Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 361

Kolmapäev, 27. detsember 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Ne 7:4-73
  • Ne 8
  • Ilm 18:17-24
  • Ilm 19:1-10
  • Ps 148:1-6

Nehemja 7
4  Linn oli kõikepidi lai ja suur, aga rahvast oli selles vähe ja kojad ei olnud üles ehitatud. 
5  Siis pani mu Jumal mulle südamele, et ma koguksin ülikud, peamehed ja rahva suguvõsakirja kandmiseks. Ma leidsin nende suguvõsakirja, kes esimestena olid tulnud, ja leidsin selles olevat kirjutatud: 
6  Need on maa pojad, kes neist asumisele viidud vangidest teele läksid, keda Nebukadnetsar, Paabeli kuningas, oli asumisele viinud ja kes tagasi pöördusid Jeruusalemma ja Juudamaale igaüks oma linna, 
7  need, kes tulid koos Serubbaabeliga, Jeesuaga, Nehemjaga, Asarjaga, Raamjaga, Nahamaniga, Mordokaiga, Bilsaniga, Misperetiga, Bigvaiga, Nehumiga ja Baanaga; Iisraeli rahva meeste arv oli: 
8  Parosi poegi kaks tuhat ükssada seitsekümmend kaks; 
9  Sefatja poegi kolmsada seitsekümmend kaks; 
10  Aarahi poegi kuussada viiskümmend kaks; 
11  Pahat-Moabi poegi, Jeesua ja Joabi poegadest, kaks tuhat kaheksasada kaheksateist; 
12  Eelami poegi tuhat kakssada viiskümmend neli; 
13  Sattu poegi kaheksasada nelikümmend viis; 
14  Sakkai poegi seitsesada kuuskümmend; 
15  Binnui poegi kuussada nelikümmend kaheksa; 
16  Beebai poegi kuussada kakskümmend kaheksa; 
17  Asgadi poegi kaks tuhat kolmsada kakskümmend kaks; 
18  Adonikami poegi kuussada kuuskümmend seitse; 
19  Bigvai poegi kaks tuhat kuuskümmend seitse; 
20  Aadini poegi kuussada viiskümmend viis; 
21  Aateri poegi, Hiskija harust, üheksakümmend kaheksa; 
22  Haasumi poegi kolmsada kakskümmend kaheksa; 
23  Beesai poegi kolmsada kakskümmend neli; 
24  Haarifi poegi sada kaksteist; 
25  Gibeoni mehi üheksakümmend viis; 
26  Petlemma ja Netofa mehi sada kaheksakümmend kaheksa; 
27  Anatoti mehi sada kakskümmend kaheksa; 
28  Beet-Asmaveti mehi nelikümmend kaks; 
29  Kirjat-Jearimi, Kefiira ja Beeroti mehi seitsesada nelikümmend kolm; 
30  Raama ja Geba mehi kuussada kakskümmend üks; 
31  Mikmasi mehi sada kakskümmend kaks; 
32  Peeteli ja Ai mehi sada kakskümmend kolm; 
33  teise Nebo mehi viiskümmend kaks; 
34  teise Eelami poegi tuhat kakssada viiskümmend neli; 
35  Haarimi poegi kolmsada kakskümmend; 
36  Jeeriko poegi kolmsada nelikümmend viis; 
37  Loodi, Haadidi ja Oono mehi seitsesada kakskümmend üks; 
38  Senaa poegi kolm tuhat üheksasada kolmkümmend. 
39  Preestreid oli: Jedaja poegi, Jeesua soost, üheksasada seitsekümmend kolm; 
40  Immeri poegi tuhat viiskümmend kaks; 
41  Pashuri poegi tuhat kakssada nelikümmend seitse; 
42  Haarimi poegi tuhat seitseteist. 
43  Leviite oli: Jeesua poegi Kadmielist, Hoodavja poegadest seitsekümmend neli. 
44  Lauljaid oli: Aasafi poegi sada nelikümmend kaheksa. 
45  Väravahoidjaid oli: Sallumi poegi, Aateri poegi, Talmoni poegi, Akkubi poegi, Hatita poegi, Soobai poegi – sada kolmkümmend kaheksa. 
46  Templisulased olid: Siiha pojad, Hasuufa pojad, Tabbaoti pojad; 
47  Keerosi pojad, Siia pojad, Paadoni pojad; 
48  Lebana pojad, Hagaba pojad, Salmai pojad; 
49  Haanani pojad, Giddeli pojad, Gehari pojad; 
50  Reaja pojad, Resini pojad, Nekooda pojad; 
51  Gessami pojad, Ussa pojad, Paaseahi pojad; 
52  Beesai pojad, meunlaste pojad, nefuslaste pojad; 
53  Bakbuki pojad, Hakufa pojad, Harhuuri pojad; 
54  Basluti pojad, Mehiida pojad, Harsa pojad; 
55  Barkosi pojad, Siisera pojad, Taamahi pojad; 
56  Nesiahi pojad, Hatiifi pojad. 
57  Saalomoni orjade pojad olid: Sootai pojad, Soofereti pojad, Periida pojad; 
58  Jaala pojad, Darkoni pojad, Giddeli pojad; 
59  Sefatja pojad, Hattili pojad, Pokeret-Hassebaimi pojad, Aamoni pojad. 
60  Templisulaseid ja Saalomoni orjade poegi oli kokku kolmsada üheksakümmend kaks. 
61  Ja need olid teeleminejad Tel-Melahist, Tel-Harsast, Kerubist, Addonist ja Immerist, kes ei suutnud selgeks teha, kas nende vanemate kodu ja sugu pärines Iisraelist: 
62  Delaja pojad, Toobija pojad, Nekooda pojad – kuussada nelikümmend kaks. 
63  Ja preestreist olid: Habaja pojad, Hakkosi pojad, Barsillai pojad; Barsillai oli naise võtnud gileadlase Barsillai tütreist ja teda nimetati selle nimega, – 
64  need, kes otsisid oma suguvõsakirja, aga ei leidnud, ja nad vabastati kui kõlbmatud preestriametist. 
65  Ja maavalitseja keelas neid söömast kõige pühamat, enne kui uurimi ja tummimi jaoks on taas preester. 
66  Terve kogudus kokku oli nelikümmend kaks tuhat kolmsada kuuskümmend hinge; 
67  peale selle nende sulased ja teenijad, keda oli seitse tuhat kolmsada kolmkümmend seitse; ja neil oli kakssada nelikümmend viis mees- ja naislauljat; 
68  kaameleid oli nelisada kolmkümmend viis, eesleid kuus tuhat seitsesada kakskümmend.” 
69  Ja perekondade peameestest annetasid mõned töö tarvis. Maavalitseja andis alusvaraks tuhat kulddrahmi, viiskümmend piserdusnõu ja viissada kolmkümmend preestrikuube. 
70  Ja perekondade peameestest annetasid mõned alusvaraks kakskümmend tuhat kulddrahmi ja kaks tuhat kakssada hõbemiini. 
71  Ja mis muu rahvas andis, oli kakskümmend tuhat kulddrahmi, kaks tuhat hõbemiini ja kuuskümmend seitse preestrikuube. 
72  Ja preestrid, leviidid, väravahoidjad, lauljad ning muu rahvas ja templisulased, kogu Iisrael, asusid oma linnadesse.Ja kui seitsmes kuu kätte jõudis, olid Iisraeli lapsed oma linnades. 

Nehemja 8
1  Siis kogunes terve rahvas nagu üks mees Veevärava esisele väljakule, ja nad ütlesid kirjatundjale Esrale, et ta tooks Moosese Seaduse raamatu, mille Issand Iisraelile oli andnud. 
2  Ja preester Esra tõi Seaduse koguduse ette, niihästi meeste kui naiste ette, ja kõigi ette, kes mõistsid kuulata, seitsmenda kuu esimesel päeval. 
3  Ja ta luges seda Veevärava esisel väljakul koidust keskpäevani meeste ja naiste ning arusaajate ees; ja kogu rahva tähelepanu oli suunatud Seaduse raamatule. 
4  Ja Esra, kirjatundja, seisis puust laval, mis selleks oli ehitatud, ja tema kõrval seisid Mattitja, Sema, Anaja, Uurija, Hilkija ja Maaseja paremal pool, ja Pedaja, Miisael, Malkija, Haasum, Hasbaddana, Sakarja ja Mesullam vasakul pool. 
5  Ja Esra avas raamatu kogu rahva nähes, sest ta seisis kõrgemal kui kõik muu rahvas; ja kui ta selle avas, tõusis kogu rahvas püsti. 
6  Ja Esra kiitis Issandat, suurt Jumalat, ja kogu rahvas vastas käsi tõstes: „Aamen, aamen!” Ja nad põlvitasid ning heitsid Issanda ette silmili maha. 
7  Ja Jeesua, Baani, Seerebja, Jaamin, Akkub, Sabbetai, Hoodija, Maaseja, Keliita, Asarja, Joosabad, Haanan, Pelaja, leviidid, õpetasid rahvale Seadust ja rahvas seisis püsti. 
8  Ja nad lugesid raamatut, Jumala Seadust, peatükkide kaupa ja andsid seletust, nõnda et loetust aru saadi. 
9  Ja Nehemja, kes oli maavalitseja, ja preester Esra, kirjatundja, ja leviidid, kes rahvast õpetasid, ütlesid kogu rahvale: „See päev on pühitsetud Issandale, teie Jumalale. Ärge leinake ja ärge nutke!” Sest kogu rahvas nuttis, kui nad Seaduse sõnu kuulsid. 
10  Ja ta ütles neile: „Minge sööge rasvaseid roogi ja jooge magusaid jooke, ja läkitage osa neile, kellel midagi ei ole valmistatud! Sest see päev on pühitsetud meie Issandale. Ja ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on teie ramm!” 
11  Ja leviidid vaigistasid rahvakogu, öeldes: „Rahunege, sest see päev on püha! Ja ärge kurvastage!” 
12  Siis läks kogu rahvas sööma ja jooma, läkitama teistelegi osa ja pidama suurt rõõmupidu, sest nad mõistsid sõnu, mis neile oli teatavaks tehtud. 
13  Ja teisel päeval tulid kokku kogu rahva perekondade peamehed, preestrid ja leviidid kirjatundja Esra juurde Seaduse sõnu tundma õppima. 
14  Ja nad leidsid Seaduses, mille Issand Moosese läbi oli andnud, kirjutatud olevat, et Iisraeli lapsed pidid pühade ajal seitsmendas kuus elama lehtmajades, 
15  ja et kõigis nende linnades ja Jeruusalemmas pidi kuulutatama ja hüütama, öeldes: „Minge mägedele ja tooge õlipuu või metsõlipuu oksi ja mürdi, palmi või muu leherikka puu oksi lehtmajade tegemiseks, nagu on kirjutatud!” 
16  Ja rahvas läks ja tõi ning tegi enesele lehtmaju, igaüks oma katusele ja õue ja Jumala koja õuedesse, Veevärava väljakule ja Efraimi värava väljakule. 
17  Ja terve kogudus, kes vangist oli tagasi tulnud, tegi lehtmaju ja elas lehtmajades, sest Joosua, Nuuni poja päevist selle päevani ei olnud Iisraeli lapsed nõnda teinud. Ja rõõm oli väga suur. 
18  Ja Jumala Seaduse raamatut loeti iga päev, esimesest päevast viimase päevani. Ja nad pidasid püha seitse päeva, ja kaheksandal päeval oli lõpetuspüha seatud viisi järgi. 

Psalm 148
1  Halleluuja! Kiitke Issandat taevastest, kiitke teda ülal kõrgustes! 
2  Kiitke teda, kõik tema inglid! Kiitke teda, kõik tema väehulgad! 
3  Kiitke teda, päike ja kuu! Kiitke teda, kõik valguse tähed! 
4  Kiitke teda, taevaste taevad, ja kõik veed taevaste peal! 
5  Kiitku nad Issanda nime, sest kui tema käskis, siis nad loodi! 
6  Ja ta püstitas nad alatiseks ja igaveseks; tema andis määruse, ja sellest nad ei astu üle. 

Ilmutuse 18
17  Kõik tüürimehed ja laevnikud ja kõik meremehed ja kõik, kes merel sõidavad, seisid kaugel eemal 
18  ja kisendasid, kui nad nägid ta põlemise suitsu: „Kes on selle suure linna sarnane?” 
19  Nad puistasid põrmu oma pea peale ning kisendasid nuttes ja leinates: „Häda, häda, suur linn, kus on rikastunud kõik, kellel oli laevu merel – üheainsa tunniga on ta rüüstatud!” 
20  Rõõmusta tema pärast, taevas, ning pühad ja apostlid ja prohvetid, sest Jumal on teie kaebuse mõistnud tema kanda!” 
21  Ja üks võimas ingel tõstis kivi otsekui suure veskikivi ning viskas selle merre, hüüdes: „Nõnda visatakse suur linn Paabel äkitselt ära ning teda ei leita enam! 
22  Ja kandlemängijate ja pillimeeste ja vileajajate ja pasunapuhujate häält ei kuulda sinu sees enam ja ühtegi mis tahes käsitöömeistrit ei leita enam sinu seest ning veskikivide mürinat ei kuulda enam sinu sees, 
23  ja lambi valgust ei paista sinu sees enam ning peigmehe ja mõrsja häält ei kuulda enam sinu sees. Sest sinu kaupmehed olid ilmamaa ülikud ja sinu nõidusega on eksitatud kõik paganad, 
24  ning sinust on leitud prohvetite ja pühade verd ja kõikide verd, kes on tapetud ilmamaal.”  

Ilmutuse 19
1  Pärast seda ma kuulsin otsekui suure rahvahulga valju häälekõma taevast hüüdmas: „Halleluuja! Pääste ja kirkus ja vägi on meie Jumalal, 
2  sest tema kohtumõistmised on tõelised ja õiged! Ta on ju mõistnud kohut suure hoora üle, kes laostas ilmamaad oma hooramisega, ning ta on oma sulaste vere temale kätte maksnud!” 
3  Ja nad hüüdsid teist korda: „Halleluuja! Tema suits kerkib üles igavesest ajast igavesti!” 
4  Need kakskümmend neli vanemat ja neli olevust heitsid maha ning kummardasid Jumalat, kes istub troonil, ja hüüdsid:„Aamen, halleluuja!” 
5  Ja troonilt kostis hääl: „Kiitke meie Jumalat kõik tema sulased, kes teda kardate, pisikesed ja suured!” 
6  Ma kuulsin otsekui suure rahvahulga häälekõma ning otsekui suurvee kohinat ning otsekui võimast piksemürinat hüüdmas: „Halleluuja! Sest Issand, meie Jumal, Kõigeväeline, on hakanud valitsema kuningana! 
7  Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au, sest Talle pulmad on tulnud ning tema naine on ennast seadnud valmis, 
8  ja talle on antud, et ta riietuks säravasse puhtasse peenlinasesse.” See peenlinane on pühade õiged seadmised. 
9  Ingel ütles mulle: „Kirjuta: Õndsad on need, kes on kutsutud Talle pulmasöömaajale.” Ta ütles mulle: „Need on Jumala tõelised sõnad.” 
10  Ja ma heitsin maha tema jalge ette, et teda kummardada. Ja ta ütles mulle: „Vaata, ära tee seda! Ma olen kaassulane sinule ja su vendadele, kellel on Jeesuse tunnistus. Kummarda Jumalat, sest Jeesuse tunnistajaks on prohvetluse vaim!”