Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 355

Reede, 20. detsember 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Esr 7:11-28
  • Esr 8:1-14
  • Ilm 13:1-18
  • Ps 145:13-21

Esra 7
11  Ja see on ärakiri kirjast, mille kuningas Artahsasta andis preester Esrale, kirjatundjale, kes tundis Issanda käsusõnu ja tema seadusi Iisraelile: 
12  „Artahsasta, kuningate kuningas, preester Esrale, taeva Jumala seadusetundjale, ja nõnda edasi. Ja nüüd – 
13  minu poolt on antud käsk, et minu kuningriigis iga Iisraeli rahva liige ja selle preestrid ja leviidid, kes tahavad Jeruusalemma minna, võivad minna koos sinuga, 
14  sest sina oled kuninga ja tema seitsme nõuandja poolt läkitatud toimetama uurimist Juuda ja Jeruusalemma kohta vastavalt oma Jumala seadusele, mis su käes on, 
15  ja viima sinna hõbedat ja kulda, mida kuningas ja tema nõuandjad hea meelega on andnud Iisraeli Jumalale, kelle eluase on Jeruusalemmas, 
16  nõndasamuti kõike hõbedat ja kulda, mida sa saad kogu Paabeli maakonnast koos rahva ja preestrite vabatahtliku anniga, mida nad annavad teie Jumala koja heaks Jeruusalemmas. 
17  Osta siis selle raha eest usinasti härgi, jäärasid ja tallesid ning nende juurde kuuluvaid roa- ja joogiohvreid, ja ohverda neid teie Jumala koja altaril Jeruusalemmas! 
18  Ja mida sina ja su vennad heaks arvate teha ülejäänud hõbeda ja kullaga, seda tehke oma Jumala tahte järgi! 
19  Ja riistad, mis sulle antakse teenistuse jaoks su Jumala kojas, anna kõik üle Jumala ees Jeruusalemmas! 
20  Ja su Jumala koja muuks tarviduseks, mis sul tuleb rahuldada, võid sa anda kuninga varakambrist. 
21  Ja mina, kuningas Artahsasta, annan käsu kõigile varahoidjaile teisel pool Frati jõge: kõik, mida preester Esra, taeva Jumala seadusetundja, teilt nõuab, tuleb täpselt täita: 
22  hõbedat kuni sada talenti, nisu kuni sada koori, veini kuni sada batti ja õli kuni sada batti, aga soola piiramatult. 
23  Kõike, mida taeva Jumal käsib, tehtagu taeva Jumala koja jaoks hoolega, sest miks peaks viha tulema kuninga ja tema poegade riigi peale? 
24  Ja teile tehakse teatavaks, et ühegi preestri, leviidi, laulja, väravahoidja, templisulase või muu Jumala koja teenri peale ei ole lubatud panna maksu, tolli ega muud koormist. 
25  Ja sina, Esra, pane oma Jumala tarkust mööda, mis su käes on, kohtumõistjaid ja õigusetundjaid, kes kohut mõistaksid kogu rahvale teisel pool Frati jõge, kõigile, kes tunnevad sinu Jumala seadusi; aga neid, kes ei tunne, õpetage! 
26  Ja igaühele, kes ei tee sinu Jumala seaduse ja kuninga seaduse järgi, mõistetagu täpselt kohut, olgu surmaks või pagendamiseks, rahakaristuseks või vangistuseks!” 
27  Kiidetud olgu Issand, meie vanemate Jumal, kes pani kuningale südame peale Issanda koda Jeruusalemmas toredaks teha 
28  ja kes pööras minu poole kuninga ja tema nõuandjate ja kõigi kuninga vägevate vürstide heatahtlikkuse! Nõnda ma sain kinnituse, et Issanda, mu Jumala käsi oli mu peal, ja ma kogusin Iisraelist peamehed, et need läheksid teele koos minuga. 

Esra 8
1  Need olid perekondade peamehed ja need suguvõsakirjades olijad, kes kuningas Artahsasta valitsemisajal koos minuga Paabelist teele läksid: 
2  Piinehasi poegadest Geersom, Iitamari poegadest Taaniel, Taaveti poegadest Hattus, Sekanja poeg; 
3  Parosi poegadest Sakarja ja koos temaga sada viiskümmend suguvõsakirjas olnud meest; 
4  Pahat-Moabi poegadest Eljoenai, Serahja poeg, ja koos temaga kakssada meest; 
5  Sekanja poegadest: Jahasieli poeg ja koos temaga kolmsada meest; 
6  Aadini poegadest Ebed, Joonatani poeg, ja koos temaga viiskümmend meest; 
7  Eelami poegadest Jesaja, Atalja poeg, ja koos temaga seitsekümmend meest; 
8  Sefatja poegadest Sebadja, Miikaeli poeg, ja koos temaga kaheksakümmend meest; 
9  Joabi poegadest Obadja, Jehieli poeg, ja koos temaga kakssada kaheksateist meest; 
10  Baani poegadest Selomot, Joosifja poeg, ja koos temaga sada kuuskümmend meest; 
11  Beebai poegadest Sakarja, Beebai poeg, ja koos temaga kakskümmend kaheksa meest; 
12  Asgadi poegadest Joohanan, Hakkatani poeg, ja koos temaga sada kümme meest; 
13  Adonikami poegadest viimastena tulnud – nende nimed olid Elifelet, Jeiel ja Semaja, ja koos nendega kuuskümmend meest; 
14  Bigvai poegadest Uutai ja Sabbud ja koos nendega seitsekümmend meest. 

Psalm 145
13  Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve. 
14  Issand toetab kõiki, kes on langemas, ja tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud. 
15  Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal; 
16  sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega. 
17  Õige on Issand kõigil oma teedel ja vaga kõigis oma tegudes. 
18  Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. 
19  Tema teeb nende meele järgi, kes teda kardavad, ja ta kuuleb nende kisendamist ning aitab neid. 
20  Issand hoiab kõiki, kes teda armastavad, ja hävitab kõik õelad. 
21  Issanda kiitust rääkigu mu suu ja kõik liha andku tänu tema pühale nimele ikka ja igavesti! 

Ilmutuse 13
1  Ma nägin merest üles tulevat metsalist, kellel oli seitse pead ja kümme sarve, ning ta sarvede peal kümme peaehet, ning ta peade peal olid jumalateotuse nimed. 
2  Ja metsaline, keda ma nägin, oli pantri sarnane ning ta jalad olid otsekui karul ning ta suu oli nagu lõvi suu. Lohe andis temale oma väe ja oma trooni ja suure meelevalla. 
3  Üks ta peadest oli nagu surmavalt haavatud, ent tema surmahaav paranes.Kogu ilmamaa oli imestunud, käies metsalise järel, 
4  ning nad kummardasid lohet, et ta metsalisele oli andnud meelevalla, ning nad kummardasid metsalist ja ütlesid: „Kes on metsalise sarnane ja kes suudab temaga sõdida?” 
5  Talle anti suu rääkida suuri asju ja teotada Jumalat ning talle anti meelevald tegutseda nelikümmend ja kaks kuud. 
6  Ja ta avas oma suu Jumala teotamiseks, et teotada tema nime ja tema telki – neid, kes viibivad taevas. 
7  Talle anti voli pidada sõda pühadega ja neid võita, ning talle anti meelevald iga suguharu ja rahva ja keele ja paganahõimu üle. 
8  Teda hakkasid kummardama kõik, kes ilmamaal elavad, kelle nime ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud tapetud Talle eluraamatusse. 
9  Kui kellelgi on kõrv, siis ta kuulgu! 
10  Kui keegi peab vangipõlve minema, siis vangipõlve ta läheb. Kui keegi peab tapetama mõõgaga, siis mõõgaga ta tapetakse. Siin olgu pühadel kannatlikkust ja usku! 
11  Ma nägin maast üles tulevat teist metsalist, sel oli kaks sarve otsekui tallel ning ta rääkis nagu lohe. 
12  Ta tegi kõik esimese metsalise meelevallaga tema ees ning ta tegi, et ilmamaa ja need, kes seal elavad, kummardaksid esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud. 
13  Ja ta tegi suuri tunnustähti, nõnda et ta lasi ka tule taevast maa peale maha tulla inimeste silme ees, 
14  ning ta eksitas ilmamaa elanikke tunnustähtedega, mis talle oli antud teha metsalise ees, käskides ilmamaa elanikke teha kuju metsalisele, kellel oli mõõgahaav ning kes oli tõusnud ellu. 
15  Talle anti meelevald anda vaimu metsalise kujule, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et tapetaks igaüks, kes ei kummarda metsalise kuju. 
16  Ja ta tegi, et kõik – pisikesed ja suured, rikkad ja vaesed, vabad ja orjad – võtaksid endale märgi oma paremale käele või oma otsaette, 
17  ning et keegi muu ei tohiks osta ega müüa kui vaid see, kellel on märk, kas metsalise nimi või tema nime arv. 
18  Siin olgu tarkust! Kellel on mõistust, see arvutagu välja metsalise arv, sest see on inimese arv, ja tema arv on kuussada kuuskümmend kuus.