Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 354

Neljapäev, 19. detsember 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Esr 6
  • Esr 7:1-10
  • Ilm 12
  • Ilm 13:1
  • Ps 145:8-13

Esra 6
1  Siis kuningas Daarjaves käskis järele uu varakambreis, kuhu raamatud Paabelis olid pandud. 
2  Ja Ahmeta linnas Meedia maakonnas leiti üks rullraamat, ja selles oli kirjutatud: „Meelespidamiseks. 
3  Kuningas Koorese esimesel aastal andis kuningas Koores käsu Jumala koja kohta Jeruusalemmas: koda tuleb üles ehitada kui paik, kus ohverdatakse ohvreid, ja selle alused peavad kindlad olema; selle kõrgus olgu kuuskümmend küünart ja laius kuuskümmend küünart; 
4  kolm kihti tahutud kividest ja üks kiht uutest palkidest; kulud tasutagu kuningakojast! 
5  Ka Jumala koja riistad, kullast ja hõbedast, mis Nebukadnetsar Jeruusalemma templist ära võttis ja Paabelisse viis, tuleb tagasi anda, et need pandaks oma kohale Jeruusalemma templisse ja Jumala kotta.” 
6  – „Ja nüüd, Tatnai, maavalitseja teisel pool Frati jõge, Setar-Boosnai ja teie kaaslased, ametnikud teisel pool Frati jõge, hoiduge sealt eemale! 
7  Ärge segage Jumala koja tööd! Las juutide maavalitseja ja juutide vanemad ehitavad Jumala koja selle paika! 
8  Ja mina annan käsu selle kohta, mis teil tuleb teha nende juutide vanemate heaks selle Jumala koja ehitamisel: kuninglikest tuludest, see on maksudest teisel pool Frati jõge, antagu neile meestele täpselt ja viivitamata, mis kuludeks vajalik! 
9  Ja mis neil on tarvis – noori härgi, jäärasid ja tallesid põletusohvriks taeva Jumalale, nisu, soola, veini ja õli, nii palju kui preestrid Jeruusalemmas küsivad, antagu neile iga päev, ilma et midagi puuduks, 
10  et nad saaksid tuua suitsutusohvri taeva Jumalale ja palvetada kuninga ja tema poegade elu pärast. 
11  Ja mina annan käsu, et kes iganes seda korraldust muudab, selle kojast kistakse palk välja ja ta puuakse selle külge; ja tema koda tehakse selle pärast rusuhunnikuks. 
12  Ja Jumal, kes on pannud oma nime sinna elama, paisaku maha kõik kuningad ja rahvad, kes sirutavad oma käe selle muutmiseks, et hävitada seda Jumala koda Jeruusalemmas! Mina, Daarjaves, olen andnud selle käsu. Seda täidetagu täpselt!” 
13  Siis tegid Tatnai, maavalitseja teisel pool Frati jõge, Setar-Boosnai ja nende kaaslased täpselt nõnda, nagu kuningas Daarjaves käsu oli läkitanud. 
14  Ja juutide vanemad ehitasid ning töö edenes neil prohvet Haggai ja Sakarja, Iddo poja kuulutuse toetusel; ja nad ehitasid ning said selle valmis Iisraeli Jumala käsul, ja Koorese, Daarjavese ja Artahsasta, Pärsia kuningate käsul. 
15  Nõnda sai see koda valmis adarikuu kolmandal päeval, kuningas Daarjavese kuuendal valitsemisaastal. 
16  Ja Iisraeli lapsed, preestrid ja leviidid ning teised, kes olid vangis olnud, pühitsesid seda koda rõõmuga 
17  ja ohverdasid selle Jumala koja pühitsemiseks sada härga, kakssada jäära, nelisada talle, ja patuohvriks kaksteist sikku kogu Iisraeli eest, vastavalt Iisraeli suguharude arvule. 
18  Ja preestrid pandi rühmiti ja leviidid jagude kaupa Jumalat teenima Jeruusalemmas, nõnda nagu Moosese raamatus on kirjutatud. 
19  Siis pidasid need, kes olid vangis olnud, esimese kuu neljateistkümnendal päeval paasapüha. 
20  Sest preestrid ja leviidid olid endid puhastanud nagu üks mees, nad kõik olid puhtad; ja nad tapsid paasatalle kõigile vangisolnuile ja oma vendadele preestritele ning iseendile. 
21  Ja Iisraeli lapsed, kes olid vangist tagasi tulnud, sõid seda, nõndasamuti kõik, kes olid end lahti öelnud maa paganate rüvedusest, et koos nendega otsida Issandat, Iisraeli Jumalat. 
22  Ja nad pidasid hapnemata leibade püha seitse päeva, olles rõõmsad, sest Issand oli neid rõõmustanud, pöörates Assuri kuninga südame nende poole, nõnda et tema nende käsi kinnitas Jumala, Iisraeli Jumala koja töös. 

Esra 7
1  Pärast neid sündmusi, Pärsia kuninga Artahsasta valitsemisajal, tuli Esra, Seraja poeg, kes oli Asarja poeg, kes oli Hilkija poeg, 
2  kes oli Sallumi poeg, kes oli Saadoki poeg, kes oli Ahituubi poeg, 
3  kes oli Amarja poeg, kes oli Asarja poeg, kes oli Merajoti poeg, 
4  kes oli Serahja poeg, kes oli Ussi poeg, kes oli Bukki poeg, 
5  kes oli Abisua poeg, kes oli Piinehasi poeg, kes oli Eleasari poeg, kes oli ülempreester Aaroni poeg – 
6  see Esra tuli Paabelist üles. Tema oli kirjatundja, vilunud Moosese Seaduses, mille Issand, Iisraeli Jumal, oli andnud. Ja kuningas andis temale kõik, mis ta soovis, kuna Issanda, tema Jumala käsi oli ta peal. 
7  Ka osa Iisraeli lastest, preestritest ja leviitidest, lauljatest ja väravahoidjatest ja templisulastest, tuli üles Jeruusalemma kuningas Artahsasta seitsmendal aastal. 
8  Ja tema tuli Jeruusalemma viiendas kuus, kuninga seitsmendal aastal, 
9  sest esimese kuu esimesel päeval algas Paabelist minek ja viienda kuu esimesel päeval jõudis ta Jeruusalemma, kuna tema Jumala hea käsi oli ta peal. 
10  Sest Esra oli oma südant valmistanud Issanda Seadust nõudma ja täitma, et õpetada Iisraelis seadust ja õigust. 

Psalm 145
8  Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt. 
9  Hea on Issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. 
10  Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod, ja su vagad tänavad sind. 
11  Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad su vägevusest, 
12  et teada anda inimlastele tema vägevust ja tema riigi auhiilguse ilu. 
13  Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve. 

Ilmutuse 12
1  Suur tunnustäht sai nähtavaks taevas: naine, riietatud päikesesse, ning kuu tema jalge all, ning pärg kaheteistkümnest tähest tema peas. 
2  Ja ta oli lapseootel ning kisendas tuhudes ja piinles sünnitusvaludes. 
3  Taevas sai nähtavaks teine tunnustäht, ennäe: suur tulipunane lohe, kellel oli seitse pead ja kümme sarve ning ta peadel seitse peaehet. 
4  Ta saba pühkis ära kolmandiku taevatähti ning viskas need maa peale. Ja lohe seisatas naise ees, kes oli sünnitamas, et niipea kui ta on sünnitanud, süüa ära ta laps. 
5  Ja naine tõi ilmale poeglapse, kes karjasena hoiab raudsauaga kõiki paganaid. See laps haarati Jumala ja ta trooni juurde. 
6  Ja naine põgenes kõrbe, kus tal oli ase, mille Jumal oli valmistanud, et teda seal toidetaks tuhat kakssada kuuskümmend päeva. 
7  Ja taevas tõusis sõda: Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega, ning lohe sõdis ja tema inglid. 
8  Lohe ei saanud võimust, ja enam ei leidunud neile aset taevas. 
9  Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad – ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga. 
10  Ja ma kuulsin suurt häält taevast hüüdvat: „Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie Jumala kuningriik ning tema Kristuse meelevald, sest välja on heidetud meie vendade süüdistaja, kes süüdistab neid Jumala ees päeval ja ööl. 
11  Nemad on ta ära võitnud Talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu armastanud surmani. 
12  Seepärast rõõmustage, taevad, ning teie, kes neis viibite! Häda maale ja merele, sest kurat on tulnud alla teie juurde; ta on suures raevus, teades, et tal on aega üürikeseks.” 
13  Kui lohe nägi, et ta oli heidetud maa peale, siis ta kiusas taga naist, kes oli toonud ilmale poeglapse. 
14  Aga naisele anti kaks suure kotka tiiba, et ta lendaks kõrbesse paika, kus teda toidetakse üks aeg ja kaks aega ja pool aega, eemal mao palge eest. 
15  Ja madu purskas oma suust naisele järele vett otsekui jõe, et teda jõevooluga ära uhtuda. 
16  Maa aitas naist, avades oma suu ning neelates ära jõe, mille lohe purskas välja oma suust. 
17  Ja lohe vihastas naise peale ja läks sõdima nendega, kes olid jäänud üle naise soost, kes hoiavad tallel Jumala käske ning kellel on Jeesuse tunnistus. 
18  Ja ta jäi seisma mere liivale. 

Ilmutuse 13
1  Ma nägin merest üles tulevat metsalist, kellel oli seitse pead ja kümme sarve, ning ta sarvede peal kümme peaehet, ning ta peade peal olid jumalateotuse nimed.