Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 219

Esmaspäev, 07. august 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 1Aj 24
  • 1Aj 25
  • 1Aj 26:1-19
  • 1Kr 3
  • Ps 92:1-15

1. Ajaraamat 1
1  Aadam, Sett, Enos, 
2  Keenan, Mahalalel, Jered, 
3  Eenok, Metuusala, Lemek, 
4  Noa, Seem, Haam ja Jaafet. 
5  Jaafeti pojad olid Gomer, Maagoog, Maadai, Jaavan, Tubal, Mesek ja Tiiras. 
6  Ja Gomeri pojad olid Askenas, Diifat ja Toogarma. 
7  Ja Jaavani pojad olid Eliisa ja Tarsis, kittid ja rodanlased. 
8  Haami pojad olid Kuus, Mitsraim, Puut ja Kaanan. 
9  Ja Kuusi pojad olid Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raema pojad olid Seeba ja Dedan. 
10  Ja Kuusile sündis Nimrod, kes oli esimene vägev mees maa peal. 
11  Ja Mitsraimile sündisid luudid, anamlased, lehablased, naftuhlased, 
12  patruuslased ja kasluhlased, kellest vilistid on lähtunud, ja kaftoorlased. 
13  Ja Kaananile sündisid Siidon, tema esmasündinu, ja Heet, 
14  ja jebuuslased, emorlased, girgaaslased, 
15  hiivlased, arklased, siinlased, 
16  arvadlased, semarlased ja hamatlased. 
17  Seemi pojad olid Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uuts, Huul, Geter ja Mesek. 
18  Ja Arpaksadile sündis Selah, ja Selahile sündis Eeber. 
19  Ja Eeberile sündis kaks poega: ühe nimi oli Peleg, sest tema päevil jagunes maa; ja tema venna nimi oli Joktan. 
20  Ja Joktanile sündisid Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 
21  Hadoram, Uusal, Dikla, 
22  Eebal, Abimael, Seeba, 
23  Oofir, Havila ja Joobab. Need kõik olid Joktani pojad. 
24  Seem, Arpaksad, Selah, 
25  Eeber, Peleg, Reu, 
26  Serug, Naahor, Terah, 
27  Aabram, see on Aabraham. 
28  Aabrahami pojad olid Iisak ja Ismael. 
29  Need olid nende järeltulijad: Nebajot, Ismaeli esmasündinu, siis Keedar, Adbeel, Mibsam, 
30  Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema, 
31  Jetuur, Naafis ja Keedma. Need olid Ismaeli pojad. 
32  Ja Ketuura, Aabrahami liignaise pojad, keda tema sünnitas, olid: Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak ja Suuah. Ja Joksani pojad olid Seeba ja Dedan. 
33  Ja Midjani pojad olid Eefa, Eefer, Hanok, Abiida ja Eldaa. Need kõik olid Ketuura järeltulijad. 
34  Ja Aabrahamile sündis Iisak; Iisaki pojad olid Eesav ja Iisrael. 
35  Eesavi pojad olid Eliifas, Reuel, Jeus, Jalam ja Korah. 
36  Eliifase pojad olid Teeman, Oomar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna ja Amalek. 
37  Reueli pojad olid Nahat, Serah, Samma ja Missa. 
38  Seiri pojad olid Lootan, Soobal, Sibeon, Ana, Diison, Eeser ja Diisan. 
39  Lootani pojad olid Hori ja Hoomam; ja Lootani õde oli Timna. 
40  Soobali pojad olid Aljan, Maanahat, Eebal, Sefi ja Oonam; ja Sibeoni pojad olid Ajja ja Ana. 
41  Ana poegi oli Diison; ja Diisoni pojad olid Hamran, Esban, Jitran ja Keran. 
42  Eeseri pojad olid Bilhan, Saavan ja Jaakan; Diisani pojad olid Uuts ja Aran. 
43  Ja need olid kuningad, kes valitsesid Edomimaal, enne kui ükski kuningas Iisraeli laste üle valitses: Bela, Beori poeg; tema linna nimi oli Dinhaba. 
44  Kui Bela suri, sai tema asemel kuningaks Joobab, Serahi poeg Bosrast. 
45  Kui Joobab suri, sai tema asemel kuningaks Huusam teemanlaste maalt. 
46  Kui Huusam suri, sai tema asemel kuningaks Hadad, Bedadi poeg, kes lõi midjanlasi Moabi väljadel; tema linna nimi oli Aviit. 
47  Kui Hadad suri, sai tema asemel kuningaks Samla Masreekast. 
48  Kui Samla suri, sai tema asemel kuningaks Saul jõeäärsest Rehobotist. 
49  Kui Saul suri, sai tema asemel kuningaks Baal-Haanan, Akbori poeg. 
50  Kui Baal-Haanan suri, sai tema asemel kuningaks Hadad; tema linna nimi oli Pai ja tema naise nimi oli Mehetabel, Mee-Sahabi tütre Matredi tütar. 
51  Kui Hadad suri, siis olid Edomi vürstideks: vürst Timna, vürst Alja, vürst Jetet, 
52  vürst Oholibama, vürst Eela, vürst Piinon, 
53  vürst Kenas, vürst Teeman, vürst Mibsar, 
54  vürst Magdiel, vürst Iiram. Need olid Edomi vürstid. 

1. Ajaraamat 24
1  Ja Aaroni poegadel olid oma rühmad. Aaroni pojad olid Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar. 
2  Aga Naadab ja Abihu surid enne kui nende isa ja neil ei olnud poegi; nõnda teenisid ainult Eleasar ja Iitamar preestritena. 
3  Ja Taavet koos Saadokiga Eleasari poegadest ja Ahimelekiga Iitamari poegadest jaotas need rühmadesse nende teenistuse kohaselt. 
4  Kui leiti, et Eleasari poegi oli meeste peade poolest rohkem kui Iitamari poegi, siis jaotati nad nõnda, et Eleasari pojad said perekondadele kuusteist peameest ja Iitamari pojad oma perekondadele kaheksa. 
5  Nad jaotati liisu läbi, niihästi ühed kui teised, sest pühi vürste ja Jumala vürste oli nii Eleasari poegadest kui Iitamari poegadest. 
6  Ja Semaja, Netaneeli poeg, kirjutaja, kes oli Leevi soost, kirjutas nad üles kuninga, vürstide, preester Saadoki, Ahimeleki, Ebjatari poja ning preestrite ja leviitide perekondade peameeste juuresolekul: Eleasarile tõmmati liisuga üks perekond, tõmmati veel kord, ja siis tõmmati Iitamarile. 
7  Ja esimene liisk tuli Joojaribile, teine Jedajale, 
8  kolmas Haarimile, neljas Seorimile, 
9  viies Malkijale, kuues Mijaminile, 
10  seitsmes Hakkosile, kaheksas Abijale, 
11  üheksas Jeesuale, kümnes Sekanjale, 
12  üheteistkümnes Eljasibile, kaheteistkümnes Jaakimile, 
13  kolmeteistkümnes Huppale, neljateistkümnes Jesebabile, 
14  viieteistkümnes Bilgale, kuueteistkümnes Immerile, 
15  seitsmeteistkümnes Heesirile, kaheksateistkümnes Pitsesile, 
16  üheksateistkümnes Petahjale, kahekümnes Jeheskelile, 
17  kahekümne esimene Jaakinile, kahekümne teine Gaamulile, 
18  kahekümne kolmas Delajale, kahekümne neljas Maasjale. 
19  Need olid nende teenistusrühmad, kui nad Issanda kotta läksid oma isa Aaroni korra kohaselt, nõnda nagu Issand, Iisraeli Jumal, temale käsu oli andnud. 
20  Ja ülejäänud Leevi poegade kohta: Amrami poegi oli Suubael; Suubaeli poegi oli Jehdeja. 
21  Rehabja kohta: Rehabja poegi oli Jissija, peamees. 
22  Jisharlastest Selomot; Selomoti poegi oli Jahat. 
23  Hebroni pojad olid: Jerija oli peamees, Amarja teine, Jahasiel kolmas, Jekameam neljas. 
24  Ussieli poegi oli Miika, Miika poegi oli Saamir. 
25  Miika vend oli Jissija; Jissija poegi oli Sakarja. 
26  Merari pojad olid Mahli ja Muusi; tema poegi oli ka ta poeg Jaasija. 
27  Merari järeltulijad tema pojast Jaasijast olid Soham, Sakkur ja Ibri. 
28  Mahlist põlvnes Eleasar, aga temal ei olnud poegi. 
29  Kiisist põlvnes Jerahmeel, Kiisi poegi. 
30  Ja Muusi pojad olid Mahli, Eeder ja Jerimot. Need olid Leevi järeltulijad oma perekondade kaupa. 
31  Ja nemadki heitsid liisku, niihästi perekonnapea kui tema noorem vend, nõnda nagu nende vennad Aaroni pojad kuningas Taaveti, Saadoki ja Ahimeleki, preestrite ja leviitide perekondade peameeste juuresolekul. 

