Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 65

Esmaspäev, 06. märts 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 3Ms 14:1-57
  • Mk 13:1-31
  • Ps 30:8-12

3. Moosese 14
1  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2  „See on seadus pidalitõbise kohta ta puhastuspäevaks: tema tuleb viia preestri juurde 
3  ja preester mingu väljapoole leeri; ja kui preester vaatab, et näe, pidalitõbisel on pidalitõve lööve paranenud, 
4  siis preester käskigu, et puhastatava pärast võetaks kaks elusat puhast lindu, seedripuud, helepunast lõnga ja iisopit. 
5  Ja preester käskigu tappa üks lind värske veega saviastja kohal! 
6  Siis ta võtku elus lind, seedripuu, helepunane lõng ja iisop ning kastku need ja elus lind värske vee kohal tapetud linnu verre 
7  ja piserdagu seda pidalitõvest puhastatava peale seitse korda ning kuulutagu ta puhtaks; aga elus lind ta lasku väljale lahti! 
8  Ja puhastatav pesku oma riided ja pügagu ära kõik oma karvad ja pesku ennast veega, siis ta on puhas; ja seejärel ta võib minna leeri, peab aga jääma seitsmeks päevaks väljapoole oma telki! 
9  Seitsmendal päeval peab ta ära pügama kõik oma karvad, juukse-, habeme- ja kulmukarvad; ta pügagu ära kõik oma karvad, pesku oma riided ja loputagu oma ihu veega, siis ta on puhas! 
10  Ja kaheksandal päeval võtku ta kaks veatut oinastalle, üks veatu aastane utetall, pool külimittu õliga segatud peent jahu roaohvriks ja üks kortel õli! 
11  Ja preester, kes puhastab, seadku puhastatav mees ja need asjad Issanda ette kogudusetelgi ukse juurde! 
12  Siis preester võtku üks tall ja ohverdagu see koos kortli õliga süüohvriks, kõigutades neid kõigutusohvrina Issanda ees. 
13  Ja ta tapku tall paigas, kus tapetakse patuohver ja põletusohver, pühas paigas; sest nagu patuohver, nõnda kuulub ka süüohver preestrile, see on väga püha! 
14  Preester võtku süüohvri verd ja preester määrigu seda puhastatava parema kõrva lestale ja ta parema käe pöidlale ja ta parema jala suurele varbale! 
15  Seejärel preester võtku kortlist õli ja valagu oma vasakusse pihku! 
16  Ja preester kastku oma parema käe nimetissõrm õlisse, mis on ta vasakus pihus, ja tilgutagu sõrmega õli Issanda ees seitse korda! 
17  Ja õlist, mis ta pihku üle jääb, preester määrigu puhastatava parema kõrva lestale, ta parema käe pöidlale ja ta parema jala suurele varbale süüohvri vere peale! 
18  Aga õli, mis veel preestri pihku üle jääb, ta valagu puhastatavale pähe; nõnda toimetagu preester tema eest lepitust Issanda ees! 
19  Siis preester ohverdagu patuohver ja toimetagu lepitust roojusest puhastatava eest ning seejärel ta tapku põletusohver! 
20  Ja preester ohverdagu altaril põletusohver ja roaohver; kui preester nõnda on toimetanud lepitust tema eest, siis ta on puhas! 
21  Aga kui ta on kehv ja ta jõud ei luba, siis ta võtku ainult üks oinastall kõigutatavaks süüohvriks tema eest lepituse toimetamiseks, üks kann õliga segatud peent jahu roaohvriks, kortel õli 
22  ja kaks turteltuvi või kaks muud tuvi, nagu ta jõud lubab: üks olgu patuohvriks ja teine põletusohvriks! 
23  Ja ta viigu need kaheksandal päeval enese puhastamiseks preestrile kogudusetelgi ukse juurde Issanda ette! 
24  Ja preester võtku süüohvri tall ja kortel õli ning preester kõigutagu neid kõigutusohvrina Issanda ees! 
25  Kui süüohvri tall on tapetud, siis preester võtku süüohvri verd ja määrigu puhastatava parema kõrva lestale ja ta parema käe pöidlale ja ta parema jala suurele varbale! 
26  Siis preester valagu õli oma vasakusse pihku 
27  ja preester tilgutagu oma parema käe nimetissõrmega õli, mis on ta vasakus pihus, Issanda ees seitse korda! 
28  Ja preester määrigu õli, mis on ta pihus, puhastatava parema kõrva lestale ja ta parema käe pöidlale ja ta parema jala suurele varbale süüohvri vere peale! 
29  Ja ülejäänud õli, mis on preestri pihus, ta valagu puhastatavale pähe, tema eest lepituse toimetamiseks Issanda ees! 
30  Ja ta ohverdagu üks neist turteltuvidest või muudest tuvidest, nagu ta jõud kandis, 
31  neist, keda ta jõud kandis: üks patuohvriks ja teine põletusohvriks ühes roaohvriga; nõnda toimetagu preester puhastatava eest lepitust Issanda ees! 
32  See on seadus selle kohta, kellel oli pidalitõve lööve, kelle jõud aga ei luba rohkem enese puhastamiseks.” 
33  Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes: 
34  „Kui te tulete Kaananimaale, mille ma annan teie valdusesse, ja ma panen pidalitõve mõne teie pärandimaa koja külge, 
35  siis koja omanik peab minema ja teatama preestrile, öeldes: ‘Mulle näib, nagu oleks koja küljes pidalitõve nakatus.’ 
36  Preester käskigu koda tühjendada, enne kui preester läheb löövet vaatama, et ei saaks roojaseks kõik, mis kojas on; pärast seda mingu preester koda vaatama! 
37  Ja kui ta löövet vaatab, ja näe, koja seintel on lööve, rohekad või punakad süvendid, ja need näivad olevat madalamad kui muu sein, 
38  siis preester mingu kojast välja koja ukse juurde ja sulgegu koda seitsmeks päevaks! 
39  Ja kui preester seitsmendal päeval jälle tuleb ja vaatab, ja näe, lööve koja seintel on laienenud, 
40  siis preester käskigu, et nad murraksid välja need kivid, millel on lööve, ja viskaksid need väljapoole linna ühte roojasesse paika! 
41  Ja koda kaabitagu seestpidi ümberringi, kaabitud savi aga puistatagu väljapoole linna ühte roojasesse paika! 
42  Siis võetagu teised kivid ja pandagu nende kivide asemele ning võetagu uut savi ja savitatagu koda! 
43  Aga kui lööve tuleb taas ja lööb välja koja peal, pärast seda kui kivid on välja murtud ning koda on kaabitud ja savitatud, 
44  siis preester peab minema ja vaatama, ja näe, kui lööve kojal on laienenud, siis on koja küljes pahaloomuline pidalitõbi; koda on roojane! 
45  Koda kistagu maha, selle kivid, puud ja kogu koja savi, ja see viidagu väljapoole linna ühte roojasesse paika! 
46  Ja kes läheb kotta kõigil neil päevil, mil see on suletud, on õhtuni roojane. 
47  Ja kes selles kojas magab, pesku oma riided, ja kes kojas sööb, pesku oma riided! 
48  Aga kui preester tuleb ja vaatab, ja näe, lööve maja küljes ei ole laienenud pärast koja savitamist, siis preester peab koja puhtaks kuulutama, sest lööve on paranenud! 
49  Ta võtku koja puhastamiseks kaks lindu, seedripuud, helepunast lõnga ja iisopit 
50  ning tapku üks lind värske veega saviastja kohal! 
51  Ja ta võtku seedripuu, iisop, helepunane lõng ja elus lind ning kastku need tapetud linnu verre ja värskesse vette ja piserdagu koja peale seitse korda! 
52  Nõnda ta peab koja puhastama linnu verega, värske veega, elusa linnuga, seedripuuga, iisopiga ja helepunase lõngaga. 
53  Siis ta lasku elus lind lahti väljale väljaspool linna; kui ta nõnda on koja eest lepitust toimetanud, siis on see puhas! 
54  See on seadus igasuguse pidalitõve ja lubikärna kohta, 
55  riiete ja kodade pidalitõve kohta, 
56  muhkude, löövete ja valgete laikude kohta, 
57  õpetuseks, millal keegi on roojane ja millal ta on puhas. See on seadus pidalitõve kohta.” 

Psalm 30
8  Issand, sina tegid oma heas meeles kindlaks minu kui mäe, kuid sa peitsid oma palge ja ma tundsin hirmu. 
9  Issand, sinu poole ma hüüdsin ja oma Issandat ma anusin: 
10  „Mis kasu on mu verest, kui ma lähen hauda? Kas põrm hakkab sind tänama? Kas ta kuulutab sinu ustavust? 
11  Kuule, Issand, ja ole mulle armuline; ole, Issand, minu aitaja!” 
12  Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks; sa vallandasid kotiriide mu seljast ja panid rõõmu mulle vööks, 

Markuse 13
1  Ja kui nad pühakojast lahkusid, ütles üks ta jüngreid talle: „Õpetaja, ennäe, missugused kivid ja missugused hooned!” 
2  Ja Jeesus ütles talle: „Kas sa pead silmas neid suuri hooneid? Ei jäeta siin kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!” 
3  Ja kui Jeesus istus Õlimäel pühakoja vastas, küsisid Peetrus ja Jaakobus ja Johannes ja Andreas temalt omavahel olles: 
4  „Ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on tunnustäheks, kui kõik see hakkab täituma?” 
5  Aga Jeesus hakkas neile rääkima: „Vaadake, et keegi teid ei eksitaks! 
6  Paljud tulevad minu nimel, öeldes: „Mina olengi see!” ja eksitavad paljusid. 
7  Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, ärge ehmuge: see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. 
8  Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu, paiguti on maavärinaid ja näljahäda – need on sünnitusvalude algus. 
9  Aga teie vaadake iseennast: minu pärast antakse teid ülemkohtute kätte ja teid pekstakse sünagoogides ning seatakse maavalitsejate ja kuningate ette, tunnistuseks neile. 
10  Ja kõigile rahvaile peab enne kuulutatama evangeeliumi. 
11  Ja kui teid viiakse ja antakse valitsejate kätte, ärge muretsege ette, mida rääkida, vaid rääkige seda, mida iganes teile antakse sel tunnil, sest teie pole kõnelejad, vaid Püha Vaim. 
12  Ja vend annab surma venna ja isa lapse ja lapsed tõusevad vanemate vastu ja lasevad nad surmata 
13  ja teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast. Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. 
14  Aga kui te näete hävituse koletist seisvat seal, kus see ei tohiks seista – lugeja mõtelgu sellele! -, siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse, 
15  ja kes on katusel, ärgu tulgu alla ega mingu oma majast midagi võtma, 
16  ja kes on väljal, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube! 
17  Aga häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad neil päevil! 
18  Aga palvetage, et see ei juhtuks talvel, 
19  sest need on ahistuse päevad, milliseid pole olnud loomise algusest, mille Jumal on loonud, kuni praeguse ajani, ega tulegi enam. 
20  Ja kui Issand ei oleks nende päevade arvu kahandanud, siis ei pääseks ükski, kuid valitute pärast, keda tema on ära valinud, on ta kahandanud neid päevi. 
21  Ja kui siis keegi ütleb teile: „Ennäe, Kristus on siin! Ennäe, seal!”, ärge uskuge, 
22  sest tõuseb valekristusi ja valeprohveteid ja need pakuvad tunnustähti ja imetähti, et kui võimalik, eksitada ka valituid. 
23  Aga teie vaadake: mina olen teile kõik ette öelnud! 
24  Kuid neil päevil pärast seda ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma 
25  ning tähed on taevast kukkumas ja taeva vägesid kõigutatakse. 
26  Ja siis nähakse Inimese Poega tulevat pilvedes suure väe ja kirkusega. 
27  Ja siis ta läkitab inglid ja kogub kokku oma valitud neljast tuulest, maa äärest taeva ääreni. 
28  Ent viigipuust õppige võrdumit: kui selle okstele tärkavad noored võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal – 
29  nõnda ka teie, kui te näete seda kõike sündivat, tundke ära, et tema on lähedal, ukse taga. 
30  Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, enne kui kõik see on sündinud. 
31  Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi!