Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 364

Laupäev, 30. detsember 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Ne 11:22-36
  • Ne 12:1-47
  • Ilm 21
  • Õp 31:21-31

Nehemja 11
22  Ja leviitide ülevaataja Jeruusalemmas oli Ussi, Baani poeg, kes oli Hasabja poeg, kes oli Mattanja poeg, kes oli Miika poeg Aasafi poegadest, kes laulsid Jumala koja teenistusel. 
23  Sest nende kohta oli kuninga käsk ja kindel korraldus, kes nimelt iga päev pidid laulma. 
24  Ja Petahja, Mesesabeli poeg, Serahi, Juuda poja poegadest, oli kuninga volinik kõiges, mis rahvasse puutus. 
25  Ja nende põldude juures olevais asulais elas Juuda poegi Kirjat-Arbas ja selle tütarlinnades, Diibonis ja selle tütarlinnades, Jekabseelis ja selle külades, 
26  Jeesuas, Mooladas, Beet-Peletis, 
27  Hasar-Suualis, Beer-Sebas ja selle tütarlinnades, 
28  Siklagis, Mekonas ja selle tütarlinnades, 
29  Een-Rimmonis, Soras, Jarmutis, 
30  Saanoahis, Adullamis ja nende külades, Laakises ja selle väljadel, Asekas ja selle tütarlinnades; nad lõid leeri üles Beer-Sebast Hinnomi oruni. 
31  Ja Benjamini pojad asusid alates Gebast, Mikmasis, Ajjas, Peetelis ja selle tütarlinnades, 
32  Anatotis, Noobis, Ananjas, 
33  Haasoris, Raamas, Gittaimis, 
34  Haadidis, Seboimis, Neballatis, 
35  Loodis ja Oonos, Sepaorus. 
36  Ja Juuda leviitide rühmad olid ka Benjamini maal. 

Nehemja 12
1  Ja need olid preestrid ja leviidid, kes tulid tagasi koos Serubbaabeliga, Sealtieli pojaga, ja Jeesuaga: Seraja, Jeremija, Esra, 
2  Amarja, Malluk, Hattus, 
3  Sekanja, Rehum, Meremot, 
4  Iddo, Ginnetoi, Abija, 
5  Miijamin, Maadja, Bilga, 
6  Semaja, Joojarib, Jedaja, 
7  Sallu, Aamok, Hilkija, Jedaja; need olid preestrite ja nende vendade peamehed Jeesua päevil. 
8  Ja leviidid olid: Jeesua, Binnui, Kadmiel, Seerebja, Juuda ja Mattanja, kes koos oma vendadega juhatas tänulaulu, 
9  kuna Bakbukja ja Unni ning nende vennad teenistusel nendega vastamisi seisid. 
10  Ja Jeesuale sündis Joojakim, ja Joojakimile sündis Eljasib, ja Eljasibile sündis Joojada, 
11  ja Joojadale sündis Joonatan, ja Joonatanile sündis Jaddua. 
12  Ja Joojakimi päevil olid need preestrid perekondade peameesteks: Serajal Meraja, Jeremijal Hananja, 
13  Esral Mesullam, Amarjal Joohanan, 
14  Mallukil Joonatan, Sebanjal Joosep, 
15  Haarimil Adna, Merajotil Helkai, 
16  Iddol Sakarja, Ginnetonil Mesullam, 
17  Abijal Sikri, Minjaminil, Moadjal Piltai, 
18  Bilgal Sammua, Semajal Joonatan, 
19  Joojaribil Mattenai, Jedajal Ussi, 
20  Sallail Kallai, Aamokil Eeber, 
21  Hilkijal Hasabja, Jedajal Netaneel. 
22  Leviidid: Eljasibi, Joojada, Joohanani ja Jaddua päevil on perekondade peamehed kirja pandud, nõndasamuti preestrid, kuni pärslase Daarjavese valitsemisajani. 
23  Leevi pojad, perekondade peamehed, on ajaraamatusse kirja pandud Joohanani, Eljasibi poja päevini. 
24  Ja leviitide peamehed olid: Hasabja, Seerebja ja Jeesua, Kadmieli poeg, ja nende vennad, kes olid nendega vastamisi kiitmas ja tänamas jumalamehe Taaveti käsu kohaselt, rühm vastavalt rühmale. 
25  Mattanja, Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon ja Akkub olid väravahoidjad, kes valvasid väravate varakambreid. 
26  Need elasid Joojakimi, Joosadaki poja Jeesua päevil ja maavalitseja Nehemja ja preestri ning kirjatundja Esra päevil. 
27  Ja kui Jeruusalemma müüri pühitseti, siis otsiti leviidid üles kõigist nende asupaikadest ja toodi Jeruusalemma, et pidada rõõmsat pühitsuspidu tänulaulude, simblite, naablite ja kanneldega. 
28  Ja lauljate pojad kogunesid Jeruusalemma ümberkaudsest piirkonnast ja netofalaste küladest, 
29  Beet-Gilgalist ja Geba ja Asmaveti väljadelt, sest lauljad olid endile ehitanud külasid ümber Jeruusalemma. 
30  Preestrid ja leviidid puhastasid endid, nõndasamuti puhastasid nad rahva ning väravad ja müüri. 
31  Siis ma käskisin Juuda vürste minna müüri peale, ja ma moodustasin kaks suurt laulukoori ja rongkäiku müüril paremale poole Sõnnikuvärava suunas, 
32  ja nende järel käisid Hoosaja ning pooled Juuda vürstidest, 
33  ja Asarja, Esra, Mesullam, 
34  Juuda, Benjamin, Semaja ja Jeremija, 
35  ja mõned preestrite pojad pasunatega: Sakarja, Joonatani poeg, kes oli Semaja poeg, kes oli Mattanja poeg, kes oli Miikaja poeg, kes oli Sakkuri poeg, kes oli Aasafi poeg, 
36  ja tema vennad Semaja, Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Juuda ja Hananai jumalamees Taaveti mänguriistadega; ja Esra, kirjatundja, käis nende ees. 
37  Ja nad läksid Allikaväravast mööda, tõusid otseteed Taaveti linna astmeid pidi üles, mööda müürile viivat treppi ülalpool Taaveti koda, kuni Veeväravani ida pool. 
38  Ja teine laulukoor, ja selle järel mina ja pool rahvast, läks müüril vastassuunas, Ahjutornist mööda kuni laia müürini, 
39  Efraimi väravast mööda ja üle Vanavärava, Kalavärava, Hananeli torni ja Sajatorni Lambaväravani; nad peatusid Vahtkonnaväravas. 
40  Siis asetusid mõlemad laulukoorid Jumala kotta, ka mina ja pooled ülemaist, kes koos minuga olid, 
41  ja preestrid Eljakim, Maaseja, Minjamin, Miikaja, Eljoenai, Sakarja ja Hananja pasunatega, 
42  ja Maaseja, Semaja, Eleasar, Ussi, Joohanan, Malkija, Eelam ja Eser. Lauljad laulsid ja Jisrahja oli juhatajaks. 
43  Ja nad ohverdasid sel päeval suuri ohvreid ning olid rõõmsad, sest Jumal oli neile suure rõõmu valmistanud; ka naised ja lapsed rõõmustasid, ja Jeruusalemma rõõm oli kaugele kuuldav. 
44  Sel päeval määrati mehed varakambrite ülemaiks; varakambrid olid tõstelõivude, uudsevilja ja kümniste jaoks, et nad neisse koguksid linnade põldudelt preestritele ja leviitidele kuuluvad seaduspärased osad, sest Juudal oli rõõm teenivaist preestreist ja leviitidest. 
45  Nemad toimetasid nende Jumala teenistust ja puhastusteenistust, nõndasamuti lauljad ja väravahoidjad, nagu Taavet ja tema poeg Saalomon olid käskinud. 
46  Sest juba muiste, Taaveti ja Aasafi päevil, oli lauljail juhataja, ja oli olemas kiitus- ja tänulaule Jumalale. 
47  Ja kogu Iisrael andis Serubbaabeli päevil ja Nehemja päevil lauljaile ja väravahoidjaile neile kuuluva igapäevase osa; pühitsetud annid anti leviitidele ja leviidid andsid pühitsetud annid Aaroni poegadele. 

Õpetussõnad 31
21  Ei ta karda lund oma pere pärast, sest kogu ta perel on kahekordsed riided. 
22  Ta valmistab enesele vaipu, ta riietus on linane ja purpurpunane. 
23  Ta mees on tuntud väravais, kui ta istub maa vanemate hulgas. 
24  Ta valmistab ja müüb särke ning annab kaupmeestele vöösid. 
25  Ta riided on tugevad ja ilusad ja ta vaatab rõõmsalt tulevikku. 
26  Ta avab oma suu targasti ja tema keelel on sõbralik õpetus. 
27  Ta valvab tegevust kojas ega söö laiskuse leiba. 
28  Ta pojad tõusevad ja nimetavad teda õnnelikuks, ja ta mees ülistab teda: 
29  „Palju on tütarlapsi, kes töös on tublid, aga sina ületad nad kõik!” 
30  Võluvus on petlik ja ilu on tühine, aga naine, kes Issandat kardab, on kiiduväärt. 
31  Andke temale ta käte vilja ja tema teod ülistagu teda väravais!” 

Ilmutuse 21
1  Ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. 
2  Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otsekui oma mehele ehitud mõrsja. 
3  Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: „Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. 
4  Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.” 
5  Ja troonil istuja ütles: „Vaata, ma teen kõik uueks!” Tema ütles: „Kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised!” 
6  Ja ta ütles mulle: „See on sündinud! Mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan janusele ilma tasuta eluvee allikast. 
7  Võitja pärib selle kõik ning mina saan temale Jumalaks ja tema saab minule pojaks. 
8  Aga argade ja uskmatute ja jäledate ja mõrtsukate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumalateenijate ja kõigi valetajate osa on tule ja väävliga põlevas järves, see on teine surm.” 
9  Minu juurde tuli üks seitsmest inglist, neist, kelle käes on seitse kaussi täis seitset viimset nuhtlust, ning ta rääkis minuga ja ütles: „Tule, ma näitan sulle mõrsjat, Talle naist!” 
10  Ja ta kandis mu vaimus suurele ja kõrgele mäele ning näitas mulle linna, püha Jeruusalemma, mis on alla tulemas taevast Jumala juurest 
11  ja millel on Jumala kirkus, ning ta valgus on kõige kallima kivi sarnane, otsekui jaspis, mis hiilgab nagu mägikristall. 
12  Sellel on suur ja kõrge müür ning kaksteist väravat ja väravate peal kaksteist inglit; ning väravate peale on kirjutatud nimed, mis on Iisraeli laste kaheteistkümne suguharu nimed. 
13  Päevatõusu pool on kolm väravat, põhja pool kolm väravat, lõuna pool kolm väravat, õhtu pool kolm väravat. 
14  Ja linna müüril on kaksteist aluskivi ning nende peal Talle kaheteistkümne apostli nimed. 
15  Ja sellel, kes minuga rääkis, oli käes kuldpilliroog, et mõõta linna ja selle väravaid ja selle müüri. 
16  Linn on nelinurkne ning ta pikkus on võrdne laiusega. Ta mõõtis linna pillirooga – kaksteist tuhat vagu. Ta pikkus ja laius ja kõrgus on võrdsed. 
17  Ja ta mõõtis tema müüri – sada nelikümmend neli küünart inimese, see tähendab ingli mõõdu järgi. 
18  Selle müür on jaspisest ning linn ise puhtast kullast, selge klaasi sarnane. 
19  Ja linna müüri aluskivid on ehitud igasuguste kalliskividega. Esimene aluskivi on jaspis, teine safiir, kolmas kaltsedon, neljas smaragd, 
20  viies sardoonüks, kuues karneool, seitsmes krüsoliit, kaheksas berüll, üheksas topaas, kümnes krüsopraas, üheteistkümnes hüatsint, kaheteistkümnes ametüst. 
21  Kaksteist väravat on kaksteist pärlit, iga värav ühest pärlist, ning linna tänav on puhtast kullast otsekui läbipaistev klaas. 
22  Templit ma ei näinud seal, sest Issand, Kõigeväeline Jumal, on selle tempel, ning Tall. 
23  Ja linnale ei ole vaja päikest ega kuud, et need talle paistaksid, sest Jumala kirkus valgustab teda, ning tema lamp on Tall. 
24  Rahvad hakkavad käima tema valguses ning ilmamaa kuningad toovad sinna oma hiilguse. 
25  Tema väravaid ei lukustata päeval, ent ööd seal ei olegi. 
26  Ja rahvaste hiilgus ja au kantakse sinna sisse. 
27  Sinna ei saa midagi, mis on rüve, ega keegi, kes teeb jäledusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud Talle eluraamatusse.