1. Ajaraamat 25
1  Ja Taavet ning väepealikud eraldasid teenistuse tarvis Aasafi, Heemani ja Jedutuuni pojad, kes kannelde, naablite ja simblitega pidid kuulutama. Ja see on meeste nimestik, kes seda teenistust toimetasid: 
2  Aasafi poegadest: Sakkur, Joosep, Netanja ja Asareela – Aasafi pojad Aasafi juhatusel, kes ise kuninga juhatusel mängis. 
3  Jedutuunist: Jedutuuni pojad Gedalja, Seri, Jesaja, Hasabja, Mattitja kuuekesi; need olid kanneldega oma isa Jedutuuni juhatuse all, kes Issandale tänu ja kiitust mängis. 
4  Heemanist: Heemani pojad Bukkija, Mattanja, Ussiel, Sebuel, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hootir, Mahasiot; 
5  need kõik olid kuninga nägija Heemani pojad, vastavalt Jumala tõotusele tema sarve ülendada, sest Jumal oli andnud Heemanile neliteist poega ja kolm tütart. 
6  Need kõik saatsid oma isa juhatusel Issanda kojas laulu simblite, naablite ja kanneldega Jumala koja teenistuses kuninga, Aasafi, Jedutuuni ja Heemani juhatusel. 
7  Ja nende arv koos nende vendadega, kes olid õpetatud Issandale laulma, kõiki, kes oskasid, oli kakssada kaheksakümmend kaheksa. 
8  Nad heitsid liisku teenistuskorra pärast, niihästi noored kui vanad, õpetajad koos õpilastega. 
9  Ja esimene liisk Aasafile tuli Joosepile; teine Gedaljale, temale, ta vendadele ja poegadele; neid oli kaksteist; 
10  kolmas Sakkurile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
11  neljas Jisrile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
12  viies Netanjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
13  kuues Bukkijale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
14  seitsmes Jesareelale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
15  kaheksas Jesajale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
16  üheksas Mattanjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
17  kümnes Simeile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
18  üheteistkümnes Asarelile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
19  kaheteistkümnes Hasabjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
20  kolmeteistkümnes Suubaelile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
21  neljateistkümnes Mattitjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
22  viieteistkümnes Jeremotile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
23  kuueteistkümnes Hananjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
24  seitsmeteistkümnes Josbekasale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
25  kaheksateistkümnes Hananile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
26  üheksateistkümnes Mallotile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
27  kahekümnes Elijatale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
28  kahekümne esimene Hootirile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
29  kahekümne teine Giddaltile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
30  kahekümne kolmas Mahasiotile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist; 
31  kahekümne neljas Romamti-Eserile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist. 

1. Ajaraamat 26
1  Mis puutub väravahoidjate rühmadesse, siis oli korahlastest Meselemja, Kore poeg, Aasafi järeltulijate hulgast. 
2  Ja Meselemja pojad olid: esmasündinu Sakarja, teine Jediel, kolmas Sebadja, neljas Jatniel, 
3  viies Eelam, kuues Joohanan, seitsmes Eljoenai. 
4  Ja Oobed-Edomi pojad olid: esmasündinu Semaja, teine Joosabad, kolmas Joah, neljas Saakar, viies Netaneel, 
5  kuues Ammiel, seitsmes Issaskar, kaheksas Peulletai; sest Jumal oli teda õnnistanud. 
6  Ja tema pojale Semajale sündisid pojad, kes oma perekondades valitsesid, sest nad olid vahvad mehed. 
7  Semaja pojad olid: Otni, Refael, Oobed, Elsabad ja tema vennad, vahvad mehed, Elihu ja Semakja. 
8  Kõik need olid Oobed-Edomi järeltulijad, nemad ja nende pojad ja vennad, vahvad mehed, tublid teenistuses – kokku kuuskümmend kaks Oobed-Edomist. 
9  Meselemjal olid pojad ja vennad, vahvad mehed, kokku kaheksateist. 
10  Ja Hosal, kes oli Merari järeltulijaist, olid pojad: Simri, peamees, kelle tema isa peameheks pani, kuigi ta ei olnud esmasündinu; 
11  teine Hilkija, kolmas Tebalja, neljas Sakarja; kõiki Hosa poegi ja vendi oli kokku kolmteist. 
12  Neil väravahoidjate rühmadel oli vastavalt meeste peade arvule kohustus, nagu nende vendadelgi, teenida Issanda kojas. 
13  Ja nad heitsid liisku, niihästi väikesed kui suured perekonnad, iga värava pärast. 
14  Ja Selemjale langes liisk ida poole; ka tema pojale Sakarjale, kes oli tark nõuandja, heideti liisku, ja temale tuli liisk põhja poole; 
15  Oobed-Edomile tuli liisk lõuna poole, ja tema poegadele sai varaait; 
16  Suppimile ja Hosale tuli liisk lääne poole, Salleketi värava juurde ülesviival teel, vahtkond vahtkonna kõrvale: 
17  ida pool kuus leviiti, põhja pool iga päev neli, lõuna pool iga päev neli ja varaaida juures kaks ja kaks; 
18  eesõue juures, lääne pool: neli tee ääres, kaks eesõue juures. 
19  Need olid väravahoidjate rühmad korahlaste järeltulijaist ja Merari järeltulijaist. 

