Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 78

Pühapäev, 19. märts 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 4Ms 7:66-89
  • 4Ms 8
  • 4Ms 9:1-14
  • Lk 2:41-52
  • Ps 35:11-18

4. Moosese 7
66  Kümnendal päeval Daani poegade vürst Ahieser, Ammisaddai poeg. 
67  Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks, 
68  üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu, 
69  üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks, 
70  üks noor sikk patuohvriks, 
71  ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Ahieseri, Ammisaddai poja ohvriand. 
72  Üheteistkümnendal päeval Aaseri poegade vürst Pagiel, Okrani poeg. 
73  Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks, 
74  üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu, 
75  üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks, 
76  üks noor sikk patuohvriks, 
77  ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Pagieli, Okrani poja ohvriand. 
78  Kaheteistkümnendal päeval Naftali poegade vürst Ahira, Eenani poeg. 
79  Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks, 
80  üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu, 
81  üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks, 
82  üks noor sikk patuohvriks, 
83  ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Ahira, Eenani poja ohvriand. 
84  Need olid altari pühitsusannid Iisraeli vürstidelt selle võidmispäeval: kaksteist hõbevaagnat, kaksteist hõbekaussi, kaksteist kuldnõu; 
85  iga hõbevaagen oli saja kolmekümne seekline ja iga hõbekauss seitsmekümnene; kogu riistade hõbedat oli kaks tuhat nelisada püha seekli järgi; 
86  kaksteist kuldnõu, täis suitsutusrohtu, iga nõu kümneseekline püha seekli järgi; kogu nõude kulda oli sada kakskümmend seeklit. 
87  Kõiki põletusohvri loomi oli kaksteist härjavärssi, kaksteist jäära, kaksteist aastast oinastalle ja nende juurde kuuluv roaohver; ja kaksteist noort sikku oli patuohvriks. 
88  Ja kõiki tänuohvri loomi oli kakskümmend neli härga, kuuskümmend jäära, kuuskümmend sikku, kuuskümmend aastast oinastalle. Need olid altari pühitsusannid pärast selle võidmist. 
89  Ja kui Mooses läks kogudusetelki Issandaga rääkima, siis ta kuulis häält, mis kõnetas teda tunnistuslaeka peal olevalt kaanelt, kahe keerubi vahelt. Ja Issand rääkis temaga. 

4. Moosese 8
1  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2  „Räägi Aaroniga ja ütle temale: Kui sa lambid üles sead, siis need seitse lampi valgustagu lambijala esist!” 
3  Ja Aaron tegi nõnda: ta seadis lambijala lambid selle esise poole, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud. 
4  Ja lambijalg oli valmistatud nõnda: kullast sepistatud, jalast kuni õiekeseni sepisetöö; eeskuju järgi, mida Issand oli näidanud Moosesele, oli ta lambijala valmistanud. 
5  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
6  „Võta leviidid Iisraeli laste hulgast ja puhasta nad! 
7  Neid puhastades talita nendega nõnda: piserda nende peale patupuhastuse vett ja nad lasku endil käia habemenuga üle kogu ihu; nad pesku oma riided ja puhastagu endid! 
8  Siis nad võtku noor härjavärss ja selle roaohvrina õliga segatud peent jahu, sina aga võta teine noor härjavärss patuohvriks, 
9  lase leviidid astuda kogudusetelgi ette ja kogu kokku terve Iisraeli laste kogudus! 
10  Siis lase leviidid astuda Issanda ette ja Iisraeli lapsed pangu oma käed leviitide peale! 
11  Seejärel Aaron kõigutagu leviite Iisraeli laste kõigutusohvrina Issanda ees, et nad võiksid toimetada Issanda teenistust! 
12  Siis pangu leviidid oma käed härjavärsside peade peale: üks neist valmistatagu patuohvriks ja teine põletusohvriks Issandale lepituse toimetamiseks leviitide eest! 
13  Pane leviidid seisma Aaroni ja ta poegade ette ja kõiguta neid kõigutusohvrina Issandale! 
14  Eralda leviidid Iisraeli laste hulgast, et leviidid jääksid minule! 
15  Seejärel mingu leviidid kogudusetelgi teenistusse, kui sa oled neid puhastanud ja kõigutanud kõigutusohvrina, 
16  sest nad on antud täiesti minule Iisraeli laste hulgast; kõigi emakoja avajate asemel kõigist Iisraeli laste esmasündinuist olen ma võtnud nad enesele, 
17  kuna minu päralt on iga esmasündinu Iisraeli laste hulgast, niihästi inimestest kui loomadest: sel päeval, mil ma lõin maha kõik esmasündinud Egiptusemaal, pühitsesin mina nad enesele. 
18  Ma võtsin leviidid kõigi Iisraeli laste esmasündinute asemel 
19  ja andsin leviidid kingina Iisraeli laste hulgast Aaronile ja ta poegadele toimetama Iisraeli laste teenistust kogudusetelgi juures ja toimetama Iisraeli laste eest lepitust, et Iisraeli lapsi ei tabaks nuhtlus, kui Iisraeli lapsed liginevad pühamule.” 
20  Ja Mooses, Aaron ja terve Iisraeli laste kogudus talitasid nõnda leviitidega; Iisraeli lapsed talitasid nendega kõigiti vastavalt Issanda poolt Moosesele antud käsule leviitide kohta. 
21  Ja leviidid puhastasid endid ning pesid oma riided; Aaron kõigutas neid kõigutusohvrina Issanda ees ja Aaron toimetas nende eest lepitust nende puhastamiseks. 
22  Seejärel leviidid läksid toimetama oma teenistust kogudusetelgis Aaroni ja tema poegade ees. Nõnda nagu Issand oli Moosest leviitide pärast käskinud, nõnda nad talitasid nendega. 
23  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
24  „See kehtib leviitide kohta: kes on kahekümne viie aastane ja üle selle, on teenistuskohustuslik kogudusetelgi töös. 
25  Aga alates viiekümnendast eluaastast saagu ta lahti teenistuskohustusest ja ärgu enam teenigu, 
26  vaid ta aidaku oma vendi kogudusetelgis toimetada, mis on tarvis, ent päris teenistust ta ärgu toimetagu! Talita nõnda leviitidega nende kohustuste poolest!” 

4. Moosese 9
1  Ja Issand rääkis Moosesega Siinai kõrbes teisel aastal, esimeses kuus pärast Egiptusemaalt lahkumist, öeldes: 
2  „Iisraeli lapsed pidagu paasapüha selle seatud ajal: 
3  selle kuu neljateistkümnenda päeva õhtul pidage seda seatud ajal; te peate seda pidama kõigi selle eeskirjade ja seaduste järgi!” 
4  Ja Mooses ütles Iisraeli lastele, et nad peaksid paasapüha. 
5  Siis nad pidasid paasapüha esimese kuu neljateistkümnenda päeva õhtul Siinai kõrbes. Iisraeli lapsed tegid kõigiti nõnda, nagu Issand oli Moosest käskinud. 
6  Aga seal oli mehi, kes olid roojased inimese laiba pärast, ja need ei tohtinud pidada paasapüha sel päeval. Ometi astusid nad sel päeval Moosese ja Aaroni ette, 
7  ja need mehed ütlesid temale: „Me oleme roojased ühe inimese laiba pärast. Miks keelatakse meid toomast ohvriandi Issandale tema seatud ajal Iisraeli laste hulgas?” 
8  Ja Mooses vastas neile: „Seiske siin, kuni ma kuulen, mida Issand teie kohta käsib!” 
9  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
10  „Räägi Iisraeli lastega ja ütle: Kui keegi teist või teie tulevastest põlvedest on roojane laiba pärast või viibib pikal teekonnal, võib ta ometi pidada paasapüha Issanda auks. 
11  Seda peetagu teise kuu neljateistkümnenda päeva õhtul; paasatalle söödagu koos hapnemata leiva ja kibedate rohttaimedega! 
12  Midagi ärgu jäetagu sellest üle hommikuks ja selle luid ärgu murtagu; seda peetagu kõigi paasapüha seaduste järgi! 
13  Aga see mees, kes on puhas ega ole teekonnal ja ometi jätab paasapüha pidamata, tuleb hävitada oma rahva hulgast, sest ta ei ole toonud Issandale ohvriandi selleks seatud ajal. See mees peab kandma oma pattu! 
14  Ja kui teie juures viibib mõni võõras, kes tahab pidada paasapüha Issanda auks, siis pidagu ta seda nõndasamuti paasapüha eeskirja ja seaduse järgi! Teil olgu üks seadus niihästi võõra kui maa päriselaniku jaoks!” 

Psalm 35
11  Ülekohtused tunnistajad astuvad ette. Mida ma ei tea, seda nad küsivad minult. 
12  Nad tasuvad head kurjaga; mu hing on maha jäetud. 
13  Aga minul, kui nemad olid haiged, oli kotiriie kuueks; ma kurnasin oma hinge paastumisega; siis tulgu nüüd mu palve nende eest tagasi mu põue! 
14  Nagu sõbra, nagu venna pärast ma käisin kurvalt, ja nagu see, kes oma ema leinab, olin ma nukralt kummargil. 
15  Aga kui mina vääratasin, rõõmutsesid nad ja tulid kokku; nad tulid kokku minu vastu, need lööjad, keda ma ei tundnud; nad laimasid ega lõpetanud; 
16  nad pilkasid mind ega jäänud vait, nad kiristasid hambaid mu peale. 
17  Issand, kui kaua sa vaatad seda? Too välja mu hing nende laastamisest, mu ainuke noorte lõvide käest! 
18  Siis ma tänan sind suures koguduses ja kiidan sind hulga rahva seas. 

Luuka 2
41  Tema vanemad käisid igal aastal paasapühadel Jeruusalemmas. 
42  Kui Jeesus oli saanud kaheteistkümneaastaseks, läksid nad üheskoos pühadeaja kombe järgi üles Jeruusalemma. 
43  Kui nad olid pärast nende päevade möödumist teel kodu poole, jäi Jeesus Jeruusalemma, ent tema vanemad ei teadnud seda. 
44  Aga et nad arvasid tema olevat teekaaslaste seas, käisid nad ära ühe päeva tee ja hakkasid alles siis otsima teda sugulaste ja tuttavate juurest. 
45  Ja kui nad teda ei leidnud, pöördusid nad teda otsides tagasi Jeruusalemma. 
46  Kolme päeva pärast sündis, et nad leidsid Jeesuse pühakojas istumas õpetajate keskel neid kuulamas ja küsitlemas. 
47  Kõik, kes teda kuulsid, olid hämmastunud tema mõistusest ja ta vastustest. 
48  Ja Jeesuse vanemad olid teda nähes jahmunud ning ta ema ütles talle: „Poeg, miks sa oled meile nõnda teinud? Vaata, su isa ja mina oleme sind südamevaluga otsinud.” 
49  Ent tema ütles neile: „Miks te siis olete mind otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema neis paigus, mis on mu Isa päralt?” 
50  Aga nemad ei mõistnud neid sõnu, mis ta neile rääkis. 
51  Jeesus läks koos nendega ja tuli Naatsaretti ning oli neile allaheitlik. Tema ema hoidis kõik need lood oma südames alal. 
52  Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures.