Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 70

Pühapäev, 10. märts 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 3Ms 23
  • 3Ms 24
  • Mk 15:33-47
  • Ps 32

3. Moosese 23
1  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2  „Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Issanda seatud pühad, mis te peate kuulutama pühiks kokkutulekuiks, minu seatud pühad on need: 
3  kuus päeva tehtagu tööd, aga seitsmes päev on täielik hingamispäev, püha kokkutulek; te ei tohi teha ühtegi tööd, see olgu Issanda hingamispäev kõigis teie asupaigus! 
4  Need on Issanda seatud pühad, pühad kokkutulekud, mis te peate välja kuulutama nende seatud ajal: 
5  esimeses kuus, neljateistkümnenda päeva õhtul on paasapüha Issanda auks. 
6  Ja sellesama kuu viieteistkümnendal päeval on Issanda auks hapnemata leibade püha; seitse päeva sööge hapnemata leiba! 
7  Esimesel päeval olgu teil püha kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärge tehke! 
8  Seitse päeva ohverdage Issandale tuleohvreid; seitsmendal päeval on püha kokkutulek, ühtegi argipäevatööd ärge tehke!” 
9  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
10  „Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui te tulete maale, mille mina teile annan, ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudsevihk preestrile! 
11  Tema kõigutagu seda vihku Issanda ees, et te saaksite meelepäraseks; preester kõigutagu seda hingamispäevale järgneval päeval! 
12  Ja päeval, mil te vihku kõigutate, ohverdage Issandale põletusohvriks üks veatu aastane oinastall 
13  ja selle juurde kuuluv roaohver – kaks kannu õliga segatud peent jahu Issandale healõhnaliseks tuleohvriks, ja selle juurde kuuluv joogiohver – kolm kortlit veini. 
14  Aga enne seda päeva, mil te viite ohvrianni oma Jumalale, te ei tohi süüa uudseleiba ega kuivatatud ja toorest vilja. See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks kõigis teie asupaigus! 
15  Siis lugege endile hingamispäevale järgnevast päevast, päevast, mil te tõite kõigutusvihu, seitse täis nädalat – 
16  kuni seitsmendale hingamispäevale järgneva päevani lugege viiskümmend päeva -, siis tooge Issandale uus roaohver! 
17  Paigust, kus te elate, tooge kaks kõigutusohvri leiba; need olgu hapnenult küpsetatud kahest kannust peenest jahust uudseanniks Issandale! 
18  Ja koos leivaga ohverdage seitse veatut, aastast oinastalle, üks noor härjavärss ja kaks jäära: need olgu koos oma roaohvriga ja joogiohvritega põletusohvriteks Issandale, healõhnaliseks tuleohvriks Issandale! 
19  Ja ohverdage üks noor sikk patuohvriks ja kaks aastast oinastalle tänuohvriks! 
20  Preester kõigutagu neid kahte oinastalle koos uudseleivaga kõigutusohvrina Issanda ees: need olgu Issandale pühitsetud preestri jaoks! 
21  Ja kuulutage endile samaks päevaks püha kokkutulek; ärge tehke siis ühtegi argipäevatööd! See olgu igaveseks seaduseks teie sugupõlvedele, kus te iganes asute! 
22  Ja kui te lõikate oma maa vilja, siis ära lõika oma põlluääri sootuks ja ära nopi üles, mida su lõikuse järelt saaks noppida! Jäta see kehvale ja võõrale! Mina olen Issand, teie Jumal!” 
23  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
24  „Räägi Iisraeli lastega ja ütle: Seitsmendas kuus, esimesel päeval, olgu teil hingamispäev, sarvehäälega meeldetuletatav püha kokkutulek. 
25  Ärge tehke siis ühtegi argipäevatööd, vaid ohverdage Issandale tuleohver!” 
26  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
27  „Aga kümnes päev selles seitsmendas kuus on lepituspäev; see olgu teile pühaks kokkutulekuks: alandage siis oma hinged ja ohverdage Issandale tuleohvreid! 
28  Sel päeval ärge tehke ühtegi tööd, sest see on teile lepituspäevaks, mil teie eest lepitust toimetatakse Issanda, teie Jumala ees! 
29  Jah, igaüks, kes sel päeval ennast ei alanda, hävitatagu oma rahva seast! 
30  Ja igaühe, kes sel päeval teeb mingit tööd, ma hävitan tema rahva seast! 
31  Ärge tehke siis ühtegi tööd; see olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks, kus te iganes asute! 
32  See olgu teile täielikuks hingamispäevaks ja hingede alandamiseks! Algusega kuu üheksanda päeva õhtul, õhtust õhtuni, pidage seda oma hingamispäeva!” 
33  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
34  „Räägi Iisraeli lastega ja ütle: Viieteistkümnendal sellesama seitsmenda kuu päeval olgu seitsmepäevane lehtmajadepüha Issanda auks! 
35  Esimesel päeval olgu püha kokkutulek; ärgu tehtagu ühtegi argipäevatööd! 
36  Seitse päeva ohverdage Issandale tuleohvrit; kaheksandal päeval olgu teil püha kokkutulek ja ohverdage siis Issandale tuleohver; see on lõpetuspüha, ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu! 
37  Need on Issanda seatud pühad, mis te peate kuulutama pühiks kokkutulekuiks, Issandale tuleohvrite ohverdamiseks: põletusohver ja roaohver, tapaohver ja joogiohver iga päev, vastavalt päevale, 
38  peale Issanda hingamispäevade ja peale teie andide, peale kõigi teie tõotusohvrite ja peale kõigi teie vabatahtlike ohvrite, mis te Issandale annate. 
39  Aga seitsmenda kuu viieteistkümnendal päeval, kui te maa saagi olete koristanud, pühitsege Issanda püha seitse päeva; esimene päev olgu hingamispäev, samuti olgu kaheksas päev hingamispäev! 
40  Esimesel päeval võtke endile puuvilja ihaldusväärsetest puudest, palmioksi ja oksi leherikastelt puudelt ja jõepajudelt ja olge seitse päeva rõõmsad Issanda, oma Jumala ees! 
41  Pühitsege seda püha Issanda auks seitse päeva aastas! See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks; pühitsege seda seitsmendas kuus! 
42  Elage lehtmajades seitse päeva; kõik Iisraelis sündinud elagu lehtmajades, 
43  et teie tulevased põlved teaksid, kuidas ma Iisraeli lapsi lasksin elada lehtmajades, kui ma tõin nad ära Egiptusemaalt. Mina olen Issand, teie Jumal!” 
44  Nõnda rääkis Mooses Iisraeli lastele neist Issanda seatud pühadest. 

3. Moosese 24
1  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2  „Käsi Iisraeli lapsi, et nad tooksid sulle valgustuse jaoks puhast tambitud õlipuuõli, et saaks üles seada alaliselt põlevaid lampe! 
3  Kogudusetelgis, väljaspool seaduselaeka eesriiet peab Aaron seda alaliselt korraldama õhtust hommikuni Issanda palge ees. See olgu igaveseks seaduseks teie tulevastele põlvedele! 
4  Ta seadku alalised lambid puhtast kullast lambijalale Issanda ees! 
5  Ja võta peent jahu ning küpseta sellest kaksteist kooki; iga kook olgu kahest kannust jahust! 
6  Siis aseta need kahte ritta, kuus kumbagi ritta, puhtast kullast laua peale Issanda ees! 
7  Ja pane kummalegi reale puhast viirukit: see olgu lisaks leivale kui meenutusohver, kui tuleohver Issandale! 
8  Igal hingamispäeval seadku ta need alati Issanda ette kui and Iisraeli lastelt igavese lepingu kohaselt! 
9  See olgu Aaroni ja ta poegade oma ning nad söögu seda pühas paigas; sest väga pühana Issanda tuleohvritest kuulub see igavese seaduse kohaselt temale!” 
10  Keegi Iisraeli naise poeg, kelle isaks oli egiptlane, läks välja Iisraeli laste sekka; ja nad hakkasid leeris riidlema, see Iisraeli naise poeg ja üks Iisraeli mees. 
11  Iisraeli naise poeg pilkas Nime ja needis seda. Siis viidi ta Moosese juurde. Tema ema nimi oli Selomit, Dibri tütar Daani suguharust. 
12  Ja nad panid ta seniks vahi alla, kuni neile langeb otsus Issanda suust. 
13  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
14  „Vii needja väljapoole leeri; kõik kuuljad pangu oma käed tema pea peale ja terve kogudus visaku ta kividega surnuks! 
15  Ja räägi Iisraeli lastega ning ütle: Kes neab oma Jumalat, see peab oma pattu kandma! 
16  Ja kes pilkab Issanda nime, seda karistatagu surmaga; terve kogudus visaku ta kividega surnuks! Olgu võõras või päriselanik, kes Nime pilkab, surmatagu! 
17  Ja kui keegi lööb maha mõne inimese, siis karistatagu teda surmaga! 
18  Aga kui keegi lööb maha karilooma, siis ta andku asemele: hing hinge vastu! 
19  Ja kui keegi teeb viga oma ligimesele, siis tehtagu temale, nagu tema tegi: 
20  murre murde vastu, silm silma vastu, hammas hamba vastu; missuguse vea ta tegi teisele, niisugune tehtagu temale! 
21  Kes lööb maha karilooma, andku asemele, aga kes lööb maha inimese, surmatagu! 
22  Ühesugune õigus olgu teil niihästi võõrale kui päriselanikule! Sest mina olen Issand, teie Jumal!” 
23  Ja Mooses rääkis nõnda Iisraeli lastele. Siis nad viisid needja väljapoole leeri ja viskasid ta kividega surnuks. Iisraeli lapsed tegid nõnda, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud. 

Psalm 32
1  Taaveti õpetuslaul. Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. 
2  Õnnis on inimene, kellele Issand pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust. 
3  Kui ma vaikisin, nõrkesid mu luud-liikmed mu päevasest oigamisest. 
4  Sest päevad ja ööd oli su käsi raskesti mu peal; mu üdi on ära kuivanud nagu suvekuumuses. Sela. 
5  Oma patu ma andsin sulle teada ja oma pahategu ma ei katnud kinni; ma ütlesin: „Ma tunnistan Issandale oma üleastumised.” Siis andsid sina mu patu süüteo andeks. Sela. 
6  Sellepärast palugu sind kõik vagad sel ajal, kui sa oled leitav; tõepoolest, suurte vete tulv ei ulatu nende ligi. 
7  Sina oled mulle peidupaigaks, sa hoiad mind õnnetuse eest; sa ümbritsed mind pääsemise hõiskamisega. Sela. 
8  Sina ütled: „Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.” 
9  Ärge olge nagu hobused, nagu muulad ilma aruta; neid tuleb suuliste ja valjastega taltsaks teha, muidu nad ei tule su ligi. 
10  Õelal on palju valu, aga kes loodab Issanda peale, seda ümbritseb heldus. 
11  Rõõmutsege Issandas ja ilutsege, te õiged! Ja hõisake kõik, kes olete õiglased südamelt! 

Markuse 15
33  Ja kui keskpäev kätte jõudis, tuli pimedus üle kogu maa kuni kella kolmeni pärast lõunat. 
34  Ja kella kolme ajal kisendas Jeesus valju häälega: „Eloii, Eloii, lemaa sabahtani?” – see on tõlgitult: „Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid?” 
35  Ja mõned juuresseisjaist sõnasid seda kuuldes: „Ennäe, ta hüüab Eelijat appi!” 
36  Aga keegi jooksis, kastis käsna äädikasse ja, pistnud selle pilliroo otsa, pakkus talle juua, üteldes: „Noh, olgu, eks me näe, kas Eelija tuleb teda maha võtma!” 
37  Aga Jeesus kisendas valju häälega ja heitis hinge. 
38  Ja templi vahevaip kärises ülalt alla kaheks. 
39  Aga Jeesuse vastas seisev sadakonnaülem, nähes teda nõnda hinge heitvat, ütles: „See inimene oli tõesti Jumala Poeg!” 
40  Aga seal oli ka naisi toimuvat eemalt vaatamas, nende seas Maarja Magdaleena ja Maarja, Jaakobus Noorema ja Joosese ema, ning Saloome, 
41  kes olid talle järgnenud ja teda teeninud, kui ta oli Galileas, ja palju teisi naisi, kes olid koos temaga tulnud üles Jeruusalemma. 
42  Ja kui päev oli juba jõudmas õhtule, kuna käes oli pühade valmistuspäev, see tähendab reede, 
43  tuli Arimaatia Joosep, lugupeetud mees, Suurkohtu nõunik, kes ka ise ootas Jumala riiki, võttis julguse kokku ja astus sisse Pilaatuse juurde ning palus enesele Jeesuse ihu. 
44  Aga Pilaatus imestas, et Jeesus on juba surnud, ja kutsus enda juurde sadakonnaülema ning küsis temalt, kas ta tõesti juba suri. 
45  Ja kui ta sai seda sadakonnaülemalt teada, kinkis ta surnukeha Joosepile. 
46  Ja too ostis lina, võttis Jeesuse ristilt maha, mähkis linasse ning paigutas ta kaljusse raiutud hauda ning veeretas kivi hauakambri ukse ette. 
47  Aga Maarja Magdaleena ja Joosese ema Maarja vaatasid, kuhu ta pandi.