Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 329

Pühapäev, 24. november 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Hs 47
  • Hs 48
  • 1Pt 4
  • Ps 133:1-3

Psalm 133
1  Palveteekonna laul Taavetilt. Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad üheskoos elavad! 
2  See on nagu kallis õli pea peal, mis nõrgub alla habemesse, Aaroni habemesse, mis nõrgub alla tema rõivaste palistusse, 
3  ja nagu Hermoni kaste, mis langeb maha Siioni mägedele. Sest sinna on Issand seadnud õnnistuse, elu igaveseks ajaks. 

Hesekiel 47
1  Siis ta viis mu tagasi templi ukse juurde. Ja vaata, vesi voolas templi läve alt välja ida poole, sest templi esikülg oli ida pool; ja vesi voolas alla templi parempoolse külgseina alt, lõuna poolt altarit. 
2  Siis ta viis mu välja põhjavärava kaudu ja laskis mind minna väljastpoolt ringi välimise väravani, mis oli ida pool; ja vaata, vesi vulises parempoolsest külgseinast. 
3  Kui mees läks välja ida suunas, siis oli tal mõõdunöör käes ja ta mõõtis tuhat küünart ning laskis mind veest läbi minna: vett oli pahkluudeni. 
4  Ja ta mõõtis taas tuhat ning laskis mind veest läbi minna: vett oli põlvini. Ja ta mõõtis taas tuhat ning laskis mind läbi minna: vett oli niueteni. 
5  Ja ta mõõtis taas tuhat: siis oli jõgi, millest ma ei saanud läbi minna, sest vesi oli kõrge; vesi oli paras ujumiseks, jõgi, millest ei saadud läbi minna. 
6  Siis ta küsis minult: „Inimesepoeg, kas oled seda näinud?” Ja ta saatis mind ning tõi mu tagasi mööda jõe kallast. 
7  Aga kui ma tulin tagasi, vaata, siis oli jõe kaldal väga palju puid, nii siin- kui sealpool. 
8  Ja ta ütles mulle: „Need veed voolavad idapoolsetele aladele, jooksevad alla lagendikule ja jõuavad merre; nende merre jõudes paraneb seal vesi. 
9  Ja kõik elavad hinged, kes liiguvad seal, kuhu need jõed iganes tulevad, virguvad ellu ja seal on väga palju kalu; sest kui need veed jõuavad sinna ja vesi paraneb, siis virguvad kõik ellu seal, kuhu see jõgi tuleb. 
10  Ja kalamehed seisavad selle ääres: Een-Gedist kuni Een-Eglaimini on see võrkude kuivatuspaigaks; seal on igasugu kalu, nagu suure mere kalu, väga palju. 
11  Selle soised kohad ja mülkad aga ei parane: need jäävad soolaseks. 
12  Ja jõe ääres, selle kaldal siin- ja sealpool kasvab kõiksugu viljapuid; nende lehed ei närtsi ja nende vili ei lõpe: nad kannavad igas kuus uudsevilja, sest vesi nende jaoks voolab pühamust; nende vili on toiduks ja nende lehed terviseks.” 
13  Nõnda ütleb Issand Jumal: „Need on maa piirid, milles te peate jaotama maa pärisosadeks Iisraeli kaheteistkümnele suguharule: Joosepile kaks osa. 
14  Te saate selle pärisosaks, niihästi üks kui teine, sest ma olen oma käe üles tõstnud vandudes, et ma annan selle teie vanemaile; ja nii saab see maa teile pärisosaks. 
15  Ja see on maa piir põhjakaares: suurest merest Hetloni suunas Sedadi teelahkmeni, 
16  Hamat, Beerota, Sibrajim, mis on Damaskuse maa-ala ja Hamati maa-ala vahel, Haasar-Hattikon, mis on Haurani piiril: 
17  see on piir merest Haasar-Eenonini; Damaskuse maa-ala on põhja pool, veel põhja pool on Hamati maa-ala; see on põhjakaar. 
18  Ja idakaares: Haurani ja Damaskuse vahelt ja Gileadi ja Iisraeli maa vahelt piki Jordanit on piir kuni Idamereni, Taamarini; see on idakaar. 
19  Ja lõunakaares, lõuna suunas: Taamarist Meriba veeni, mis on Kaadesis, kuni jõeni suure mere ääres; see on lõunakaar. 
20  Ja läänekaares on piiriks suur meri kuni vastu Hamati teelahet; see on läänekaar. 
21  Jaotage see maa eneste vahel Iisraeli suguharude järgi! 
22  Jaotage see liisu läbi pärisosadeks enestele ja võõrastele, kes asuvad teie keskel ja kes on teie keskel lapsi sünnitanud; nad olgu teile nagu pärismaised Iisraeli laste hulgas: nad saagu koos teiega liisu läbi pärisosa Iisraeli suguharude seas! 
23  Selles suguharus, kelle juures võõras asub, peate temale andma ta pärisosa, ütleb Issand Jumal. 

Hesekiel 48
1  Ja need on suguharude nimed: põhjapoolsest otsast, piki Hetloni teed Hamati teelahkmeni, Haasar-Eenonini – Damaskuse maa-ala jääb põhja poole, Hamati kõrvale – Daanile üks osa; see saab temale idakaarest läände. 
2  Ja Daani maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole: Aaserile üks osa. 
3  Ja Aaseri maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole: Naftalile üks osa. 
4  Ja Naftali maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole: Manassele üks osa. 
5  Ja Manasse maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole: Efraimile üks osa. 
6  Ja Efraimi maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole: Ruubenile üks osa. 
7  Ja Ruubeni maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole: Juudale üks osa. 
8  Ja Juuda maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole, olgu annetusmaa, mis te peate andma – kakskümmend viis tuhat laiuti ja nõnda pikk nagu üks osadest idakaare poolt läänekaare poole; ja pühamu olgu selle keskel! 
9  Annetusmaa, mille te peate andma Issandale, olgu kakskümmend viis tuhat pikuti ja kümme tuhat laiuti! 
10  Ja see püha annetusmaa kuulugu neile: preestritele – põhja pool kakskümmend viis tuhat, lääne pool kümme tuhat laiuti, ida pool kümme tuhat laiuti ja lõuna pool kakskümmend viis tuhat pikuti; ja Issanda pühamu olgu selle keskel! 
11  Preestritele, kes on pühitsetud Saadoki poegade seast, kes on toimetanud minu teenistust, kes ei ole eksinud, nagu leviidid eksisid, siis kui Iisraeli lapsed eksisid, 
12  neile kuulub annetusmaast eriline annetus kui kõige püham leviitide maa-ala kõrval. 
13  Leviidid saagu niisama suur maa-ala nagu preestrid: kakskümmend viis tuhat pikuti ja kümme tuhat laiuti; kogu pikkus olgu kakskümmend viis tuhat ja laius kümme tuhat! 
14  Nemad aga ei tohi sellest midagi müüa ega vahetada, et parim osa maast ei läheks võõrastesse kätesse, sest see on Issandale pühitsetud maa. 
15  Ja viis tuhat laiuti, mis üle jääb kahekümne viie tuhande kõrval, on pühitsemata maa-ala linnale elamute ja karjamaa jaoks; ja linn olgu selle keskel! 
16  Ja need on selle mõõdud: põhjakaar neli tuhat viissada, lõunakaar neli tuhat viissada, idakaar neli tuhat viissada ja läänekaar neli tuhat viissada. 
17  Ja linnal olgu karjamaa: põhja poole kakssada viiskümmend, lõuna poole kakssada viiskümmend, ida poole kakssada viiskümmend ja lääne poole kakssada viiskümmend! 
18  Ja mis püha annetusmaa kõrvalt pikuti üle jääb, kümme tuhat ida pool ja kümme tuhat lääne pool, olgu püha annetusmaa kõrval ja selle saak saagu leivaks linna töötajaile, 
19  ja linna töötajad kõigist Iisraeli suguharudest peavad seal töötama! 
20  Kogu annetusmaa olgu kakskümmend viis tuhat korda kakskümmend viis tuhat; teie antav püha annetusmaa koos linna maaomandiga olgu nelinurkne! 
21  Ja mis üle jääb, kuulub vürstile: siin- ja sealpool püha annetusmaad ja linna maaomandit, piki seda kahtkümmend viit tuhandet – ida pool – kuni ida piirini, ja lääne pool – piki kahtkümmend viit tuhandet – kuni lääne piirini, vastavalt jaotatud maaosadele, kuulub vürstile; ja püha annetusmaa ja tempel-pühamu olgu selle keskel! 
22  Leviitide maaomand ja linna maaomand olgu selle keskel, mis kuulub vürstile; see, mis kuulub vürstile, olgu Juuda maa-ala ja Benjamini maa-ala vahel! 
23  Ja ülejäänud suguharudele: idakaare poolt läänekaare poole: Benjaminile üks osa. 
24  Ja Benjamini maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole: Siimeonile üks osa. 
25  Ja Siimeoni maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole: Issaskarile üks osa. 
26  Ja Issaskari maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole: Sebulonile üks osa. 
27  Ja Sebuloni maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole: Gaadile üks osa. 
28  Ja Gaadi maa-ala kõrval, lõunakaare pool lõuna suunas läheb piir Taamarist Kaadesi Riiuvee kaudu kuni jõeni suure mere ääres. 
29  See on maa, mida te peate liisu läbi jaotama pärisosaks Iisraeli suguharudele, ja need on nende maaosad, ütleb Issand Jumal. 
30  Ja need on linna väljapääsud: põhjakaare pool, mõõtmes neli tuhat viissada – 
31  ja linna väravail on Iisraeli suguharude nimed – on kolm väravat põhja poole: üks Ruubeni värav, üks Juuda värav, üks Leevi värav. 
32  Ja idakaare pool: neli tuhat viissada, ja kolm väravat: üks Joosepi värav, üks Benjamini värav, üks Daani värav. 
33  Ja lõunakaare pool: mõõtmes neli tuhat viissada, ja kolm väravat: üks Siimeoni värav, üks Issaskari värav, üks Sebuloni värav. 
34  Ja läänekaare pool: neli tuhat viissada, ja kolm väravat: üks Gaadi värav, üks Aaseri värav, üks Naftali värav. 
35  Ümberringi: kaheksateist tuhat. Ja sellest päevast alates on linna nimeks „Issand on seal”. 

1. Peetruse 4
1  Et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi sellesama meelsusega, sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast, 
2  nii et ta maises elus allesjäänud aega ei ela enam inimlike himude, vaid Jumala tahtmise järgi. 
3  Sest te olete minevikus küllalt palju aega mööda saatnud paganate tahtmist täites, elades kõlvatuses, himudes, purjutamises, prassimistes, joomingutes ja sündsusetutes ebajumalateenistustes. 
4  Just seepärast nad võõrastavad, et te nendega ei jookse kaasa sellesama ulaelu voolus ja teotavad teid, 
5  nemad, kes peavad aru andma sellele, kes on juba valmis tulema kohut mõistma elavate ja surnute üle. 
6  Sest just selleks on ka surnutele kuulutatud evangeeliumi, et nende üle mõistetaks kohut küll nagu inimeste üle lihas, aga nad elaksid vaimus nagu Jumal. 
7  Aga kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja kained palveteks. 
8  Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest „armastus katab kinni pattude hulga”. 
9  Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata! 
10  Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. 
11  Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen. 
12  Armsad, ärge võõrastage enestes tulekuumust, millega teid pannakse proovile, nii nagu sünniks teile midagi võõrast, 
13  vaid rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse kannatuste osalised, võite rõõmuga hõisata ka tema kirkuse ilmumisel. 
14  Õndsad olete teie, kui teid teotatakse Kristuse nime pärast, sest siis hingab teie peal kirkuse Vaim, Jumala Vaim. 
15  Ärgu aga keegi teie seast kannatagu mõrtsukana või vargana või kurjategijana või teiste ellu sekkujana! 
16  Aga kes kannatab kristlasena, ärgu häbenegu, vaid andku Jumalale au selle nimega! 
17  Sest käes on aeg kohtumõistmisel alata Jumala kojast; aga kui esmalt meist, missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda Jumala evangeeliumi? 
18  Ja kui juba õige pääseb vaevu, kuhu siis satub jumalakartmatu ja patune? 
19  Sellepärast ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi, usaldagu oma hinged head tehes tema, ustava Looja hoolde.