Psalm 92
1  Lugu ja laul hingamispäeval. 
2  Hea on tänada Issandat ja mängida sinu nimele, Kõigekõrgem, 
3  hommikul kuulutada sinu heldust ja öösel su ustavust, 
4  kümnekeelsel pillil ja naablil, kandlel mängides. 
5  Sest sina, Issand, oled mind rõõmsaks teinud oma tegudega, ma hõiskan sinu kätetööde pärast. 
6  Kui suured on sinu teod, Issand! Väga sügavad on su mõtted! 
7  Sõge inimene ei tunne seda ja alp ei saa sellest aru. 
8  Kui õelad lokkavad nagu rohi ja kõik ülekohtutegijad õitsevad, siis on see neile hävituseks igavesti. 
9  Aga sina, Issand, oled kõrge igavesti! 
10  Sest vaata, su vaenlased, Issand, sest vaata, su vaenlased saavad hukka, kõik ülekohtutegijad pillutakse laiali. 
11  Aga minu sarve sa oled ülendanud nagu metshärjal, ma olen võitud värske õliga. 
12  Mu silm vaatab alla mu vihameeste peale, mu kõrvad kuulevad rõõmuga kurjade käekäigust, kes mu vastu tõusevad. 
13  Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil. 
14  Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes. 
15  Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad 

1. Korintose 3
1  Ka mina, vennad, ei võinud rääkida teile kui vaimsetele, vaid pidin rääkima kui lihalikele, nagu väetitele lastele Kristuses. 
2  Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga, sest seda te ei oleks veel talunud. Kuid ega te nüüdki veel talu, 
3  sest et olete ju alles lihalikud. Kui teie seas on kiivust ja riidu – eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimlikult? 
4  Sest kui üks ütleb: „Mina olen Pauluse poolel!”, teine aga: „Mina Apollose!” – eks te siis ole nagu inimesed ikka? 
5  Mis on siis Apollos? Mis on Paulus? Teenrid, kelle kaudu te olete saanud usklikuks, nõnda nagu Issand igaühele on andnud. 
6  Mina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada. 
7  Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. 
8  Istutaja ja kastja teevad sama tööd, aga kumbki saab oma palga vastavalt oma vaevanägemisele. 
9  Sest Jumala kaastöölised oleme meie; Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie. 
10  Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hooneehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab! 
11  Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas – see on Jeesus Kristus. 
12  Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest – 
13  kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules, ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on. 
14  Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. 
15  Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otsekui läbi tule. 
16  Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim? 
17  Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha, ja see olete teie. 
18  Ärgu ükski petku ennast! Kes teie seas tundub endale targana selles maailmas, see saagu narriks, et ta saaks targaks! 
19  Jumala juures on ju praeguse maailma tarkus narrus, sest on kirjutatud: „Tema tabab targad nende riugastelt.” 
20  Ja taas: „Issand tunneb ära tarkade arutlused, et need on tühised.” 
21  Nõnda ärgu siis ükski kiidelgu inimestest, sest teie päralt on kõik: 
22  olgu Paulus, olgu Apollos, olgu Keefas, olgu maailm, olgu elu, olgu surm, olgu käesolev, olgu tulev – kõik on teie päralt, 
23  teie olete aga Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt.