, kes tulid Taaveti juurde Siklagi, kui ta veel pidi eemale hoiduma Saulist, Kiisi pojast; need olid nende kangelaste hulgast, kes teda sõjas aitasid, 
2  olles ammuga relvastatud, osavad parema ja vasaku käega kive lingutama ja nooli ambuma: Sauli vendadest, benjaminlastest, 
3  peamees Ahieser ja Joas, gibealase Semaa pojad; Jesiel ja Pelet, Asmaveti pojad; Beraka ja Jehu, anatotlane; 
4  Jismaja, gibeonlane, kangelane nende kolmekümne hulgast ja nende kolmekümne ülem; 
5  Jeremija, Jahasiel, Joohanan ja Joosabad, gedeeralane; 
6  Elusai, Jerimot, Bealja, Semarja ja Sefatja, haruflane; 
7  Elkana, Jissija, Asarel, Joeser ja Jaasobeam, korahlased; 
8  Joela ja Sebadja, Jerohami pojad Gedoorist. 
9  Ja gaadlastest läksid Taaveti juurde kõrbelinnusesse vahvad võitlejad, sõjakõlvulised mehed, osavad kilbi ja piigiga, olemiselt otsekui lõvid ja kärmed nagu gasellid mägedel: 
10  Eeser oli peamees, Obadja teine, Eliab kolmas, 
11  Mismanna neljas, Jeremija viies, 
12  Attai kuues, Eliel seitsmes, 
13  Joohanan kaheksas, Elsabad üheksas, 
14  Jeremija kümnes, Makbannai üheteistkümnes. 
15  Need olid Gaadi poegadest sõjaväe pealikud, väikseim sajaga, suurim tuhandega võrdne. 
16  Need olid need, kes esimeses kuus läksid üle Jordani, kui see ajas üle kallaste, ning ajasid ära kõik oru elanikud ida ja lääne suunas. 
17  Kord tulid mõned Benjamini ja Juuda poegadest Taaveti linnusesse. 
18  Ja Taavet läks välja neile vastu, rääkis ja ütles neile: „Kui te tulete rahuga minu juurde mind aitama, siis mu süda on teiega ühes nõus. Aga kui te tulete mind reetma mu vaenlastele, kuigi mu kätel ei ole vägivalda, siis nähku seda meie vanemate Jumal ja karistagu!” 
19  Aga vaim tuli sangarite peamehe Amaasai peale ja ta ütles: „Sinu päralt oleme, Taavet, ja sinu poolt, Iisai poeg! Rahu, rahu olgu sinuga ja rahu su aitajaga, sest sind aitab su Jumal!” Siis Taavet võttis nad vastu ja pani väesalkade peameesteks. 
20  Ja Manassest tulid mõned üle Taaveti poole, kui ta koos vilistitega tuli sõtta Sauli vastu, ometi ilma et ta neid oleks aidanud, sest vilistite vürstid saatsid ta ju ära, öeldes: „See maksab meie pead, kui ta jookseb üle oma isanda Sauli juurde!” 
21  Kui ta läks Siklagi, siis tulid Manassest tema poole üle Adna, Joosabad, Jediael, Miikael, Joosabad, Elihu ja Siltai – Manasse tuhandepeamehed. 
22  Nad aitasid Taavetit röövjõukude vastu, sest nad kõik olid vahvad võitlejad ja neist said sõjaväe pealikud. 

Psalm 89
46  Sa oled lühendanud tema nooruspäevi ja oled katnud teda häbiga. Sela. 
47  Kui kaua sa, Issand, peidad ennast? Kui kaua su viha peab leegitsema nagu tuli? 
48  Mõtle, kui lühike on mu eluiga! Kui tühisteks sa oled loonud kõik inimlapsed! 
49  Kus on inimene, kes jääb elama ega näe surma, kes päästab oma elu surmavalla käest? Sela. 
50  Kus on su endised heldused, Issand, mis sa vandusid Taavetile oma ustavuses? 
51  Mõtle, Issand, oma sulase teotusele kõigi suurte rahvaste poolt, mida ma kannan oma põues, 
52  millega sinu vaenlased sind, Issand, teotavad, kui nad teotavad su võitud mehe jälgi! 

Rooma 14
19  Niisiis, taotlegem seda, mida on vaja rahuks ja üksteise ülesehitamiseks! 
20  Ära kisu toidu pärast maha Jumala teost! Kõik on küll puhas, kuid häda inimesele, kes sööb teisele komistuseks! 
21  Hea on liha mitte süüa ja veini mitte juua ja mitte teha seda, mis on su vennale komistuseks. 
22  Usku, mis sul on, pea iseenese jaoks Jumala ees. Õnnis on see, kes enda üle kohut ei mõista selles, mis ta leiab õige olevat. 
23  Kui aga keegi sööb kõheldes, siis on ta süüdi mõistetud, sest see ei tule ta usust. Aga kõik, mis ei tule usust, on patt. 

Rooma 15
1  Aga meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada enese meeleheaks. 
2  Igaüks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema ülesehitamiseks. 
3  Kristuski ei taotlenud iseenesele meelepärast, vaid nagu on kirjutatud: „Nende teotamised, kes sind teotavad, on langenud minu peale.” 
4  Sest mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja Pühakirja julgustuse kaudu oleks lootust. 
5  Kannatlikkuse ja julgustuse Jumal aga andku teile, et te mõtleksite sedasama omavahel Kristuse Jeesuse eeskuju kohaselt, 
6  et te ühel meelel ja ühest suust ülistaksite Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa. 
7  Seepärast võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka Kristus on meid vastu võtnud Jumala kirkuseks. 
8  Sest ma ütlen, et Jeesus Kristus on saanud ümberlõigatute teenriks Jumala tõe pärast – esiisadele antud tõotuse kindlustamiseks -, 
9  et paganad hakkaksid Jumalat ülistama halastuse eest, nagu on kirjutatud: „Seepärast ma tunnistan sind paganate ees ja laulan kiitust sinu nimele.” 
10  Ja taas ta ütleb: „Rõõmustage, paganad, koos tema rahvaga!” 
11  Ja taas: „Kiitke Issandat, kõik paganad, ja kiitke teda, kõik rahvad!” 
12  Ja Jesaja ütleb taas: „Iisai juur tuleb ja see, kes hakkab valitsema paganate üle; tema peale panevad paganad lootuse!” 
13  Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!