Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 214

Neljapäev, 01. august 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 1Aj 12:23-40
  • 1Aj 13
  • 1Aj 14
  • Rm 15:14-33
  • Ps 90:1-10

1. Ajaraamat 12
23  Sest iga päev tuldi Taaveti juurde, temale appi, kuni sõjavägi sai suureks otsekui Jumala sõjavägi. 
24  Ja see oli sõjaks varustatud meeste peade arv, kes tulid Taaveti juurde Hebronisse, et Issanda käsul temale üle anda Sauli kuningriik: 
25  Juuda poegi, sõjaks varustatud kilbi- ja piigikandjaid, kuus tuhat kaheksasada; 
26  Siimeoni poegi, vahvaid sõjakangelasi, seitse tuhat ükssada; 
27  Leevi poegi neli tuhat kuussada; 
28  ja Joojada, Aaroni soo vürst, ning koos temaga kolm tuhat seitsesada; 
29  ja Saadok, noor sõjakangelane, ning kaks pealikut tema perekonnast; 
30  Benjamini poegi, Sauli vendi, kolm tuhat, sest senini hoidus enamik neist ustavalt Sauli soo poole; 
31  Efraimi poegi kakskümmend tuhat kaheksasada, sõjakangelased, kuulsad mehed oma perekondades; 
32  Manasse poolest suguharust kaheksateist tuhat, kes olid nimeliselt määratud minema Taavetit kuningaks tõstma; 
33  Issaskari poegadest, kes aega mõistsid ja kes teadsid, mida Iisrael pidi tegema: nende kakssada peameest ja kõik nende vennad nende juhtimisel; 
34  Sebulonist viiskümmend tuhat sõjakõlvulist meest, kes olid igasugu sõjariistadega võitluseks varustatud, üksmeelselt valmis aitama; 
35  Naftalist tuhat pealikut ja koos nendega kolmkümmend seitse tuhat kilpide ja piikidega; 
36  Daani poegadest kakskümmend kaheksa tuhat kuussada võitlusvalmis meest; 
37  Aaserist sõjakõlvulisi, võitluseks valmis – nelikümmend tuhat; 
38  teiselt poolt Jordanit, ruubenlastest, gaadlastest ja Manasse poolest suguharust, igasugu relvastuses sõjakõlvulisi – sada kakskümmend tuhat. 
39  Kõik need sõjamehed, väeosadena korraldatud, tulid siira südamega Hebronisse, et tõsta Taavet kuningaks kogu Iisraeli üle, nõndasamuti oli kogu ülejäänud Iisrael üksmeelselt valmis Taavetit kuningaks tõstma. 
40  Nad olid seal Taaveti juures kolm päeva, sõid ja jõid, sest nende vennad olid neile seda valmistanud. 

Psalm 90
1  Moosese, jumalamehe palve. Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve. 
2  Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti. 
3  Sina viid inimese jälle põrmu ja ütled: „Tulge tagasi, inimlapsed!” 
4  Sest tuhat aastat on sinu silmis nagu eilne päev, kui see on möödunud, ja nagu vahikord öösel. 
5  Sa uhud nad ära, nad on nagu uni, nagu rohi, mis hommikul haljendab. 
6  See õitseb hommikul ja haljendab, õhtul see närtsib ja kuivab ära. 
7  Sest sinu viha tõttu me lõpeme ja su vihaleegist me ehmume. 
8  Sa paned meie pahateod enese ette, meie salapatud oma palge valguse ette. 
9  Sest kõik meie päevad mööduvad su raevu all, meie aastad lõpevad nagu ohe. 
10  Meie päevade mõõt on seitsekümmend aastat ja kui keegi on tugev, kaheksakümmend aastat, ja parimal puhul on need ometi vaev ja häda. Jah, see möödub kähku ja me lendame ära. 

Rooma 15
14  Mu vennad, ma olen veendunud, et te olete täidetud headuse ja kõiksugu tunnetusega ning suudate ka üksteist manitseda. 
15  Kohati olen ma teile üsna julgesti kirjutanud, nagu teile meeldetuletuseks, toetudes Jumala poolt mulle antud armule – 
16  olla Kristuse Jeesuse teener paganate seas, tehes Jumala evangeeliumi preestritööd, et paganate ohver oleks meelepärane, Püha Vaimu läbi pühitsetud. 
17  Ma võin siis Kristuses Jeesuses kiidelda sellest, mis on Jumalast, 
18  sest ma julgen ju rääkida ainult sellest, mida Kristus paganate kuulekuseks on teinud minu kaudu sõna ja teoga, 
19  tunnustähtede ja imetegude väe läbi, Jumala Vaimu väe läbi, nii et ma, alustades Jeruusalemmast ja liikudes ümberringi Illüüriani, olen Kristuse evangeeliumi kuulutamise lõpule viinud. 
20  Aga ma olen endale pidanud auasjaks mitte kuulutada evangeeliumi seal, kus Kristust juba on nimetatud, et ma ei ehitaks teiste poolt pandud alusele, 
21  vaid nagu on kirjutatud: „Need, kellele ei ole temast midagi kuulutatud, näevad ja need, kes ei ole kuulnud, hakkavad mõistma.” 
22  Seepärast ongi mind palju kordi takistatud teie juurde tulemast. 
23  Et mul nüüd ei ole aga neil aladel enam kohta ja ma olen nii palju aastaid igatsenud tulla teie juurde, 
24  siis Hispaaniasse reisides loodan ma teid näha ja teie saatel jõuda sinna, kui ma esmalt olen teie keskel end natuke kosutanud. 
25  Aga nüüd ma lähen Jeruusalemma püha rahvast abistama. 
26  Makedoonial ja Ahhaial on olnud meeltmööda üht-teist jagada osaduseanniks vaestele Jeruusalemma pühade seas. 
27  Neile on see olnud meelepärane. Ka on nad nende võlglased, sest kui paganad on saanud osa nende vaimulikest andidest, siis on ka nende kohus teenida neid aineliselt. 
28  Kui ma siis sellega olen valmis saanud ja selle vilja neile ustavalt üle andnud, tulen ma teie kaudu Hispaaniasse. 
29  Aga ma tean, et teie juurde tulles tulen ma Kristuse rohke õnnistusega. 
30  Ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi ja Vaimu armastuse läbi võitlema koos minuga palvetes Jumala poole minu eest, 
31  et ma pääseksin uskmatute käest Juudamaal ja et mu teenistus Jeruusalemma heaks oleks pühadele meelepärane 
32  ning et ma Jumala tahtel võiksin rõõmuga tulla teie juurde ja koos teiega leiaksin hingamist. 
33  Aga rahu Jumal olgu teie kõikidega! Aamen.