Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 66

Teisipäev, 07. märts 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 3Ms 15
  • 3Ms 16
  • Mk 13:32-37
  • Mk 14:1-16
  • Ps 31:1-8

3. Moosese 15
1  Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes: 
2  „Rääkige Iisraeli lastega ja öelge neile: Iga mees, kellel on ihust voolus, on selle vooluse tõttu roojane. 
3  Ja tema roojasus vooluse pärast on niisugune: ta ihu kas eritab voolust või on ta ihu voolusest ummuksis – selles on tema roojasus. 
4  Iga ase, millel magab see, kellel on voolus, saab roojaseks, ja iga ese, millel ta istub, saab ka roojaseks. 
5  Igaüks, kes puudutab tema aset, peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane. 
6  Ja kes istub esemel, millel on istunud see, kellel on voolus, peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane. 
7  Ja kes puudutab selle ihu, kellel on voolus, see peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane. 
8  Ja kui see, kellel on voolus, sülitab selle peale, kes on puhas, siis peab viimane pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane. 
9  Ja iga sadul, millega sõidab see, kellel on voolus, saab roojaseks. 
10  Ja igaüks, kes puudutab midagi, mis on olnud tema all, on õhtuni roojane, ja kes kannab neid asju, peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane. 
11  Ja igaüks, keda puudutab see, kellel on voolus, ilma et oleks oma käsi veega loputanud, peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane. 
12  Ja saviastja, mida puudutab see, kellel on voolus, tuleb puruks lüüa; aga kõiki puuriistu tuleb veega loputada. 
13  Ja kui see, kellel on voolus, saab puhtaks oma voolusest, siis ta lugegu enesele puhastamiseks seitse päeva, pesku oma riided ja loputagu ihu voolava veega, siis ta on puhas! 
14  Kaheksandal päeval võtku ta enesele kaks turteltuvi või kaks muud tuvi ja tulgu Issanda ette kogudusetelgi ukse juurde ning andku need preestrile! 
15  Ja preester ohverdagu need: üks patuohvriks ja teine põletusohvriks, ja preester toimetagu tema eest lepitust Issanda ees ta vooluse pärast! 
16  Ja kui mõnel mehel on olnud seemnevoolus, siis ta loputagu kogu oma ihu veega; ta on õhtuni roojane! 
17  Kõik riided ja kõik nahad, mille peal seemnevoolus on aset leidnud, pestagu veega ja need olgu õhtuni roojased! 
18  Ja kui mees magab oma seemnega naise juures, siis nad loputagu endid veega ja nad on õhtuni roojased! 
19  Ja kui naisel on voolus, ta ihust voolab verd, siis ta ei ole puhas seitse päeva ja igaüks, kes teda puudutab, on õhtuni roojane. 
20  Ja kõik, mille peal ta magab oma ebapuhtuse ajal, on roojane, samuti on roojane kõik, mille peal ta istub. 
21  Ja igaüks, kes puudutab tema aset, peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane. 
22  Ja igaüks, kes puudutab mõnda eset, millel naine on istunud, peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane! 
23  Ja kui midagi on aseme peal või eseme peal, millel ta on istunud, ja keegi puudutab seda, siis ta on õhtuni roojane. 
24  Ja kui mees ometi magab tema juures ja ta kuuverd jääb mehe külge, siis on viimane seitse päeva roojane ja iga ase, millel ta magab, on ka roojane. 
25  Ja kui mõne naise verevoolus kestab pikemat aega, ilma et see oleks kuuveri, või kui see kestab üle ta kuuvere päevade, siis ta on roojane oma ebapuhta vooluse kestusel nagu kuuvere ajalgi. 
26  Iga ase, millel ta magab kogu oma vooluse aja, on samasugune nagu ta ase kuuvere ajal, ja kõik esemed, millel ta istub, saavad roojaseks, nagu ta kuuvere roojasuse ajal. 
27  Igaüks, kes neid puudutab, saab roojaseks; ta pesku oma riided ja loputagu ennast veega; ta on õhtuni roojane! 
28  Aga kui naine saab puhtaks oma voolusest, siis ta lugegu seitse päeva ja pärast seda on ta puhas! 
29  Ja kaheksandal päeval võtku ta enesele kaks turteltuvi või kaks muud tuvi ja viigu need preestrile kogudusetelgi ukse juurde! 
30  Ja preester ohverdagu üks neist patuohvriks ja teine põletusohvriks ning preester toimetagu tema eest lepitust Issanda ees ta ebapuhta vooluse pärast! 
31  Nõnda te peate Iisraeli lapsed hoidma eemal ebapuhtusest, et nad ei sureks oma roojasusest, roojastades minu eluaset, mis on teie keskel! 
32  See on seadus selle kohta, kellel on mingi voolus ja kellel seeme voolab, tehes teda roojaseks, 
33  ja selle kohta, kellel on kuuverejooks ja kellel on muu voolus, olgu meeste- või naisterahvas, ja mehe kohta, kes magab naise juures, kui see ei ole puhas.” 

3. Moosese 16
1  Ja Issand rääkis Moosesega pärast Aaroni kahe poja surma, kui need Issanda ette astudes olid surnud. 
2  Ja Issand ütles Moosesele: „Ütle oma vennale Aaronile, et ta mitte igal ajal ei läheks pühamusse sissepoole eesriiet, laeka peal oleva lepituskaane ette, et ta ei sureks, kuna ma ilmutan ennast lepituskaane kohal pilve sees. 
3  Ainult sel viisil võib Aaron minna pühamusse: üks noor härjavärss patuohvriks ja jäär põletusohvriks; 
4  ta pangu selga püha linane särk, jalga linased püksid ihu katteks, vöötagu ennast linase vööga ja mähkigu ümber pea linane peakate: need on pühad riided; ta loputagu oma ihu veega ja pangu need selga! 
5  Ja ta võtku Iisraeli laste koguduselt kaks sikku patuohvriks ja üks jäär põletusohvriks! 
6  Ja Aaron toogu esile oma patuohvri härjavärss ning toimetagu lepitust enese ja oma pere eest! 
7  Siis ta võtku need kaks sikku ja pangu need seisma Issanda ette kogudusetelgi ukse juurde! 
8  Ja Aaron heitku liisku nende kahe siku vahel: üks liisk Issandale ja teine liisk Asaselile! 
9  Siis Aaron toogu esile see sikk, kelle liisk määras Issandale, ja valmistagu see patuohvriks! 
10  Aga sikk, kelle liisk määras Asaselile, pandagu elusana Issanda ette, et tema peal lepitust toimetada, saates ta kõrbesse Asaselile! 
11  Seejärel Aaron toogu esile oma patuohvri härjavärss ning toimetagu lepitust enese ja oma pere eest ja tapku oma patuohvri härjavärss! 
12  Ja ta võtku sütepannitäis tuliseid süsi altari pealt Issanda eest ja mõlemad pihud täis peent, healõhnalist suitsutusrohtu ja viigu sissepoole eesriiet! 
13  Ja ta pangu suitsutusrohi tule peale Issanda ees, nõnda et suitsutuspilv kataks lepituskaane, mis on seaduselaeka peal, et ta ei sureks! 
14  Ja ta võtku härjavärsi verd ja piserdagu sõrmega lepituskaane esikülje peale; ja lepituskaane ette ta piserdagu sõrmega verd seitse korda! 
15  Siis ta tapku rahva patuohvri sikk ja viigu selle veri sissepoole eesriiet ning talitagu selle verega, nõnda nagu ta talitas härjavärsi verega: ta piserdagu seda lepituskaane peale ja lepituskaane ette! 
16  Ja ta toimetagu lepitust pühamu eest Iisraeli laste roojuste pärast ja nende üleastumiste pärast kõigi nende pattude kohaselt; nõnda ta tehku ka kogudusetelgiga, mis asetseb nende juures keset nende roojusi! 
17  Ühtegi inimest ärgu olgu kogudusetelgis, kui ta läheb pühamusse lepitust toimetama, kuni ta on välja tulnud ja on lepitust toimetanud enese ja oma pere ja kogu Iisraeli koguduse eest. 
18  Siis ta mingu välja altari juurde, mis on Issanda ees, ja toimetagu lepitust selle eest; ta võtku härjavärsi verd ja siku verd ja määrigu seda altari sarvedele ümberringi! 
19  Ja ta piserdagu sõrmega verd selle peale seitse korda ja puhastagu ning pühitsegu seda Iisraeli laste roojuste pärast! 
20  Ja kui ta on lõpetanud pühamu ja kogudusetelgi ja altari lepitamise, siis ta toogu esile elus sikk 
21  ja Aaron pangu oma mõlemad käed elusa siku pea peale ja tunnistagu tema peal üles kõik Iisraeli laste süüteod ja kõik nende üleastumised kõigis nende pattudes ja pangu need siku pea peale ning saatku see ühe kõlvulise mehe käe kõrval kõrbesse: 
22  sikk kannab enesega kõik nende patud tühjale maale; sikk lastagu kõrbes lahti! 
23  Ja Aaron mingu kogudusetelki ja võtku seljast linased riided, mis ta pühamusse minnes selga pani, ja jätku need sinna! 
24  Ta loputagu oma ihu veega pühas paigas ja pangu selga oma riided; siis ta mingu välja ja ohverdagu oma põletusohver ja rahva põletusohver ning toimetagu lepitust enese ja rahva eest! 
25  Ja ta süüdaku patuohvri rasv altaril põlema! 
26  Ja see, kes laskis siku lahti Asaselile, pesku oma riided ja loputagu oma ihu veega, alles pärast seda tulgu ta leeri! 
27  Ja patuohvri härjavärss ja patuohvri sikk, kelle veri viidi lepituse toimetamiseks pühamusse, viidagu väljapoole leeri ja nende nahad, liha ja sisikond põletatagu tulega! 
28  Ja see, kes neid põletas, pesku oma riided ja loputagu oma ihu veega, alles pärast seda tulgu ta leeri! 
29  See olgu teile igaveseks kohustuseks: seitsmenda kuu kümnendal päeval peate alandama oma hinged; ja te ei tohi teha mitte mingisugust tööd, ei päriselanik ega võõras, kes teie keskel elab, 
30  sest sel päeval toimetatakse lepitust teie eest, et teid puhastada; te peate saama puhtaks kõigist oma pattudest Issanda ees! 
31  See olgu teile täielikuks hingamispäevaks; siis alandage oma hinged, see olgu igaveseks kohustuseks! 
32  Ja lepitust toimetagu see preester, kes on võitud ja kelle käsi on täidetud, et ta oleks preester oma isa asemel; ta pangu selga linased riided, pühad riided, 
33  ja toimetagu lepitust kõige pühama paiga, kogudusetelgi ja altari eest; ja ta toimetagu lepitust preestrite ja kogu koguduse rahva eest! 
34  See olgu teile igaveseks kohustuseks: üks kord aastas tuleb Iisraeli laste eest lepitust toimetada kõigi nende pattude pärast!” Ja Aaron tegi nõnda, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud. 

Psalm 31
1  Laulujuhatajale: Taaveti laul. 
2  Sinu juures ma otsin pelgupaika, Issand, ärgu ma jäägu iialgi häbisse! Oma õiglust mööda päästa mind! 
3  Pööra oma kõrv mu poole, tõtta mind kiskuma välja hädast, ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks! 
4  Sest sina oled mu kalju ja mu mäelinnus, ja oma nime pärast juhatad ja talutad sa mind. 
5  Sa viid mu välja võrgust, mis mulle salaja on pandud, sest sina oled mu tugev kaitse. 
6  Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest sina oled mu lunastanud, Issand, sa tõe Jumal. 
7  Ma vihkan neid, kes enesele peavad tühje ebajumalaid, ja loodan Issanda peale. 
8  Ma ilutsen ja olen rõõmus su heldusest, et sa oled vaadanud mu viletsuse peale ja oled tundnud mu hinge kitsikust. 

Markuse 13
32  Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei inglidki taevas ega Poeg, ainult Isa üksi. 
33  Vaadake ette, valvake, sest teie ei tea, millal see aeg on käes! 
34  Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja, andes sulastele meelevalla, igaühele tema töö, ja uksehoidjal käskides valvata, 
35  nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul, 
36  et ta äkitselt tulles ei leiaks teid magamas. 
37  Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile: Valvake!” 

Markuse 14
1  Aga kahe päeva pärast oli paasa- ja hapnemata leibade püha ning ülempreestrid ja kirjatundjad pidasid aru, kuidas Jeesust kavalusega kinni võtta ja tappa, 
2  sest nad ütlesid: „Teda ei tohi kinni võtta pühade ajal, sest muidu hakkab rahvas mässama.” 
3  Ja Jeesus oli Betaanias pidalitõbise Siimona majas. Kui ta istus lauas, tuli naine, kellel oli alabasternõu ehtsa ja kalli nardisalviga. Ta murdis alabasternõu katki ja valas salvi Jeesuse pea peale. 
4  Aga seal olid mõned, kes nurisesid õige pahase meelega omavahel: „Milleks see salvi raiskamine? 
5  Selle salvi oleks võinud ju müüa rohkem kui kolmesaja teenari eest ja raha anda vaestele.” Ja nad tõrelesid naisega. 
6  Aga Jeesus ütles: „Jätke ta rahule! Miks te tülitate teda? Ta on teinud mulle kauni teo. 
7  Vaeseid on teie juures ju alati, ning kui te tahate, võite teha neile head – mind aga ei ole teil alati. 
8  Ta on teinud, mis ta võis: ta on ette salvinud mu ihu matmiseks. 
9  Aga tõesti, ma ütlen teile, kus iganes kogu maailmas evangeeliumi kuulutatakse, kõneldakse ka tema mälestuseks sellest, mida ta on teinud.” 
10  Aga Juudas Iskariot, üks neist kaheteistkümnest, läks ülempreestrite juurde, et teda neile reeta. 
11  Aga seda kuuldes said need rõõmsaks ja tõotasid anda talle raha. Ja tema otsis võimalust, kuidas Jeesust parajal ajal ära anda. 
12  Ja hapnemata leibade püha esimesel päeval, kui paasatalle tapetakse, ütlesid Jeesuse jüngrid talle: „Kuhu sa tahad, et me läheme ja valmistame, et sa võiksid süüa paasat?” 
13  Ja ta läkitas kaks oma jüngrit ja ütles neile: „Minge linna ja te kohtate veekruusi kandvat inimest. Minge temaga kaasa 
14  ja kuhu tahes ta ka sisse astuks, ütelge majaperemehele: „Õpetaja ütleb: Kus on mu võõrastetuba, kus ma võiksin süüa paasat koos oma jüngritega?” 
15  Ja tema näitab teile suurt vaipadega kaetud ning valmisseatud ülemist tuba, ja seal valmistage meile söömaaeg!” 
16  Ja jüngrid läksid ära ja tulid linna ning leidsid kõik nii olevat, nagu Jeesus neile oli öelnud. Ja nad valmistasid paasasöömaaja.