Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 228

Neljapäev, 15. august 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 2Aj 5:2-14
  • 2Aj 6
  • 2Aj 7:1-10
  • 1Kr 10:14-33
  • 1Kr 11:1
  • Õp 20:5-14

2. Ajaraamat 2
1  Ja Saalomon määras seitsekümmend tuhat meest kandjaiks, kaheksakümmend tuhat meest kiviraiujaiks mäestikus ja kolm tuhat kuussada, kes neid juhatasid. 
2  Ja Saalomon läkitas ütlema Huuramile, Tüürose kuningale: „Tee minule sedasama, mida sa tegid mu isale Taavetile, kellele sa saatsid seedripuid, et ta sai enesele ehitada koja, kus ta elas. 
3  Vaata, mina tahan ehitada Issanda, oma Jumala nimele koja ja selle pühitseda temale, et tema ees suitsutada hästilõhnavaid suitsutusrohte, tuua igapäevaseid ohvrileibu ja põletusohvreid hommikul ja õhtul, hingamispäevil, noorkuupäevil ja Issanda, meie Jumala pühadel; see on Iisraelile igaveseks kohustuseks. 
4  Ja koda, mille ma ehitan, peab olema suur, sest meie Jumal on suurem kõigist jumalaist! 
5  Aga kellel jätkuks jõudu temale koda ehitada? Sest taevad ja taevaste taevad ei mahuta teda! Ja kes olen siis mina, et ma tahan temale koja ehitada, kuigi ainult suitsutuseks tema ees? 
6  Aga nüüd läkita mulle mees, kes oskab teha töid kullast, hõbedast, vasest ja rauast, purpurpunasest, karmiinpunasest ja sinisest lõngast, ja kes tunneb nikerdustööd, et ta töötaks Juudas ja Jeruusalemmas koos minu oskustöölistega, kes on hangitud mu isa Taaveti poolt. 
7  Ja saada mulle seedripuid, küpressi- ja algumipuid Liibanonist, sest ma tean, et sinu sulased oskavad raiuda Liibanoni puid. Ja vaata, minu sulased olgu koos sinu sulastega! 
8  Mul on tarvis hankida palju puitu, sest koda, mille ma ehitan, peab olema suur ja imetlusväärne! 
9  Ja vaata, raiujaile, kes puid lõikavad, annan ma kakskümmend tuhat koori nisu, su sulastele toiduks, ja kakskümmend tuhat koori otri, kakskümmend tuhat batti veini ja kakskümmend tuhat batti õli!” 
10  Ja Huuram, Tüürose kuningas, vastas kirjaga, mille ta Saalomonile läkitas: „Sellepärast, et Issand oma rahvast armastab, on ta sinu pannud neile kuningaks.” 

2. Ajaraamat 5
2  Siis kogus Saalomon Jeruusalemma Iisraeli vanemad ja kõik suguharude peamehed, Iisraeli laste perekondade eestseisjad, Issanda seaduselaegast Taaveti linnast, see on Siionist, üles tooma. 
3  Ja kõik Iisraeli mehed kogunesid kuninga juurde pühiks, mis on seitsmendas kuus. 
4  Ja kui kõik Iisraeli vanemad olid tulnud, siis tõstsid leviidid laeka 
5  ja tõid üles laeka, kogudusetelgi ja kõik pühad riistad, mis telgis olid; leviitpreestrid tõid need üles. 
6  Ja kuningas Saalomon ning terve Iisraeli kogudus, kes tema juurde oli kogunenud, olid laeka ees; nad ohverdasid nii palju lambaid, kitsi ja veiseid, et neid ei saadud lugeda ega kokku arvata. 
7  Ja preestrid tõid Issanda seaduselaeka selle paika koja tagaruumi, kõige pühamasse paika keerubite tiibade alla. 
8  Ja keerubid laotasid tiibu laeka paiga üle; keerubid katsid laegast ja selle kandekange pealtpoolt. 
9  Ja kangid olid nii pikad, et laekast eemaleulatuvaid kangide otsi oli näha kõige pühama paiga eest; ent neid ei nähtud väljastpoolt; ja need on seal tänapäevani. 
10  Laekas ei olnud muud kui need kaks lauda, mis Mooses oli Hoorebil sinna pannud, kui Issand tegi Iisraeli lastega lepingu nende tulles Egiptusest. 
11  Kui preestrid pühamust väljusid – sest kõik sealolevad preestrid olid endid pühitsenud rühmadele vaatamata, 
12  ja kõik lauljad leviidid, Aasaf, Heeman, Jedutuun ja nende pojad ning vennad, seisid valgeis linaseis riideis simblite, naablite ja kanneldega ida pool altarit, ja koos nendega sada kakskümmend preestrit, kes puhusid pasunaid – 
13  pasunad ja lauljad pidid ühekorraga ja kooskõlas kuuldavale tooma kiitust ja tänu Issandale -, ja kui nad häält tõstsid pasunate, simblite ja muude mänguriistadega ning Issanda kiituslauluga: „Sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!”, siis täitis pilv koja, Issanda koja, 
14  ja preestrid ei võinud teenima jääda pilve pärast: sest Issanda auhiilgus oli täitnud Jumala koja. 

Õpetussõnad 20
5  Nõu on mehe südames nagu sügav vesi, aga arukas mees oskab seda ammutada. 
6  Paljud inimesed kuulutavad omaenese headust, aga kes leiaks ühe ustava mehe? 
7  Õige elab oma vagaduses, õnnelikud on ta lapsed pärast teda. 
8  Kuningas, kes istub kohtujärjel, hajutab oma silmadega kõik kurja. 
9  Kes võiks öelda: „Ma olen oma südame puhtaks teinud, ma olen oma patust puhas”? 
10  Kahesugune kaaluviht ja kahesugune vakk – ka need mõlemad on Issanda meelest jäledad. 
11  Juba poisikese tegudest tuntakse, kas ta loomus on puhas ja õige. 
12  Kuulja kõrva ja nägija silma – ka need mõlemad on Issand teinud. 
13  Ära armasta und, et sa ei jääks vaeseks; hoia silmad lahti, siis saad leiba küllalt! 
14  „Halb, halb!” ütleb ostja, aga ära minnes ta kiitleb. 

1. Korintose 10
14  Just seepärast, mu armsad, põgenege ebajumalateenistuse eest! 
15  Ma räägin teile kui arusaajaile, otsustage ise, mida ma räägin: 
16  Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, – eks see ole Kristuse vere osadus? Leib, mida me murrame, – eks see ole Kristuse ihu osadus? 
17  Et leib on üks, siis ka meie, paljud, oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast. 
18  Vaadake neid, kes ihu poolest on Iisrael! Eks need, kes ohvreid söövad, ole altari osaduses? 
19  Mida ma siis nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumalaohver on midagi? Või et ebajumal on midagi? 
20  Ei! Vaid ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata Jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Aga ma ei taha, et teie saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. 
21  Te ei või juua Issanda karikast ja kurjade vaimude karikast, te ei või osa saada Issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. 
22  Või tahame Issandat teha kiivaks? Kas oleme temast tugevamad? 
23  Öeldakse: „Kõik on lubatud!” – Siiski kõigest ei ole kasu. „Kõik on lubatud!” – Siiski kõik ei ehita kogudust. 
24  Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu! 
25  Kõike, mida lihaturul müüakse, sööge, ja ärge hakake kõhklema sisetunde pärast, 
26  sest maa ja tema täius on Issanda päralt! 
27  Kui keegi uskmatuist kutsub teid külla ja te tahate minna, siis sööge kõike, mida teile ette pannakse, kõhklemata sisetunde pärast. 
28  Kui aga keegi peaks teile ütlema: „See on ohvriliha”, siis ärge sööge selle inimese pärast, kes tegi märkuse, ning sisetunde pärast. 
29  Aga ma ei räägi sinu, vaid teise sisetundest.Sa ehk ütled: „Mispärast peab nüüd teise sisetunne minu vabaduse suhtes olema määrav? 
30  Kui mina seda tänuga vastu võtan, miks mind siis teotatakse selle pärast, mille eest ma tänan?” 
31  Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud – tehke seda Jumala austamiseks! 
32  Ärge olge komistuseks ei juutidele ega kreeklastele ega Jumala kogudusele, 
33  nii nagu minagi püüan igati kõigile meeldida ning ei otsi oma, vaid paljude kasu, et nad päästetaks. 

1. Korintose 11
1  Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse!