Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 349

Laupäev, 14. detsember 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Ml 1
  • Ml 2:1-16
  • Ilm 6
  • Ps 143:1-12

Psalm 143
1  Taaveti laul. Issand, kuule mu palvet, pane tähele mu anumist! Oma ustavuses vasta mulle, oma õiguses! 
2  Ja ära mine kohtusse oma sulasega, sest ükski elav inimene ei ole õige sinu palge ees! 
3  Sest vaenlane jälitab mu hinge, ta rõhub maha mu elu, ta paneb mind istuma pimedusse nagu need, kes on ammugi surnud. 
4  Mu vaim nõrkeb mu sees ja mu süda tunneb jubedust mu rinnus. 
5  Ma meenutan muistseid päevi, ma mõtisklen kõigist su tegudest, ma mõlgutan meeles su kätetöid. 
6  Ma laotan oma käed laiali sinu poole, mu hing himustab su järele nagu janunev maa. Sela. 
7  Vasta mulle peatselt, Issand! Mu vaim on lõppemas! Ära pane oma palet mu eest varjule, et ma ei saaks nende sarnaseks, kes lähevad alla hauda! 
8  Anna mulle vara kuulda oma heldust, sest ma loodan sinu peale! Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest sinu poole ma tõstan oma hinge! 
9  Kisu mind ära, Issand, mu vaenlaste käest; sinu kaitse alla ma kipun! 
10  Õpeta mind tegema sinu meelt mööda, sest sina oled mu Jumal! Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasel maal! 
11  Issand, elusta mind oma nime pärast, vii välja mu hing kitsikusest oma õiguse pärast! 
12  Ja hävita mu vaenlased oma helduse pärast, ja kaota ära kõik, kes mu hinge rõhuvad, sest ma olen sinu sulane! 

Malaki 1
1  Ennustus. Issanda sõna Iisraelile Malaki kaudu: 
2  „Mina olen teid armastanud, ütleb Issand. Aga teie ütlete: „Kuidas sa meid oled armastanud?” Kas Eesav ei olnud Jaakobi vend? ütleb Issand. Jaakobit ma armastasin, 
3  aga Eesavit ma vihkasin; ma tegin ta mäestiku lagedaks ja jätsin ta pärisosa kõrbe šaakalitele. 
4  Kui Edom ütleb: „Me oleme purustatud, aga me ehitame varemed taas üles”, siis ütleb vägede Issand nõnda: Nad ehitavad küll, aga mina kisun maha; ja neid nimetatakse „süüteo maaks” ja „rahvaks, keda Issand on neednud igaveseks”. 
5  Teie silmad saavad seda näha ja te ütlete: „Issand on suur üle Iisraeli piiri!” 
6  Poeg austab isa ja sulane isandat. Aga kui mina olen isa, kus on siis minu au? Ja kui mina olen Issand, kus on siis minu kartus? ütleb vägede Issand teile, preestrid, kes te põlgate minu nime. Aga te ütlete: „Kuidas me põlgame su nime?” 
7  Te toote mu altarile rüvetatud leiba. Aga te ütlete: „Kuidas me rüvetame sind?” Sellega, et ütlete: „Issanda laud on põlastusväärne.” 
8  Jah, kui te toote ohvriks pimeda, siis ei olevat see paha; või kui te toote lonkaja või tõbise, siis ei olevat see paha. Vii see ometi oma maavalitsejale! Kas temal on sinust hea meel või kas ta peab sinust lugu? ütleb vägede Issand. 
9  Ja nüüd: leevendage ometi Jumala palet, et ta oleks meile armuline! Teie käest on see tulnud – kas ta saaks teist lugu pidada? ütleb vägede Issand. 
10  Kes ometi oleks teie hulgast, kes suleks uksed, et te ei saaks ilmaaegu süüdata tuld mu altaril? Mul ei ole teist hea meel, ütleb vägede Issand, ja roaohver teie käest ei meeldi mulle. 
11  Sest päikesetõusu poolt päikeseloojaku poole on mu nimi paganate seas suur, ja igas paigas suitsutatakse ning tuuakse mu nimele puhas roaohver. Sest mu nimi on paganate seas suur, ütleb vägede Issand. 
12  Aga teie teotate seda, kui te ütlete: „Issanda laud on rüvetatud, ja selle vilja, tema rooga, võib põlata.” 
13  Ja te ütlete: „Vaata, missugune vaev!” ja alahindate seda, ütleb vägede Issand. Te toote seda, mis on röövitud, lonkaja ja tõbine. Ja see peab olema ohvriand, mida te toote. Kas mul peaks olema hea meel seda teie käest vastu võtta? ütleb Issand. 
14  Neetud olgu petis, kellel on karjas isane loom ja kes on selle tõotanud, aga ohverdab Issandale vigase! Sest mina olen suur kuningas, ütleb vägede Issand, ja mu nimi on kardetav paganate seas.  

Malaki 2
1  Ja nüüd teie kohta, preestrid, on otsus see: 
2  kui te ei kuula ega võta südamesse, et te peate andma au mu nimele, ütleb vägede Issand, siis ma läkitan teie vastu needuse ja muudan teie õnnistused needuseks, jah, needuseks, sest te ei ole võtnud seda südamesse. 
3  Vaata, ma sõitlen teie seemet ja puistan teile rooja näkku, teie pidupäevade rooja, ja teid endid viiakse selle juurde. 
4  Ja te saate tunda, et mina olen teile läkitanud selle otsuse, et minu leping Leeviga jääks püsima, ütleb vägede Issand. 
5  Minu leping temaga oli elu ja rahu, ja ma andsin selle temale, et ta kardaks; ja ta kartis mind, ta värises mu nime ees. 
6  Tõeõpetus oli tal suus ja pettust ei leitud tema huulilt. Rahus ja siiruses käis ta minuga ja pööras paljusid ära patust. 
7  Jah, preestri huuled talletavad tarkust ja tema suust otsitakse õpetust, sest tema on vägede Issanda käskjalg. 
8  Aga teie olete lahkunud sellelt teelt, olete õpetusega pannud paljusid komistama, olete rikkunud Leevi liidu, ütleb vägede Issand. 
9  Sellepärast teen minagi teid põlatuiks ja armetuiks kõigi rahvaste juures, sest te pole tähele pannud minu teid, vaid olete õpetuses olnud erapoolikud. 
10  Eks ole meil kõigil üks isa? Eks ole meid loonud üks Jumal? Mispärast me siis ei ole üksteisele truud, vaid teotame oma vanemate lepingut? 
11  Juuda on olnud truuduseta ja Iisraelis ja Jeruusalemmas on tehtud jäledust. Sest Juuda on teotanud pühamut, mida Issand armastab, ja on võtnud naiseks võõra jumala tütre. 
12  Issand hävitagu Jaakobi telkidest mees, kes seda teeb, olgu ta kes tahes, ka see, kes viib vägede Issandale ohvriandi. 
13  Ja veel te olete teinud seda: Issanda altar on kaetud silmaveega, nutu ja oigamisega, nii et ta enam ei pöördu ohvrianni poole ega võta seda hea meelega teie käest vastu. 
14  Aga te ütlete: „Mispärast?” Sellepärast, et Issand on tunnistajaks sinu ja su noorpõlve naise vahel, kelle vastu sa oled olnud truudusetu, kuigi ta on sinu abikaasa ja sinu seadusejärgne naine. 
15  Aga ükski ei tee seda, kelles on veel vaimu jääki. Ja mida peab ta tegema? Otsima Jumala sugu! Kandke siis hoolt oma vaimu eest ja ükski ärgu olgu truudusetu oma noorpõlve naise vastu! 
16  Sest ma vihkan lahutust, ütleb Issand, Iisraeli Jumal, ja seda, kes katab oma kuue vägivallaga, ütleb vägede Issand. Kandke siis hoolt oma vaimu eest ja ärge olge truudusetud! 

Ilmutuse 6
1  Ja ma nägin, kui Tall avas esimese seitsmest pitserist ja ma kuulsin üht neljast olevusest otsekui kõuehäälega hüüdvat: „Tule!” 
2  Ma nägin: ennäe, valge hobune, ning selle seljas istujal oli käes amb ning talle anti pärg ja ta läks välja võitjana võitmiseks. 
3  Kui ta avas teise pitseri, kuulsin ma teist olevust hüüdvat: „Tule!” 
4  Ja tuli välja teine, tulipunane hobune, ning selle seljas istujale anti voli võtta ära rahu ilmamaa pealt, et inimesed üksteist tapaksid, ning talle anti suur mõõk. 
5  Kui ta avas kolmanda pitseri, kuulsin ma kolmandat olevust hüüdvat: „Tule!” Ja ma nägin, ennäe: must hobune, ja selle seljas istujal olid käes kaalud, 
6  ning ma kuulsin otsekui häält nelja olevuse keskelt hüüdvat: „Mõõt nisu ühe teenari eest ja kolm mõõtu otri ühe teenari eest! Ja õlile ja veinile ära tee kahju!” 
7  Kui ta avas neljanda pitseri, kuulsin ma neljanda olevuse häält hüüdvat: „Tule!” 
8  Ja ma nägin, ennäe: tuhkur hobune, ja selle seljas istuja nimi oli Surm, ja temaga tuli kaasa Surmavald ning neile anti meelevald veerandi üle ilmamaast – tappa mõõga ja nälja ja surmaga ning ilmamaa loomade läbi. 
9  Kui ta avas viienda pitseri, nägin ma altari all nende hingi, kes olid tapetud Jumala sõna pärast ja tunnistuse pärast, mis neil oli. 
10  Nad hüüdsid suure häälega: „Kui kaua, oh püha ja tõeline Valitseja, ei mõista sa kohut ega nõua kätte meie verd neilt, kes elavad ilmamaal?” 
11  Neile igaühele anti valge rüü ning neile öeldi, et nad veel natuke aega puhkaksid rahus, kuni saab täis nende kaassulaste ja nende vendade arv, kes veel tapetakse nõnda nagu nemadki. 
12  Ja ma nägin, kui ta avas kuuenda pitseri, et sündis suur maavärin ning päike läks mustaks nagu leinariie ja kuu muutus nagu vereks 
13  ning taevatähed kukkusid maa peale, nii nagu viigipuu, mida suur tuul raputab, viskab maha oma suvemarjad. 
14  Ning taevas taganes otsekui kokkukeeratav rullraamat, ja kõik mäed ja saared tõugati ära oma paigast, 
15  ning ilmamaa kuningad ja ülikud ja sõjapealikud ja rikkad ja võimsad ja kõik orjad ja vabad peitsid end koopaisse ja mägede kaljulõhedesse. 
16  Ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele: Langege meie peale ja peitke meid troonil istuja palge eest ning Talle viha eest! 
17  Sest nende suur vihapäev on tulnud, kes suudab jääda seisma?