Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 285

Reede, 11. oktoober 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Jr 25:15-38
  • Jr 26
  • 1Ts 5
  • Ps 119:17-24

Psalm 119
17  Tee head oma sulasele, et ma elaksin ja hoiaksin sinu sõna! 
18  Ava mu silmad nägema su Seaduse imesid! 
19  Ma olen võõras maa peal, ära peida mu eest oma käske! 
20  Mu hing nõrkeb igatsusest su seaduste järele igal ajal. 
21  Sa sõitlesid ülbeid, äraneetuid, kes eksivad eemale su käskudest. 
22  Veereta mu pealt ära teotus ja häbistus, sest ma pean sinu tunnistusi! 
23  Vürstidki istuvad ja kõnelevad isekeskis minu vastu, aga sinu sulane mõtiskleb sinu määrustest. 
24  On ju sinu tunnistused mu rõõmustajad ja mu nõumehed. 

Jeremija 25
15  Sest Issand, Iisraeli Jumal, ütles mulle nõnda: Võta see vihaveini karikas minu käest ja jooda sellega kõiki rahvaid, kelle juurde ma sind läkitan, 
16  et nad jooksid ja tuiguksid ning hulluksid mõõga ees, mille ma läkitan nende sekka! 
17  Ja ma võtsin karika Issanda käest ning jootsin kõiki rahvaid, kelle juurde Issand mind läkitas: 
18  Jeruusalemma ja Juuda linnu, selle kuningaid ja vürste, et teha nad varemeiks, jubeduseks, pilkealuseks ja needuseks, nagu see tänapäeval on; 
19  vaaraod, Egiptuse kuningat, ja tema sulaseid ja vürste ja kogu ta rahvast; 
20  ja kõike segarahvast ja kõiki Uusimaa kuningaid ja kõiki vilistite maa kuningaid ja Askeloni, Assat, Ekroni, ja neid, kes on Asdodis alles jäänud; 
21  Edomit, Moabit ja ammonlasi; 
22  ja kõiki Tüürose kuningaid ja kõiki Siidoni kuningaid ja saarte kuningaid teiselt poolt merd; 
23  ja Dedanit, Teemat, Buusi ja kõiki, kellel on pügatud oimud; 
24  ja kõiki Araabia kuningaid ja kõiki kõrbes elava segarahva kuningaid; 
25  ja kõiki Simri kuningaid, kõiki Eelami kuningaid ja kõiki Meedia kuningaid; 
26  ja kõiki põhjamaa kuningaid ligidalt ja kaugelt üksteise järel, ja kõiki maailma kuningriike, mis maa peal on. Ja nende järel peab jooma Seesaki kuningas. 
27  Ja ütle neile: Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Jooge ja joobuge, oksendage ja langege maha ja ärge tõuske enam mõõga ees, mille ma läkitan teie sekka! 
28  Aga kui nad tõrguvad karikat joomiseks su käest vastu võtmast, siis ütle neile: Nõnda ütleb vägede Issand: Te peate jooma! 
29  Sest vaata, linnast, millele on pandud minu nimi, alustan ma õnnetuse toomist, ja teie peaksite jääma hoopis karistamata! Te ei jää karistamata, sest mina kutsun mõõga kõigi maa elanike kallale, ütleb vägede Issand! 
30  Aga sina kuuluta neile prohvetlikult kõik need sõnad ja ütle neile: Issand müristab kõrgusest ja toob oma pühast eluasemest kuuldavale oma hääle. Ta müristab võimsasti oma karjamaa kohal, kõigi maa elanike vastu kostab otsekui viinamarjatallajate hüüd. 
31  Mürin jõuab maailma ääreni, sest Issandal on rahvastega riid, ta käib kohut kõigiga: ta annab õelad mõõga kätte, ütleb Issand. 
32  Nõnda ütleb vägede Issand: Vaata, õnnetus käib rahvast rahvani ja suur torm tõuseb maa viimastest äärtest. 
33  Ja sel päeval on Issanda mahalööduid maa äärest ääreni. Neid ei leinata ja neid ei koristata ega maeta, nad jäävad maa peale sõnnikuks. 
34  Ulguge, karjased, ja kisendage, püherdage, karja isandad, sest päevad on täis, et teid tappa ja pillutada, ja te langete nagu hinnaline astja! 
35  Siis kaob karjastel varjupaik ja karja isandail pakkupääs. 
36  Kuule! Karjaste hädakisa ja karja isandate hala! Sest Issand laastab nende karjamaad 
37  ja vaiksed vainud muutuvad elutuks Issanda vihalõõma ees. 
38  Otsekui oleks noor lõvi jätnud oma padriku: sest nende maa muutub õudseks hävitaja mõõga ja tema vihalõõma ees.” 

Jeremija 26
1  Ja Juuda kuninga Joojakimi, Joosija poja valitsemise alguses tuli see sõna Issandalt, kes ütles: 
2  „Nõnda ütleb Issand: Seisa Issanda koja õues ja räägi kõigi Juuda linnade elanike kohta, kes tulevad Issanda kotta kummardama, kõik need sõnad, mis ma sind olen käskinud neile rääkida ilma sõnagi ära jätmata! 
3  Vahest nad kuulavad ja pöörduvad igaüks oma kurjalt teelt ja ma võin kahetseda, et olen kavatsenud teha neile kurja nende kurjade tegude pärast. 
4  Ja ütle neile: Nõnda ütleb Issand: Kui te ei kuula mind, et käiksite mu Seaduse järgi, mille ma teile olen andnud, 
5  et kuulaksite mu sulaste, prohvetite sõnu, keda ma teie juurde olen läkitanud ja läkitanud, aga keda te ei ole kuulanud, 
6  siis ma talitan selle kojaga nagu Siiloga ja teen selle linna sajatamissõnaks kõigile maa rahvaile.” 
7  Ja preestrid ja prohvetid ja kogu rahvas kuulsid Jeremijat rääkivat neid sõnu Issanda kojas. 
8  Ja kui Jeremija oli rääkinud lõpuni kõik, mis Issand oli käskinud rääkida kogu rahvale, siis preestrid ja prohvetid ja kogu rahvas võtsid ta kinni, öeldes: „Sa pead surema! 
9  Mispärast sa kuulutad Issanda nimel ja ütled: See koda saab Siilo sarnaseks ja see linn jääb tühjaks, kus ei ole elanikke?” Ja kogu rahvas Issanda kojas kogunes Jeremija vastu. 
10  Kui Juuda vürstid kuulsid neid sõnu, siis nad läksid kuningakojast üles Issanda kotta ja istusid Issanda templi uue värava suhu. 
11  Ja preestrid ja prohvetid rääkisid vürstidele ja kogu rahvale, öeldes: „See mees on surma väärt, sest ta on prohvetlikult kuulutanud selle linna kohta, nagu te oma kõrvaga olete kuulnud.” 
12  Aga Jeremija rääkis kõigile vürstidele ja kogu rahvale, öeldes: „Issand on mind läkitanud prohvetlikult kuulutama selle koja ja selle linna kohta kõiki neid sõnu, mis te olete kuulnud. 
13  Ja nüüd parandage oma eluviise ja tegusid ja kuulake Issanda, oma Jumala häält, siis Issand kahetseb õnnetust, mida ta teile on tõotanud. 
14  Aga mina, vaata, olen teie käes; tehke minuga, nagu teie silmis on hea ja õige! 
15  Ometi teadke kindlasti, et kui te mind surmate, siis tõmbate süütu vere iseeneste ja selle linna ja ta elanike peale, sest Issand on tõesti läkitanud mind teie juurde, et ma räägiksin teie kõrvu kõik need sõnad!” 
16  Siis ütlesid vürstid ja kogu rahvas preestritele ja prohvetitele: „See mees ei ole surma väärt, sest ta on meile rääkinud Issanda, meie Jumala nimel.” 
17  Ja mehed maa vanemate hulgast tõusid ning rääkisid tervele rahvakogule, öeldes: 
18  „Miika, moorastlane, kuulutas prohvetlikult Juuda kuninga Hiskija päevil ja rääkis kogu Juuda rahvale, öeldes: „Nõnda ütleb vägede Issand: Siion küntakse põlluks, Jeruusalemm muutub varemeiks ja templimägi võsastunud künkaks.” 
19  Kas Juuda kuningas Hiskija ja kogu Juuda tema sellepärast kohe surmasid? Eks ta kartnud Issandat ja leevendanud Issanda palet, nõnda et Issand kahetses õnnetust, mida ta neile oli tõotanud? Ja meie peaksime valmistama oma hingedele selle suure õnnetuse!” 
20  Aga oli ka keegi mees Uurija, Semaja poeg Kirjat-Jearimist, kes Issanda nimel prohvetlikult kuulutas, ja tema kuulutas selle linna ja maa kohta kõigiti sarnaselt Jeremija sõnadega. 
21  Aga kui kuningas Joojakim ja kõik ta ihukaitsjad ja kõik vürstid kuulsid tema sõnu, siis püüdis kuningas teda surmata; aga Uurija kuulis sellest, kartis ja põgenes ning jõudis Egiptusesse. 
22  Siis kuningas Joojakim läkitas Egiptusesse mehed: Elnatani, Akbori poja, ja mehi koos temaga. 
23  Ja need tõid Uurija Egiptusest tagasi ning viisid ta kuningas Joojakimi ette; ja kuningas lõi ta mõõgaga maha ning viskas ta laiba lihtrahva hauda. 
24  Aga Jeremijaga oli Ahikami, Saafani poja käsi, nõnda et teda ei antud rahva kätte surmata. 

1. Tessaloonika 5
1  Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada, 
2  sest te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel. 
3  Kui öeldakse: „Nüüd on rahu ja kindel olek”, siis langeb äkiline hukatus nende peale nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, ja nad ei pääse pakku. 
4  Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks teid tabada nagu varas. 
5  Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole öö ega pimeduse lapsed. 
6  Niisiis, ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained, 
7  sest magajad magavad öösel ja joomarid on joobnud öösel. 
8  Aga meie, kes me oleme päeva lapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga, 
9  sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, 
10  kes meie eest on surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või magame, üheskoos temaga elaksime. 
11  Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi! 
12  Ent me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teie seas tööd teevad ja teid Issandas juhatavad ning noomivad, 
13  ja pidada neist armastuses üliväga lugu nende töö pärast. Hoidke omavahel rahu! 
14  Meie aga manitseme teid, vennad: noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu! 
15  Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele! 
16  Rõõmustage alati, 
17  palvetage lakkamatult, 
18  tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses! 
19  Ärge kustutage Vaimu, 
20  ärge põlastage prohvetiandi, 
21  katsuge läbi kõik, pidage kinni heast, 
22  hoiduge igasuguse kurja eest! 
23  Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks! 
24  Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda. 
25  Vennad, palvetage meie eest! 
26  Tervitage kõiki vendi püha suudlusega! 
27  Ma vannutan teid Issanda nimel, et see kiri loetaks ette kõikidele vendadele! 
28  Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega!