Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 52

Kolmapäev, 21. veebruar 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 2Ms 29
  • 2Ms 30
  • Mk 6:7-29
  • Õp 5:15-23

Õpetussõnad 5
15  Joo vett oma kaevust, voolavat vett oma allikast!
16  Kas peaksid su lätted valguma tänavale, su veeojad turgudele?
17  Kuulugu need ainult sinule, aga mitte koos sinuga võõraile!
18  Olgu õnnistatud su allikas ja tunne rõõmu oma noorpõlve naisest,
19  kes on otsekui armas emahirv, kena kaljukits – ta rinnad joovastagu sind igal ajal, eksi alati tema kallistustesse.
20  Miks peaksid, mu poeg, eksima võõra naise juurde, kaisutama võõramaa naise põue?
21  Sest mehe teed on Issanda silme ees ja tema paneb tähele kõiki ta jälgi.
22  Õelat tabavad tema enese süüteod ja teda peetakse kinni tema enese patuköitega.
23  Ta sureb õpetuse puudusest ja läheb eksiteele suurest rumalusest.

Markuse 6
7  Ja ta kutsus need kaksteist enda juurde ja hakkas neid läkitama kahekaupa ja andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle
8  ja käskis neid, et nad ei võtaks teele kaasa midagi peale saua – ei leiba ega pauna ega vaskraha vöö vahele -,
9  sandaalid olgu seotud jalga, kuid „ärge pange kahte särki selga”.
10  Ja ta ütles neile: „Kuhu majja te iganes astute, sinna jääge, kuni te sealt paigast lahkute.
11  Ja kui mõni koht ei peaks teid vastu võtma ega teid kuulama, siis minge sealt minema ja raputage maha selle koha tolm oma jalgadelt neile tunnistuseks.”
12  Nii nad läksid välja ja jutlustasid, et parandataks meelt,
13  ja ajasid välja palju kurje vaime ja võidsid paljusid haigeid õliga ja tegid nad terveks.
14  Ja kuningas Heroodes sai kuulda – Jeesuse nimi oli ju saanud juba tuntuks -, et öeldi: „Ristija Johannes on üles äratatud surnuist ja seepärast toimivad tema kaudu imeväed.”
15  Aga teised ütlesid, et ta on Eelija, aga teised, et prohvet nagu üks prohveteist.
16  Aga Heroodes ütles sellest kuuldes: „Seesama Johannes, kelle pea ma lasksin maha raiuda, tema on äratatud üles!”
17  Heroodes ise oli lasknud Johannese kinni võtta ja aheldanud ta vanglasse Heroodiase, oma venna Filippuse naise pärast, kellega Heroodes oli abiellunud;
18  sest Johannes oli Heroodesele öelnud: „Sa ei tohi pidada oma venna naist!”
19  Aga Heroodias kandis ta peale viha ja tahtis teda tappa, ent ei saanud,
20  sest Heroodes kartis Johannest, teades ta olevat õige ja püha mehe, ning kaitses teda. Ja kui ta Johannest kuulas, jäi ta tihti kõhklema, ning kuulas teda meeleldi.
21  Aga paras päev tuli siis, kui Heroodes tegi oma sünnipäeval pidusöögi oma ülikuile ja tuhatnikele ja Galilea peameestele.
22  Ja Heroodiase tütar astus sisse ja tantsis. See meeldis Heroodesele ja pidulistele nii, et kuningas ütles tüdrukule: „Küsi minult, mida sa iganes tahad, ja ma annan sulle!”
23  Ja ta tõotas ja vandus temale: „Mida sa iganes küsiksid, ma annan sulle, kas või poole oma kuningriigist!”
24  Ja tüdruk läks välja ja ütles oma emale: „Mida ma küsiksin?” Aga too ütles: „Ristija Johannese pead!”
25  Ja ta tuli kohe varmalt kuninga juurde sisse ja küsis: „Ma tahan, et sa otsekohe annad mulle vaagnal Ristija Johannese pea!”
26  Ja kuningas jäi üsna kurvaks, kuid vannete ja piduliste pärast ei tahtnud ta olla tüdruku vastu hoolimatu.
27  Ja kuningas läkitas kohe timuka käsuga tuua Johannese pea.
28  Ja too läks, lõi vanglas tal pea otsast ning tõi ta pea vaagnal ja andis selle tüdrukule ja tüdruk andis selle oma emale.
29  Ja kui Johannese jüngrid said sellest kuulda, tulid nad ja viisid ta surnukeha ära ning panid selle hauakambrisse.

2. Moosese 29
1  Ja see on kirjeldus, mida sa nendega pead tegema, pühitsedes neid mulle preestriteks: võta üks noor härjavärss ja kaks veatut jäära,
2  hapnemata leiba, õliga segatud hapnemata kakke ja õliga võitud õhukesi hapnemata kooke; tee need peenest nisujahust!
3  Pane need ühte korvi ja too need korviga kaasa, siis kui tood härjavärsi ja kaks jäära!
4  Too Aaron ja tema pojad kogudusetelgi ukse juurde ja pese neid veega!
5  Võta riided ja pane Aaronile selga: särk ja õlarüü ülekuub, õlarüü ja rinnakilp, ja seo temale ümber õlarüü vöö!
6  Pane temale peakate pähe ja kinnita püha laubaehe peakatte külge!
7  Võta võideõli ja vala temale pähe ja võia teda!
8  Too esile ta pojad ja pane neile särgid selga!
9  Vööta nad vööga, Aaron ja tema pojad, ning seo nende peakatted! Preestriamet kuulugu neile igavese seaduse järgi. Ja täida Aaroni ja tema poegade käed!
10  Too härjavärss kogudusetelgi ette ning Aaron ja tema pojad pangu oma käed härjavärsi pea peale!
11  Tapa härjavärss Issanda ees kogudusetelgi ukse juures!
12  Võta härjavärsi verd ja määri sõrmega altari sarvedele; kogu veri aga vala altari jalale!
13  Ja võta kõik sisikonda kattev rasv, maksarasv, mõlemad neerud ja rasv, mis nende küljes on, ja süüta altaril põlema!
14  Aga härjavärsi liha, nahk ja sisikond põleta tulega väljaspool leeri; see on patuohver!
15  Võta üks jääradest ning Aaron ja tema pojad pangu oma käed jäära pea peale!
16  Tapa see jäär ja võta ta verd ning piserda altarile ümberringi!
17  Raiu jäär tükkideks, pese ta sisikond ja sääred ning pane need ta tükkide ja pea peale!
18  Siis süüta kogu see jäär altaril põlema; see on põletusohver Issandale, see on healõhnaline tuleohver Issandale!
19  Seejärel võta teine jäär ning Aaron ja tema pojad pangu oma käed jäära pea peale!
20  Tapa see jäär ja võta ta verd ning määri Aaroni parema kõrva lestale ja tema poegade parema kõrva lestale, ja nende parema käe pöidlale ja parema jala suurele varbale; muu veri aga piserda altarile ümberringi!
21  Võta altaril olevat verd ja võideõli ja piserda Aaroni ja tema riiete peale, nõndasamuti tema poegade ja poegade riiete peale; siis saavad pühaks tema ja ta riided, ja samuti tema pojad ja poegade riided!
22  Võta siis jäära rasv ja rasvane saba, sisikonna võrkkile rasv ja maksarasv, mõlemad neerud ja rasv, mis nende küljes on, ja parempoolne saps, sest see on pühitsusjäär,
23  üks päts leiba, üks õliga segatud leivakakk ja üks õhuke koogike hapnemata leibade korvist, mis on Issanda ees,
24  ja pane need kõik Aaroni käte peale ja tema poegade käte peale ning kõiguta neid kõigutusohvrina Issanda ees!
25  Siis võta need nende käte pealt ja põleta altaril põletusohvri peal meeldivaks lõhnaks Issanda ees; see on tuleohver Issandale!
26  Võta rinnaliha Aaroni pühitsusjäärast ja kõiguta seda kõigutusohvrina Issanda ees; ja see saagu siis sinule!
27  Pühitse kõigutusrinda ja tõstesapsu, mida on kõigutatud ja mida on tõstetud Aaroni ja tema poegade pühitsusohvri jäärast,
28  ja need saagu Iisraeli lastelt Aaronile ja tema poegadele igavese seaduse järgi, sest see on tõstelõiv; ja kui tõstelõiv on see Iisraeli lastelt nende tänu-tapaohvritest, tõstelõiv Issandale!
29  Aaroni pühad riided saagu pärast teda ta poegadele, et neidki nende sees võitaks ja nende käed täidetaks!
30  Seitse päeva kandku neid oma seljas see ta poegadest, kes saab preestriks, kes läheb kogudusetelki, et pühamus teenida!
31  Võta pühitsusjäär ja keeda selle liha pühas paigas!
32  Ja Aaron ja tema pojad söögu jäära liha ja leiba, mis on korvis, kogudusetelgi ukse ees!
33  Nad söögu seda, millega lepitust toodi, kui nende käed täideti ja neid pühitseti; aga võõras ei tohi seda süüa, sest see on püha!
34  Ja kui pühitsusohvri lihast ja leivast midagi jääb üle hommikuks, siis põleta see jääk tulega: seda ei tohi süüa, sest see on püha!
35  Tee Aaroni ja tema poegadega kõik nõnda, nagu ma sind olen käskinud; nende pühitsus kestku seitse päeva!
36  Ohverda iga päev patuohvri härjavärss lepituseks ja puhasta patust altar, tuues selle peal lepitust, ja võia seda pühitsuseks!
37  Seitse päeva toimeta altari lepitust ja pühitse seda; siis altar saab väga pühaks: igaüks, kes altarit puudutab, saab pühaks!
38  Ja see on, mida sa pead ohverdama altaril alaliselt, iga päev: kaks aastast talle.
39  Üks tall ohverda hommikul ja teine tall ohverda õhtul,
40  ja kann peent jahu, segatud kolme kortli tambitud õliga, ja joogiohvriks kolm kortlit veini ühe talle kohta!
41  Teine tall ohverda õhtul; valmista see nagu hommikulgi roaohvri ja joogiohvriga healõhnaliseks tuleohvriks Issandale!
42  See olgu alaliseks põletusohvriks Issanda ees teie sugupõlvedele kogudusetelgi ukse ees, seal, kus ma ennast teile ilmutan, et sinuga rääkida!
43  Seal ma ilmutan ennast Iisraeli lastele ja see saab pühaks minu auhiilguse läbi.
44  Mina pühitsen kogudusetelgi ja altari; ja ma pühitsen enesele preestriteks Aaroni ja tema pojad.
45  Ma tahan elada Iisraeli laste keskel ja olla neile Jumalaks.
46  Ja nemad peavad tundma, et mina olen Issand, nende Jumal, kes tõi nad Egiptusemaalt välja, et elada nende keskel. Mina olen Issand, nende Jumal!

2. Moosese 30
1  Tee suitsutusaltar suitsutusohvri toomiseks; tee see akaatsiapuust!
2  See olgu küünar pikk ja küünar lai, neljanurgeline ja kaks küünart kõrge; selle sarved olgu sellega ühest tükist!
3  Karda see puhta kullaga, selle pealis, küljed ümberringi ja sarved; ja tee sellele kuldäär ümber!
4  Tee kaks kuldrõngast selle ääre alla kahele poole; tee need kumbagi külge; need olgu asemeiks kangidele, millega seda kantakse!
5  Tee kangid akaatsiapuust ja karda need kullaga!
6  Pane see tunnistuslaeka ees oleva eesriide ette, kohastikku tunnistuslaeka peal oleva lepituskaanega, kus ma ennast sulle ilmutan!
7  Ja Aaron põletagu selle peal healõhnalist suitsutusrohtu; ta põletagu seda igal hommikul, kui ta lampe korraldab!
8  Ja kui Aaron õhtul lampe üles seab, siis ta põletagu nõndasamuti; see olgu teie tulevastele põlvedele alaline suitsutusohver Issanda palge ees!
9  Ärge ohverdage selle peal võõrast suitsutusrohtu ega põletus- või roaohvrit; selle peale ärge valage ka joogiohvrit!
10  Ja kord aastas toimetagu Aaron selle sarvede peal lepitust: põlvest põlve toimetagu ta kord aastas selle lepitust patu-lepitusohvri verega! See on väga püha Issandale.”
11  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
12  „Kui sa arvestad Iisraeli laste päid, neid, kes ära loetakse, siis andku iga mees oma hinge eest lunaraha Issandale, et neid ei tabaks nuhtlus, kui nad ära loetakse!
13  Igaüks, kes astub äraloetavate hulka, andku pool seeklit püha seekli järgi, kakskümmend geera seeklis; tõstelõiv Issandale on pool seeklit.
14  Igaüks, kes astub äraloetavate hulka, kakskümmend aastat vana ja üle selle, peab andma Issandale tõstelõivu!
15  Rikas ärgu andku rohkem ja kehv ärgu andku vähem kui pool seeklit, kui te annate Issandale tõstelõivu lepituseks oma hingede eest!
16  Võta Iisraeli lastelt lepitusraha ja kasuta seda kogudusetelgi teenistuseks; see meenutagu Issanda ees Iisraeli lapsi, et saaksite lepitust oma hingedele!”
17  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
18  „Tee pesemise jaoks vasknõu ja selle vaskjalg; pane see kogudusetelgi ja altari vahele ja vala sellesse vett!
19  Aaron ja tema pojad pesku selles oma käsi ja jalgu!
20  Kui nad lähevad kogudusetelki, siis nad peavad endid veega pesema, et nad ei sureks; nõndasamuti, kui nad astuvad teenistuseks altari juurde, et süüdata tuleohvrit Issandale.
21  Nad peavad pesema oma käsi ja jalgu, et nad ei sureks. See olgu neile igaveseks seadluseks, temale ja ta soole põlvest põlve!”
22  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
23  „Ja sina võta enesele parimaid palsameid: viissada seeklit sula mürri, ja pool osa sellest, kakssada viiskümmend seeklit, healõhnalist kaneeli, ja kakssada viiskümmend seeklit lõhnavat kalmust,
24  ja viissada seeklit kassiat püha seekli järgi, ja kolm toopi oliiviõli,
25  ja valmista sellest püha võideõli, rohusegajate viisil segatud salvi; see olgu pühaks võideõliks!
26  Võia sellega kogudusetelki ja tunnistuslaegast,
27  lauda ja kõiki selle riistu, lambijalga ja selle riistu, suitsutusaltarit,
28  põletusohvri altarit ja kõiki selle riistu, pesemisnõu ja selle jalga!
29  Ja pühitse neid, et need oleksid väga pühad: igaüks, kes neid puudutab, saab pühaks.
30  Ja võia Aaronit ja tema poegi ja pühitse nad mulle preestriteks!
31  Ja räägi Iisraeli lastega ning ütle: See olgu teile põlvest põlve minu püha võideõli!
32  Tavalise inimese ihu peale ei tohi seda valada ja niisugust segu ei tohi te järele teha: see on püha ja see olgu püha ka teile!
33  Igaüks, kes valmistab niisugust võiet ja annab seda mõnele võõrale, kaotatagu oma rahva seast!”
34  Ja Issand ütles Moosesele: „Võta enesele healõhnalisi aineid: lõhnavat vaiku, teokarpe ja galbanit – healõhnalisi aineid ja puhast viirukit võrdsetes osades –
35  ja valmista neist rohusegajate viisil suitsutusrohi: soolane, puhas, püha!
36  Osa sellest hõõru peeneks ja pane tunnistuslaeka ette kogudusetelgis, sinna, kus ma ennast sulle ilmutan; see olgu teile kõige püham!
37  Suitsutusrohtu, mida sa teed selle segu kohaselt, ei tohi te endile teha: Issandale kuuluvana olgu see sulle püha!
38  Igaüks, kes teeb midagi niisugust, et seda mõnuga nautida, kaotatagu oma rahva seast!”