Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 74

Neljapäev, 14. märts 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 4Ms 2:10-34
  • 4Ms 3
  • Lk 1:39-56
  • Ps 34:1-10

4. Moosese 2
10  Ruubeni leeri lipkond oma väehulkade kaupa olgu lõuna pool, Ruubeni poegade vürst Elisuur, Sedeuuri poeg, 
11  ja tema väehulk, milles on loetuid nelikümmend kuus tuhat viissada. 
12  Tema kõrvale löögu leer üles Siimeoni suguharu, Siimeoni poegade vürst Selumiel, Suurisaddai poeg, 
13  ja tema väehulk, milles on loetuid viiskümmend üheksa tuhat kolmsada. 
14  Siis on Gaadi suguharu, Gaadi poegade vürst Eljasaf, Deueli poeg, 
15  ja tema väehulk, milles on loetuid nelikümmend viis tuhat kuussada viiskümmend. 
16  Ruubeni leeris on kõiki loetuid väehulkade kaupa sada viiskümmend üks tuhat nelisada viiskümmend. Nemad lähevad teele järgmistena. 
17  Seejärel mingu teele kogudusetelk koos leviitide leeriga teiste leeride keskel! Nõnda nagu nad olid leeri üles löönud, nõnda nad mingu ka teele, igaüks oma kohal, oma lipkondade kaupa! 
18  Lääne pool olgu Efraimi leeri lipkond oma väehulkade kaupa, Efraimi poegade vürst Elisama, Ammihudi poeg, 
19  ja tema väehulk, milles on loetuid nelikümmend tuhat viissada. 
20  Tema kõrval olgu Manasse suguharu, Manasse poegade vürst Gamliel, Pedasuuri poeg, 
21  ja tema väehulk, milles on loetuid kolmkümmend kaks tuhat kakssada. 
22  Siis on Benjamini suguharu, Benjamini poegade vürst Abidan, Gideoni poeg, 
23  ja tema väehulk, milles on loetuid kolmkümmend viis tuhat nelisada. 
24  Efraimi leeris on kõiki loetuid väehulkade kaupa sada kaheksa tuhat ükssada. Nemad lähevad teele kolmandatena. 
25  Põhja pool olgu Daani leeri lipkond oma väehulkade kaupa, Daani poegade vürst Ahieser, Ammisaddai poeg, 
26  ja tema väehulk, milles on loetuid kuuskümmend kaks tuhat seitsesada. 
27  Tema kõrvale löögu oma leer üles Aaseri suguharu, Aaseri poegade vürst Pagiel, Okrani poeg, 
28  ja tema väehulk, milles on loetuid nelikümmend üks tuhat viissada. 
29  Siis on Naftali suguharu, Naftali poegade vürst Ahira, Eenani poeg, 
30  ja tema väehulk, milles on loetuid viiskümmend kolm tuhat nelisada. 
31  Daani leeris on kõiki loetuid sada viiskümmend seitse tuhat kuussada. Nemad oma lipkondade kaupa lähevad teele viimastena.” 
32  Need olid oma perekondade kaupa loetud Iisraeli lapsed; kõiki leerides väehulkade kaupa loetuid oli kuussada kolm tuhat viissada viiskümmend. 
33  Leviite aga ei loetud Iisraeli laste hulka, nõnda nagu Issand oli Moosest keelanud. 
34  Ja Iisraeli lapsed tegid kõik nõnda, nagu Issand oli Moosest käskinud: nõnda nad lõid leeri üles oma lipkondade kaupa ja nõnda nad läksid teele, igaüks koos oma suguvõsaga perekondade kaupa. 

4. Moosese 3
1  Need on Aaroni ja Moosese järglased ajast, mil Issand rääkis Moosesega Siinai mäel. 
2  Need on Aaroni poegade nimed: Naadab, esmasündinu, Abihu, Eleasar ja Iitamar; 
3  need on Aaroni poegade, võitud preestrite nimed, kelle käsi oli täidetud preestriametiks. 
4  Aga Naadab ja Abihu surid Issanda ees, kui nad Siinai kõrbes viisid Issanda ette võõra tule, ja neil ei olnud lapsi. Nii olid Eleasar ja Iitamar preestriametis oma isa Aaroni palge ees. 
5  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
6  „Too Leevi suguharu ja sea see preester Aaroni ette teda teenima! 
7  Nemad teostagu, mis on tema ülesandeks ja mida terve kogudusetelgi ees olev kogudus peab tegema: toimetagu elamu teenistust! 
8  Nemad hooldagu kõiki kogudusetelgi riistu ja Iisraeli laste kohustusi, toimetades elamu teenistust! 
9  Anna leviidid Aaronile ja tema poegadele; nad on Iisraeli laste seast antud täielikult temale. 
10  Aga käsi Aaronit ja tema poegi, et nad peaksid oma preestriametit! Võõras, kes ligineb, surmatagu!” 
11  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
12  „Mina, vaata, olen võtnud leviidid Iisraeli laste seast kõigi Iisraeli laste esmasündinute, emakoja avajate asemel. Leviidid olgu minu päralt! 
13  Sest minu päralt on iga esmasündinu: päeval, mil ma lõin maha kõik esmasündinud Egiptusemaal, pühitsesin ma enesele kõik esmasündinud Iisraelis, niihästi inimesed kui loomad. Nad on minu päralt. Mina olen Issand!” 
14  Ja Issand rääkis Moosesega Siinai kõrbes, öeldes: 
15  „Loe ära Leevi pojad nende perekondade kaupa, nende suguvõsade kaupa; loe ära kõik meesterahvad, ühe kuu vanused ja üle selle!” 
16  Ja Mooses luges nad ära Issanda sõna peale, nagu teda kästi. 
17  Ja need olid Leevi pojad nimeliselt: Geerson, Kehat ja Merari. 
18  Ja need olid Geersoni poegade nimed oma suguvõsade järgi: Libni ja Simei. 
19  Ja Kehati pojad oma suguvõsade järgi olid Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. 
20  Ja Merari pojad oma suguvõsade järgi olid Mahli ja Muusi. Need olid Leevi suguvõsad oma perekondade kaupa. 
21  Geersonist põlvnevad libnilaste suguvõsa ja simeilaste suguvõsa. Need olid geersonlaste suguvõsad. 
22  Neid, keda neist loeti, kõiki meesterahvaid nimekirja järgi, ühe kuu vanuseid ja üle selle, neid, keda neist loeti, oli seitse tuhat viissada. 
23  Geersonlaste suguvõsad lõid leeri üles elamu taha, lääne poole. 
24  Ja geersonlaste isakoja vürst oli Eljasaf, Laeli poeg. 
25  Geersoni poegade hooleks oli ühenduses kogudusetelgiga elamu ja telk, selle kate ja kogudusetelgi ukse eesriie, 
26  õue seinavaibad ning elamu ja altari ümber oleva õue ukse kate ja selle nöörid – kõik sellega ühenduses olev töö. 
27  Kehatist põlvnevad amramlaste suguvõsa, jisharlaste suguvõsa, hebronlaste suguvõsa ja ussiellaste suguvõsa. Need olid kehatlaste suguvõsad. 
28  Kõiki meesterahvaid nimekirja järgi, ühe kuu vanuseid ja üle selle, oli kaheksa tuhat kuussada, kes pidid toimetama pühamu teenistust. 
29  Kehatlaste suguvõsad lõid leeri üles elamu kõrvale, lõuna poole. 
30  Ja kehatlaste suguvõsade isakoja vürst oli Elisafan, Ussieli poeg. 
31  Nende hooleks olid laegas, laud, lambijalg, altarid ja pühad riistad, millega peetakse teenistust, eesriie ja kõik sellega ühenduses olev töö. 
32  Ja leviitide vürstide vürst oli Eleasar, preester Aaroni poeg, nende järelevaataja, kelle hooleks oli pühamu teenistus. 
33  Merarist põlvnevad mahlilaste suguvõsa ja muusilaste suguvõsa. Need olid Merari suguvõsad. 
34  Neid, keda neist loeti, kõiki meesterahvaid nimekirja järgi, ühe kuu vanuseid ja üle selle, oli kuus tuhat kakssada. 
35  Ja Merari suguvõsade isakoja vürst oli Suuriel, Abihaili poeg. Nemad lõid leeri üles elamu kõrvale, põhja poole. 
36  Merari poegade kohustuseks oli hoolekanne elamu laudade, põiklattide, sammaste, jalgade ja kõigi riistade eest, ja kõik sellega ühenduses olev töö, 
37  samuti hoolekanne õue ümber olevate postide, nende jalgade, vaiade ja nööride eest. 
38  Aga elamu ette, kogudusetelgi ette idapoolsesse esikülge, lõid leeri üles Mooses ja Aaron ning tema pojad, kes hoolitsesid pühamu talituste eest, mida Iisraeli lastel tuli toimetada. Lähenev võõras aga tuli surmata. 
39  Kõiki loetud leviite, keda Mooses luges Issanda käsul nende suguvõsade kaupa, kõiki meesterahvaid, ühe kuu vanuseid ja üle selle, oli kakskümmend kaks tuhat. 
40  Ja Issand ütles Moosesele: „Loe ära kõik Iisraeli laste meessoost esmasündinud, ühe kuu vanused ja üle selle, ja tee kindlaks nende nimede arv! 
41  Võta siis minule leviidid – mina olen Issand – kõigi Iisraeli laste esmasündinute asemel, ja leviitide loomad, kõigi Iisraeli laste lojuste esmasündinute asemel!” 
42  Ja Mooses luges ära kõik Iisraeli laste esmasündinud, nõnda nagu Issand teda käskis. 
43  Kõiki meessoost esmasündinuid nimekirja järgi, ühe kuu vanuseid ja üle selle, neid, keda loeti, oli kakskümmend kaks tuhat kakssada seitsekümmend kolm. 
44  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
45  „Võta leviidid kõigi Iisraeli laste esmasündinute asemel ja leviitide loomad nende loomade asemel, ja leviidid kuulugu minule! Mina olen Issand! 
46  Aga nende kahesaja seitsmekümne kolme lunastamiseks, kelle võrra Iisraeli laste esmasündinuid on rohkem kui leviite, 
47  võta viis seeklit iga pea kohta; võta seda püha seekli järgi, kakskümmend geera seeklis. 
48  Anna see raha Aaronile ja tema poegadele lunahinnaks nende eest, kes on üleliigsed!” 
49  Ja Mooses võttis lunaraha neilt, kes pärast leviitidega lunastamist olid üle jäänud. 
50  Ta võttis selle raha, tuhat kolmsada kuuskümmend viis seeklit püha seekli järgi, Iisraeli laste esmasündinuilt. 
51  Ja Mooses andis selle lunaraha Aaronile ja tema poegadele, Issanda sõna peale, nagu Issand oli Moosest käskinud. 

Psalm 34
1  Taaveti laul, kui ta teeskles hullumeelsust Abimeleki ees, nii et see tema ära ajas ja ta läks oma teed. 
2  Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus. 
3  Issandast kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. 
4  Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi! 
5  Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest. 
6  Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgeile ei tule kunagi häbi. 
7  Siin see armetu hüüdis, ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikustest. 
8  Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja ta vabastab nad. 
9  Maitske ja vaadake, et Issand on hea! Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. 
10  Kartke Issandat, teie, tema pühad! Sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust. 

Luuka 1
39  Neil päevil asus Maarja teele ja ruttas mäestikku Juuda linna 
40  ja tuli Sakariase kotta ning teretas Eliisabetti. 
41  Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu 
42  ja hüüdis suure häälega: „Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili! 
43  Miks saab mulle osaks, et mu Issanda ema tuleb minu juurde? 
44  Sest vaata, kui su tervituse hääl mu kõrvu kostis, hüppas lapsuke mu ihus rõõmu pärast. 
45  Ja õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõnelnud.” 
46  Ja Maarja ütles: „Mu hing ülistab Issandat 
47  ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast, 
48  sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, 
49  sest mulle on suuri asju teinud Vägev, ja püha on tema nimi 
50  ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad. 
51  Ta on näidanud oma käsivarre kangust, ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt. 
52  Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke, 
53  näljaseid on ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt. 
54  Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust, 
55  nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele, Aabrahamile ja tema järglastele igavesti.” 
56  Ja Maarja jäi Eliisabeti juurde umbes kolmeks kuuks ja pöördus siis tagasi koju.